Cinio Dydd Iau * 5.5.22 * Thursday’s Lunch

Yn anffodus, oherwydd problemau gyda’r cyflenwr, bydd cinio rhôst Dydd Iau, 5ed o Fai yn GAMWN yn lle Cyw Iâr.

Ymddiheurwn am unrhyw anghlyfeustra y mae hyn yn ei achosi.

Diolch yn fawr.

Unfortunately, due to supplier issues, roast lunch on Thursday, 5th May will be GAMMON instead of Chicken.

We apologise for any inconvenience caused.

Thank you.

Cinio Ysgol wythnos nesaf ~ School Lunch next week

Bydd newid fach i’r fwydlen cinio wythnos nesaf:-

Dydd Mawrth, 3ydd o Fai ~ Byrger Pysgodyn, Lletemau a Pys a Iogwrt wedi ei rewi i ddilyn.

Bwydlen arferol (Wythnos 1) am weddill yr wythnos.

Cofiwch fod Dydd Llun, 2il o Fai yn Wyl y Banc.

Diolch yn fawr.

There is a slight change to the school lunch menu next week:-

Tuesday, 3rd May ~ Fish Burger, Wedges & Peas followed by Frozen Yoghurt

Normal menu (Week 1) resumes for the rest of the week.

Please remember that Monday, 2nd May is a Bank Holiday.

Thank you.

 

 

Cinio Ysgol ar ôl y Pasg ~ School Lunch after Easter

Ar ôl gwyliau’r Pasg bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r Ysgol ar Ddydd Mawrth, 26ain o Ebrill gan fod y Dydd Llun yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff.

Bydd y fwydlen cinio ysgol ychydig bach yn wahanol fel a ganlyn:-

Dydd Mawrth, 26ain o Ebrill – Pysgodyn, Woffl a Ffa Pôb a Chracyr a Chaws i ddilyn.

Dydd Mercher, 27ain o Ebrill – Bolognes a Pasta a Bisged i ddilyn.

Yna yn ôl i’r fwydlen arferol (Wythnos 3) ar Ddydd Iau, 28ain o Ebrill (Cinio Rhôst).

Diolch yn fawr.

After Easter holidays pupils return to school on Tuesday 26th April as Monday is a Staff Training Day.

The school lunch menu will be slightly different as follows:-

Tuesday 26th April – Fish, Waffle & Beans followed by Cheese & Cracker.

Wednesday 27th April – Bolognaise & Pasta follwed by a Biscuit.

Then back to normal menu (Week 3) on Thursday 28th April (Roast Lunch).

Thank you.

 

 

Cynnydd Pris Cinio Ysgol * 25.04.22 * School Lunch Price Increase

Y wybodaeth ddiweddaraf am brisiau prydau ysgol

Mae Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Sir Ddinbych wedi wynebu cynnydd parhaus ym mhrisiau holl nwyddau bwyd a gaffaelir yn fasnachol, y farchnad bwyd domestig ac ar draws holl gadwyni cyflenwi’r farchnad fwyd.  Ar gyfartaledd, mae’r Gwasanaeth wedi gweld cynnydd o 8% ym mhrisiau cyflenwyr bwyd, ond mae’n gweithio gyda chyflenwyr i geisio lliniaru’r cynnydd hwn.

Yng ngoleuni’r prisiau cynyddol hyn, rydym wedi penderfynu creu cynnydd o 5 ceiniog ym mhris prydau ysgol a daw’r cynnydd hwn i rym o Ddydd Llun 25 Ebrill.  

Hyd yn oed wedi’r cynnydd hwn fe fydd y prisiau yn parhau yn eithaf isel o’i gymharu ag ardaloedd awdurdodau lleol eraill, ac mae’r gwasanaeth yn hyderus ei fod yn darparu gwerth am arian yn nhermau ansawdd y bwyd a roddir i ddisgyblion yn ein hysgolion.

Gweler enghreifftiau o’r prydau y mae’r gwasanaeth yn eu darparu i ddisgyblion yma  Croeso – Denbighshire School Meals

Update on school meal prices

The Denbighshire School Catering Service has faced ongoing increase in the prices for all major commercially procured food products, the domestic food market and across all food market supply chains.  The Service has seen an average price increase of 8% across food suppliers, but is working with suppliers to mitigate increases.

In the face of rising prices we have agreed to increase the cost of school meals by 5p, this will take effect from Monday 25th April.  

Even after this increase, prices will still be relatively low compared to other local authority areas, and the service is confident that it is providing value for money in terms of the quality of food given to pupils across our schools.

Examples of the meals provided to pupils by the service can be found here https://denbighshireschoolmeals.co.uk/primary-menus/