GWYL HAF YSGOL TREMEIRCHION SUMMER FESTIVAL – 6.7.18

LLYTHYR CRHA 15.06.18

GWYL HAF YSGOL TREMEIRCHION 06.07.18

PTA LETTER TO PARENTS – 15.06.18

YSGOL TREMEIRCHION SUMMER FESTIVAL 06.07.18

Llwyddiant Sioe Caerwys / Success at Caerwys Show

Llongyfarchiadau i’r disbyblion a fu yn cystadlu drwy cyflwyno darnau o waith ysgrifennedig, lliwio a chynllunio ar gyfer y sioe dydd Sadwrn. Gweler lun o’r disgyblion oedd yn fuddugol gyda’i tystysgrifau. Roedd camoliaeth mawr i’r plant gan y beirniad. Da iawn blant.

Congratulations to all the pupils who competed at the Caerwys Show on Saturday by colouring, writing o’r designing. Please see the picture of the successful pupils with their certificates . The judges were very complimentary about the childrens work. Well done.

CYFARFOD CRHA HENO! / PTA MEETING TONIGHT!

Nodyn i’ch hatgoffa am y cyfarfod CRHA heno yn y White House, Rhuallt am 7.00yh.

Byddwn yn trafod y Barbeciw fydd yn cymryd lle yn yr Ysgol ar Nos Wener y 6ed o Orffennaf.

Hefyd a fyddwch cystal â rhoi eich arian noddedig o’r taith gerdded i Gapel y Graig i Kristie Ball, Trysordd CRHA, os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you of the PTA meeting tonight at the White House, Rhuallt at 7.00pm.

We will be discussing the BBQ which takes place at the School on Friday evening, 6th July.

Also please would you kindly bring your sponsorship money from the Rock Chapel walk to Kristie Ball, PTA Treasurer.

Many thanks.

Dweud Eich Dweud / Have Your Say

Cyfle i Preswylwyr Sir Ddinbych fynegi eu barn- holiadur Cyngor y Sir. Cynnwys ebost anfonwyd i ysgolion Sir Ddinbych.

Opportunity for Denbighshire residents to voice their opinion- County Council questionnaire. Sent in an email to Denbighshire schools

Dweud Eich Dweud Yn Yr Arolwg Preswylwyr

 

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal ein harolwg preswylwyr er mwyn darganfod beth yw barn pobl am fyw mewn cymunedau a’u barn am wasanaethau’r Cyngor.

 

Mae 3,000 o gopïau wedi’u dosbarthu i gartrefi ledled y sir ac mae’r arolwg wedi bod yn rhedeg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol.

 

Bydd llawer ohonoch yn byw yn Sir Ddinbych a byddem yn croesawu eich barn. A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i gwblhau’r arolwg.

 

Helpwch ni hefyd i ledaenu’r gair am yr arolwg ac i annog ein cwsmeriaid i lenwi’r ffurflen.

 

Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth.

 

Gwefan:

http://www.sirddinbych.gov.uk/arolwgpreswylwyr

Have Your Say In Residents Survey

 

We are currently carrying out our bi-annual residents survey to find out what people think about living in communities and their views on council services.

 

3,000 copies have been distributed to homes across the county and the survey has been running on our website and social media.

 

Many of you will live in Denbighshire, we would welcome your views. Please take a few minutes to complete the survey.

 

Please also help us spread the word about the survey and to encourage our customers to complete the form.

 

Thanks in advance for your support.

 

Website:

http://www.denbighshire.gov.uk/residentssurvey

DIWRNOD AGORED FFERM PENGWERN FARM OPEN DAY ** 10.06.18 **

Dewch i fwynhau y diwrnod agored yn Fferm Pengwern, Rhuddlan (manylion isod).

Holl elw tuag at Ysgol Tremeirchion ac Uned Clefyd Siwgwr, Ysbyty Glan Clwyd.

Diolch i Huw a Helen Jones am gefnogi’r Ysgol.

LEAF OPEN FARM SUNDAY 10.06.18

Come and enjoy the open day at Pengwern Farm, Rhuddlan (details above).

All proceeds towards Ysgol Tremeirchion and the Diabetes Unit at Ysbyty Glan Clwyd.

Thank you to Huw and Helen Jones for supporting the School.