Atgoffa: Plant Mewn Angen Yfory / Reminder: Children in Need Tomorrow

Cofiwch fod y Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis yfory, Tachwedd 18fed:

 • pyjamas / ‘onesie’
 • dillad â smotiau
 • dillad melyn
 • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

A reminder that the School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice tomorrow, November 18th:

 • pyjamas / onesie
 • clothes with spots
 • yellow clothes
 • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch

Diwrnod Plant Mewn Angen (yn cynnwys cinio arbennig) – 18/11/2022 – Children in Need Day (including a special lunch)

Mae’r Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis dydd Gwener, Tachwedd 18fed:

 • pyjamas / ‘onesie’
 • dillad â smotiau
 • dillad melyn
 • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

The School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice on Friday, November 18th:

 • pyjamas / onesie
 • clothes with spots
 • yellow clothes
 • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch

Casglu arian ar gyfer Gambia / Collecting Money towards Gambia

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu yn ein helpu i gasglu arian tuag at taith Anti Nia i Gambia yr Haf hwn. Casglwyd cyfanswm bendigedig o £310.

 

Thank you to all who helped us collect money towards Anti Nia’s journey to Gambia this Summer. We collected a marvellous sum of £310.

 

Stondin Cacennau / Cake Stall 24.6.22

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein stondin gacennau heddiw. Diolch i chi am fod mor brysur yn coginio,prynu a paratoi y cacennau. Diolch i’r disgyblion, rhieni a staff am brynu cacennau. Diolch hefyd i’r cyngor ysgol am drefnu y stondin gacennau. Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn yn casglu arian tuag at taith Anti Nia i Gambia, Affrica yn yr haf. Byddwn yn rhannu faint o arian a gasglwyd wythnos nesaf. Diolch

Thank you to everyone who supported the cake stall today. Thank you for baking the cakes, buying and preparing the cakes. Thank you to the pupils, parents and staff for buying cakes. Thank you to the school council for arranging the stall. We had a successful day collecting money towards Nia’s journey to Gambia, Africa this summer. We will share how much money that has been raised next week. Diolch

Diwrnod #MoveAMarathonforEthan22 Day * 17.06.22 * – PAWB I WISGO GLAS! EVERYONE TO WEAR BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 17eg o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan22 – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi 2020.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod (copiau papur hefyd ar gael o swyddfa’r ysgol):-

Poster 22

Sponsor form 22 Cymraeg

Sponsor form 22 English

On Friday, 17th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan22 – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September 2020.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has run or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above (paper copies are also available from the school office):-