Arolwg Gofal Plant i Rieni/Gofalwyr 2022 / Parent/carer Childcare Survey 2022

Arolwg Gofal Plant i Rieni/Gofalwyr

2022

Parent/carer Childcare Survey 2022

Hoffai Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wahodd holl reini/gofalwyr plant o dan 12 mlwydd oed sy’n byw yng Nghymru i gwblhau arolwg byr, dienw, i’n cynorthwyo i nodi’r agweddau tuag at Ofal Plant, y galw posibl am Ofal Plant wrth symud ymlaen a’r rhesymau dros yr amrywiadau yn y galw o’i gymharu â chyn Mawrth 2020.

Mae’r arolwg yn ddwyieithog (Saesneg a Chymraeg) a dylai ddim ond cymryd tua 5 munud i’w gwblhau.

Y dyddiad cau i ymatebion yw Gorffennaf 29ain.

Dosbarthwch ymysg eich cysylltiadau os gwelwch yn dda.

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs would like to invite all parents/carers of children aged under 12 years living in Wales to complete an anonymous short survey to help to identify attitudes towards Childcare, the potential demand for Childcare going forward and reasons for fluctuations in demand in comparison to pre-March 2020.

The survey is bilingual (English and Welsh) and should only take approximately 5 minutes to complete.

Closing date for responses is the 29th July.

Please circulate to your contacts.