Lleoliadau Noson Rieni a Chlwb ar ôl Ysgol nos ‘fory – 09/11/2022 – Locations of Parents’ Evening and After School Club tomorrow

Lleoliadau Noson Rieni / Parents’ Evening Locations

Dyma leoliadau cyfarfodydd Noson Rieni nos ‘fory:

Meithrin a Derbyn – Hendre, ystafell ddosbarth Meithrin a Derbyn.

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 – Yr Eglwys

Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 – Llan, ystafell ddosbarth Blynyddoedd 3 a 4

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 – Graig, ystafell ddosbarth Blynyddoedd 5 a 6

Ar wahân i rieni Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2, defnyddiwch brif fynedfa’r ysgol, os gwelwch yn dda.  Mae croeso i chi aros yng nghyntedd yr ysgol.

Below are the locations of Parents’ Evening meetings tomorrow evening:

Nursery and Reception – Hendre, Nursery and Reception classroom

Year 1 and Year 2 – The Church

Year 3 and Year 4 – Llan, Year 3 and Year 4 classroom

Year 5 and Year 6 – Graig, Year 5 and Year 6 classroom.

Apart from Year 1 and Year 2 parents, please use the school’s main entrance.  You are welcome to wait in the school hallway.


Clwb ar ôl Ysgol / After School Club

Bydd Clwb ar ôl Ysgol yn Hafod, ystafell ddosbarth Blynyddoedd 1 a 2, nos ‘fory.  Dewch i gasglu eich plentyn / plant o’r brif fynedfa, os gwelwch yn dda.

After School Club will be held in Hafod, Years 1 and 2 classroom, tomorrow evening.  Please collect your child / children from the main entrance.

Diolch yn fawr.

PWYSIG – CLWB AR OL YSGOL / IMPORTANT -AFTER SCHOOL CLUB

2 nodyn pwysig i rieni

Cofiwch nad oes Clwb ar ol Ysgol fory, sef dydd Gwener 15 Gorffennaf

Yn ogystal, nid ydym yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol dydd Llun 18 na dydd Mawrth 19 oherwydd diffyg staff i’w gynnal.

Ymddiheurwn am hyn.

Bydd y clwb yn agor fel arfer yn mis Medi


2 important messages for parents

A reminder that there is no After School Club tomorrow, Friday 15th July

We are also unable to open the club on Monday 18 and Tuesday 19 due to no available staff  to run the club.

We apologise for this.

Club will be open as usual in September.

PWYSIG – dim Clwb ar ol Ysgol heddiw / IMPORTANT – no After School Club today

PWYSIG – dim Clwb ar ol Ysgol heddiw / IMPORTANT – no After School Club today 25/03/22

Annwyl rieni,

O ganlyniad i salwch staff a COVID bore ‘ma, ni fyddwn yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol heno. Rydym yn ymddiheuro am hyn, ond o dan yr amgylchiadau, nid oes gennym unrhyw ddewis.

Nid ydym yn gallu cadarnhau trefniadau wythnos nesaf ar hyn o bryd. Buaswn yn awgrymu i chi feddwl am  drefniadau eraill rhag ofn y byddwn yn yr un sefyllfa. Byddwn, o fewn rheswm, yn gwneud beth fedrwn ni i gadw’r clwb ar agor.

Dear parents,

Due to staff illness and COVID this morning, we are unable to provide After School Club this evening. We apologise for this, but due to the circumstances, have no other option.

We cannot yet confirm arrangements  for next week. I would suggest that you make provisional alternative arrangements in case we find ourselves in a similar position. We will do what we can, within reason, to keep the club open.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth