COVID-19 Neges gan yr Awdurdod Leol / COVID-19 Message from the Local Authority

Annwyl Rieni a Gofalwyr

 Nodyn i atgoffa Rhieni a Gofalwyr i ddilyn canllawiau ac i atal lledaenu coronafeirws

 Hoffwn atgoffa rhieni a gofalwyr Sir Ddinbych i ddilyn canllawiau Covid-19 i helpu i atal lledaeniad pellach o’r feirws.   Gyda phryderon ynghylch lledaenu’r amrywiolyn Delta, mae Cyngor Sir Ddinbych yn gofyn i drigolion,  rhieni a gofalwyr i barhau i wneud eu rhan.

Mae hyn yn cynnwys dilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru:

·         Dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol gyda phobl nad ydych yn byw â hwy neu nad ydynt yn eich aelwyd estynedig.

·         Gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob man cyhoeddus dan do.

·         Ffurfio aelwyd estynedig gyda dim mwy na dwy aelwyd arall a dylent aros yr un fath.

·         Peidio â chyfarfod ag unrhyw un heblaw eich aelwyd estynedig dan do.

·         Peidio â chyfarfod gyda mwy na phump o bobl eraill mewn lleoliadau dan do a reoleiddir, megis caffis, bwytai a thafarndai.

·         Peidio â chyfarfod â mwy na 29 o bobl yn yr awyr agored gan gynnwys gerddi preifat, mannau cyhoeddus a safleoedd a reoleiddir, gan gadw pellter cymdeithasol.

·         Gweithio o gartref os ydych yn gallu.

·         Ceisio peidio â theithio i ardaloedd ble mae nifer uchel o achosion.

·         Rhaid i chi hunan-ynysu yn syth os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, symptomau Covid-19 a mynd i gael prawf cyn gynted â phosib.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Cyngor Sir Ddinbych dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Er bod achosion a gadarnhawyd yn Sir Ddinbych wedi bod yn isel, rhaid i ni beidio â bod yn ysgeulus a chofio i ddilyn y canllawiau cenedlaethol.    Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cadw’r achosion a gadarnhawyd cyn lleied â phosib.”

“Rwy’n annog pawb i fod yn agored ac yn onest pan fydd TTP yn cysylltu â chi ac i rannu’r holl wybodaeth perthnasol gyda’r Tracwyr a Chynghorwyr TTP.    Os oes gennych unrhyw symptomau Covid, archebwch brawf cyn gynted â phosibl a dilynwch yr holl ganllawiau a dderbyniwyd.   Bydd hyn yn cadw pawb yn ddiogel.”

“Atgoffir rhieni a gofalwyr i gofio am, a dilyn y rheolau ar ymbellhau cymdeithasol, i olchi eu dwylo’n rheolaidd ac wrth gwrdd â phobl dan do cadwch ffenestri a drysau ar agor i helpu i ddod â’r awyr iach i mewn. Mae’r brechlyn yn parhau i’w gynnig a byddwn yn annog pawb i’w dderbyn. “

“Mae rhieni, gofalwyr, staff a myfyrwyr i gyd wedi aberthu llawer yn ystod y pandemig ac ar ran Cyngor Sir Ddinbych hoffwn ddiolch i chi i gyd.   Mae eich cefnogaeth a’ch ymrwymiad wedi bod yn allweddol i ddiogelu cymunedau’r ysgolion a’r gymuned ehangach yn gyffredinol.”

Gallwch bellach gael prawf Covid-19 am ddim os oes gennych ystod ehangach o symptomau sy’n cynnwys symptomau tebyg i’r ffliw, na achoswyd gan gyflyrau sy’n wybyddus megis clefyd y gwair, gan gynnwys poen cyhyr, blinder llethol, cur pen parhaus, trwyn yn rhedeg; tisian yn barhaus; dolur gwddf a/neu gryglyd, byr o anadl neu frest dynn; teimlo’n sâl yn gyffredinol.

Mae’r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yn https://llyw.cymru/coronafeirws a gallwch drefnu prawf yn http://www.gov.uk/get-coronavirus-test , ac i gael mwy o wybodaeth ar yr ystod ehangach o symptomau ewch i https://bipbc.gig.cymru/covid-19/profi-olrhain-diogelu/profi-symptomau-ehangach/

Diolch eto am eich cefnogaeth parhaus

Huw Hilditch-Roberts

Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement

Geraint Davies

Pennaeth Addysg Dros Dro / Interim Head of Education

 

Dear Parents and Carers

 Reminder for Parents and Carers to follow guidance and stop coronavirus spread

 We are reminding Denbighshire parents and carers to follow Covid-19 guidance to help prevent further spread of the virus.   With concerns surrounding the spread of the Delta variant, Denbighshire County Council is asking residents, parents and carers to continue to do their part.

This includes following current Welsh Government guidance:

·         Follow social distancing rules with people you do not live with or who are not in your exclusive extended household.

·         Wear a face covering (if you are able to) in all indoor public places.

·         Only form an extended household with no more than two other households and they should stay the same.

·         Not meet with anyone other than your extended household indoors.

·         Not meet with more than five other people in indoor regulated settings, such as cafes, restaurants and pubs.

·         Meet no more than 29 other people outdoors, including in private gardens, public spaces and regulated premises, while maintaining social distancing.

·         Work from home if you can.

·         Minimise travel to areas of high prevalence.

·         You must self-isolate immediately if you, or anyone in your home, is showing any Covid-19 symptoms and go for a test as soon as possible.

Cllr Huw Hilditch-Roberts, Denbighshire County Council’s Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement said: “Although confirmed cases in Denbighshire have recently been low we must not become complacent and remember to follow the published guidance.    This will ensure we keep confirmed cases to a minimum.”

“I urge everybody to be open and truthful when contacted by TTP and to share all the relevant information with the TTP Tracers and Advisors.    If you have any Covid symptoms please book a test as soon as possible and follow all guidance received.   This will keep everybody safe.”

“Parents and carers are reminded to follow and observe social distancing and wash hands regularly and when meeting people indoors keep windows and doors open to help bring in the fresh air. Rollout of the vaccine is continuing and I would encourage everybody offered the vaccine to accept it.

“Parents, carers, staff and students have all sacrificed a lot during the pandemic and on behalf of Denbighshire County Council I would like to thank you all.   Your support and commitment has been key in protecting our school communities and the wider community in general.”

You can now go for a free Covid-19 test if you have a wider range of symptoms which include flu-like symptoms, not caused by a known conditions such as hay fever, including muscle ache or pain, excessive tiredness, persistent headache, runny nose or blocked nose; persistent sneezing; sore throat and/or hoarseness, shortness of breath or wheezing and generally feeling unwell.

You can find the latest guidance from Welsh Government at https://gov.wales/coronavirus and you can book a test at http://www.gov.uk/get-coronavirus-test, and for further information on the wider range of symptoms visit https://bcuhb.nhs.wales/covid-19/test-trace-protect/testing-broader-covid-19-symptoms/

Many thanks for your continued support

Huw Hilditch-Roberts

Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement

Geraint Davies

Pennaeth Addysg Dros Dro / Interim Head of Education

 

Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.

 

Dyddiadur Tymor yr Ysgol 2021- 2022 School Term Dates

Gweler isod ddolen i Ddyddiadur Tymor yr Ysgol ar gyfer Medi 2021 – Gorffennaf 2022. Mae hefyd yn cynnwys diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i’r staff. Mae Ysgol Tremeirchion yn rhan o Glwstwr Ysgolion Glan Clwyd ac mae’r diwrnodau hyfforddiant yn gallu bod yn wahanol i glwstwr arall.

Nodwch bod Dydd Mercher 1 Medi a Dydd Iau 2 Medi yn ddiwrnodau hyfforddiant i’r staff. Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion dydd Gwener Medi 3.

School Term Dates 2021-2022 Cymraeg v4 (1)

There is a link below to the School Term dates for September 2021 – July 2022. It also includes the Staff Training Days. Ysgol Tremeirchion is a member of the Ysgol Glan Clwyd Cluster and training days can differ to other clusters.

Please note that Wednesday September 1 and Thursday September 2 are staff training days. The school will open for pupils on Friday 3rd.

School Term Dates 2021-2022 English v4 (1)

IMPORTANT MESSAGE – Wider Symptom Testing for COVID-19

Further to the COVID-19 briefing this morning, this is the information published by Betsi Cadwaladr University Health Board on wider symptom testing for COVID-19

https://bcuhb.nhs.wales/covid-19/testing-broader-covid-19-symptoms/wider-symptom-testing-faq/

Free COVID-19 test if you have a wider range of symptoms

You can now go for a free COVID-19 test if you have a wider range of symptoms.  As well as the three cardinal signs: fever, a new continuous cough or a loss/change of taste and smell; people are now able to get a test if they have other symptoms too.

These wider symptoms are:

  • Flu-like symptoms, which are not caused by a known conditions such may be hay fever, including any or all of: myalgia (muscle ache or pain); excessive tiredness; persistent headache; runny nose or blocked nose; persistent sneezing; sore throat and/or hoarseness, shortness of breath or wheezing;
  • Generally feeling unwell and a history of being in contact with a known COVID-19 case
  • Any new or change in symptoms following a previous negative test

The change is happening to help find hidden COVID-19 cases in our communities, and drive down the numbers of onward transmissions. The more tests are carried out, the easier it will be to spot early clusters of cases and possible virus mutations. This will help with easing restrictions in the future.

Residents are asked to consider taking a test if they are experiencing any of these wider symptoms and they are new, persistent and/or unusual symptoms for them.

Individuals who take a test because of these other wider symptoms are not required to isolate while they await their test result.  This includes children and school pupils who can continue to attend schools and childcare settings while they await a test result. However, children and adults with diarrhoea and or vomiting should remain off work or school and not attend childcare settings until they are symptom free for 48 hours even if their Covid-19 test is negative.

If individuals then receive a positive Covid-19 result, they and their household must then isolate. Households must also isolate if anyone develops any of the 3 cardinal Covid-19 symptoms while waiting for a test result taken on wider symptoms to come back.

But if you are experiencing one or more of the three most common COVID-19 symptoms (new persistent cough, fever and/or loss of taste or smell) you must continue to follow the NHS Wales Test, Trace, Protect guidance on testing and isolation and self-isolate with your household whilst you await a test result. 

NEGES BWYSIG – Profi Symptomau Ehangach ar gyfer COVID-19

Yn dilyn briffio COVID-19 bore ‘ma dyma’r wybodaeth gafodd ei gyhoeddi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am brofi symptomau ehangach o COVID-19

https://bipbc.gig.cymru/covid-19/profi-symptomau-ehangach/cwestiynau-cyffredin-am-brofi-symptomau-ehangach/

Bellach gallwch fynd am brawf COVID-19 am ddim os oes gennych chi ystod ehangach o symptomau

Yn ogystal â’r tri symptom mwyaf cyffredin : gwres /twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Y symptomau ehangach hyn yw:

  • Symptomau tebyg i ffliw, nad ydynt yn cael eu hachosi gan gyflyrau hysbys fel twymyn gwair, gan gynnwys unrhyw un neu bob un o’r symptomau canlynol: myalgia (poenau yn y cyhyrau); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn llawn; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu grygni, prinder anadl neu wichian;
  • Yn gyffredinol yn teimlo’n sâl ac wedi bod mewn cysylltiad ag achos hysbys o COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Gwneir y newid i helpu i ddod o hyd i achosion COVID-19 cudd yn ein cymunedau, a lleihau nifer y trosglwyddiadau wrth symud yn ein blaenau. Po fwyaf o brofion a gynhelir, yr hawsaf fydd hi i adnabod clystyrau cynnar o achosion a mwtadau posib i’r firws. Bydd hyn yn helpu i leddfu cyfyngiadau yn y dyfodol.

Gofynnir i breswylwyr ystyried cael prawf os ydyn nhw’n profi unrhyw un o’r symptomau ehangach hyn os ydyn nhw’n symptomau newydd, parhaus a/neu anghyffredin iddyn nhw.

Nid yw’n ofynnol i unigolion sy’n cymryd prawf oherwydd y symptomau ehangach hyn hunan-ynysu tra eu bod yn aros am ganlyniad eu prawf. Mae hyn yn cynnwys plant a disgyblion ysgol a all barhau i fynychu ysgolion a lleoliadau gofal plant wrth iddynt aros am ganlyniad prawf. Fodd bynnag, dylai plant ac oedolion â dolur rhydd a neu chwydu aros i ffwrdd o’r gwaith neu’r ysgol a pheidio â mynychu lleoliadau gofal plant nes eu bod yn rhydd o symptomau am 48 awr hyd yn oed os yw eu prawf Covid-19 yn negyddol.

Os yw unigolion wedyn yn derbyn canlyniad Covid-19 positif, yna rhaid iddyn nhw a’u cartref hunan-ynysu. Rhaid i aelwydydd hefyd hunan-ynysu os bydd unrhyw un yn datblygu unrhyw un o 3 symptom mwyaf cyffredin Covid-19 wrth aros i ganlyniad prawf a gymerir yn gysylltiedig â’r symptomau ehangach ddod yn ôl.

Ond os ydych chi’n profi un neu fwy o’r tri symptom COVID-19 mwyaf cyffredin (peswch parhaus, gwres / twymyn a / neu golli blas neu arogl) rhaid i chi barhau i ddilyn Canllaw Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar brofi ac ynysu a hunan-ynysu gyda’ch cartref wrth aros am ganlyniad prawf.