* CEISIADAU AM LE YN Y DOSBARTH MEITHRIN MEDI 2020 * APPLICATIONS FOR PLACES IN THE NURSERY CLASS SEPTEMBER 2020 *

Nodyn i’ch hatgoffa y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau am le yn y Dosbarth Meithrin ym mis Medi, 2020 yw Dydd Gwener, 21ain o Chwefror, 2020

Gweler gwybodaeth pellach isod:

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx

Llawer o ddiolch

A note to remind you that the closing date to receive the applications for places in the Nursery Class is Friday, 21st February, 2020

Please see further information below:

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/school-admissions/nursery-places.aspx

Many thanks

ATGOFFA/REMINDER: CLWB YR URDD CLUB * 05.02.20 * GWEITHGAREDDAU/ACTIVITIES

Nodyn i atgoffa holl aelodau’r Urdd fod y Clwb yn cyfarfod am weithgareddau gyda Matthew o’r Urdd yfory

* DYDD MERCHER, 5ED O CHWEFROR (o 3.15yp tan 4.00yp) *

Diolch yn fawr.

A note to remind all Urdd members that the Urdd Club will meet for activities with Matthew from the Urdd tomorrow

* WEDNESDAY, 5TH FEBRUARY (from 3.15pm till 4.00pm) *

Thank you.

EISTEDDFOD YR URDD SIR DDINBYCH 2020 DENBIGHSHIRE URDD EISTEDDFOD

Gyda’r Eisteddfod yn nesau, mae’r Urdd yn apelio am stiwardiaid i helpu yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych rhwng Mai 25-30, 2020.

A oes gennych ddiddordeb i stiwardio?

Os ydych, dyma’r ffurflen stiwardio i’w chwbwlhau a’i dychwelyd i Swyddfa’r Urdd – gweler y cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

Llawer o ddiolch.

FFURFLEN_STIWARDIO_-_CYMRAEG_2020

With the Eisteddfod getting nearer, the Urdd are looking for stewards to help during the Urdd National Eisteddfod week in Denbigh between the 25-30 May, 2020.

Would you be interested in stewarding?

If yes, here is the form for you to complete and return to the Urdd office – see address at the bottom of the form.

Many thanks.

FFURFLEN_STIWARDIO__-_SAESNEG_2020 (2)

 

Ymarferion Urdd / Urdd Practice

Hoffwn i ddisgyblion blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6 sy’n aelodau o’r Urdd aros ar ol ysgol nos Iau nesaf 23.1.2020 tan 4 o’r gloch er mwyn dechrau ymarfer cor / parti unsain a’r parti cyd-adrodd os yw’n bosib ? Diolch yn fawr iawn. Mrs Ellis

We would like pupils that are members of the Urdd from years 2, 3, 4, 5 and 6 to stay in school until 4 pm next Thursday 23.1.2020 for us to begin practicing the choir / unison party / reciting party please ? Thank you. Mrs Ellis

 

GWYBODAETH GAN YR URDD / INFORMATION FROM THE URDD

CYSTADLEUAETH DAWNSIO’R URDD DANCE COMPETITION – 01.02.20

Cystadleuaeth Dawns Disgo, Stryd a Hip Hop

Dydd Sadwrn 01 Chwefror / Ysgol Uwchradd Y Rhyl (LL18 4BY)

Hoffai Chwaraeon yr Urdd eich hysbysu o gystadleuaeth newydd ddawns i ddisgyblion cynradd ac uwchradd.  Cymerwch olwg ar yr amserlen sydd ar y dudalen yma sy’n nodi’r categorïau cystadlu yn ogystal a rheolau a chanllawiau. bit.ly/Dawnsio

Mae hon yn gystadleuaeth ychwanegol ac yn holl ar wahân i’r Eisteddfod.

I gofrestru dylid e-bostio Chwaraeon@urdd.org yn cofnodi y manylion isod:

 • Eich enw
 • Rhif cyswllt symudol
 • Pa gategori y hoffech gystadlu ynddi
 • Eich rhanbarth
 • Rhif aelodaeth (Mae’n rhaid i bawb sy’n cystadlu fod yn aelodau o’r Urdd)

Unwaith y byddwch wedi e-bostio byddwch yn derbyn e-bost cadarnhad yn ogystal ag anfoneb cystadlu.  Bydd angen talu’r anfoneb ar ddiwrnod y gystadleuaeth.

 Ffi cystadlu:

 • Unigol: £4
 • Pâr: £6
 • Triawd: £8
 • Grwp: £10

Os oes gyda chi unrhyw cwestiynau pellach cysylltwch a ni Chwaraeon@urdd.org / 07824 531000

Diolch yn fawr.

 

Disco, Street and Hip Hop dancing competition

Saturday 01 February / Rhyl High School (LL18 4BY)

Chwaraeon yr Urdd are holding a new dance competition for primary and secondary school pupils in 2020.  Check out the timetable and categories on this page as well as rules and general guidelines. bit.ly/Dawnsio

This competition has nothing to do with the Eisteddfod.

To register e-mail Chwaraeon@urdd.org with the below information:

 • Your name
 • Mobile contact number
 • Which category you would like to enter
 • Membership number (All entrants must be Urdd members)

Once e-mailed you will receive a confirmation e-mail which will include an invoice.  The invoice will need to be paid on the day of the competition.

 Entry fee:

 • Individual: £4
 • Pair: £6
 • Trio: £8
 • Group: £10

If you have any further questions please contat us on Chwaraeon@urdd.org / 07824 531000

Thank you.

 

‘Cwrs deall ei plentyn’ i rieni / ‘Understanding your child’ course for parents

Gweler isod y ddolen am fwy o wybodaeth am y cwrs defnyddiol a diddorol yma i rieni. Mae am ddim!!

Please follow the link for information regarding this useful and interesting course for parents. It’s free!!

Solihull poster Understanding your child

Solihull poster Understanding your child Welsh