Gwesty Trychfilod / Bugs Hotel

Rydym wedi cael wythnos brysur yn creu’r gwesty trychfilod yn yr ardd ar dir yr ysgol. Diolch yn fawr iawn ir rhieni am ein helpu ni i glirio’r hen westy trychfilod or safle ac am ddod a ‘pallets’ newydd ir ysgol. Diolch hefyd i bawb am ddod a eitemau i lenwi’r gwesty trychfilod. Cafodd pob disgybl ar draws yr ysgol gyfle i rhoi rhywbeth ynddo.

We’ve had a busy week creating the bug’s hotel in the garden. Thank you very much to the parents that helped cleared the old bug’s hotel from the school and for the new ‘pallets’. Thank you also for everyone that’s contributed items to fill the new bug hotel. Every pupil throughout the school has had an opportunity to build the bug hotel.

 

 

 

 

 

Casglu Sbwriel / Collecting Litter

Heddiw, bu disgyblion Cyfnod Syflaen yn casglu sbwriel ar dir yr ysgol. Roedd yn ddiddorol iawn gweld y gwahanol fathau o sbwriel oedd wedi cael ei adael o gwmpas safle’r ysgol. Yna, aethom ati i greu posteri yn ein dosbarth.

 

Today, the Foundation Phase pupils collected litter around the school site. It was interesting to see the different types of litter that was left around the school. We then created posters in class.

Ein Fferm Abwydyn / Our Worm Farm

Mae’r grwp eco wedi derbyn fferm abwydyn fel rhan o waith project a wnaethom cyn cyfnod COVID. Rydym yn falch iawn fod y ‘Fferm Abwydyn’ wedi cyrraedd yn ddiogel a bod y pryfaid genwair wedi setlo. Diolch yn fawr iawn i Mrs Jane Marsh, Ffynnon Beuno am ein cynorthwyo gyda gosod y fferm abwydyn i fyny yn yr ysgol.

 

Recently, the Eco group received a worm farm as part of a project work we did before COVID . We are pleased to announce that the ‘Worm Farm’ has arrived and that the worms have settled well. Thank you very much to Mrs Jane Marsh, Ffynnon Beuno in helping us setting up of the worm farm at the school.