Cyfarfod CRhA * 30.11.22 * PTA Meeting

Bydd Cyfarfod CRhA yn cael ei gynnal yn y Salusbury Arms, Tremeirchion nos yfory am 7:30yh. Croeso cynnes i bawb.

There will be a PTA meeting at the Salusbury Arms, Tremeirchion tomorrow night at 7:30pm. A warm welcome to all.

PWYSIG: Clwb Kick-it wedi ei ohirio heddiw URGENT: Kick-it Club postponed today

Yn anffodus, oherwydd salwch, mae Clwb Kick-it wedi cael ei ohirio heddiw.

Mae pob rhiant wedi derbyn neges destun gan Dave o Kick-it.

Felly, bydd y Clwb Kick-it olaf yn cael ei gynnal nos Lun, 5ed o Ragfyr.

Diolch am eich cydweithrediad.

Unfortunately, because of illness, Kick-it Club has been postponed today.

Every parent has received a text message from Dave (Kick-it).

Therefore, the last Kick-it Club will be held on Monday, 5th December.

Thank you for your co-operation.

Lluniau Tempest Photographs

Diolch i Ffion, y ffotograffydd Tempest am dynnu lluniau’r disgyblion a’u teuluoedd bore ‘ma. Diolch hefyd i’r plant i gyd am ymddwyn yn wych yn yr Eglwys. Gobeithio fod pawb wedi dod adref gyda’u amlen brown yn cynnwys y proflenni. Cofiwch yrru eich archebion ar-lein i’r ddolen isod:-

https://tempest-orders.co.uk/

Llawer o ddiolch.

Thank you to Ffion, the Tempest photographer for taking the pupil and family photos this morning. Also thank you to all the children who behaved brilliantly in the Church. Hope everyone has come home with their brown envelope containing the proofs. Please send your online orders to the link above.

Many thanks.

Atgoffa: Lluniau Tempest Yfory! Reminder: Tempest Photographs tomorrow!

Bydd ffotograffydd ‘Tempest’ yma YFORY i dynnu lluniau’r disgyblion yn unigol a fel teulu.

Mae croeso i frodyr a chwiorydd sydd ddim yn yr Ysgol ddod hefyd. Os hoffech wneud hyn, a fyddwch mor garedig â dod a nhw yma am 9.00yb os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The ‘Tempest’ photographer will be here on TOMORROW to take individual and family photos of the pupils.

Brothers and sisters who aren’t in school are welcome to come too. If you wish to do this, please bring them to school by 9.00am.

Many thanks.

PWYSIG: Clwb Kick-it wedi ei ohirio heddiw URGENT: Kick-it Club postponed today

Yn anffodus, oherwydd y tywydd gwlyb, mae Clwb Kick-it wedi cael ei ohirio heddiw.

Mae pob rhiant wedi derbyn neges destun gan Dave o Kick-it.

Felly, bydd y Clwb Kick-it olaf yn cael ei gynnal nos Lun, 28ain o Dachwedd.

Diolch am eich cydweithrediad.

Unfortunately, because of the wet weather, Kick-it Club has been postponed today.

Every parent has received a text message from Dave (Kick-it).

Therefore, the last Kick-it Club will be held on Monday, 28th November.

Thank you for your co-operation.

Atgoffa/Reminder: Bonyn Ateb Cinio Nadolig * 15.12.22 * Christmas Lunch Reply Slips

Cofiwch adael i ni wybod os yw eich plentyn yn dymuno cael neu ddim yn dymuno cael Cinio Nadolig ERBYN YFORY os gwelwch yn dda! Hefyd gadewch i ni wybod os hoffen nhw gael Pwdin Nadolig neu Hufen Iâ? Mae Anti Chris angen archebu’r bwyd. Gweler y llythyr a’r bonyn ateb rhoddwyd ar y wefan ar 11.11.22. Diolch i’r rhai sydd eisioes wedi dychwelyd eu bonyn ateb.

A reminder to please let us know if your child wishes to have or not have Christmas Lunch BY TOMORROW! Also please let us know if they would like to have Christmas Pudding or Ice Cream? Anti Chris needs to order the food. See letter and reply slip posted on the website on 11.11.22. Thank you to the ones who have already returned their reply slips.