CINIO DYN EIRA * 17.1.18 * SNOWMAN’S LUNCH

CINIO DYN EIRA – 17.01.18

SNOWMAN’S LUNCH – 17.01.18

Holiadur Rhieni i Estyn / Estyn Parent Questionnaire

Nodyn atgoffa i wblhau holiadur rhieni ar gyfer Estyn

Copi papur- rhaid i’r copi papur fod yn Swydda Estyn yng Nhaerdydd erbyn dydd Llun 15 Ionawr.

Cwblhau ar-lein erbyn dydd Iau 18 Ionawr .

*Os ydych yn cael problem mynd ar y we adref mae croeso i ddod i’r ysgol ac mi wnawn sicrhau bod cyfrifiadur ar gael i chi ei ddefnyddio yn yr ysgol.

Reminder regarding Estyn’s parent Questionnaire

Paper copy – must be in the Estyn Office in Cardiff by Monday 15th January

On-line questionnaire completed by 18th January.

*If accessing the internet at home is a problem then contact the school and we will make a computer available for you to use on the school site.

 

 

PWYSIG – Gwybodaeth Arolwg Estyn i Rieni / IMPORTANT – Estyn Inspection Information for parents

Annwyl rieni

Gweler y dogfennau isod. Gai ofyn i chi eu darllen yn ofalus a chwblhau’r 2 brif  weithred –

  • cwblhau’r holiadur ar-lein
  • mynychu’r cyfarfod gydag Estyn

Dear parents

Please see the documents below. Can I ask that you read these carefully and complete the 2 main actions

  • complete the questionnaire on-line
  • attend the meeting with Estyn

Gyda diolch/ with thanks

Mr G H Jones

Llythyr Arolwg 2017 rhieni Parents Inspection Letter 2017

Parents leaflet cy 09630

Parents leaflet en 09630

NIA pre-inspection survey – parents cy (website version)

NIA pre-inspection survey – parents (website version)

 

 

 

Dyddiadau Arolwg Estyn / Estyn Inspection Dates

Annwyl rieni,

Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw y bydd tim arolygu Estyn yn ymweld ar ysgol Dydd Llun 29 Ionawr hyd at Dydd Iau 1af Chwefror. Byddaf yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi ond am y tro dyma rhai trefniadau ar eich cyfer:

Byddwn yn gofyn i rieni gwblhau holiadur Estyn ar lein cyn dydd Iau 18 Ionawr. Byddaf yn rhannu’r ddolen gyda chi yn y man. Mae posib cwblhau hwn ar bapur ond rhaid ei ddychwelyd i’r Ysgol neu at Estyn cyn dydd Llun 15 Ionawr. Mae’n bwysig cwblhau’r holiadur yma os gwelwch yn dda.

Mi fydd tim Estyn yn cyfarfod gyda rhieni nos Lun 29 Ionawr am 4.30-5.30. Mae hwn yn gyfle i rieni gwrdd efo’r tim cyn yr arolwg. Mi fydd y tim yn gofyn cwestiynnau i chi ac yn rhoi cyfle i chi ymateb. Byddwn yn ddiolchgar petai cymaint a sy’n gallu fynychu’r cyfarfod yma. Mae’n debyg mai yn yr Eglwys y byddwn yn cynnal y cyfarfod yma. Mae dau lywodraethwr yn cyfarfod gydag aelodau eraill o’r tim hefyd yn ystod yr amser uchod.

Mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol os ydych eisiau mwy o wybodaeth.

Dear parents,

Today we have received notification that our Inspection by Estyn will take place on Monday 29th January until Thursday 1st February. I will share more information with you all but in the mean time here is an overview.

Parents will be asked to complete the Estyn Questionnaire on line before 18th January. I will share the link with you shortly. It is possible to complete this on paper but it must be returned to school or to Estyn before Monday 15th January. It is important that the questionnaire is competed.

The Estyn team will meet with parents on Monday 29th January at 4.30-5.30pm. It is an opportunity for you to meet the team before the inspection. The team will ask questions and give you an opportunity to answer. I would be grateful if as many as possible could attend. The meeting will probably take place in the church. Two members of the Governing Body will also be  meeting members of the team during the time above.

You are welcome to contact the school if you need more information.

Yn gywir/ Regards

Mr Gethin H Jones

Pennaeth

Llawer o ddiolch / A very big thank you

Mae caredigrwydd y plant a’r rhieni wir wedi cyffwrdd calonau ni’r staff yn ystod yr wythnos yma yn enwedig. Diolch yn fawr iawn am y cardiau a’r rhoddion rydym wedi eu derbyn. Rydym i gyd yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i chi.

 

Pupils and parents generosity really has touched the hearts of the staff,  especially during this week. Thank you very much for the cards and gifts we have received. We would all like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Cynllun Darllen yn yr ysgol / School Reading Project

Cyflwynwyd tystysgrifau i pump o ddisgyblion yr ysgol am eu cyfraniad mewn cynllun darllen y tymor yma. Diolch i Sarah Dixon, Cydlynydd Cyfoethogi’r Cwricwlwm, am drefnu i Mr P. Pendergast, Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych i ymweld a ni a cyflwyno’r tystysgrifau a llyfr i’r disgyblion. Gobeithio y bydd y plant yn mwynhau darllen eu llyfr newydd.

Five pupils from the school were presented with certificates this morning to celebrate their contribution during a reading project this term. Our thanks to Sarah Dixon, Curriculum Enrichment Co-ordinator, for arranging for Mr P. Pendergast, Chair of Denbighshire County Council to visit the school and present the certificate and a book to the pupils. I hope they will enjoy reading their new book.

 

 

 

Cyngor Ysgol yn pryderu am diffyg toiledau yn yr ysgol / School Council raise their concerns about toilet facilities in the school

Bore ‘ma bu Mr Davies o’r Adran Addysg yn ymwelad ar ysgol ar ol derbyn gwahoddiad drwy llythyr gan Gyngor yr Ysgol. Bu  Mr Davies yn crwdd gyda’r cadeirydd a’r is-gadeirydd. Yn ystod y cyfarfod dyma’r disbyblion yn trafod eu pryderon, dangos eu gwaith ymchwil a canlyniadau holiadur y plant. Mae Mr Davies wedi gaddo rhannu’r wybodaeth ac adrodd yn ol yn y flwyddyn newydd.   Da iawn blant am godi eu pryderon ac am gymryd camau i geisio newid y sefyllfa.

 

This morning Mr Davies from the Education Department visited the school having received an invitation by letter from the School Council. Mr Davies met with chair and vice-chair. During the meeting the pupils discussed their concerns, showed their research and results of  their questionnaire. Mr Davies has agreed to pass on the information and to report back in the new year. Well done children for raising their concerns and taking steps to try change the situation.

Ser rhaglen ‘Heno’ / Stars of ‘Heno’

Neithiwr darlledwyd rhaglen ‘Heno’ oedd yn cynnwys eitem am y pentef ac amdanom ni yn Ysgol Tremeirchion. Mi roedd y plant yn wych. Da iawn chi. Mae’r ddolen isod yn cyfle i chi weld y rhaglen eto ar  S4c clic.

During yesterday evening am item was broadcast about the village and the school. The pupils were brilliant. Well done. The link below will give you another opportunity to view the programme on S4C clic.

http://beta.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=540284842