Neges bwysig ~ Important message

Yn dilyn datganiad Llywodraeth Cymru yn gynharach yn yr wythnos, bydd ysgolion cynradd yn agor i holl ddisgyblion ar Ddydd Llun, 15fed o Fawrth.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth diweddaraf gyda chi ynglyn â threfniadau’r Ysgol maes o law.

Clwb ar ôl Ysgol –  Fedrwch chi gysylltu â’r Ysgol drwy ebost ([email protected])  os gwelwch yn dda, os ydych yn bwriadu defnyddio’r Clwb ar ôl Ysgol o’r 15fed o Fawrth hyd at y Pasg.  Wnewch chi hefyd, os gwelwch yn dda, gynnwys pa ddiwrnodau yr ydych angen y ddarpariaeth yma.  Gofynnwn yn garedig i chi ebostio’r Ysgol erbyn Dydd Mawrth, 9fed o Fawrth os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

Following the Welsh Government’s announcement earlier in the week, primary schools will be open to all pupils on Monday, 15th March.

We will share up to date information with you regarding School arrangements in due course.

After School Club – Please could you contact the School by email ([email protected]) if you intend to use the After School club from 15th March up to Easter.  Please could you also include which days you require this provision.  We ask you kindly to email the School by Tuesday, 9th March please.

Thank you.