CINIO PASG * 22.3.18 * EASTER LUNCH

CINIO PASG – 22.03.18

EASTER LUNCH – 22.03.18

Newyddion Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 / Nursery, Reception and Year 1 News

Ein project ar gyfer y pythefnos nesaf fydd YGwanwyn a’r Pasg. Dewch a rhywbeth sy’n ymwneud ar Gwanwyn neu’r Pasg ir ysgol i arddangos ar ein bwrdd thema.

Llythyren yr wythnos fydd ‘ph’.

Dydd Gwener, bydd ein sesiwn dangos a dweud yn ymwneud a’r thema.

 

Our project for the next fortnight will be Spring and Easter. Bring something into school to show on our theme table.

Letter of the week will be ‘ph’.

Friday, the show and tell session will be something to do with the theme.

Diweddariad Aelodaeth Llywodraethwyr / Governing Body Membership Update

Yn ystod cyfarfod Llawn Llywodraethwyr ar nos Fercher 28 Chwefror, etholwyd Mr John Piper fel Cadeirydd Llywodraethwyr.

Yn ogystal mae dau apwyntiad diweddar ir Corff Llywodraethu:

Mr. Dewi Davies (Cymunedol)

Mr. David Davies (Awdurdod Lleol)

Croeso i’r aelodau newydd.

 

During the Full Governors meeting on Wednesday 28th February, Mr John Piper was elected as Chair of Governors.

Two other recent appointments to the Governing Body are:

Mr. Dewi Davies (Community)

Mr. David Davies (Local Authority)

A warm welcome to our new members.

RHAGLEN BBC ‘PAWB A’I FARN’ BBC PROGRAMME

Mae’r BBC wedi cysylltu â ni i ofyn os oes unrhyw rieni, staff neu lywodraethwyr gyda diddordeb mewn ymuno â’r gynulleidfa ar y rhaglen ‘Pawb a’i Farn’ sy’n cael ei

ddarlledu o Theatr y Pafiliwn yn y Rhyl nos Iau yma, 8fed o Fawrth.   Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu yn dymuno cofrestru cysylltwch  â’r BBC ar 01352 754011 os gwelwch yn dda.

 

The BBC have contacted us asking would any parents, staff or governors be interested in joining the audience on the programme ‘Pawb a’i Farn’ (Welsh Question Time) which is being broadcast from the Pavilion Theatre in Rhyl this Thursday evening, 8th March.  If you would like any further information or wish to register please contact the BBC on 01352 754011.

 

DIWRNOD DI-WISG DIWRNOD Y LLYFR ** 9.3.18 ** NON-UNIFORM DAY FOR WORLD BOOK DAY

Newyddion da!  ‘Rydym wedi ail-drefnu’r uchod i Ddydd Gwener yma, 9fed o Fawrth.

Caiff y plant ddod i’r Ysgol unai yn eu gwisgoedd Diwrnod y Llyfr neu yn eu dillad eu hunain.

Byddwn hefyd yn cael cinio arbennig  –  CINIO DIWRNOD Y LLYFR – 09.03.18

Diolch yn fawr.

 

Good news! We have re-arranged the above for this Friday, 9th March.

Children can come to school in either their World Book Day costumes or in their own clothes.

We will also be having a special lunch  –  WORLD BOOK DAY LUNCH – 09.03.18

Thank you.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi – yn yr eira!/ St David’s Day Celebration – in the snow!

Newidiodd y tywydd pob un on trefniadau heddiw- trefniadau Mrs Ellis a’r orymdaith yn Ninbych, ond dal i ddathlu oedd ein bwriad. Cawsom wasanaeth bore ‘ma yn yr Eglwys a thipyn o chwifio baneri. Roedd pawb yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd. Diolch i bawb am yr ymdrech.

Gweddi Gwyl Dewi

Gweddiwn

Rydym yn cofio heddiw ar Fawrth 1af, am ein nawddsant -Dewi Sant. Diolch iddo am ein harwain i fod yn Gristnogion da, i helpu eraill ac i annog pobl i fod yn garedig. Diolchwn iddo am wneud i ni sylweddoli bod gwneud rhywbeth bach yn gallu gweneud gwahaniaeth mawr i eraill. Helpa ni i ddilyn ei esiampl.

Amen

The weather changed all our plans for today- Mrs Ellis’s arrangements and the procession in Denbigh, but we still managed to celebrate. A service was held in the Church and also flag waving. Everyone looked fantastic in their costumes. Thank you all.