PWYSIG: Clwb Kick-it wedi ei ohirio heddiw URGENT: Kick-it Club postponed today

Yn anffodus, oherwydd salwch, mae Clwb Kick-it wedi cael ei ohirio heddiw.

Mae pob rhiant wedi derbyn neges destun gan Dave o Kick-it.

Felly, bydd y Clwb Kick-it olaf yn cael ei gynnal nos Lun, 5ed o Ragfyr.

Diolch am eich cydweithrediad.

Unfortunately, because of illness, Kick-it Club has been postponed today.

Every parent has received a text message from Dave (Kick-it).

Therefore, the last Kick-it Club will be held on Monday, 5th December.

Thank you for your co-operation.

PWYSIG: Clwb Kick-it wedi ei ohirio heddiw URGENT: Kick-it Club postponed today

Yn anffodus, oherwydd y tywydd gwlyb, mae Clwb Kick-it wedi cael ei ohirio heddiw.

Mae pob rhiant wedi derbyn neges destun gan Dave o Kick-it.

Felly, bydd y Clwb Kick-it olaf yn cael ei gynnal nos Lun, 28ain o Dachwedd.

Diolch am eich cydweithrediad.

Unfortunately, because of the wet weather, Kick-it Club has been postponed today.

Every parent has received a text message from Dave (Kick-it).

Therefore, the last Kick-it Club will be held on Monday, 28th November.

Thank you for your co-operation.

Atgoffa/Reminder: Clwb Kick-it Club * 24.10.22 *

Diolch i Dave Edwards o Kick-it am ddod i mewn i siarad efo’r disgyblion.  Gweler y dyddiadau a gwybodaeth ar sut i archebu lle isod:-

Thank you to Dave Edwards, Kick-it for coming in to talk to the pupils.  See dates and information on how to book a place below:-

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-sgxq-20221024151500

24.10.22    07.11.22    14.11.22    21.11.22

4 sesiwn am * £18.00 * for 4 sessions

Diolch yn fawr.

* Clwb ‘Kick-it’ Club *

Gweler isod ddyddiadau a gwybodaeth am y Clwb ‘Kick-It’ fydd yn cael ei gynnal yma ar Ddydd Llun o 3.15yp tan 4.30yp.

Please see below the dates and information for ‘Kick-It’ Club to be held here on a Monday from 3.15pm to 4.30pm.

24/10/22    7/11/22    14/11/22    21/11/22

4 sesiwn am * £18.00 * for 4 sessions

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Dyma’r ddolen os hoffech archebu lle i’ch plentyn/plant  /  Here’s the link if you wish to book a place for your child/ren.

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-sgxq-20221024151500

Diolch yn fawr / Thank you.

 

Edrych ymlaen i’r mabolgampau a’r Barbeciw Haf fory / Looking forward to Sports Day and Barbeque tomorrow

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu pawb i’r mabolgampau a’r barbeciw fory. Mae’r sesiwn mabolgampau pnawn yn dechrau am 1.00 ac yn gorffen am 3.00. Bydd Kick-it am ddim tan 4.15 i blant sydd wedi cofrestru, yn dilyn y mabolgampau ac yna bydd y barbeciw yn dechrau am 4.30. Diolch i bawb sydd wedi dychwelyd y tocynnau raffl ac arian. Rhai negeseuon i’ch atgoffa:

  • mae parcio wedi ei drefnu ar y cae gyferbyn ar ysgol (cae Juno). Nid oes parcio dros nos. Ni fydd unrhyw gyfrifoldeb am ddamwain na difrod i geir sydd wedi parcio ar y cae.
  • Mabolgampau pnawn i dechrau am 1.00
  • Ar ddiwedd ein mabolgampau byddwn yn trefnu i blant tacsi adael safle yr ysgol yn gyntaf. Gofynnwn i rieni sydd ar safle’r ysgol i barchu’r ffaith ein bod yn gofyn i chi a’ch plentyn aros i bob tacsi adael y buarth cyn i chi adael y safle ac nid gofyn i fynd yn gynnar.
  • Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i helpu gyda’r mabolgampau e.e. ar ddiwedd y trac. Siaradwch gydag aelod o staff os ydych ar gael.
  • Yn ystod y barbeciw rydym yn gofyn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant eu hunain.

PWYSIG- A WNEWCH CHI SICRHAU BOD EICH PLENTYN YN GWYBOD BETH YW EU TREFNIADAU NHW AR DDIWEDD Y MABOLGAMPAU e.e. adref ar y tacsi, aros i kick-it, adref efo rhieni.

Rydym yn fawr obeithio y byddwch yn mwynhau’r pnawn a’r min nos yn ein cwmni. Diolch i bawb sydd wedi bod mor weithgar yn paratoi ar gyfer y diwrnod ac i bawb sydd wedi bod mor glên yn cynnig rhoddion, eu hamser a chyfrannu tuag at y barbeciw.

Rhaid diolch yn fawr iawn i Mr Meilir Jones, Cadeirydd CRhA yr ysgol a’r grwp o rieni sydd wedi bod yn gyfrifol am y trefniadau. Ni fedrwn wneud dim fel hyn heb eich cefnogaeth chi.


We are looking forward to welcoming you to the sports day and barbeque tomorrow. The afternoon session for sports day will start at 1.00pm and will finish at 3.00. Free ‘Kick-it’ will be available to those children who have registered on-line and will finish at 4.15 followed by the Barbeque at 4.30. Thank you to everyone that has returned their tickets and money.

Notes to remand you:

  • Parking is available in the field opposite the school (Juno’s field). There is no overnight parking. No responsibility will be taken for any accidents or damage to cars parked on the field.
  • Sports Day will start at 1.00pm
  • At the end of sports day we will arrange for pupils going home on a taxi to leave the school first. We are asking parents to please respect that we are asking you and your child to wait until all taxis have left the school site and not ask staff if you can go early.
  • We are looking for volunteers to help during sports day e.g. at the end of the track. Please speak to a member of staff if you are available.
  • During the barbeque parents are responsible for their children

IMPORTANT – PLEASE ENSURE THAT YOUR CHILD KNOWS THE ARRANGEMENTS FOR THEM AT THE END OF SPORTS DAY e.g. going home on the taxi, staying for kick-it, home with parents

We hope that you will enjoy your afternoon and evening with us. Thank you to everyone who has supported and helped to arrange the day, and to everyone who has been so kind donating, giving up their time and contributing to the barbeque.

I would also like to thank Mr Meilir Jones , Chairperson of the PTA and the group of parents who have been responsible for all the arrangements. We can’t do things like this without your support.

 

PWYSIG/IMPORTANT – Clwb Kick-It HEDDIW WEDI EI OHIRIO / Kick-It Club POSTPONED TODAY

Yn anffodus nid yw’r hyfforddwr Kick-It yn gallu mynychu’r sesiwn heddiw a bydd yn rhaid ei ohirio.

Mae pob rhiant/gwarchodwr wedi cael eu hysbysu drwy neges destun gan drefnwyr Kick-It.

Bydd y ddau sesiwn sydd yn weddill yn cael eu cynnal ar Ddydd Llun 04.07.22 ac 11.07.22

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Unfortunately the Kick-It coach is unable to attend the session today and it will have to be postponed.

Every parent/guardian has been informed by text message by the Kick-It organisers.

The last two remaining sessions will be held on Monday 04.07.22 and 11.07.22

Apologies for any inconvenience caused.

ATGOFFA/REMINDER: Clwb Kick-It Club * 13.06.22 *

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (PEL-DROED YN UNIG) yn dechrau Dydd Llun, 13eg o Fehefin (3.15yp tan 4.30yp).

Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni os hoffech archebu lle i’ch plentyn ar-lein.

Kick-it Club (FOOTBALL ONLY) will start on Monday, 13th June  (3.15pm till 4.30pm).

Please see below the dates and the links if you would like to book a place for your child online.

13.06.22   20.06.22   27.06.22   04.07.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:- https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220613151500

PWYSIG/IMPORTANT – Clwb Kick-It Club – Dechrau/Starting * 13.06.22 *

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (PEL-DROED YN UNIG) yn dechrau Dydd Llun, 13eg o Fehefin yn lle heddiw.  Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni os hoffech archebu lle i’ch plentyn ar-lein.

Kick-it Club (FOOTBALL ONLY) will start on Monday, 13th June instead of today.  Please see below the dates and the links if you would like to book a place for your child online.

13.06.22   20.06.22   27.06.22   04.07.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:-  https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220613151500

Clwb ‘Kick-it’ Club ~ 06.06.22 ~ Pel-droed yn unig/Football only

Newyddion da!  Good News!

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (Pel-droed yn unig) yn dychwelyd bob Dydd Llun ar ôl hanner tymor.  Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni ar sut i archebu lle ar-lein.

Kick-it Club (Football only) will be returning every Monday after half term.  Please see below the dates and the links on how to book a place online.

06.06.22   13.06.22   20.06.22   27.06.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:-  https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220606151500

 

 

Clwb ‘Kick-It’ Club ~ YFORY/TOMORROW!

Cofiwch am Clwb ‘Kick-It’ fydd yn dechrau yfory!  Nid yw hi’n rhy hwyr i gofrestru os nad ydych wedi gwneud yn barod.  Dyma’r dyddiadau:-

A reminder that ‘Kick-It’ Club starts tomorrow!  It isn’t too late to register if you haven’t done so already.  Here are the dates:-

2/3/22    9/3/22    16/3/22    23/3/22       (3.15pm – 4.30pm)

Dyma fideo gwybodaeth am y sesiynau  /  Here is an information video about the sessions:-

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Y gôst llawn ydy £16.00 y plentyn a dyma’r ddolen ar sut i gofrestru a talu am eich plentyn/plant:-

The full cost will be £16.00 per child and here is the link on how to register and pay for your child/children:-

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s17d-20220302151500