Holiadur / Questionaire

Diolch yn fawr iawn am eich holl waith gyda’r dysgu o bell dros yr pythefnos diwethaf. Os gwelwch yn dda a fuasech yn gallu llenwi’r holiadur isod erbyn Dydd Gwener, Ionawr 22ain? Diolch

 

Thank you for all your work with distance learning over the last fortnight. Please could you fill in the questionnaire by Friday, January 22nd? Thank you

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNDBIWUYwOTM0RTExU0ZFTEE5N084UjdFSS4u

DIGWYDDIAD ‘OLION I’R TEULU’ ~ 24.01.21 ~ ‘FAMILY FOOTPRINTS’ EVENT

OLION I’R TEULU ~ 24.01.21 ~ Digwyddiad gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ydych chi’n poeni am y blaned ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu? Ymunwch â ni ar gyfer Olion i’r Teulu, prynhawn o weithgareddau hwyliog i ddysgu mwy am newid hinsawdd a sut gallwn ni helpu… i gyd o gynhesrwydd eich cartref, gan wneud defnydd creadigol o gynnwys eich bocs ailgylchu a’r cynhwysion o gefn y cwpwrdd!

Tocynnau: £3 i’r teulu cyfan.

Mae’r holl weithgareddau ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac yn ddwyieithog (Cymraeg gyda isdeitlau Saesneg). Mae’r digwyddiad yma’n gwerthu’n gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Am fanylion pellach ac i archebu tocynnau:  https://olion-footprints.eventbritestudio.com/

FAMILY FOOTPRINTS ~ 24.01.21 ~ Event by National Museum of Wales

Do you care about the planet and want to do something to help? Join us for Family Footprints, an afternoon of fun activities to learn more about climate change and how we can help… all from the comfort of your home and making creative use of the contents of your recycling box and ingredients from the back of the cupboard!

Tickets: £3 for the entire family.

All activities are available in Welsh, English and bilingually (Welsh with English subtitles). Tickets are selling fast – don’t miss out!

For details and tickets:  https://olion-footprints.eventbritestudio.com/

Cyngerdd Nadolig / Christmas Concert

Mae’r cyngerdd yn barod ond rydym yn cael problemau technegol ar hyn o bryd yn ceisio uwchlwytho’r fidio ar ‘youtube’. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio’n galed i gael y cyngerdd yn eich dwylo chi er mwyn i chi gael ei fwynhau. Gobeithio byddwn yn gallu ei rannu drwy Seesaw cyn gynted a phosib. Unwaith rydym wedi ei uwchlwytho mi wnaf adael chi wybod. Mae’n wir ddrwg gennym am hyn. Cofion cynnes Mrs Ellis

 

The Christmas concert is ready but we are currently having technical issues uploading the video on ‘youtube’. We are currently working hard to ensure that the video of the concert is in your hands for you to enjoy. We hope that we will be able to share the link with you as soon as possible. Once we have shared the video on Seesaw I will let you know. Sorry about this. Kind regards Mrs Ellis

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda / Happy Christmas and a Happy New Year

Ar ran staff Ysgol Tremeirchion hoffem ddymuno Nadolig Llawen i chi gyd fel teuluoedd.

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cefnogaeth yn ystod y misoedd diwethaf gyda’r trefniadau a’r rheolau COVID-19 sydd wedi bod yn yr ysgol.

Diolch yn fawr iawn ir PTA am bwyd i’r parti, cracers ar gyfer ein cinio Nadolig ac hefyd am drefnu yr anrhegion. Diolch yn fawr iawn iddynt hefyd am eu holl waith gyda’r calendars ar raffl. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

Diolch am eich caredigrwydd tuag atom fel staff yn ystod cyfnod  y Nadolig, rydym yn hynod ddiolchgar.

Dymunwn Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Bydd Dydd Llun, 4rydd o Ionawr yn ddiwrnod hyfforddiant ar gyfer y staff, felly fe welwn ni chi gyd nol yn ysgol Ddydd Mawrth , Ionawr 5ed 2021.

 

 

On behalf of the staff at Ysgol Tremeirchion, we would like to wish you all a Happy Christmas.

Thank you very much for all your support during the past few months with COVID-19 rules and restrictions that we’ve had at the school.

A huge thank you to the PTA for purchasing food for the party, Christmas crackers for the pupils for their Christmas lunch and for arranging the presents. Thank you also for their hard work with the calendars and the raffle. We appreciate your support.

 

Thank you for your kindness to us as staff during the Christmas period – we are truly grateful.We would like to also wish your all a Happy New Year.

 Monday, 4th of January will be staff training day, therefore we will see you all back in school on Tuesday, January the 5th, 2021.

 

 

 

 

CINIO A PARTI NADOLIG YFORY! CHRISTMAS LUNCH & PARTY TOMORROW!

ATGOFFA:  Gobeithio fydd y plant yn mwynhau eu Cinio Nadolig a’r Parti Nadolig yma yfory!  Byddant yn cael dod i’r Ysgol yn eu dillad parti neu siwmperi Nadolig!

CINIO NADOLIG – 16.12.2020

REMINDER:  Hope the children enjoy their Christmas Lunch and Christmas Party here tomorrow!  They can come to School in their party clothes or Christmas jumpers!

CHRISTMAS LUNCH – 16.12.2020

Cinio a Parti Nadolig / Christmas Dinner and Party

Bydd y disgyblion yn cael cinio Nadolig ar Dydd Mercher, Rhagfyr 16.

Byddant hefyd yn cael eu parti yn ystod y diwrnod hwn.

Bydd y disgyblion yn cael gwisgo dillad parti neu siwmper Nadolig ar gyfer y diwrnod hwn yn unig.

 

The pupils will have their Christmas dinner on Wednesday, December 16th.

They will also have their party on this day.

The pupils can wear party clothes  or Christmas jumper for this day only.