Eisteddfod Cylch 16.3.2019

Pob lwc ir cystadleuwyr yfory yn Eisteddfod Cylch Dinbych sydd yn cymryd rhan yn y cor, pari cyd-adrodd ar parti unsain yfory.

Welwn ni chi yn Neuadd y Dref, Dinbych am 2:30 y.p.

Cofiwch gwisg ysgol.

 

Pob lwc ir unigolion sy’n cystadlu hefyd. Welwn ni chi yn y rhagbrofion yn Ysgol Twm or Nant, Dinbych yn y bore.

 

Good luck to all of the pupils competing tomorrow in the Eisteddfod Cylch in Denbigh with the choir, singing party and the reciting party.

See you all in the Town Hall, Denbigh at 2.30 p.m.

Remember school uniform.

 

Good luck also to the individuals competing. See you all in the prelims tomorrow morning at Ysgol Twm or Nant, Denbigh.

 

Diogelwch ar y we / Internet safety

Bore fory bydd PC Catrin Brown yn cyflwyno sesiwn ‘Diogelwch ar y we’ i ddisgyblion Blwyddyn 2 a 3. Mae’r cyflwyniad yn ran o gynllun Diogelwch a Lles yr ysgol a Heddlu Gogledd Cymru. Mae PC Brown hefyd yn ymweld a dosbarthiadau eraill ar draws yr ysgol ac yn cyflwyno ar amrywiaeth o themau.

Tomorrow morning PC Catrin Brown will be delivering a session on ‘Internet Safety’ with pupils in years 2 and 3. The presentation is part of the Safety and Wellbeing plan between the school and North Wales Police. PC does also give presentations to pupils in all age groups across the school and on a variety of topics.

 

Llythyren yr wythnos / Letter of the week

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Wythnos nesaf, byddwn yn canolbwyntio ar llythyren ‘i’ yn ein dosbarth. Byddwn yn gwneud gwaith am yr iar ac yn dysgu’r stori Yr Iar Fach Goch’. Byddwn hefyd yn dysgu dweud yr amser yn ein gwersi rhifedd.

 

Nursery, Reception and Year 1

Next week, we will be concentrating on the letter ‘i’ in our class. We will be doing work about hens and learning the story called “The Little Red Hen”. We will also be learning about how to tell the time in our numeracy lessons.

Eisteddfod Cylch 16/3/19 Newid LLeoliad / Change of Location

Gwybodaeth o ebost heddiw gan yr Urdd

Holl ragbrofion i’w cynnal yn YSGOL TWM O’R NANT, Dinbych i ddechrau am 8:30yb.

**Sylwer fod newid wedi bod yn un o’r rhagbrofion Cerdd – Nid oes rhagbrawf ar gyfer yr Unawd Pres erbyn hyn ond mae rhagbrawf ar gyfer y Ddeuawd Bl.6 ac iau.**

Mi fydd sesiwn y prynhawn yn dechrau am 1:00yp yn NEUADD Y DREF, DINBYCH

Oherwydd oblygiadau iechyd a diogelwch rwyf yn gobeithio mai dim ond y llawr gwaelod fydd angen defnyddio yn Neuadd y Dref. OND, os ydi hi yn mynd yn orlawn dim ond oedolion fydd yn cael caniatâd i fynd fyny i’r rhan uwch. Toiledau ar y llawr gwaelod wrth y grisiau i ddod fewn fydd ar agor yn ystod y prynhawn.

Gair caredig i’ch atgoffa mai nid cyfrifoldeb yr Urdd yw goruchwylio plant tu fewn na thu allan i’r adeilad. Bydd rhaid cadw plant dan reolaeth trwy gydol y dydd. -(*gweler isod nodyn gan Ysgol Tremeirchion)

Mi fydd paneidiau/diodydd a snacs ac hefyd nwyddau Eisteddfod 2020 ar gael i’w prynu gan Bwyllgor Apêl Dinbych yn ystod y rhagbrofion yn ysgol Twm o’r Nant ond ni fydd dim byd ar werth yn Neuadd y Dref.

Hoffwn ddiolch i ysgol Twm o’r Nant ac i Neuadd y dref am fod mor gefnogol wrth ail drefnu yr Eisteddfod ar gymaint o fyr rybydd. Diolch hefyd i’r ysgolion eraill am gynnig eu lleoliadau ar gyfer y digwyddiad.

Diolch yn fawr hefyd i Delyth Williams ysgrifenyddes y cylch am ei holl waith caled cyn ac ystod yr Eisteddfod.

Pris mynediad pnawn – £3.50 oedolyn

Plant Uwchradd – £1.00

* Mae angen i rieni plant Ysgol Tremeirchion gymryd cyfrifoldeb am eu plant drwy gydol yr Eisteddfod.

 

Email message from Urdd today

 All the prelims are to be held in YSGOL TWM O’R NANT, Denbigh to start at 8:30am.

**Please note that theres been a slight change in one of the Music prelims – No prelim for the Brass Solo but there is now a prelim for the Duet.**

The afternoon session will start at 1:00pm in DENBIGH TOWN HALL. 

Due to Health and safety I hope that we will only have to use the lower ground for seating in the Town Hall. BUT, if the Eisteddfod does get very busy only adults will be permitted to go upstairs. Toilets on the lowest ground by the stairs as you go in will be the ones in use during the day.

Kind reminder that it isn’t the Urdd’s responsibility to supervise children inside or outside a building. It’s vitally important that children are being kept under control throughout the day. (*see note below from Ysgol Tremeirchion)

 Hot and cold drinks + snacks and Eisteddfod yr Urdd 2020 merchendise will be sold by the Urdd 2020 Denbigh Appeal Group. No drinks or food will be sold in the Town Hall.

 I would like to thank Ysgol Twm o’r Nant and the Town Hall for being so supportive through the process of rearranging the Eisteddfod at such short notice. Thank you also to the other schools who have offered their locations for the event.

Thank you very much to Delyth Williams for all her hard work before and during the Eisteddfod.

Afternoon entrance fee

Adult £3.50

Secondary pupil £1.00

*Children from Ysgol Tremeirchion are to be supervised by parents throughout duration of the Eisteddfod.

Rhaglen terfynol Cylch Dinbych 2019 Trefn Rhagbrofion Eisteddfod Cylch Dinbych 2019