Gem peldroed pwysica’r flwyddyn! / The most important football game of the year!

Mae’r ysgol yn ffodus iawn o’r cymorth mae yn ei chael gan rieni, aelodau o’r gymuned a chyfeillion yr ysgol. Ac enghraifft gwych arall o hyn yw Teulu Pengwern Farm oedd wedi rhoi rhodd ariannol i’r ysgol o ganlyniad i’w diwrnod agored ar y fferm. . Oherwydd hyn,  rydym wedi prynu dau git peldroed newydd sbon. Ddoe cawsom gem ar gae yr ysgol gyda’r ddau dim yn edrych yn wych yn eu cit newydd. Diolch yn fawr iawn i Deulu Pengwern,  i Huw, Helen, Elin a Lisa. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r ffilm fach yr ydym wedi ei roi at ei gilydd ( dilynwch y ddolen isod).

The school is very fortunate in that we receive so much support from parents, members of the community and our friends. Another excellent example is the gift Teulu Pengwern Farm gave to the school following their open day at their farm. And because of this we have been able to purchase two new football kits. Yesterday we had a game on the school field with both teams looking fantastic in the new kit. A very big thank you to Teulu Pengwern, to Huw, Helen, Elin and Lisa. I hope you enjoy the little film we put together ( please click the link below).

ENILLWYR RAFFL CRHA! PTA RAFFLE WINNERS!

Dyma restr o’r enillwyr!  Llongyfarchiadau!  /  Here’s a list of winners!  Congratulations!

1af     Jenny Roberts

2il      Gethin Whiteley a David Williams

3ydd  James Stanyer

4ydd  Gwenan Williams

5ed     Jane Dodd, HVAC

Drwy y BBciw a’r Raffl codwyd swm ardderchog o £1418.00!!

Through the BBQ & Raffle a fantastic sum of £1418.00 was raised!!

Diolch i bawb am eu cefnogaeth  /  Thank you everyone for your support

 

 

Sioe Fach Ysgol Tremeirchion

Bore ddoe, cawsom fore hyfryd yn ein dosbarth gyda’r ‘Sioe Fach’. Diolch yn fawr iawn i bawb am addurno’r bisgedi ar gwisg ffansi. Roedd popeth werth ei weld. Diolch yn fawr iawn i Dominic a Rhiannon or Saulsbury Arms am ddod atom i feirniadu.

 

Yesterday morning, we had a wonderful time with ‘The Show’. Thank you all for decorating biscuits and the fancy dress. Thank you to Dominic and Rhiannon from ‘The Saulsbury Arms’ for being the judges in the show.

 

Taith Gerdded Capel y Graig bore Dydd Iau/ Chapel Rock Walk on Thursday

Taith gerdded Capel y Graig

Bore dydd Iau mi fydd yr ysgol yn cerdded i Capel y Graig. Mae gwahoddiad i rieni ymuno gyda ni. Byddwn yn gadael tua 9.30yb ac yn ol erbyn amser cinio. Bydd angen:

 • Crys a Crys chwys yr ysgol
 • Trowsus hir neu trowsus byr sy’n btiodol i gerdded ( nid oes angen i hwn fod yn wisg ysgol) – bydd disgwyl newid i wisg ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd.
 • Esgidiau addas i gerdded/sgidiau glaw – bydd disgwyl newid yn ol i sgidiau ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd
 • Cot law
 • Bag a diod ar gyfer y daith.
 • eli haul a het

Mae rhagolygon y tywydd yn awgrymu y gall fwrw glaw- byddwn yn gwneud penderfyniad yn ystod y bore.

Walk to Chapel Rock

On Thursday morning we will be walking to Chapel Rock. Parents are invited to join us. We will leave at 9.30am and return by lunchtime. Children will need:

 • school shirt and sweatshirt
 • long trousers, shorts or skirt that’s appropriate for walking (does not need to be school uniform) – pupils are  to change into their school uniform at lunchtime and for the remainder of the day
 • appropriate shoes / wellingtons for walking- pupils are to change into their school shoes for the remainder of the day
 • A coat
 • Bag and a drink for the journey
 • sun cream and hat

The forecast is for the possibility of rain- we will make a decision in the morning.

 

Llythyr y Pennaeth diwedd blwyddyn / End of year Headteacher Letter

Amgaeaf lythyr o ddiolch isod ac hefyd ychydig o wybodaeth am drefniadau y fwyddyn nesaf. Diolch yn fawr i bawb am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth dros y flwyddyn a fu.

Amgaeaf hefyd boster yn crybwyll effaith gwyliau teulu yn ystod tymor yr ysgol. Rhywbeth i chi feddwl amdano ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Attached is a letter of thanks and some information about arrangements for next year. Thank you all for your co-operation and support throughout the year.

I also enclose a poster outlining some information regarding the effect of taking a family holiday in term time. Something for you to consider next year.

Llythyr rhieni Gorff 2019

Letter to parents July 2019

Poster absenoldeb Gwyliau Teulu Family Holiday abcence poster

Taith Ysgol i’r Wyl Goed / School Visit to Woodfest

Cawsom ddiwrnod hyfryd yn yr Wyl Goed heddiw. Rydym mor ddiolchgar i Mr a Mrs Uden am drefnu’r taith ar ein cyfer. Roedd y staff oedd yn gweithio ar ran yr Wyl, y gweithgareddau a’r stondinau hefyd mor gyfeillgar tuag at blant yr ysgol. Mae’r adborth gan y plant wedi mor mor bositif. Gweler rhai o’r lluniau am flas o’n diwrnod.  Diolch i bawb.

 

We have had a lovely day today at the Woodfest. We are very grateful to Mr and Mrs Uden for arranging the day on our behalf. The staff working on behalf of the festival, on the activities and the stalls were very friendly and helpful towards the children. The feedback from the children has been very positive. There are some photographs to give you a taste of our day. Thank you all.

Newyddion Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 / Nursery, Reception and Year 1 News

Rydym wedi cael wythnos brysur iawn yn paratoi ar gyfer ein sioe Dydd Mercher nesaf, 17fed o Orffennaf. Rydym wedi gweld sawl anifail gwahanol yn ystod yr wythnos ac mae’r disgyblion wedi cael cyfleoedd gwych i ddysgu am sut mae eu perchnogion yn eu paratoi ar gyfer y sioeau amaethyddol a gofyn sawl cwestiwn diddorol iddynt. Diolch yn fawr iawn i Teulu Anti Delyth, Teulu Mrs Phillips a Theulu Mr a Mrs Owen am eich amser. Mae pawb wedi mwynhau.

 

We’ve had a busy week preparing for our show which is happening next Wednesday, 17th of July. We’ve had several different animals visiting us throughout the week and the pupils have had brilliant opportunity to learn about how their owners prepare their animals for the agricultural shows. They’ve also asked very interesting questions. Thank you very much to Anti Delyth’s Family, Mrs Phillips’s family and Mr and Mrs Owen’s family for your time. Everyone has enjoyed.