CINIO A PARTI NADOLIG YFORY! CHRISTMAS LUNCH & PARTY TOMORROW!

ATGOFFA:  Gobeithio fydd y plant yn mwynhau eu Cinio Nadolig a’r Parti Nadolig yma yfory!  Byddant yn cael dod i’r Ysgol yn eu dillad parti neu siwmperi Nadolig!

CINIO NADOLIG – 16.12.2020

REMINDER:  Hope the children enjoy their Christmas Lunch and Christmas Party here tomorrow!  They can come to School in their party clothes or Christmas jumpers!

CHRISTMAS LUNCH – 16.12.2020

DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG YFORY! WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY TOMORROW!

Cofiwch y bydd hi’n ddiwrnod di-wisg yma yfory!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

CINIO ‘DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG’ – 11.12.2020

Cyfraniadau drwy ParentPay os gwelwch yn dda

Llawer o ddiolch.

Please remember it is a non-uniform day here tomorrow!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

‘WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY’ LUNCH – 11.12.2020

Donations via ParentPay please.

Many thanks.

* BONYN ATEB CINIO NADOLIG * CHRISTMAS LUNCH REPLY SLIP *

Nodyn i’ch hatgoffa i ddychwelyd y bonyn ateb ar gyfer y Cinio Nadolig i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 23ain o Dachwedd os gwelwch yn dda.

Diolch i’r rhai sydd wedi eu dychwelyd yn barod.

Dyma gopi o’r bonyn ateb gafodd ei yrru allan gyda adroddiadau’r plant.

LLYTHYR 06.11.20

Llawer o ddiolch.

A note to remind you to return the Christmas Lunch reply slip to School by Monday, 23rd November please.

Many thanks to the ones who have already returned them.

Here’s a copy of the reply slip which was sent out with the children’s reports.

LETTER 06.11.20

Many thanks.

Cinio Ysgol Dydd Mercher, Medi 23 / School Dinners Wednesday, September 23rd

Annwyl rieni / gwarchodwyr,

Ymddiheuriadau nad yw’r disgyblion wedi cael cinio poeth heddiw. Cafodd pawb oedd wedi gofyn am ginio poeth becyn bwyd yn cynnwys brechdan, cacen, ffrwyth a diod. Bydd cinio poeth yn cael ei ddarparu yfory.

Dear parents/guardians,

Apologies that the pupils haven’t had a hot dinner today. Every pupil that asked for a hot dinner received a packed lunch with a sandwich, cake, fruit and a drink. Hot dinner will be provided tomorrow.