* CEISIADAU I’R DOSBARTH DERBYN (MEDI 2020) * APPLICATIONS FOR RECEPTION CLASS (SEPTEMBER 2020) *

NEGES AT RIENI/GWARCHODWYR DISGYBLION YN EIN DOSBARTH MEITHRIN ELENI

Nodwch isod os gwelwch yn dda y dyddiad cau am dderbyn ceisiadau am leoedd yn ein dosbarth Derbyn (Medi 2020).

* Dydd Gwener yma, 22ain o Dachwedd *

I roi cais i mewn, gweler y linc isod.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-derbyn.aspx

Diolch yn fawr.

MESSAGE TO PARENTS/GUARDIANS OF PUPILS IN OUR NURSERY CLASS THIS YEAR

Please note below the closing date for applications for places in our Reception class (September 2020).

* This Friday, 22nd November *

To apply, see the link below.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/school-admissions/reception-places.aspx

Thank you.

Ymweliad Joe Nally a Diwrnod Plant Mewn Angen/ Joe Nally visit and Children in Need Day

Bore ‘ma cawsom ymweliad gan beiciwr o dim Prydain a’r Alban, Joe Nally. Ar ol cael ei groesawu gan Gadeirydd ac Is -Gadeirydd Cyngor yr Ysgol, rhoddodd amlinelliad i ni o’i yrfa. Roedd gan y disgyblion hefyd llwyth o gwestiynnau diddorol iawn iddo. Ar ol sgwrsio gyda’r plant dyma pob dosbarth yn treulio amser gyda Joe gan gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol. Mi wnaethom orffen y dydd yn diolch i’r plant am godi dros £800  drwy gwblhau eu her 3000m. Bydd rhan o hwn yn mynd tuag at gefnogi athletwyr sy’n paratoi at y Gemau Olympaidd blwyddyn nesaf, a rhan i Ysgol Tremeirchion. Diolch i chi hefyd, rhieni ac aelodau o’ch teuluoedd am gefnogi y plant a’r ysgol.

Byddwn yn cysylltu gyda ‘Inspired through Sport’ yr wytnos nesaf  a bydd tystysgrifau a medalau ar eu ffordd i’r disgyblion. Mae’r plant wedi derbyn heddiw dystysgrif o’r ysgol am gymryd rhan. Da iawn pawb.

Gyda llaw dyda ni ddim disgwyl i blant wneud gwaith corfforol mewn dillad nos pob tro – mae hi yn ddiwrnod Plant Mewn Angen ac mi wnaethom godi £80.

This morning we had a visitor from the British and Scottish Cycling Team, Joe Nally. After he was welcomed by the Chair and Vice-Chair of the School Council, he gave us a summary of his career. The pupils also had lots of interesting questions for him. After speaking to the pupils, every class spent some time with Joe and took part in some practical activities. We finished the morning by announcing that we had raised over £800 by completing the 3000m challenge. Some of the money raised will go towards supporting athletes preparing for the Olympic Games and the remainder will be given to the school. Thank you parents and family members for supporting the children.

We will contact ‘Inspired through Sport’ next week and medals and certificates will be on their way to the pupils. Pupils have today received a certificate from the school for taking part. Well done to you all.

By the way we don’t always expect children to take part in physical activities in their pyjamas- it is Children in Need Day and we raised £80.

Y don mawr wrth Kanagawa / The big wave off Kanagawa

Mae disgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn astudio y thema ‘llifo’ ac wedi gwneud gwaith celf yn seiliedig ar waith yr artist Hokusai. Dyma luniau yn dangos eu gwaith. Gobeithio eich bod yn cytuno eu bod wedi creu gwaith trawiadol iawn. Gyda llaw daeth bocsys y chromebooks yn ddefnyddiol iawn.

Year 3 and 4 pupils have been studying the theme ‘flowing’ and have based their work on the artist Hokusai. here are some pictures showing their work. I hope you agree that the result is very striking. By the way the chromebook boxes were very useful.

Wythnos Datblygiad Personol / Personal Development Week

Dyma wybodaeth ynglyn ar wythnos ‘Datblygiad Personol’ sy’n digwydd wythnos nesaf, Tachwedd 11-15. Diolch yn fawr iawn.

Here is the information about the ‘Personal Development’ week that’s happening next week, November 11-15. Thank you.

Datlbygiad Personol Saesneg

Datlblygiad Personol Cymraeg

 

**Mae gan rhieni a gofalwyr hawl i beidio iw plant dderbyn addysg rhyw a pherthnasedd os ydynt yn dymuno, gofynir i rhieni a gofalwyr gysylltu ar ysgol.

**Parents and guardians have the right for their children not to participate in sex education and relationships lessons if they wish. We ask parents / carers to contact the school.

ATGOFFA/REMINDER: FFOTOGRAFFYDD TEMPEST PHOTOGRAPHER – 07.11.19

Bydd ffotograffydd Tempest yma bore fory i dynnu lluniau’r plant.

Mae croeso i frodyr a chwiorydd sydd ddim yn mynychu’r Ysgol ddod hefyd.  Gofynnwn yn garedig i chi ddod â nhw yma erbyn 9.00yb os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The Tempest photographer will be here tomorrow morning to take photos of the children.

Brothers and sisters who don’t attend School are also welcome.  We ask you kindly to bring them here by 9.00am.

Many thanks.

 

CLWB YR URDD * 06.11.19 * URDD CLUB

NEGES I AELODAU’R URDD

Nodyn i’ch hatgoffa bydd Clwb yr Urdd yn cychwyn yfory o 3.15yp tan 4.00yp.

(Gweler y dyddiadau i gyd yn y llythyr isod)

LLYTHYR YMAELODI A’R URDD 2019-20

Diolch yn fawr.

MESSAGE TO URDD MEMBERS

A note to remind you that the Urdd Club will start tomorrow from 3.15pm till 4.00pm.

(See all dates in the letter below)

URDD MEMBERSHIP LETTER 2019-20

Thank you.