16 diwrnoad tan Eisteddfod yr Urdd / 16 days until the Urdd Eisteddfod

Dyma neges i  atgoffa ysgolion a rhieni, gan Sir Ddinbych bod mynediad am ddim  i’r maes ond rhaid archebu tocyn o flaen llaw drwy’r ddolen isod

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Annwyl bawb

Ymhen 16 diwrnod bydd Eisteddfod yr Urdd yn dechrau yn Ninbych ac rydym yn ymwybodol y bydd nifer fawr o ysgolion yn cystadlu eleni.  Mae nifer y cystadleuwyr yn Sir Ddinbych eleni yn wych ac i’w ddathlu.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un yn siomedig, cofiwch, er bod tocynnau mynediad AM DDIM, bod yn rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.  Mae pryder cenedlaethol y bydd rhai ysgolion, teuluoedd a chystadleuwyr yn cyrraedd heb docynnau a bydd hyn yn achosi problem.     Er bod mynediad am ddim mae’n rhaid i’r Urdd reoli a gwybod pwy sydd wedi cael mynediad i faes yr Eisteddfod am resymau Iechyd a Diogelwch.

Mae tocynnau ar gael drwy ddilyn y ddolen hon

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Sicrhewch bod eich teuluoedd yn ymwybodol o hyn er mwyn osgoi dryswch a phroblemau.

Llawer o ddiolch

Gweler y ddolen isod am wybodaeth am yr Eisteddfod a lleoliad y maes yn nhref Dinbych

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/digwyddiadau-be-symlaen/urdd/eisteddfod-yr-urdd.aspx


Here is a message from Denbighshire reminding schools and parents that entrance to the field is free but tickets must be booked in advance  from the link below

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Dear all

In 16 days the Urdd Eisteddfod will start in Denbigh and we are aware that a large number of schools will be competing this year.  The number of competitors in Denbighshire this year is fantastic and to be celebrated.

To ensure no one is disappointed please be aware that although entrance tickets are FREE, tickets must be booked in advance.    There is a national concern that some schools, families and competitors will just turn up without tickets and this will cause a problem.     Although entrance is Free the Urdd must control and know who has gained access to the Eisteddfod field for Health and Safety reasons.

Tickets are available by following this link

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Please ensure your families are aware of this to avoid confusion and problems.

Many thanks

Please also see the link below for information about the Eisteddfod and its location in the town of Denbigh.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/leisure-and-tourism/events-whats-on/urdd/urdd-eisteddfod.aspx