Cinio Nadolig / Christmas Lunch

Diolch yn fawr iawn i Anti Chris ac Anti Barbara am ginio Nadolig blasus unwaith eto eleni.

A big thank you to Anti Chris and Anti Barbara for a delicious Christmas dinner once again this year.

Atgoffa: Plant Mewn Angen Yfory / Reminder: Children in Need Tomorrow

Cofiwch fod y Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis yfory, Tachwedd 18fed:

 • pyjamas / ‘onesie’
 • dillad â smotiau
 • dillad melyn
 • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

A reminder that the School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice tomorrow, November 18th:

 • pyjamas / onesie
 • clothes with spots
 • yellow clothes
 • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch

Atgoffa/Reminder: Bonyn Ateb Cinio Nadolig * 15.12.22 * Christmas Lunch Reply Slips

Cofiwch adael i ni wybod os yw eich plentyn yn dymuno cael neu ddim yn dymuno cael Cinio Nadolig ERBYN YFORY os gwelwch yn dda! Hefyd gadewch i ni wybod os hoffen nhw gael Pwdin Nadolig neu Hufen Iâ? Mae Anti Chris angen archebu’r bwyd. Gweler y llythyr a’r bonyn ateb rhoddwyd ar y wefan ar 11.11.22. Diolch i’r rhai sydd eisioes wedi dychwelyd eu bonyn ateb.

A reminder to please let us know if your child wishes to have or not have Christmas Lunch BY TOMORROW! Also please let us know if they would like to have Christmas Pudding or Ice Cream? Anti Chris needs to order the food. See letter and reply slip posted on the website on 11.11.22. Thank you to the ones who have already returned their reply slips.

Diwrnod Plant Mewn Angen (yn cynnwys cinio arbennig) – 18/11/2022 – Children in Need Day (including a special lunch)

Mae’r Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis dydd Gwener, Tachwedd 18fed:

 • pyjamas / ‘onesie’
 • dillad â smotiau
 • dillad melyn
 • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

The School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice on Friday, November 18th:

 • pyjamas / onesie
 • clothes with spots
 • yellow clothes
 • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch