Effaith cyfnod y clo ar rieni a disgyblion Addysg Gymraeg / Effects of lockdown on parents and pupils of Welsh Medium Education

Rydym yn ddiolchgar i chi am fodloni ateb ambell i gwestiwn am yr effeithiau y mae’r cyfnod clo wedi ei gael arnoch chi fel rhieni i ddisgyblion sydd yn mynychu addysg Gymraeg ac ar y disgyblion yn ogystal. Rydym yn awyddus i glywed am eich profiadau dros y cyfnod clo gan rannu gyda ni hefyd yr adnoddau yr ydych wedi eu canfod a’u defnyddio ac efallai rhai o’r heriau yr ydych wedi eu hwynebu ers i ysgolion drosglwyddo’r dysgu i’r platfformau digidol. Wrth i ysgolion baratoi ar gyfer ffyrdd cyfunol o ddysgu dros y misoedd nesaf rydym yn awyddus fel mudiad i gyfrannu profiadau rhieni a theuluoedd i’r cynllunio hyn.

Ni fydd unrhyw ymateb unigol yn cael ei rannu gan neb ond bydd o gymorth wrth i ni lunio adroddiad er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r cyfnod digynsail hwn, a bydd o help hefyd wrth i ni gyfathrebu’r anawsterau a’r llwyddiannau i’n partneriaid o fewn y sector Gymraeg a thu hwnt. Mae cyfle i chi nodi eich manylion cyswllt yn wirfoddol ar y diwedd os hoffech chi rannu mwy o wybodaeth gyda ni.

 

We are grateful to you for answering some questions about the effects the lockdown period has had on you as parents of pupils attending Welsh-medium education and on the pupils as well. We are keen to hear about your experiences over the lockdown period and also share with us the resources you have sourced and used and perhaps some of the challenges you have faced since schools transferred the learning to the digital platforms. As schools prepare for blended learning over the coming months we are keen as an organization to contribute the experiences of parents and families to this planning.

No individual response will be shared by anyone but it will help us to produce a report to better understand this unprecedented time, and it will also help us communicate the difficulties and successes to our partners within the Welsh language sector and beyond. There is an opportunity to voluntarily enter your contact details at the end if you would like to share more information with us.

Diolch yn fawr,

Elin Maher
Rhieni Dros Addysg Gymraeg

https://forms.gle/TiUvtv1Y7HbgSgRM7

 

Dosbarth Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception Class

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Dydd Mercher 8fed o Orffennaf fydd diwrnod olaf Mrs Olga Watkin-Williams yn Ysgol Tremeirchion. Rydym yn hynod ddiolchgar am ei holl waith yn yr ysgol. Dymunwn pob llwyddiant i Mrs Watkin-Williams ar gyfer y dyfodol ac yn gobeithio y gwnaiff gadw mewn cysylltiad ar ysgol. Bydd Mrs Rhian Jones yn dychwelyd yn ol o gyfnod mamolaeth.

Dear parents/guardians,

Wednesday, 8th of July will be Mrs Olga Watkin-Williams last teaching day at Ysgol Tremeirchion. We are extremely grateful for all of Mrs Watkin-Williams’s work around the school. We would like to wish Mrs Watkin-Williams all the best for the future and we hope that Mrs Watkin-Williams will keep in touch with the school. Mrs Rhian Jones will be returning from maternity leave.

 

Wythnos 1 / Week 1

Rydym wedi cael wythnos gyntaf llwyddiannus iawn yn yr ysgol ac mae wedi bod yn braf iawn gweld disgyblion, rhieni a staff yn ol yn yr ysgol. Yr wythnos yma, rydym wedi bod yn dysgu sgiliau newydd yn yr ysgol gan gynnwys ioga a dysgu iaith Sbaeneg. Rydym yn edrych ymlaen i groesawu grwp 2 wythnos nesaf. Mwynhewch y penwythnos.

 

We have had a successful first week back in school and it has been so nice to see the pupils, parents, and staff back in the school. This week, we have been learning new skills including yoga and learning a new language, Spanish. We are looking forward to welcoming group 2 back next week. Enjoy the weekend.

 

NEWYDDION DA AM Y SIOP GWISG YSGOL! GOOD NEWS REGARDING THE SCHOOL UNIFORM SHOP!

Ysgrifennaf i’ch hysbysu y bydd Siop Threads yn Ninbych, sy’n gwerthu ein gwisg ysgol, yn ail-agor ar Ddydd Mawrth, 7fed o Orffennaf!

Dyma’r dyddiau ac amseroedd y byddant ar agor fel a ganlyn:-

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener – 10.00yb tan 5.00yp

Dydd Sadwrn – 10.00yb tan 4.00yp

Bydd mesurau pellter cymdeithasol yn cael eu defnyddio yn y siop bob amser i gadw pawb yn ddiogel.

Atodaf hefyd ragor o fanylion ar sut i archebu ar-lein, gyda’r ddau opsiwn yma ar gael – cludiant i’ch cartref neu wasanaeth ‘click & collect’ o Siop Threads yn Ninbych.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r brif allfa yn yr Amwythig ar 01743 440449.

Llawer o ddiolch.

Denbigh Shop Leaflet

school shop direct leaflet 2020

I write to inform you that the Threads shop in Denbigh, who sell our school uniform, will re-open on Tuesday, 7th July!

Days of opening and times are as follows:-

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday – 10.00am till 5.00pm

Dydd Sadwrn – 10.00am till 4.00pm

Social distancing measures will be practised at all times to keep everyone safe.

I also attach further details on how to order online, with these two options available – home delivery or a ‘click & collect’ service from Threads Shop in Denbigh.

If you require any further information, please contact the main outlet in Shrewsbury on 01743 440449.

Many thanks.