CALENDR CHRA YSGOL TREMEIRCHION PTA CALENDAR 2021

Diolch i bawb sydd wedi archebu ein Calendrau Ysgol.  Byddant yn cael eu dosbarthu Dydd Llun yma, 14eg o Ragfyr!

Os nad ydych wedi cael y cyfle i archebu Calendr, gyrrwch ebost i Iona ein Hysgrifenyddes ([email protected]) erbyn Dydd Llun yma os gwelwch yn dda.

Mae’r Calendrau yn £5.00 yr un (yn daladwy drwy ParentPay).  Yn anffodus nid ydym yn gallu derbyn arian parod yn yr Ysgol ar hyn o bryd.

Llawer o ddiolch i Elinor Evans (Mam Jac) am baratoi y Calendrau eleni.  Bydd yr holl arian yn mynd tuag at Gronfa CRhA Ysgol Tremeirchion.

Thank you to everyone who has ordered our School Calendars.  They will be distributed this Monday, 14th December!

If you haven’t had the chance to order a Calendar, please send an email to Iona our Secretary (i[email protected]) by this Monday.

Calendars are £5.00 each (payable via ParentPay).  Unfortunately we are currently unable to accept cash at School.

Many thanks to Elinor Evans (Jac’s Mam) for preparing the Calendars this year.  All proceeds go to Ysgol Tremeirchion PTA Fund.

 

NEGES GAN Y CRHA ~ RAFFL NADOLIG

Mae Raffl Nadolig Ysgol Tremeirchion yn mynd yn rhithiol eleni!

Gwobr 1af:  Hamper Cynnyrch Lleol werth dros £150 wedi ei roi gan ‘North Wales Air Conditioning’

2il Wobr:  Tocyn £50 wedi ei roi gan Meirion Davies

3ydd Gwobr:  Amrywiaeth o gig gwerth £30 wedi ei roi gan CLD Meats, Dinbych

Mae’r hamper yn cynnwys yr eitemau canlynol gan gwmniau bach busnes lleol:

– 70cl Aber Falls Orange Marmalde Gin

– 3 Cwrw gan Dovecote Brewery

– Sloe brandy, mel a 3 Siytni a Jam gan Ffynnon Beuno

– 5 caws wedi eu rhoi gan Dragon Cheese

– Siocledi Nadolig wedi eu gwneud â llaw, Pwdin Nadolig Siocled a 2 Loli Siocled Pengwin gan Siop Siocled Dinbych

– Print wedi ei fframio gan arlunydd lleol Elen M Jones, Llanrhaeadr

– Fferm morphs i 1 oedolyn ac 1 plentyn gan icare clothing

– 2 ‘bauble’ wedi eu gwneud â llaw, “Nadolig” & “Seren” gan Little Olive & Pip

– 3 Sebon wedi eu gwneud â llaw gan y ‘Good Soap Company’

– Cannwyll Soy wedi ei wneud â llaw gan y ‘Bridge Park Candle Company’

£2 y tocyn neu 3 am £5 – Mae’r Raffl ar dudalen Gweplyfr y CRhA a bydd ar wefanau lleol eraill o wythnos nesaf ymlaen, neu ebostiwch [email protected] am docynnau.  Taliadau drwy Paypal neu Trosglwyddiad Banc yn unig.

MESSAGE FROM THE PTA ~ CHRISTMAS RAFFLE

Ysgol Tremeirchion Christmas Raffle is going virtual this year!

1st prize: Local produce hamper donated by North Wales Air Conditioning worth over £150!

2nd prize: £50 voucher donated by Meirion Davies

3rd prize: £30 selection of meats donated by CLD Meats, Denbigh

Hamper includes the following items from various local/small businesses:

– 70cl Aber Falls Orange Marmalde Gin

– Selection of 3 Dovecote Brewrey beers

– Sloe brandy, honey and a selection 3 of Chutneys and jams from Ffynnon Bueno

– Selection of 5 cheese’s, kindly donated by Dragon Cheese

– Handmade christmas chocolates, a chocolate Christmas pudding and 2 chocolate penguin lollys from Denbigh Chocolate Shop

– Framed print from local artist Elen M Jones, Llanrhaeadr

– 1 adults and 1 child matching Fferm morphs from icare clothing

– 2 handmade baubles, “Nadolig” & “Seren” from Little Olive & Pip

– Selection of 3 handmade Soaps from the good soap company

– Handmade soy candle from Bridge Park candle company

£2 per ticket or 3 for £5 – The raffle is on the PTA facebook page and will be on other local sites from next week, or email [email protected] for tickets. Payment via paypal or bank transfer only