Llythyr gan Aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Lles / A Letter from Members of our Health and Wellbeing Committe

Annwyl rhieni,

Wythnos yma yw Wythnos Iechyd Meddwl Plant ac rydym wedi trefnu gemau i’r ysgol gyfan ar fore dydd Gwener yma, Chwefror 10fed. Mae pawb yn yr ysgol angen dod mewn dillad Addysg Gorfforol os gwelwch yn dda.  Mae angen digon o ddŵr i’ch plant / plentyn a het achos bydd yn 9°C a byddwn tu allan. Bydd y Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 a 2 yn gwneud pêl droed, gemau buarth a chystadleuaeth dylunio crys t pêl droed. Bydd blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn gwneud twrnament pêl droed a twrnament tenis.

Yn gywir,

Harri Piper, Riley Hoyles a Nansi Jones (Pwyllgor Iechyd a Lles).

Dear parents,

This week is Children’s Mental Health Week and we have organised some games for the whole school this Friday, February 10th.  Everyone will need to come to school in their PE kit.   Your child /children will need a lot of water and a hat as it will be 9°C .  Nursery, Reception, Years 1 and 2 will be playing a football match, some yard games and a football t-shirt designing competition. Years 3, 4, 5 and 6 will be playing in a football tournament and a tennis tournament.

Yours sincerely,

Harri Piper, Riley Hoyles a Nansi Jones (Health and Wellbeing Committee).

Llangrannog (Bl. 5 a 6 / Yrs. 5 & 6)

Mae’r bws newydd deithio trwy’r Bala ac yn debygol o gyrraedd Canolfan Hamdden Dinbych toc wedi 4:30pm.
Hoffem ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan yn y gweithgareddau, parodrwydd i siarad Cymraeg, am fod yn garedig ac annwyl efo’i gilydd ac am beidio bod yn rhy hwyr yn mynd i gysgu! Roedd yn bleser clywed staff Llangrannog hefyd yn eu canmol.

The bus has travelled through Bala and likely to arrive at Denbigh Leisure Centre shortly after 4:30pm.
We’d like to thank our Year 5 and 6 pupils for their behaviour, willingness to participate in activities, for speaking Welsh, for being kind to each other and for not being too late going to sleep! It was a pleasure to hear Llangrannog staff praising them as well.

Ymweliad Doctor Kemp / Doctor Kemp’s Visit

Diolch yn fawr iawn i Doctor Kemp am ddod draw i Ysgol Tremeirchion i siarad a disgyblion derbyn, blwyddyn 1 a 2 am ei gwaith fel doctor yn Ysbyty Glan Clwyd. Cawsom brynhawn diddorol yn dysgu am gwaith doctor a gofyn cwestiynau diddorol. Diolch

Thank you Doctor Kemp for visiting reception, year 1 and 2 class and discussing your work as a doctor at Glan Clwyd Hospital. We had a wonderful afternoon learning about your work and asking questions. Many thanks

Gweithredu Diwydiannol – 01/02/2023 – Industrial Action

Annwyl Rieni,

Yn dilyn fy llythyr diweddar ynglŷn â gweithredu diwydiannol gallaf gadarnhau na fydd y diwrnod o streic ar Chwefror 1af yn effeithio Ysgol Tremeirchion.  Bydd yr ysgol ar agor i bawb dydd Mercher nesaf.

Byddaf yn eich diweddaru maes o law am y diwrnodau streic arfaethedig eraill.

Yn gywir,

Geraint Jones.


Dear Parents,

Following my recent letter regarding industrial action I can confirm that the strike day on February 1st will not affect Ysgol Tremeirchion.  The school will be open to everyone next Wednesday.

I will update you in due course about the other proposed strike days.

Kind regards,

Geraint Jones.

Dathlu Dydd Santes Dwynwen Heddiw / Celebrating St. Dwynwen’s Day Today

I ddathlu Dydd Santes Dwynwen (25/01/2023), mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol heddiw yn gwisgo pinc neu goch. Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu’r diwrnod!

Cofiwch hefyd am y cinio arbennig!

To celebrate St Dwynwen’s Day (25/01/2023), pupils are welcome to come to school today wearing red or pink.  We are looking forward to celebrating the day!

Anti Chris will be preparing a special lunch too!

Gweithredu Diwydiannol / Industrial Action

Gweithredu Diwydiannol

Annwyl Rieni,

Mae’n debyg i chi glywed yn ddiweddar ar y newyddion a thrwy’r wasg fod undeb athrawon wedi cyhoeddi ei bwriad o gynnal cyfres o ddiwrnodau gweithredu diwydiannol ar y dyddiau canlynol:

Dydd Mercher, Chwefror 1af, 2023.

Dydd Mawrth, Chwefror 14eg, 2023.

Dydd Mercher, Mawrth 15fed, 2023.

Dydd Iau, Mawrth 16eg, 2023.

Gall hyn olygu fod rhaid cau’r ysgol unai yn rhannol neu fel ysgol gyfan. O ystyried hyn, efallai eich bod am ddechrau meddwl am drefniadau gofal plant ar gyfer y dyddiau uchod rhag ofn y bydd eu hangen.  Ni fydd ymweliad Blynyddoedd 5 a 6 â Llangrannog yn cael ei effeithio gan y diwrnod o streic ar Chwefror 1af.

Byddaf yn eich diweddaru o’r sefyllfa gan gadarnhau trefniadau terfynol cyn gynted ag sy’n bosib.

Yn gywir,

Geraint Jones.

Industrial Action

Dear Parents,

You may be aware from media coverage that a teaching union has declared strike action which will take place on:

Wednesday, 1st February, 2023.

Tuesday, 14th February 2023.

Wednesday, 15th March 2023.

Thursday, 16th March 2023.

This could mean a partial or full closure of the school to pupils.  Considering this, you may want to start thinking of alternative child care arrangements for these days in case they are required.  Years 5 and 6’s visit to Llangrannog will not be affected by the strike on February 1st.

I will keep you up to date with the situation and I will inform you of the final arrangements as soon as possible.

Kind regards,

Geraint Jones.