* Clwb ‘Kick-it’ Club *

Gweler isod ddyddiadau a gwybodaeth am y Clwb ‘Kick-It’ fydd yn cael ei gynnal yma ar Ddydd Llun o 3.15yp tan 4.30yp.

Please see below the dates and information for ‘Kick-It’ Club to be held here on a Monday from 3.15pm to 4.30pm.

24/10/22    7/11/22    14/11/22    21/11/22

4 sesiwn am * £18.00 * for 4 sessions

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Dyma’r ddolen os hoffech archebu lle i’ch plentyn/plant  /  Here’s the link if you wish to book a place for your child/ren.

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-sgxq-20221024151500

Diolch yn fawr / Thank you.

 

Cinio Ysgol Dydd Mawrth * 20.09.22 * School Lunch on Tuesday

Gweler isod gopi o’r Fwydlen Cinio Ysgol.  Wythnos nesaf yw Wythnos 3.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU 2022-23

Nodwch os gwelwch yn dda fod yna newid bach i’r fwydlen pan fyddwn yn dychwelyd i’r Ysgol ar Ddydd Mawrth, 20fed o Fedi.

Cinio Dydd Mawrth fydd Ham & Caws Macaroni, Bara Tomato a Pherlysiau, Pys a Chorn Melys a Sorbet Ffrwythau i ddilyn.

Bwydlen arferol am weddill yr wythnos.

Diolch yn fawr.

Please see below a copy of the School Lunch Menu.   Next week will be Week 3.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU 2022-23

Please note there will be a slight change to the menu when we return to school on Tuesday, 20th September.

Tuesday’s lunch will be Ham & Macaroni Cheese, Tomato & Herb Bread, Peas & Sweetcorn followed by Fruit Sorbet.

Usual menu for the rest of the week.

Thank you.

 

 

 

 

 

Rhoi cais i mewn am le i Meithrin, Derbyn ac Uwchradd (Bl. 7) – Medi 2023 September – Appying for a place in Nursery, Reception & Secondary (Year 7)

Gweler isod wybodaeth pwysig ynglyn â rhoi cais i mewn am le i Meithrin, Derbyn ac Uwchradd (Blwyddyn 7) ar gyfer mis Medi 2023.

Letter to Parents 2023 Admissions – Cym

Diolch yn fawr.

Please find below important information regarding applying for a place in Nursery, Reception and Secondary (Year 7) for September

Letter to Parents 2023 Admissions – Eng

Thank you.

 

Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn * 13.10.22 * Nasal Spray Flu Vaccinations

Mae’r dyddiad am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser wedi cael ei drefnu ar gyfer:-

Dydd Iau, 13eg o Hydref, 2022

Mae pob disgybl llawn-amser wedi derbyn llythyr (gweler y ddolen isod), taflen wybodaeth a ffurflen ganiatad (glas) heddiw.

A fyddwch mor garedig â chwbwlhau’r ffurflen ganiatad, gan nodi eich bod yn cytuno neu’n anghytuno i’ch plentyn dderbyn y brechiad, a’i dychwelyd i’r Ysgol erbyn Dydd Gwener, 16eg o Fedi os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

SN25 Flu Letter with date of school session 2022 (4)

The date for the Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils has been arranged for:-

Thursday, 13th October, 2022

Every full-time pupil has received a letter (see link above), information sheet and consent form (blue) today.

Please would you kindly complete the consent form, stating that you either agree or disagree to your child receiving the vaccination, and return it to School by Friday, 16th September.

Many thanks.

 

Derbyn / Blwyddyn 1 a 2 / Reception / Year 1 and 2

Bob Dydd Llun, mae disgyblion derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn cael gwersi Addysg Gorfforol yn yr ysgol. Caiff y disgyblion wisgo eu gwisg ymarfer corff i fynychu’r ysgol, nid oes angen gwisg ysgol ar Ddydd Llun. Ymddiheuraf fod hwn yn hwyr yn mynd allan heno, os nad oes gennych ddillad ymarfer corff wedi ei baratoi ar gyfer yfory, peidiwch a phoeni o gwbl. Edrychwn ymlaen i weld pawb yn y bore.

Every Monday, reception, year 1 and 2 pupils have Physical Education lessons at the school. The pupils can wear their PE kit to attend the school, there is no need for school uniform on Mondays. Apologies that this message is late going out tonight. If you haven’t got the PE kit ready, please don’t worry.

We are looking forwards to welcoming everyone back tomorrow morning.