Caerdydd, diwrnod dau / Cardiff, day two

Pwysig- Hawlio trafnidiaeth Medi 2018 (rhieni blwyddyn 6 sydd a plant yn symud i’r ysgol Uwchradd) / Important – School transport claim September 2018 (for parents with pupils in Year 6 moving to secondary school)

Neges gan adran drafnidiaeth ysgolion sir Ddinbych / A message from Denbighshire School Transport

 

Ydach chi’n ddisgybl uwchradd o’r newydd yn 2018?

A allwch chi hawlio cludiant Ysgol am ddim? I wneud cais cliciwch YMA

Mae llefydd ar gyfer addysg uwchradd yn Sir Ddinbych bellach wedi eu cadarnhau ac mi fydd angen i chi wneud cais am gludiant Ysgol am ddim.

Rydym wrthi’n prosesu ceisiadau ar gyfer Medi 2018 nawr – brysiwch i wneud cais!

Gellir cael mwy o wybodaeth am eich hawliau o ran cludiant am ddim AR LEIN

 

New to Secondary School from September 2018?

Eligible for Free School Transport? To apply online click HERE

Secondary school places in Denbighshire have now been allocated and you need to apply for free school transport.

Transport applications are now being processed for September 2018 – please get your application in A.S.A.P.

Further information on whether you are eligible for transport is available ONLINE

 

Diweddariad Aelodaeth Llywodraethwyr / Governing Body Membership Update

Yn ystod cyfarfod Llawn Llywodraethwyr ar nos Fercher 28 Chwefror, etholwyd Mr John Piper fel Cadeirydd Llywodraethwyr.

Yn ogystal mae dau apwyntiad diweddar ir Corff Llywodraethu:

Mr. Dewi Davies (Cymunedol)

Mr. David Davies (Awdurdod Lleol)

Croeso i’r aelodau newydd.

 

During the Full Governors meeting on Wednesday 28th February, Mr John Piper was elected as Chair of Governors.

Two other recent appointments to the Governing Body are:

Mr. Dewi Davies (Community)

Mr. David Davies (Local Authority)

A warm welcome to our new members.

RHAGLEN BBC ‘PAWB A’I FARN’ BBC PROGRAMME

Mae’r BBC wedi cysylltu â ni i ofyn os oes unrhyw rieni, staff neu lywodraethwyr gyda diddordeb mewn ymuno â’r gynulleidfa ar y rhaglen ‘Pawb a’i Farn’ sy’n cael ei

ddarlledu o Theatr y Pafiliwn yn y Rhyl nos Iau yma, 8fed o Fawrth.   Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu yn dymuno cofrestru cysylltwch  â’r BBC ar 01352 754011 os gwelwch yn dda.

 

The BBC have contacted us asking would any parents, staff or governors be interested in joining the audience on the programme ‘Pawb a’i Farn’ (Welsh Question Time) which is being broadcast from the Pavilion Theatre in Rhyl this Thursday evening, 8th March.  If you would like any further information or wish to register please contact the BBC on 01352 754011.

 

DIWRNOD DI-WISG DIWRNOD Y LLYFR ** 9.3.18 ** NON-UNIFORM DAY FOR WORLD BOOK DAY

Newyddion da!  ‘Rydym wedi ail-drefnu’r uchod i Ddydd Gwener yma, 9fed o Fawrth.

Caiff y plant ddod i’r Ysgol unai yn eu gwisgoedd Diwrnod y Llyfr neu yn eu dillad eu hunain.

Byddwn hefyd yn cael cinio arbennig  –  CINIO DIWRNOD Y LLYFR – 09.03.18

Diolch yn fawr.

 

Good news! We have re-arranged the above for this Friday, 9th March.

Children can come to school in either their World Book Day costumes or in their own clothes.

We will also be having a special lunch  –  WORLD BOOK DAY LUNCH – 09.03.18

Thank you.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi – yn yr eira!/ St David’s Day Celebration – in the snow!

Newidiodd y tywydd pob un on trefniadau heddiw- trefniadau Mrs Ellis a’r orymdaith yn Ninbych, ond dal i ddathlu oedd ein bwriad. Cawsom wasanaeth bore ‘ma yn yr Eglwys a thipyn o chwifio baneri. Roedd pawb yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd. Diolch i bawb am yr ymdrech.

Gweddi Gwyl Dewi

Gweddiwn

Rydym yn cofio heddiw ar Fawrth 1af, am ein nawddsant -Dewi Sant. Diolch iddo am ein harwain i fod yn Gristnogion da, i helpu eraill ac i annog pobl i fod yn garedig. Diolchwn iddo am wneud i ni sylweddoli bod gwneud rhywbeth bach yn gallu gweneud gwahaniaeth mawr i eraill. Helpa ni i ddilyn ei esiampl.

Amen

The weather changed all our plans for today- Mrs Ellis’s arrangements and the procession in Denbigh, but we still managed to celebrate. A service was held in the Church and also flag waving. Everyone looked fantastic in their costumes. Thank you all.