Edrych ymlaen i’r mabolgampau a’r Barbeciw Haf fory / Looking forward to Sports Day and Barbeque tomorrow

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu pawb i’r mabolgampau a’r barbeciw fory. Mae’r sesiwn mabolgampau pnawn yn dechrau am 1.00 ac yn gorffen am 3.00. Bydd Kick-it am ddim tan 4.15 i blant sydd wedi cofrestru, yn dilyn y mabolgampau ac yna bydd y barbeciw yn dechrau am 4.30. Diolch i bawb sydd wedi dychwelyd y tocynnau raffl ac arian. Rhai negeseuon i’ch atgoffa:

  • mae parcio wedi ei drefnu ar y cae gyferbyn ar ysgol (cae Juno). Nid oes parcio dros nos. Ni fydd unrhyw gyfrifoldeb am ddamwain na difrod i geir sydd wedi parcio ar y cae.
  • Mabolgampau pnawn i dechrau am 1.00
  • Ar ddiwedd ein mabolgampau byddwn yn trefnu i blant tacsi adael safle yr ysgol yn gyntaf. Gofynnwn i rieni sydd ar safle’r ysgol i barchu’r ffaith ein bod yn gofyn i chi a’ch plentyn aros i bob tacsi adael y buarth cyn i chi adael y safle ac nid gofyn i fynd yn gynnar.
  • Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i helpu gyda’r mabolgampau e.e. ar ddiwedd y trac. Siaradwch gydag aelod o staff os ydych ar gael.
  • Yn ystod y barbeciw rydym yn gofyn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant eu hunain.

PWYSIG- A WNEWCH CHI SICRHAU BOD EICH PLENTYN YN GWYBOD BETH YW EU TREFNIADAU NHW AR DDIWEDD Y MABOLGAMPAU e.e. adref ar y tacsi, aros i kick-it, adref efo rhieni.

Rydym yn fawr obeithio y byddwch yn mwynhau’r pnawn a’r min nos yn ein cwmni. Diolch i bawb sydd wedi bod mor weithgar yn paratoi ar gyfer y diwrnod ac i bawb sydd wedi bod mor glên yn cynnig rhoddion, eu hamser a chyfrannu tuag at y barbeciw.

Rhaid diolch yn fawr iawn i Mr Meilir Jones, Cadeirydd CRhA yr ysgol a’r grwp o rieni sydd wedi bod yn gyfrifol am y trefniadau. Ni fedrwn wneud dim fel hyn heb eich cefnogaeth chi.


We are looking forward to welcoming you to the sports day and barbeque tomorrow. The afternoon session for sports day will start at 1.00pm and will finish at 3.00. Free ‘Kick-it’ will be available to those children who have registered on-line and will finish at 4.15 followed by the Barbeque at 4.30. Thank you to everyone that has returned their tickets and money.

Notes to remand you:

  • Parking is available in the field opposite the school (Juno’s field). There is no overnight parking. No responsibility will be taken for any accidents or damage to cars parked on the field.
  • Sports Day will start at 1.00pm
  • At the end of sports day we will arrange for pupils going home on a taxi to leave the school first. We are asking parents to please respect that we are asking you and your child to wait until all taxis have left the school site and not ask staff if you can go early.
  • We are looking for volunteers to help during sports day e.g. at the end of the track. Please speak to a member of staff if you are available.
  • During the barbeque parents are responsible for their children

IMPORTANT – PLEASE ENSURE THAT YOUR CHILD KNOWS THE ARRANGEMENTS FOR THEM AT THE END OF SPORTS DAY e.g. going home on the taxi, staying for kick-it, home with parents

We hope that you will enjoy your afternoon and evening with us. Thank you to everyone who has supported and helped to arrange the day, and to everyone who has been so kind donating, giving up their time and contributing to the barbeque.

I would also like to thank Mr Meilir Jones , Chairperson of the PTA and the group of parents who have been responsible for all the arrangements. We can’t do things like this without your support.

 

Twrnament pêl- droed a rhwyd-bêl / Football and netball tournament

Ddoe bu plant CA2 yn cymryd rhan mewn twrnament yn Ysgol Henllan gyda Ysgol Pant Pastynog hefyd yn rhan o’r gystadleuaeth. Cawsom ddiwrnod difyr iawn gyda phob plentyn yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau. Roedd yn hyfryd gweld pawb yn derbyn eu medal a chwpan ar ddiwedd y dydd. Da iawn blant a diolch i’r staff am drefnu a gofalu am y plant. Diolchiadau mawr I Ysgol Henllan am eu croeso.

Rwyf angen hefyd diolch i Huw a Helen, Elin a Lisa Pengwern Farm oedd wedi noddi ein gwisg pêl- droed cyn i COVID godi ei wyneb. Dyma oedd ein cyfle cyntaf i wisgo’r ddau ‘kit’ newydd.


Yesterday, our pupils in KS2 took part in a football and netball tournament at Ysgol Henllan with Ysgol Pant Pastynog also participating in the competition. We had a lovely day with every pupil taking part in a variety of games. It was lovely seeing all the children receive their medals and a cup at the end of the day. Well done to all the children and thank you to the staff for arranging and caring for the pupils. A big thank you to Ysgol Henllan for their welcome.

I would also like to thank Huw and Helen, Elin and Lisa Pengwern Farm for sponsoring the football kit just before COVID raised its head. This was the first time we were able to use the two new football kits.

Lluniau Twrnament

Neges atgoffa i rieni am dwrnament yn Ysgol Henllan / Message reminding parents of the tournament at Ysgol Henllan

Dydd Llun 27 Mehefin bydd plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cymryd rhan mewn twrnament yn Ysgol Henllan. Bu rhaid gohurio’r twrnament cyn hanner tymor. Does dim newid i’r trefniadau gwreiddiol. Cofiwch gwisg addysg gorfforol, pecyn bwyd a diod. Mae copi or llythyr gwreiddiol isod.

On Monday 27 June Year 3,4,5 and 6 will take part in a tournament at Ysgol Henllan. We postponed the initial tournament. The arrangements are the same. Pupils will need their physical education kit, packed lunch and a drink. A copy of the original letter can be seen below.

Llythyr Twrnament Henllan 26 5 22

Podiau chwarae – difrod / Play Pods – damage

Mae’n drist gorfod eich hysbysu bod difrod, er yn ddifrod bychan,  wedi ei achosi i’n podiau cadw offer chwarae y disgyblion. Mae’r rhain ar y buarth, a bu’r difrod yn ystod yr hanner tymor. Rydym wedi cysylltu gyda’r heddlu. Mae’n glir bod rhywun wedi ceisio defnyddio grym a thorri i mewn i’r podiau.

Mae pawb yn siomedig iawn yma gan fod digwyddiadau fel y rhain i offer ac adeilad yr ysgol yn brin iawn, ac i ddweud y gwir nid oes achos tebyg yn dwyn i gof.

Hoffwn i chi gysylltu gyda’r ysgol os ydych yn gwybod am unrhyw wybodaeth y gall fod o gymorth i ni am y digwyddiad yma.


It is sad to have to inform you that damage, although small,  has been caused to the play pods that are used to store equipment used by pupils during lunchtime. These are stored on the yard, and the damage was caused during half term. We have reported the incident to the police. It is clear that somebody has tried through force to enter the pods.

We are all disappointed as incidents such as this to equipment and the school are very rare, and in all honesty it is difficult to remember any such incidents in the past.

Please contact the school if you are able to help with any information relating to this incident.

Clwb Aml Chwaraeon Dinbych (URDD) Denbigh Multi Sports Club

Clwb chwaraeon yn Ninbych yn y Neuadd Chwaraeon, Canolfan Hamdden Dinbych yn cychwyn mis Ionawr. Cyfle gwych i’ch plant gyfarfod ffrindiau newydd a chymryd rhan mewn chwaraeon drwy’r iaith Cymraeg tu allan i’r ysgol.  £35 am 11 wythnos.

Rhaid i’r plant gofrestru drwy wefan yr Urdd.

Unrhyw gwestiwn plis e-bostiwch neu ffonio:-

Llio Jones, Prentis Datblygu Chwaraeon Lefel 3 / Level 3 Sport Development apprentice |  Swyddfa’r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Dinbych, LL16 3TL

Ffôn: 07557322891

Multi sports club starting in Denbigh leisure centre for 11 weeks. This is a great opportunity for your kids to meet new friends and take part in sport outside of the school gates through the medium of Welsh. We encourage kids who are not fluent in Welsh to take part as well. The price is £35 for 11 sessions.

Children must register through the Urdd Website.

Any questions please email or phone:

Llio Jones, Prentis Datblygu Chwaraeon Lefel 3 / Level 3 Sport Development apprentice |  Swyddfa’r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Dinbych, LL16 3TL

Phone: 07557322891