LLYTHYR GAN Y CRHA ** 20.07.18 ** LETTER FROM THE PTA

LLYTHYR GAN Y CRHA – LETTER FROM THE PTA – 20.07.18

Gweithgareddau Gwyliau Haf Lleol / Local Summer Holiday Activities

Ysgol Haf Clwb Rygbi Dinbych i blant 7-13 oed / Denbigh Rugby Club Summer School for children 7-13 yrs old

Mae Clwb Rygbi Dinbych yn cynnal Ysgol Haf – Gweler y ddolen isod am wybodaeth.

Denbigh Rugby Club are organising a Summer School  – see the link below

YSGOL HAF RYGBI 31.08.18

Bowls i blant a rhieni yn Llanelwy / Bowls for children and parents in St Asaph

Mae PCSO Dave Jones yn cynnal sesiynnau bowls i blant yn Llanelwy- Gweler y ddolen isod

PCSO Dave Jones has organised bowls tuition for children in St Asaph – see the link below

Bowls i blant Heddlu Gogledd Cymru Bowls fr children North Wales Police 2018

 

Tag Traeth Rygbi Urdd / Urdd Rugby Beach Tag

Dydd Gwener diwethaf bu disgyblion Blwyddyn 4,5, a 6 yn cynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth rygbi traeth ym Mhorth Eirias. Cawsom ddiwrnod gwych o rygbi, a nifer o geisiadau gwych gan y plant. Da iawn blant. Diolch i’r Urdd am drefnu.

On Friday a number of pupils from Years 4,5, and 6 represented the school in beach rugby at Porth Eirias. We had a great day of rugby and some wonderful tries by the children. Well done. Thanks to the Urdd for organising the event.

 

Taith gerdded Rock Chapel / Rock Chapel Walk

Gwybodaeth / Information

16.7.18

 Annwyl rieni / Dear parents

 Taith Rock Chapel bore dydd Mercher am 9.30

 Dewch a potel ddwr neu ddau – buasai ‘ruck sac’ o ddefnydd.

Het

Eli haul

Gwisg ysgol– ond dod mewn hen drowsus neu trowsus byr i gerdded a newid i wisg ysgol glan am weddil y dydd

Wellingtons neu sgidiau/trainers i gerdded – yna newid i sgidiau sbar am weddil y dydd

Rhagolygon tywydd yw y gall bod storm o law- buasai cot law ysgafn yn ddelfrydol. Os yw’n glawio yn rhy drwm yna ni fyddwm yn mynd – NID YW YN DDIWRNOD DI WISG. Mae croeso i rieni gerdded gyda ni.

 Rydym yn ol erbyn amser cinio

 Rock Chapel walk Wednesday morning 9.30

 Bring a water bottle or two – a ruck sac would be useful

Hat

Sun cream

School uniform – but come to school in old trousers or shorts- when we return change back to school uniform,

Wellingtons or sturdy shoes /trainers to walk – then change to school shoes for the rest of the day

Weather forecast could be for rain- a light coat could be useful. If it is raining heavily we will not be going – IT IS NOT NON-UNIFORM DAY. Parents are welcome to join us.

 We will be back in school for lunch.

 Yn gywir/ Kind regards

Mr Gethin H Jones (Pennaeth)

Rhodd hael Fferm Pengwern Farm Generous Donation

Llwyddiant Dydd Sul Agored Fferm Pengwern

Ar ddiwrnod hyfryd y 10fed Mehefin, croesawyd dros 600 o ymwelwyr yn Fferm Pengwern. Roedd hi’n fraint mawr i’r cymuned leol ac i ymwelwyr  o bell gael cyfle i weld y fferm arbennig yma yn gweithio, a derbyn croeso mawr gan y teulu,y gweithwyr a’r gwirfoddolwyr.  O ganlyniad casglwyd £1500, i’w rannu yn gyfartal rhwng Ysgol Tremeirchion a’r Uned Diabetis yn Ysbyty Glan Clwyd.

Mae James Edwards, un o weithwyr fferm yn Pengwern yn ddiabetic ei hun (ac yn digwydd bod yn gyn ddisgybl o Ysgol Tremeirchion), a penderfynwyd godi arian i’r uned  oherwydd hyn. Bydd yr arain yn mynd tuag at gronfa’r cleifion yn yr uned i gyfrannu tuag at monitors gwaed neu gadeiriau cyfforddus neu dyson ffans ayb.

Bydd yr arian godwyd ar gyfer Ysgol Tremeirchion yn mynd i Gronfa’r Ysgol, ac yna i Gyngor yr Ysgol drafod sut i wario’r arian a hyn ar rywbeth penodol ar gyfer y disgyblion. Byddwn yn hysbysu pawb unwaith y mae’r Cyngor Ysgol wedi dod i benderfyniad.

Hoffai Huw, Helen, Elin a Lisa ddiolch i bawb wnaeth helpu ar y diwrnod, ac i bawb wnaeth ddod a chefnogi. Yn ogystal hofwn i ar ran pawb yma yn Ysgol Tremeirchion ddiolch i deulu Fferm Pengwern am eu rhodd mor hael i’r ysgol.

 

Open Farm Sunday Success at Pengwern Farm

On a beautiful Sunday on the 10th June, over 600 visitors were welcomed at Pengwern Farm. It was a privilege for the local community and visitors from further afield to see this very special farm at work, and to receive the very warm welcome from the family, the workers and volunteers. As a result £1500 was raised on the day, to be shared equally between Ysgol Tremeirchion and the Diabetic Unit at Ysbyty Glan Clwyd. The money raised for the Unit will contribute towards, blood monitors, comfortable chairs, dyson fans etc.

The money raised for Ysgol Tremeirchion will be held in the School Fund, and then the School Council will discuss how they wold like to spend the money on something specific for the pupil. We will inform everyone once the School Council has met.

Huw, Helen Elin and Lisa would like to thank everyone who helped on the day, and also everyone that supported the event. On behalf of Ysgol Tremeirchion, I would like to thank ‘teulu’ Pengwern Farm for their extremely generous donation to the school.

Mabolgampau a’r Wyl Haf / Sports Day and BBQ

Cawsom ddiwrnod arbennig iawn dydd Gwener yma yn Ysgol Tremeirchion. Bore a pnawn o fablogampau, min nos o weithgareddau ac yna noswaith o ddathlu yn y Barbeciw. Diolch i bawb oedd wedi helpu – ferdrai ddim enw pawb mae’r rhestr yn un hir iawn, gan fod cymaint wedi cyfranu mewn un ffrodd neu’r llall.

Buddugwyr y Moabolgampau oedd ty Hebog ( crysau gwyn), ond da iawn i Eryr a Barcud am eu cystadlu brwd hefyd. Cawsom enillwyr unigol – bachgen a geneth o flwyddyn meithrin i blwyddyn 2, a bachgen a geneth o flwyddyn 3 i 6. Llongyfarchiadau i chi hefyd.

Bu CRhA yn brysur yn trefnu gweithgareddau min nos a’r Barbiciw. Diolch i bawb oedd wedi helpu, am gyfraniandau nifer o rieni; i bawb oedd yno ar y noson; y criw oedd yno yn codi’r pebyll ac yn clirio bore Sadwrn.  . Gobeithio eich bod chithau wedi mwynhau hefyd a chael cyfle i ymlacio, mwynhau’r bwyd a’r band. Roedd yn hyfryd gweld cymaint o bobl, yn cynnwys aelodau o’r pentref  a chyn ddisgyblion a’u rhieni. Cawsom fenthyg y babell binc gan Richard Brady o DAS – cwmni lleol yn Ninbych, ac roedd y plant wrth eu bodd efo hwn. DIOLCH YN FAWR.

Dyma rai luniau – yn anffodus mi wnes i anghofio cymryd lluniau yn ystod y BBQ tan yn hwyr -ond cwech rhywfaint o flas y noson.

We had a very special day on Friday at Ysgol Tremeirchion. Sports Day morning and afternoon, early evening events and the evening BBQ. Thanks to everyone who helped us- I cant name you all as the list is an endless one.

Hebog House were the winners of Sports Day, but also well done to Eryr and Barcud for making it a close competition. We also had individual winners from the boys and girls in Nursery to Year 2 and a boy and girl from year 3 to 6.

The PTA had been very busy organising the activities and the BBQ. Thanks to everyone that helped, for donations from parents, to everyone who came the the event and to those who set up and then cleared up on Saturday morning. I hope you all enjoyed yourselves and were able to relax, enjoy the food and the live band. It was also nice to see so many people here, including members from the village and past pupils and their parents. Richard Brady from DAS- a local company in Denbigh, brought his pink tent along which was a great hit with the children. THANK YOU.

Here are some pictures. Unfortunately, I forgot to take pictures during the BBQ until quite late. However, I hope you get some idea of the day we had.