Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych/ Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych Proclamation Event

Siwr eich bod yn gwybod erbyn hyn bod Eisteddfod yr Urdd mis Mai 2020 yma yn Sir Ddinbych. Mae nifer o weithgareddau eisioes wedi digwydd yn y Sir er mwyn cefnogi’r Eisteddfod.  Gweler isod ddolen i wefan yr Urdd a gwybodaeth am yr Wyl Gyhoeddi Dydd Sadwrn 5ed Hydref yn Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/cy/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

I’m sure that you are already aware that Denbighshire will be hosting the Eisteddfod yr Urdd in May 2020. A number of events have already taken place throughout the county to support the Eisteddfod. Please follow the link below to the Urdd website for information regarding the Proclamation Event on Saturday 5th October in Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/en/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

Iogwrt Llaeth y Llan / Llaeth y Llan Yogurts

Rydym yn casglu topiau potiau iogwrt ‘Llaeth y Llan’. Dewch a topiau’r potiau iogwrt ir ysgol er mwyn i ni gael cyfle ar ennill gwobr. Mae yno focs yn y prif fynedfa ir disgyblion gael postio nhw fewn iddo. Diolch yn fawr iawn.

 

We are collecting the tops of the ‘Llaeth y Llan’ yogurts. Please bring the tops into school for us to have a chance of wining a prize. There is a box in the reception of the school for pupils to post the tops into. Thank you

Image result for llaeth y llan

 

Gem peldroed pwysica’r flwyddyn! / The most important football game of the year!

Mae’r ysgol yn ffodus iawn o’r cymorth mae yn ei chael gan rieni, aelodau o’r gymuned a chyfeillion yr ysgol. Ac enghraifft gwych arall o hyn yw Teulu Pengwern Farm oedd wedi rhoi rhodd ariannol i’r ysgol o ganlyniad i’w diwrnod agored ar y fferm. . Oherwydd hyn,  rydym wedi prynu dau git peldroed newydd sbon. Ddoe cawsom gem ar gae yr ysgol gyda’r ddau dim yn edrych yn wych yn eu cit newydd. Diolch yn fawr iawn i Deulu Pengwern,  i Huw, Helen, Elin a Lisa. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r ffilm fach yr ydym wedi ei roi at ei gilydd ( dilynwch y ddolen isod).

The school is very fortunate in that we receive so much support from parents, members of the community and our friends. Another excellent example is the gift Teulu Pengwern Farm gave to the school following their open day at their farm. And because of this we have been able to purchase two new football kits. Yesterday we had a game on the school field with both teams looking fantastic in the new kit. A very big thank you to Teulu Pengwern, to Huw, Helen, Elin and Lisa. I hope you enjoy the little film we put together ( please click the link below).

ENILLWYR RAFFL CRHA! PTA RAFFLE WINNERS!

Dyma restr o’r enillwyr!  Llongyfarchiadau!  /  Here’s a list of winners!  Congratulations!

1af     Jenny Roberts

2il      Gethin Whiteley a David Williams

3ydd  James Stanyer

4ydd  Gwenan Williams

5ed     Jane Dodd, HVAC

Drwy y BBciw a’r Raffl codwyd swm ardderchog o £1418.00!!

Through the BBQ & Raffle a fantastic sum of £1418.00 was raised!!

Diolch i bawb am eu cefnogaeth  /  Thank you everyone for your support

 

 

Sioe Fach Ysgol Tremeirchion

Bore ddoe, cawsom fore hyfryd yn ein dosbarth gyda’r ‘Sioe Fach’. Diolch yn fawr iawn i bawb am addurno’r bisgedi ar gwisg ffansi. Roedd popeth werth ei weld. Diolch yn fawr iawn i Dominic a Rhiannon or Saulsbury Arms am ddod atom i feirniadu.

 

Yesterday morning, we had a wonderful time with ‘The Show’. Thank you all for decorating biscuits and the fancy dress. Thank you to Dominic and Rhiannon from ‘The Saulsbury Arms’ for being the judges in the show.