Cyfarfod PTA HENO / PTA Meeting TONIGHT

Cofiwch am gyfarfod PTA heno yn y ‘White House’, Rhuallt am 19:30. Croeso cynnes i bawb.

Remember about the PTA meeting tonight at the ‘White House’, Rhuallt at 19:30. A warm welcome to all.

Menter Busnes Bl 5 a 6 / Yr 5 and 6 Business Venture

Annwyl rieni/warcheidwaid,

Wythnos yma bydd blwyddyn 5 a 6 yn dechrau ar y gwaith o greu a rhedeg busnes bach er mwyn codi arian. Bydd yr arian a godir wedyn yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu at hwdis gadael blwyddyn 6, ac i gyfrannu at ddathliad diwedd blwyddyn i bawb. Cyn dechrau ar y gwaith, hoffem glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad o redeg eu busnes eu hunain – gallai hyn fod yn rhiant, aelod o’r teulu, neu ffrind i’r teulu. Yn ddelfrydol hoffem i rywun ddod i mewn i’r ysgol i siarad â ni rhywbryd yn ystod yr wythnos yma (Mehefin 5 – 9) neu wythnos nesaf (Mehefin 12-16). Os byddech yn fodlon sbario rhyw awr o’ch amser i ddod i’r ysgol cysylltwch â mi drwy Seesaw, e-bost ([email protected]), neu drwy ffonio’r ysgol.

Diolch yn fawr,

Ms. Barr

*****************************************************************************************

Dear parents/guardians,

This half-term year 5 and 6 will be starting work on creating and running a small business in order to raise money. The money raised will then be used to contribute to the year 6 leavers’ hoodies, and to contribute to an end of year celebration for everyone. Before starting the work, we would like to hear from anyone with experience of running their own business – this could be a parent, family member, or family friend. Ideally we would like someone to come into school to talk to us sometime this week (June 5 – 9) or next (June 12-16). If you’d be willing to spare an hour or so of your time to come into school please get in touch with me via Seesaw, email ([email protected]), or by phoning the school.

Many thanks,

Ms. Barr

Adroddiad Diwedd Flwyddyn / End of Year Reports

Os gwelwch yn dda a fedrwch gwblhau’r holiadur erbyn Dydd Llun, 5ed o Fehefin. Mae hwn i bob disgybl o’r meithrin hyd at blwyddyn 6. Diolch

Please, could you complete the questionnaire by Monday, 5th of June. This is for every pupil from nursery up to year 6. Thank you

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNEhMRUs1M1JVWkRSRU9LNTRHTk1XMExYVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNEhMRUs1M1JVWkRSRU9LNTRHTk1XMExYVy4u

Wythnos brysur arall…. / Another busy week….

Ymweliad Dŵr Cymru

Diolch yn fawr iawn i Mrs Catrin Higgit o Dŵr Cymru am ddod atom i wneud gweithdy gyda disgyblion blynyddoedd 3 hyd at 6. Dysgodd y disgyblion gwybodaeth am siwrnai y dŵr.

Diwrnod môr ladron

Cawsom ddiwrnod môr ladron llwyddianus iawn yn y Cyfnod Sylfaen. Roedd pawb yn edrych yn wych yn eu gwisgoedd. Roedd yn ffordd gwych i ddathlu diwedd ein project môr ladron.

Gwasanaeth

Diolch yn fawr iawn i’r Parch Rebecca a Mrs Catherine Roberts am gynnal gwasanaeth yn yr Eglwys pnawn ‘ma. Cawsom glywed am ben-blwydd yr Eglwys a cafodd pob un disgybl bisged i ddathlu.

Mwynhewch gwyliau’r hanner tymor. Edrychwn i’ch croesawu chi nol yn yr ysgol ar Dydd Llun, Mehefin 5ed.

Welsh Water’s Visit

Thank you very much to Mrs Catrin Higgit from Welsh Water for visiting us to do a workshop with pupils from years 3 to 6. The pupils learnt about the water’s journey.

Pirate Day

We had a successful pirate day in the Foundation Phase. Everyone looked brilliant in their costumes. It was a brilliant way of finishing our pirate project.

Assembly

Thank you to Rev. Rebecca and Mrs Catherine Roberts for today’s assembly at the Church. We learnt about the Church’s birthday and every pupil received a biscuit to celebrate.

Enjoy the half term holidays. We look forwards to welcoming you all back in school on Monday, June 5th.

Newyddion yr wythnos / News of the week

Dydd Llun, cafodd disgyblion blwyddyn 3 a 4 weithdy ‘Profiadau Cyntaf mewn Cerdd’ gan Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych. Roedd pawb wedi mwynhau y profiad yn fawr iawn o chwarae’r offerynnau amrywiol i ganeuon fel ‘Baby Shark’ a ‘Twinkle Twinkle Little Star’.

Diolch yn fawr iawn i Jodie Morris, o ‘Gweithdy Maint Cymru’ am ddod i’r ysgol i wneud gweithdy am sut i edrych ar ol ein planted a thrafod dyfodol ein coedwigoedd gyda disgyblion blwyddyn 5 a 6.

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 am ennill gwobr am ymdrechu i siarad Cymraeg bob amser tu allan ar y buarth a’r cae. Roedd pawb wedi derbyn tystysgrif am eu hymdrech ac roeddynt wedi mwynhau’r disgo yn fawr iawn.

Diolch yn fawr iawn hefyd i disgblion blwyddyn 3 a 4 am gynnal y gwasanaeth prynhawn heddiw yn yr Eglwys. Cawsom gyflwyniad bendigedig am chwedl ‘Cantre’r Gwaelod’.

Diolch yn fawr iawn i Miss Tesni Hughes am ei holl waith dros y tymhorau diwethaf yn yr ysgol. Mae Miss Tesni wedi bod yn gweithio ar draws yr ysgol yn cynorthwyo disgyblion gyda’u gwaith. Pob lwc i chi ar gyfer y dyfodol.

Yn y gwasanaeth heddiw, rhoddwyd tystysgrifau Celf a Chrefft i’r disgyblion fu’n fuddugol yn yr Eisteddfod rhanbarth. Llongyfarchiadau mawr iddynt oll a diolch iddynt am eu holl waith.

Monday morning, the pupils in years 3 and 4 enjoyed a workshop called ‘First
Experiences in Music’ from the ‘Denbighshire Co-opereative Music’. All of the
pupils enjoyed the experience very much playing the different instruments to
songs like ‘Baby Shark’ and ‘Twinkle twinkle Little Star’

Thank you to Jodie Morris from ‘Size of Wales’ for attending the school and
doing a workshop with pupils in years 5 and 6. They discussed how to look after
our planet and looking at the future of our forests.

Congratulations to the pupils in years 3 and 4 for winning a special prize
for their effort in speaking Welsh at all times outside on the yard and field. All
of the pupils received a certificate and enjoyed the disco very much.

Thank you also to the pupils in years 3 and 4 for their assembly this
afternoon in the church. We had a very interesting presentation about the tale ‘Cantre’r Gwaelod’. (Sunken Kingdom)

Thank you to Miss Tesni Hughes for all of her work throughout the past couple
of terms at the school. Miss Tesni has been working across the school supporting
pupils with their work. Good luck for the future.

In the assembly today, we gave the pupils who had been successful in the
Urdd Eisteddfod their art and craft certificates. Congratulations to them all
and well done for taking part.