At Sylw: Rhieni Blynyddoedd 4, 5 a 6 / FAO: Years 4, 5 & 6 Parents

Mae Tîm Athrawon i Gefnogi’r Gymraeg Sir Ddinbych wedi gofyn i ni rannu holiadur gyda rhieni disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6 er mwyn i ysgolion uwchradd fedru cynllunio adnoddau a staffio yn briodol mewn da bryd. A fyddech cystal â chwblhau’r holiadur trwy ddilyn y ddolen isod, os gwelwch yn dda:

https://forms.office.com/e/eWK6qa5naA


Teachers of Denbighshire’s Welsh Language Support Team have asked us to share a questionnaire with parents of Year 4, 5 and 6 pupils so that secondary schools can plan resources and staff appropriately in good time. Please complete the questionnaire by following the link below:

https://forms.office.com/e/eWK6qa5naA