Gweithgareddau Diweddar / Recent Activities

Twrnamaint Pêl-droed Dyffryd Clwyd / Vale of Clwyd Football Tournament

Bu nifer o ddisgyblion hŷn yr ysgol yn cynrychioli’r ysgol mewn twrnamaint pêl-droed yn Rhuthun yn ddiweddar. Da iawn chi am weithio’n wych fel tîm.

A number of the school’s older pupils represented the school in a football tournament in Ruthin recently. Well done for working brilliantly as a team.


Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Showing Racism the Red Card

Ar ddiwrnod gêm bêl-droed Cymru v Iran, bu’r disgyblion yn cwblhau gweithgareddau Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith yr elusen.

On the day of the Wales v Iran football match, the pupils completed Show Racism the Red Card activities in order to raise awareness of the charity’s work.


Dydd Arwyr y Rhyngrwyd / Be Internet Legend Day

Roedd hi’n Ddydd Arwyr y Rhyngrwyd ar Ragfyr 8fed. Ymunodd disgyblion hŷn yr ysgol â gwasanaeth rhithiol gyda Parent Zone a Google cyn mynd ati i gwblhau gweithgareddau. Mae mwy o wybodaeth ar gael i rieni yma: Online Safety Tips for Parents – Be Internet Legends

It was Be Internet Legends Day on December 8th. The school’s older pupils joined a virtual assembly with Parent Zone and Google before completing activities. Information for parents can be found here: Online Safety Tips for Parents – Be Internet Legends


Gweithdy Drymiau / Drums Workshop

Diolch i’r Parchedig Carol Thomas o’r Esgobaeth am gynnal gweithdy drymiau gyda’n disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6. Roedd pawb wedi mwynhau’n fawr.

Thanks to Reverend Carol Thomas from the Diocese for leading a drums workshop with our Year 5 and Year 6 pupils. Everyone thoroughly enjoyed the session.


CogUrdd

Llongyfarchiadau i Ela o Flwyddyn 4 am gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth CogUrdd yn Ysgol Uwchradd y Rhyl yn ddiweddar. Roedd Ela’n cystadlu yn Rownd Rhanbarth Dinbych ac roedd canmol mawr i’r Frechdan Fendigedig!

Congratulations to Ela from Year 4 for representing the school in the CogUrdd competition at Rhyl High School recently. Ela was competing in the Denbigh Regional Round and her Splendid Sandwich was commended!

Gwersi Addysg Gorfforol Blynyddoedd 3 a 4 / Years 3 & 4 PE Lessons

O ddydd Llun nesaf, Tachwedd 21ain, bydd diwrnodau Addysg Gorfforol Blynyddoedd 3 a 4 yn newid o ddydd Mawrth a dydd Iau i ddydd Llun a dydd Mercher.  Mae croeso i’r disgyblion wisgo’u gwisg Addysg Gorfforol i’r ysgol ar ddiwrnod gwers Addysg Gorfforol.

From next Monday, November 21st, Years 3 and 4 PE days will change from Tuesday and Thursday to Monday and Wednesday.  The pupils are welcome to wear their PE kit to school on the day of a PE lesson.

Trawsgwlad Sir Ddinych / Denbighsire Cross-country

Llongyfarchiadau i’r disgyblion yma am gynrychioli’r ysgol yn wych yn ffeinal trawsgwlad Sir Ddinbych yng Nghanolfan Hamdden Dinbych yr wythnos ddiwethaf.

Congratulations to these pupils for representing the school brilliantly in the Denbighshire cross-country final at Denbigh Leisure Centre last week.

Trawsgwlad Dyffryn Clwyd / Vale of Clwyd Cross-country

Llongyfarchiadau i’r pedwar uchod am gynrychioli’r ysgol mewn ras drawsgwlad yng Nghlwb Rygbi Rhuthun y bore ‘ma. Roedd pob un wedi rhoi o’u gorau. Bydd tri o’r pedwar yn cynrychioli’r ysgol unwaith eto yn ras derfynol Sir Ddinbych ar ôl y gwyliau hanner tymor. Da iawn chi blant.

Congratulations to the four pupils in the photo for representing the school in a cross-country race at Ruthin Rugby Club this morning. They were all brilliant. Three of the four will represent the school once again in the Denbighshire final after the half term holiday.

Pêl-rwyd yr Urdd / Urdd Netball

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd yr ysgol am gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd Merched yr Urdd yn Ysgol Glan Clwyd heddiw. Diolch i bob un am ymdrechu ac ymddwyn yn wych. Diolch i Ms Barr a Mrs Williams, yr hyfforddwyr heddiw, yn ogystal.

Congratulations to the school’s netball team for representing the school in the Urdd Girls Netball competition at Ysgol Glan Clwyd today. Thanks to the girls for their brilliant effort and behaviour. Thanks to Ms Barr and Mrs Williams, the coaches today, too.

Rasys Traws gwlad / Cross-country Races

Cawsom wybod brynhawn Gwener diwethaf bod Tîm Cymunedau Bywiog Hamdden Sir Ddinbych yn trefnu cystadleuaeth rhedeg traws gwlad ar gaeau Clwb Rygbi Rhuthun ar ddydd Gwener, Hydref 28ain.

Mae pedair ras i gyd:

Bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 – 1000m

Merched Blynyddoedd 3 a 4 – 1000m

Bechgyn Blynyddoedd 5 a 6 – 1500m

Merched Blynyddoedd 5 a 6 – 1500m

Rydym yn gobeithio anfon un plentyn i gynrychioli’r ysgol ym mhob ras.  Dydd Iau yma, bydd y disgyblion sy’n dymuno rhedeg yn ymarfer rhedeg pellter y ras.  Ar ddydd Mawrth, Hydref 25ain, byddwn yn cynnal rasys yn yr ysgol gydag enillydd pob ras yn cynrychioli’r ysgol yn Rhuthun.

Os ydych chi’n fodlon i’ch plentyn fentro, a wnewch chi gwblhau’r ffurflen ar-lein, os gwelwch yn dda: https://forms.office.com/r/03emD0gwvJ


We were informed last Friday afternoon that Denbighshire Leisure’s Active Communities Team is organising a cross-country competition on the fields of Ruthin Rugby Club on Friday, October 28th.

There are four races in total:

Boys Years 3 and 4 – 1000m

Girls Years 3 and 4 – 1000m

Boys Years 5 and 6 – 1500m

Girls Years 5 and 6 – 1500m

We hope to send one child to represent the school in each race.  This Thursday, the pupils who wish to run will practice running the distance of the race.  On Tuesday, October 25th, we will hold races at school with the winner of each race representing the school in Ruthin.

If you are willing for your child to take part, please complete the online form: https://forms.office.com/r/03emD0gwvJ

Diolch yn fawr.

Edrych ymlaen i’r mabolgampau a’r Barbeciw Haf fory / Looking forward to Sports Day and Barbeque tomorrow

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu pawb i’r mabolgampau a’r barbeciw fory. Mae’r sesiwn mabolgampau pnawn yn dechrau am 1.00 ac yn gorffen am 3.00. Bydd Kick-it am ddim tan 4.15 i blant sydd wedi cofrestru, yn dilyn y mabolgampau ac yna bydd y barbeciw yn dechrau am 4.30. Diolch i bawb sydd wedi dychwelyd y tocynnau raffl ac arian. Rhai negeseuon i’ch atgoffa:

  • mae parcio wedi ei drefnu ar y cae gyferbyn ar ysgol (cae Juno). Nid oes parcio dros nos. Ni fydd unrhyw gyfrifoldeb am ddamwain na difrod i geir sydd wedi parcio ar y cae.
  • Mabolgampau pnawn i dechrau am 1.00
  • Ar ddiwedd ein mabolgampau byddwn yn trefnu i blant tacsi adael safle yr ysgol yn gyntaf. Gofynnwn i rieni sydd ar safle’r ysgol i barchu’r ffaith ein bod yn gofyn i chi a’ch plentyn aros i bob tacsi adael y buarth cyn i chi adael y safle ac nid gofyn i fynd yn gynnar.
  • Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i helpu gyda’r mabolgampau e.e. ar ddiwedd y trac. Siaradwch gydag aelod o staff os ydych ar gael.
  • Yn ystod y barbeciw rydym yn gofyn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant eu hunain.

PWYSIG- A WNEWCH CHI SICRHAU BOD EICH PLENTYN YN GWYBOD BETH YW EU TREFNIADAU NHW AR DDIWEDD Y MABOLGAMPAU e.e. adref ar y tacsi, aros i kick-it, adref efo rhieni.

Rydym yn fawr obeithio y byddwch yn mwynhau’r pnawn a’r min nos yn ein cwmni. Diolch i bawb sydd wedi bod mor weithgar yn paratoi ar gyfer y diwrnod ac i bawb sydd wedi bod mor glên yn cynnig rhoddion, eu hamser a chyfrannu tuag at y barbeciw.

Rhaid diolch yn fawr iawn i Mr Meilir Jones, Cadeirydd CRhA yr ysgol a’r grwp o rieni sydd wedi bod yn gyfrifol am y trefniadau. Ni fedrwn wneud dim fel hyn heb eich cefnogaeth chi.


We are looking forward to welcoming you to the sports day and barbeque tomorrow. The afternoon session for sports day will start at 1.00pm and will finish at 3.00. Free ‘Kick-it’ will be available to those children who have registered on-line and will finish at 4.15 followed by the Barbeque at 4.30. Thank you to everyone that has returned their tickets and money.

Notes to remand you:

  • Parking is available in the field opposite the school (Juno’s field). There is no overnight parking. No responsibility will be taken for any accidents or damage to cars parked on the field.
  • Sports Day will start at 1.00pm
  • At the end of sports day we will arrange for pupils going home on a taxi to leave the school first. We are asking parents to please respect that we are asking you and your child to wait until all taxis have left the school site and not ask staff if you can go early.
  • We are looking for volunteers to help during sports day e.g. at the end of the track. Please speak to a member of staff if you are available.
  • During the barbeque parents are responsible for their children

IMPORTANT – PLEASE ENSURE THAT YOUR CHILD KNOWS THE ARRANGEMENTS FOR THEM AT THE END OF SPORTS DAY e.g. going home on the taxi, staying for kick-it, home with parents

We hope that you will enjoy your afternoon and evening with us. Thank you to everyone who has supported and helped to arrange the day, and to everyone who has been so kind donating, giving up their time and contributing to the barbeque.

I would also like to thank Mr Meilir Jones , Chairperson of the PTA and the group of parents who have been responsible for all the arrangements. We can’t do things like this without your support.

 

Twrnament pêl- droed a rhwyd-bêl / Football and netball tournament

Ddoe bu plant CA2 yn cymryd rhan mewn twrnament yn Ysgol Henllan gyda Ysgol Pant Pastynog hefyd yn rhan o’r gystadleuaeth. Cawsom ddiwrnod difyr iawn gyda phob plentyn yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau. Roedd yn hyfryd gweld pawb yn derbyn eu medal a chwpan ar ddiwedd y dydd. Da iawn blant a diolch i’r staff am drefnu a gofalu am y plant. Diolchiadau mawr I Ysgol Henllan am eu croeso.

Rwyf angen hefyd diolch i Huw a Helen, Elin a Lisa Pengwern Farm oedd wedi noddi ein gwisg pêl- droed cyn i COVID godi ei wyneb. Dyma oedd ein cyfle cyntaf i wisgo’r ddau ‘kit’ newydd.


Yesterday, our pupils in KS2 took part in a football and netball tournament at Ysgol Henllan with Ysgol Pant Pastynog also participating in the competition. We had a lovely day with every pupil taking part in a variety of games. It was lovely seeing all the children receive their medals and a cup at the end of the day. Well done to all the children and thank you to the staff for arranging and caring for the pupils. A big thank you to Ysgol Henllan for their welcome.

I would also like to thank Huw and Helen, Elin and Lisa Pengwern Farm for sponsoring the football kit just before COVID raised its head. This was the first time we were able to use the two new football kits.

Lluniau Twrnament

Neges atgoffa i rieni am dwrnament yn Ysgol Henllan / Message reminding parents of the tournament at Ysgol Henllan

Dydd Llun 27 Mehefin bydd plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cymryd rhan mewn twrnament yn Ysgol Henllan. Bu rhaid gohurio’r twrnament cyn hanner tymor. Does dim newid i’r trefniadau gwreiddiol. Cofiwch gwisg addysg gorfforol, pecyn bwyd a diod. Mae copi or llythyr gwreiddiol isod.

On Monday 27 June Year 3,4,5 and 6 will take part in a tournament at Ysgol Henllan. We postponed the initial tournament. The arrangements are the same. Pupils will need their physical education kit, packed lunch and a drink. A copy of the original letter can be seen below.

Llythyr Twrnament Henllan 26 5 22

Podiau chwarae – difrod / Play Pods – damage

Mae’n drist gorfod eich hysbysu bod difrod, er yn ddifrod bychan,  wedi ei achosi i’n podiau cadw offer chwarae y disgyblion. Mae’r rhain ar y buarth, a bu’r difrod yn ystod yr hanner tymor. Rydym wedi cysylltu gyda’r heddlu. Mae’n glir bod rhywun wedi ceisio defnyddio grym a thorri i mewn i’r podiau.

Mae pawb yn siomedig iawn yma gan fod digwyddiadau fel y rhain i offer ac adeilad yr ysgol yn brin iawn, ac i ddweud y gwir nid oes achos tebyg yn dwyn i gof.

Hoffwn i chi gysylltu gyda’r ysgol os ydych yn gwybod am unrhyw wybodaeth y gall fod o gymorth i ni am y digwyddiad yma.


It is sad to have to inform you that damage, although small,  has been caused to the play pods that are used to store equipment used by pupils during lunchtime. These are stored on the yard, and the damage was caused during half term. We have reported the incident to the police. It is clear that somebody has tried through force to enter the pods.

We are all disappointed as incidents such as this to equipment and the school are very rare, and in all honesty it is difficult to remember any such incidents in the past.

Please contact the school if you are able to help with any information relating to this incident.