Braslun o Ysgol Tremeirchion / A sketch of Ysgol Tremeirchion

Rydym yn ddiolchgar iawn pan mae aelodau o’n cymuned yn dangos diddordeb yn ein hysgol. Mae Kath Easton, nain i ddau o blant ym mlwyddyn 6 wedi bod yn braslunio amryw o loeliadau o gwmpas y prentref. Rydym yn ddiolchgar i Kath am fraslunio blaen yr adeilad ac am gytuno i mi ei rannu efo chi. Diolch Kath.

We are always grateful when members of our community show an interest in our school. Kath Easton, grandmother to two of our children in year 6 has been sketching different places in the village. We are grateful to Kath for sketching the front of the school and agreeing that we can also share it with you. Thank you Kath.

Llun Kath Easton 1