Brechiadau / Vaccinations

Mae’r awdurdod leol wedi gofyn i ni eich hysbysu am yr wybodaeth isod.

The local authority has asked us to inform you of the information below.

Rhaglen frechu – pecyn gwybodaeth

Dyma becyn gwybodaeth byr a baratowyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r cynnig o frechlyn i unigolion 12-15 oed. Fe fyddwn yn falch pe bai modd i chi rannu hwn gyda’ch ysgolion i’w gynnwys mewn bwletinau i ddysgwyr a rhieni/gwarcheidwaid lle bo hynny’n addas.

Os yw staff ysgolion yn cael eu holi ymhellach am y cynnig o frechlyn, rydym yn eu hannog i gyfeirio’r unigolion i’r ffynonellau gwybodaeth canlynol.

Gwybodaeth i gleifion – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Brechu COVID-19 Canllaw i blant a phobl ifanc – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae set o gwestiynau cyffredin i randdeiliaid hefyd wedi ei atodi isod.

Vaccination programme – information pack

Here’s a short information pack prepared by Public Health Wales which includes information about the offer of vaccination to 12-15 year olds. We’d be glad if you could share this with your schools for inclusion in bulletins to learners and parents/guardians where appropriate.

If school staff are asked any further questions about the vaccination offer, we’d encourage them to signpost the following information sources.

Patient information – Public Health Wales

COVID-19 vaccination A guide for children and young people – Public Health Wales

A set of FAQs for stakeholders is also attached below.

Brechiad COVID-19 ar gyfer plant 12-15 mlwydd oed – taflen wybodaeth

2021-09 Stakeholder FAQ – vaccinating 12 – 15 year olds

2021-09 (W) Stakeholder FAQ – vaccinating 12 – 15 year olds

COVID-19 vaccination for 12-15 year olds – information sheet