Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych/ Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych Proclamation Event

Siwr eich bod yn gwybod erbyn hyn bod Eisteddfod yr Urdd mis Mai 2020 yma yn Sir Ddinbych. Mae nifer o weithgareddau eisioes wedi digwydd yn y Sir er mwyn cefnogi’r Eisteddfod.  Gweler isod ddolen i wefan yr Urdd a gwybodaeth am yr Wyl Gyhoeddi Dydd Sadwrn 5ed Hydref yn Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/cy/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

I’m sure that you are already aware that Denbighshire will be hosting the Eisteddfod yr Urdd in May 2020. A number of events have already taken place throughout the county to support the Eisteddfod. Please follow the link below to the Urdd website for information regarding the Proclamation Event on Saturday 5th October in Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/en/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

Iogwrt Llaeth y Llan / Llaeth y Llan Yogurts

Rydym yn casglu topiau potiau iogwrt ‘Llaeth y Llan’. Dewch a topiau’r potiau iogwrt ir ysgol er mwyn i ni gael cyfle ar ennill gwobr. Mae yno focs yn y prif fynedfa ir disgyblion gael postio nhw fewn iddo. Diolch yn fawr iawn.

 

We are collecting the tops of the ‘Llaeth y Llan’ yogurts. Please bring the tops into school for us to have a chance of wining a prize. There is a box in the reception of the school for pupils to post the tops into. Thank you

Image result for llaeth y llan

 

Amserlen wythnosol Blwyddyn 3 4 5 6 / Weekly timetable Year 3 4 5 6

Gweler isod ddolen i’r amserlen wythnosol ar gyfer Blwyddyn 3 4 5 6.

Mae gwersi Addysg Gorfforol ar brynhawn dydd Mawrth a Mercher. Cofiwch bod angen gwisg priodol yr ysgol ar gyfer pob gwers Addysg Gorfforol- gweler ddolen ‘gwisg ysgo’l ar y wefan i weld y wisg addysg gorfforol. Nid ydym yn derbyn crysau eraill i’r wers ee timau pel droed / rygbi.

Follow the link below to view the Year 3 4 5 6 weekly timetable.

Physical Education lessons for Year 3 4 5 6 are on a Tuesday and Wednesday afternoon. Please ensure that the appropriate school kit is brought to every lesson- see the ‘school uniform’ link on the website to see the appropriate kit for physical education. We do not accept the use of other shirts eg football or rugby teams

amserlen CA 2 bl 3 4 5 6 timetable KS2 yr 3 4 5 6

6 Maes Dysgu 6 Areas of Learning

Gem peldroed pwysica’r flwyddyn! / The most important football game of the year!

Mae’r ysgol yn ffodus iawn o’r cymorth mae yn ei chael gan rieni, aelodau o’r gymuned a chyfeillion yr ysgol. Ac enghraifft gwych arall o hyn yw Teulu Pengwern Farm oedd wedi rhoi rhodd ariannol i’r ysgol o ganlyniad i’w diwrnod agored ar y fferm. . Oherwydd hyn,  rydym wedi prynu dau git peldroed newydd sbon. Ddoe cawsom gem ar gae yr ysgol gyda’r ddau dim yn edrych yn wych yn eu cit newydd. Diolch yn fawr iawn i Deulu Pengwern,  i Huw, Helen, Elin a Lisa. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r ffilm fach yr ydym wedi ei roi at ei gilydd ( dilynwch y ddolen isod).

The school is very fortunate in that we receive so much support from parents, members of the community and our friends. Another excellent example is the gift Teulu Pengwern Farm gave to the school following their open day at their farm. And because of this we have been able to purchase two new football kits. Yesterday we had a game on the school field with both teams looking fantastic in the new kit. A very big thank you to Teulu Pengwern, to Huw, Helen, Elin and Lisa. I hope you enjoy the little film we put together ( please click the link below).

ENILLWYR RAFFL CRHA! PTA RAFFLE WINNERS!

Dyma restr o’r enillwyr!  Llongyfarchiadau!  /  Here’s a list of winners!  Congratulations!

1af     Jenny Roberts

2il      Gethin Whiteley a David Williams

3ydd  James Stanyer

4ydd  Gwenan Williams

5ed     Jane Dodd, HVAC

Drwy y BBciw a’r Raffl codwyd swm ardderchog o £1418.00!!

Through the BBQ & Raffle a fantastic sum of £1418.00 was raised!!

Diolch i bawb am eu cefnogaeth  /  Thank you everyone for your support

 

 

Hwdi Blwyddyn 6 / Year 6 Hoodie

Mae plant Blwyddyn 6 yn wen o glust i glust bore ‘ma. Mi ddoth yr hwdi yr oeddent wedi ei archebu ac maent yn edrych yn wych.

Rhaid llongyfarch y plant am yr ymdrech y maent wedi ei wneud i drefnu’r hwdi. Rhai wythnosau yn ol cawsom Wythnos Byd Gwaith  i’r holl ysgol, a bu’r plant yn ymwelad a dau busnes leol. Her roddwyd i Blwyddyn 6 oedd creu busnes a penderfynwyd defnyddio’r arian a godwyd i archebu hwdi i bawb ym mlwyddyn 6. Dyma godwyd o dri busnes fach:

Gwerthu cacennau £150

Stondin Gwyl Haf £14

Cadglu ac ailgylchu metel £167

Mae’r plant wedi casglu mwy na chost yr hwdi ac felly wedi rhoi’r gweddill i’r Cyngor Ysgol iddyn nhw ei roi yn eu cyfrif banc a’i ddefnyddio ar gyfer brosiectau y flwyddyn nesaf.

Hoffai Blwyddyn 6 ddiolch i bawb oedd wedi helpu nhw i lwyddo yn eu menter busnes. Da iawn chi blwyddyn 6.

 

Our Year 6 pupils have broad smiles this morning. The hoodies they ordered arrived and they look fantastic.

The children need to be complimented for their success in organising the purchase of a hoodie. A few weeks ago we had a World of Work Week for everyone at the school and visits to two local companies. A challenge was given to Year 6 to set up a business, and they decided that they would purchase a hoodies with the money raised. This is what they raised:

Selling cakes £150

School Fair Stall £14

Collecting and re-cycling scrap metal £167

They raised more than the cost of the hoodies and have therefore given the difference to the School Council to put in their bank account and to use on projects next year.

Year 6 would like to thank everyone who helped them succeed in their business venture. Well done Year 6.