CINIO NADOLIG * 20.12.18 * CHRISTMAS LUNCH

CINIO NADOLIG – 20.12.18

CHRISTMAS LUNCH – 20.12.18

CALENDR YSGOL 2019 SCHOOL CALENDAR

Byddwch yn gallu gweld ac archebu ein Calendr heno yn y Panto.

Côst y Calendr fydd £5.00 yr un.

Bydd posib talu am y Calendr mewn arian parod neu siec yn daladwy i ‘Ysgol Tremeirchion’ neu drwy ‘Parentpay’.

Llawer o ddiolch.

You can view and order our Calendar tonight at the Panto.

The Calendar will cost £5.00 each.

You can pay for the Calendar in cash or by cheque payable to ‘Ysgol Tremeirchion’ or via ‘Parentpay’.

Many thanks.

 

Gemau yr Oes Fictoria / Victorian Games

Mae plant blwyddyn 2 a 3 wedi bod yn astudio gemau roedd plant yn eu chwarae yn yr oes Fictoria. Un gem oedd sgitlo. Felly penderfynwyd cynllunio sgitl ein hunain ac yna arbrofi gyda gwahanol ‘peli’ a siapau i weld pa rai oedd y mwyaf effeithiol. Bur plant yn sgwrsio gyda’u partneriaid trafod ac yn ateb cwestiynnau; rhai gan y staff a rhai o hunan ddewis. Dyma luniau o’r plant yn gweithio. Roedd cyfle hefyd i drafod rheolau eu gemau gan gynnwys gwerth rhif o darro sgitl,  sut i gadw sgor a chyruno a’r  bellter  taflu/bowlio gyda rhai plant wedi mesur hyn i greu cysondeb. Da iawn blant, roedd y staff wedi mwynhau gweithio gyda chi ar y cynllun yma.

Pupils in Year 2 and 3 have been studying Victorian games. One game was skittles. We decided to create our own game and experiment with different ‘balls’ and shapes to see how effective they were. Children also talked with their ‘partner trafod’ (discussion partner) and answered questions designed by staff and from their own ideas. Here are some pictures of the children and their work. There was also an opportunity to discuss the rules for their games including giving a value to a skittle that was knocked over and some measured the distance for throwing/bowling for consistency. Well done everyone, the staff really enjoyed working with you on this project.

 

Llysgenhadon Chwaraeon yn ser eu hunain / Sports Ambassadors are themselves stars

Yn ystod y pedwar wythnos diwethaf mae 4 o blant blwyddyn 5 a 6 wir wedi sgleinio fel llysgenhadon chwaraeon. Nid yn unig maent wedi trefnu pedwar sesiwn chwaraeon llwyddiannus i dros ugain o blant, on hefyd hyfforddi pob sesiwn a gwahanol gweithgareddau. Roedd eu gwylio yn gweithio a threfnu wir yn bleser mawr. Maent wrthi nawr yn trefnu tystysgrif i bob plentyn oedd wedi cymryd rhan. Ardderchog blant- pob clod i chithau.

During the past four weeks, four of our pupils from Year 5 and 6 have shone as sports ambassadors. They not only arranged the four successful sessions for over twenty children, but also coached each sessions activities. Observing them working and organising was a real pleasure. There are now arranging a certificate for every pupil who took part. Excellent – well done to you all.