Stondin Cacennau / Cake Stall 24.6.22

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein stondin gacennau heddiw. Diolch i chi am fod mor brysur yn coginio,prynu a paratoi y cacennau. Diolch i’r disgyblion, rhieni a staff am brynu cacennau. Diolch hefyd i’r cyngor ysgol am drefnu y stondin gacennau. Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn yn casglu arian tuag at taith Anti Nia i Gambia, Affrica yn yr haf. Byddwn yn rhannu faint o arian a gasglwyd wythnos nesaf. Diolch

Thank you to everyone who supported the cake stall today. Thank you for baking the cakes, buying and preparing the cakes. Thank you to the pupils, parents and staff for buying cakes. Thank you to the school council for arranging the stall. We had a successful day collecting money towards Nia’s journey to Gambia, Africa this summer. We will share how much money that has been raised next week. Diolch

Barbeciw Haf CRhA * 01.07.22 * PTA Summer BBQ

Gweler poster ar gyfer yr uchod gyda’r ddolen ar sut i archebu lle ar y Sesiwn Kick-It fydd AM-DDIM! (3.15yp tan 4.15yp).

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Barbeciw!

POSTER BBQ CYMRAEG

Please see poster for the above together with the link to booking the FREE Kick-It Session! (3.15pm till 4.15pm).

We look forward to seeing you at the BBQ!

POSTER BBQ SAESNEG

Neges gan y CRhA ~ Message from the PTA

Cyfarfod CRhA

Ar ôl dwy flynedd o gyfyngiadau yr yden o’r diwedd yn gallu edrych i’r dyfodol gyda rhyddid, gyda’r CRhA fydden yn hoffi’ch cefnogaeth i drefnu digwyddiadau er budd yr ysgol a’n plant.

Mi fydd yna gyfarfod CRhA ar Nos Fawrth, 24ain o Fai am 7:30yh yn y White House, Rhuallt.

Croeso cynnes i bawb, gobeithio gweld chi yno.

Diolch.

PTA Meeting

After two years of restrictions, we are finally able to look forward to the future, with the PTA we would like your support to organise events for the benefit of the school and our children.

There will be a PTA meeting on Tuesday, 24th of May at 7:30pm at the White House, Rhuallt.

Warm welcome to all, hope to see you there.

Thank you.