Ysgol Tremeirchion – Ysgol Iach / Ysgol Tremeirchion – Healthy School

Mae disgyblion Ysgol Tremeirchion wedi creu poster i atgoffa ni i wneud dewis iach ar gyfer byrbryd a bocs bwyd i ginio. Gweler y ddolen isod ac hefyd dolen  pecynnau-cinio-iach-taflen o wefan Llywodraeth Cymru.

Pupils at Ysgol Tremeirchion have created a poster reminding us of making healthy choices for snacks and lunchboxes. Please follow the link below and also the link to the Healthy-Lunchbox-Leaflet from the Welsh Government website.

Cofiwch fod Ysgol Tremeirchion yn ysgol iach

pecynnau-cinio-iach-taflen (1)

healthy-lunchboxes-leaflet (1)

 

 

Athletau Rhanbarth Dinbych / Denbighshire Urdd Athletics

Athletau Rhanbarth Dinbych
  • Os ydych eisiau i’ch plentyn gymryd rhan, rhaid cysylltu gyda ni yn Ysgol Tremeirchion cyn diwedd yr ysgol dydd Gwener 17 Mai, ac egluro pa gystadleuaeth yr ydych eisiau i ni gofrestru eich plentyn.
  • Rhaid bod yn aelod o’r Urdd i gystadlu
  • Cyfrifoldeb y rhieni fydd i fynd ar plant i gystadlu

Mae copi o’r rheolau ar y ddolen isod, ac mae copi o’r wybodaeth gan yr Urdd isod hefyd.

Denbighshire Urdd Athletics

  • if you would like your child to take part, you must contact Ysgol Tremeirchion before the end of the school day on Friday 17th May
  • Competitors must be members of the Urdd
  • Parent will need to take their child to the event.

Follow the link to see the rules, and a copy of the information from the Urdd is also available below.

Rheolau

Annwyl bawb / Dear all
Mae Athletau Rhanbarth Dinbych yn cael eu cynnal eto eleni ar Drac Athletau Cei Conna (CH5 4BR)Nos Fawrth, Mai 21 am 5.00yp.
The Denbighshire Urdd Athletics will be held again at Connah’s Quay Athletics Track (CH5 4BR), on Tuesday, 21st of May at 5.00pm.
Dim ond 2 ddisgybl o bob ysgol i gystadlu yn y cystadlaethau unigol ac 1 ras gyfnewid ar gyfer bob oedran o bob ysgol.
Only two individual entrances from each school in each event and one relay team for each competition.
 
Bydd pob disgybl yn gallu cystadlu yn y canlynol – 1 ras unigol, 1 ras gyfnewid a 2 weithgaredd maes
Every pupil will be able to compete in the following – 1 individual race, 1 relay and 2 field events
 
Bydd rhaid cofrestru i gystadlu ar lein erbyn Dydd Gwener, Mai 17 
You will have to register to compete on line by Friday, 17th of May 

NODYN BWYSIG I RIENI DISGYBLION BLWYDDYN 6 / IMPORTANT NOTE TO PARENTS OF YEAR 6 PUPILS

Nodyn i’ch hatgoffa ei bod yn holl bwysig eich bod yn cwbwlhau Ffurflen Casglu Gwybodaeth Ysgol Glan Clwyd (sydd yn eu Pecyn Anwytho) a’i dychwelyd i ni yma yn yr Ysgol erbyn DYDD GWENER YMA, 17EG O FAI os gwelwch yn dda.

Diolch i’r rhai ohonoch sydd wedi cwbwlhau a dychwelyd y ffurflenni i ni yn barod.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you that it’s most important that you complete the Ysgol Glan Clwyd Data Collection Form (included in their Induction Pack) and return it to us here at School by THIS FRIDAY, 17TH MAY.

Thank you to those of you who have completed and returned the forms to us already.

Many thanks.

Uwcharwyr Blwyddyn 2 a 3 / Year 2 and 3 Superheroes

Thema CA2 y tymor yma yw Uwcharwyr a Ser. Mae disgyblion Bl 2 a 3 wedi bod yn astudio lliwiau ‘poeth’ ac ‘oer’ yn eu gwers Celf, a chynllunio gwisgoedd i’w uwcharwyr.  Bu’r disgyblion hefyd yn astudio ‘Ffithiant’ yn eu gwers Gwyddoniaeth gyda Miss Edwards. O ganlyniad dyma’r disgyblion yn trosglwyddo eu cynlluniau i greu model o gerdyn oedd yn gweithio gyda ffrithiant. Cliciwch y ddolen am luniau ac o esiamplau o’u gwaith. Roedd yn dipyn o hwyl gweld yr uwcharwr yn hedfan am y ser!

KS2 pupils are studying the theme ‘Superheroes and Stars’ this term. Year 2 and 3 have been studying ‘hot’ and ‘cold’ colours in their Art lessons, and designing superhero costumes. The pupils have also been studying ‘Friction’ in their Science lessons with Miss Edwards. As a result the pupils transferred their designs into a paper model which worked with friction. Click the link to see examples of some of their work. It was fun watching their superheroes fly to the stars!

Uwcharwyr a Ffrithiant LLuniau

SESIWN KICK-IT AR OL YSGOL YFORY! * 03.05.19 * KICK-IT SESSION AFTER SCHOOL TOMORROW!

Nodyn i’ch hatgoffa am y sesiwn olaf Kick-It ar ôl ysgol yfory o 3.15yp tan 4.15yp.

Hwn yw’r sesiwn sydd wedi cael ei ail-drefnu ar ôl gorfod gohirio’r sesiwn ar nos Wener 12.04.19.

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.

~ ~ ~

A note to remind you of the last Kick-It session after school tomorrow from 3.15pm to 4.15pm.

This is the session that had to be re-arranged after having to postpone the session on Friday 12.04.19.

Thank you for your co-operation.

 

Celf a Chrefft yr Urdd 2019 / Art and Crafft Urdd 2019

Canlyniadau Celf a Chrefft Sir Ddinbych 2019

Llongyfarchiadau i bod disgybl o Ysgol Tremeirchion oedd wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Celf Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod yr Urdd 2019. Mae canlyniadau plant oedd yn fuddigol a chael unai 1af, 2il neu 3ydd yn Eisteddfod Cylch ac yna Eisteddfod Rhanbarth ar gael drwy ddilyn y ddolen isod.

Results for the Denbighshire Art and Craft for 2019

Congratulation to all the pupils who competed in the Urdd Art Design and Technology Competition 2019. The results for the pupils who were successful in achieving 1st, 2nd or 3rd place in the Cylch Eisteddfod and then the Regional Eisteddfod are available by following the link below

Canlyniadau Cylch Dinbych / Denbighshire Cylch Results

https://www.urdd4.org/canlyniadau/CanlyniadauEisteddfod2019.a5w?CodDig=3380&Dig=CDT%20Cylch%20Dinbych%202019

Rhanbarth Dinbych / Denbighshire Region

https://www.urdd4.org/canlyniadau/CanlyniadauEisteddfodRhanbarth2019.a5w?CodDig=3282&Dig=CDT%20Dinbych%202019