Cynllun Coed Clawdd Offa Project

Yn ystod tymor yr Hydref roedd disgyblion bl 3 a 4 wedi cymryd rhan yng Nhynllun Coed Clawdd Offa. Bu’r disgyblion yn plannu coed ar hyd y llwybr sydd ar y bryniau uwchben yr ysgol ac hefyd yn gwneud gwaith celf.

Mae arddangosfa o’r gwaith yn y galeri yn Mharc Gwledig Loggerheads tan dydd Mercher 8fed Mawrth.

During the Autumn Term pupils in years 3 and 4 took part in the Coed Clawdd Offa project. The pupils planted trees along the path on the hill above the school and also produces some craft work.

There is a display of the work in the gallery at Loggerheads Country Park until Wednesday 8th March.

https://www.visitclwydianrange.co.uk/community_and_culture/item/73330/Loggerheads_Country_Park.html

Cystadleuaeth Creu Poster / Design a Poster Competition

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gymryd rhan yn y cystadleuaeth creu poster casglu sbwriel yn ddiweddar ar gyfer y pentref. Diolch yn fawr iawn i ‘Tremeirchion 2000’ am noddi’r gystadleuaeth ac hefyd am brynu’r ‘Fruit Pastels’ i bob disgybl am gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Dywedodd y beirniaid fod y gystadleuaeth o safon uchel iawn ac eu bod wedi mwynhau ei feirniadu yn fawr iawn. Llongyfarchiadau mawr i’r 4 a ddaeth i’r brig. Edrychwn ymlaen i weld eu posteri yn cael eu harddangos o gwmpas y pentref dros yr wythnosau nesaf.

Congratulations to everyone who took part recently in the litter picking poster competition for the village. Thank you very much to ‘Tremeirchion 2000 for sponsoring the competition and also for purchasing the ‘Fruit Pastels’ for every pupil who took part in the competition. The judges told me that it was a high standard of a competition and that they had enjoyed judging the competition. A huge congratulations to the 4 pupils who won the competition. We are looking forwads to seeing their posters being displayed around the village during the next few weeks.

 

Llongyfarchiadau Baner Werdd Eco / Congratulations Eco Green Flag

Llongyfarchiadau mawr i’r ysgol ar dderbyn y faner werdd Eco ysgolion bore ‘ma. Diolch yn fawr iawn i’r cyngor Eco ac i bawb fu’n ein cynorthwyo gyda’r daith. Rydym yn hynod o falch o’r llwyddiant.

Congratulations to the school on receiving the green Eco flag this morning. Thank you very much to the Eco committee and for everyone’s support along the journey. We are very proud of our achievement.

 

 

Cystadleuaeth Creu Poster Gwaith Catref / Poster Competition Home Work

Rydym wedi trefnu cystadleuaeth creu poster gyda’r gymuned leol. Os gwelwch yn dda, a fedrwch annog eich plentyn / plant i gymryd rhan yn y gystadleuaeth arbennig hon. Bydd yno rhodd ar gyfer pob disgybl sy’n cymryd rhan a gwobr ar gyfer y buddugwyr. Mae’r gystadleuaeth yn agored i ddisgyblion meithrin hyd at blwyddyn 6. Dyddiad cau yw Dydd Llun, Mehefin 28ain. Diolch

 

We have arranged a competition to create a poster with the local community. Please, can you encourage your child/children to take part in this special competition. There will be a small gift for every pupil who takes part and a special prize for the winners. The competition is open for pupils in nursery up to year 6. The closing date is Monday, June 28th. Thank you

 

Cystadleuaeth Creu Poster Sbwriel

Grant ‘Edina’ Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru / ‘Edina’ Grant North Wales Wildlife Trust

Yn ddiweddar, cawsom grant o £800 er mwyn datblygu’r ardd yn yr ysgol. Dyma ychydig o luniau o’r gwaith sydd wedi digwydd hyd yn hyn o gwmpas yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu gyda’r project hwn.

Recently, we received a grant of £800 to develop the garden at the school. Here are some pictures of the work that has happened so far at the school. Thank you very much to everyone who has helped with this project.

 

 

 

“Hadau Gobaith” / “Seeds of Hope”

Yn ddiweddar, derbyniodd yr ysgol hadau blodau’r haul gan archfarchnad Morrisons, Dinbych. Cafodd pob disgybl ar draws yr ysgol gyfle i blannu’r hadau ac heddiw aethom ar blodau o amgylch y pentref ar gymuned leol. Diolch yn fawr iawn i Morrisons am yr hadau ac i’r disgyblion am eu plannu.

Recently, the school received sunflower seeds from the supermarket Morrisons, Denbigh. Every pupil in the school had an opportunity to  plant the seeds and today we took the plants around the village and the local community. Thank you very much to Morrisons for the seeds and to the pupils for planting them.

 

Dyma lle rhoddwyd yr planhigion,

This is where we took the plants,

 

1.Capel Waengoleugoed /  Waen Chapel

2. Eglwys Corpus Cristi, Tremeirchion / Corpus Cristi Church

3. Yr Hen Ysgol, Tremeirchion / Old school

4. Saulsbury Arms

5. Ffynnon Beuno, Tremeirchion

6.Wrth ymyl ‘Honesty Box’ sydd yng nghanol y pentref / Near the ‘Honesty Box’ in the village

Gwesty Trychfilod / Bugs Hotel

Rydym wedi cael wythnos brysur yn creu’r gwesty trychfilod yn yr ardd ar dir yr ysgol. Diolch yn fawr iawn ir rhieni am ein helpu ni i glirio’r hen westy trychfilod or safle ac am ddod a ‘pallets’ newydd ir ysgol. Diolch hefyd i bawb am ddod a eitemau i lenwi’r gwesty trychfilod. Cafodd pob disgybl ar draws yr ysgol gyfle i rhoi rhywbeth ynddo.

We’ve had a busy week creating the bug’s hotel in the garden. Thank you very much to the parents that helped cleared the old bug’s hotel from the school and for the new ‘pallets’. Thank you also for everyone that’s contributed items to fill the new bug hotel. Every pupil throughout the school has had an opportunity to build the bug hotel.