ATGOFFA/REMINDER: Diwrnod Trwyn Coch YFORY! Red Nose Day TOMORROW!

Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Covid, nid ydym yn gallu derbyn cyfraniadau Diwrnod Trwyn Coch gydag arian parod.  Gellir cyfrannu drwy ‘ParentPay’ ~ gweler y ddolen isod.

DIWRNOD TRWYN COCH – 18.03.22

Unfortunately, due to Covid restrictions, we are unable to receive cash donations for Red Nose Day.  Donations can be made via ‘ParentPay’ ~ see link below.

RED NOSE DAY – 18.03.22

Cyfraniadau Plant mewn Angen ~ Children in Need Donations

Newyddion da! I fyny at heddiw ‘rydym fel Ysgol wedi codi £62.00 at yr uchod!

Os nad ydych wedi cael y cyfle i gyfrannu (drwy ParentPay), peidiwch a phoeni, bydd y dudalen cyfraniadau ar agor tan Ddydd Gwener, 3/12/21.

Llawer o ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu.

Good news!  Up to today as a School we have raised £62.00 towards the above!

If you haven’t had a chance to donate (through ParentPay), don’t worry, the donations page will be open until Friday, 3/12/21.

Many thanks to everyone who has donated.

Casgliad ‘Bags2School’ Collection ~ 16.11.21

Mae pob plentyn wedi derbyn bag a gwybodaeth ‘Bags2School’ heddiw.  Gofynnwn yn garedig i chi lenwi eich bagiau gyda dillad nad ydych eu hangen bellach.  Bydd y bagiau yr ydych yn eu llenwi yn cael eu pwyso a byddwn yn derbyn arian gan y cwmni ‘Bags2School’ am y cyfanswm pwysau yr ydym yn ei gasglu.  Felly y mwyaf bagiau yr ydym yn gallu eu casglu, y mwyaf o arian yr ydym yn gallu ei godi i’r ysgol.  Os ydych yn gallu llenwi mwy nag un bag mae croeso i chi lenwi bagiau bin hefyd.  Os nad ydych yn gallu llenwi bag, a fyddech mor garedig â’u dychwelyd i’r ysgol os gwelwch yn dda.

Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd eich bagiau llawn i ni erbyn DYDD MAWRTH, 16.11.21

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Every child has received a bag and information regarding ‘Bags2School’ today.  We ask you kindly to fill the bags with clothes you no longer need.  The bags you fill for us will be weighed and we will receive money from the ‘Bags2School’ company for the total weight collected.  Therefore the more bags we can collect, the more money we can raise for the school.  If you are able to fill more than one bag you are welcome to fill bin bags too.  If you are unable to fill a bag, please would you kindly return them to school.

We ask you kindly to return your full bags to us by TUESDAY, 16.11.21

Many thanks for your support.

 

 

Symud marathon i Ethan / Move a Marathon for Ethan

Ni fu posib i ni gwblhau’r gweithgareddau dydd Gwener diwethaf fel y trefnwyd. Serch hynny, heddiw mae’r plant wedi gwneud pob ymdrech i gerdded neu rhedeg o gwmpas cae a buarth yr ysgol. Ar ol nodi ymdrech pawb rydym wedi llwyddo i redeg 134Km neu 83 milltir. Da iawn pawb. Ar ddiwedd y dydd dyma ni’n cyflwyno band arddwn glas i bod disgybl. Diolch i bawb sydd wedi noddi’r plant.

 

On Friday we were not able to complete the arranged activities. However, today the children made every effort to run or walk around the field and yard. After adding individual efforts we succeeded in running 134Km or 83 miles. Well done everyone. Pupils were presented with a blue wrist band at the end of the day. Our thanks to everyone who sponsored the children.

 

Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.