Clwb ‘Kick-it’ Club ~ 06.06.22 ~ Pel-droed yn unig/Football only

Newyddion da!  Good News!

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (Pel-droed yn unig) yn dychwelyd bob Dydd Llun ar ôl hanner tymor.  Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni ar sut i archebu lle ar-lein.

Kick-it Club (Football only) will be returning every Monday after half term.  Please see below the dates and the links on how to book a place online.

06.06.22   13.06.22   20.06.22   27.06.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:-  https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220606151500

 

 

Neges gan y CRhA ~ Message from the PTA

Cyfarfod CRhA

Ar ôl dwy flynedd o gyfyngiadau yr yden o’r diwedd yn gallu edrych i’r dyfodol gyda rhyddid, gyda’r CRhA fydden yn hoffi’ch cefnogaeth i drefnu digwyddiadau er budd yr ysgol a’n plant.

Mi fydd yna gyfarfod CRhA ar Nos Fawrth, 24ain o Fai am 7:30yh yn y White House, Rhuallt.

Croeso cynnes i bawb, gobeithio gweld chi yno.

Diolch.

PTA Meeting

After two years of restrictions, we are finally able to look forward to the future, with the PTA we would like your support to organise events for the benefit of the school and our children.

There will be a PTA meeting on Tuesday, 24th of May at 7:30pm at the White House, Rhuallt.

Warm welcome to all, hope to see you there.

Thank you.

 

Sesiynau ‘Clwb Cwtsh’ Sessions

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 6 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno dechrau siarad Cymraeg yn y cartref – yn dechrau yn ystod y mis yma. Mae’r sesiynau am ddim ac yn cael eu cynnal ar-lein. Bydd y sesiynau cyntaf yn dechrau Dydd Gwener, Mai 27.

Am ragor o wybodaeth gweler –

https://meithrin.cymru/clwbcwtsh/

The next Clwb Cwtsh sessions are starting soon! The 6 week Welsh taster course for parents/prospective parents or anyone wishing to start speaking Welsh at home will start again this month. The sessions are free and will be online. The first sessions will be starting on Friday, May 27.

For further information see

https://meithrin.cymru/clwb-cwtsh-give-welsh-a-go/?lang=en

 

 

Newyddion o’r Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase News

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn dysgu am bethau sydd yn tyfu on cwmpas yn Ysgol Tremeirchion gan gynnwys blodau gwyllt a llysiau. Yr wythnos nesaf, byddwn yn dysgu am drychfilod sydd yn byw ar dir yr ysgol ac hefyd yn ein gerddi adref.

Over the past few weeks, we have been learning about things that grow around us at Ysgol Tremeirchion including wild flowers and vegetables. Next week, we will be learning about minibeasts that live on the school grounds and also in our gardens at home.

16 diwrnoad tan Eisteddfod yr Urdd / 16 days until the Urdd Eisteddfod

Dyma neges i  atgoffa ysgolion a rhieni, gan Sir Ddinbych bod mynediad am ddim  i’r maes ond rhaid archebu tocyn o flaen llaw drwy’r ddolen isod

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Annwyl bawb

Ymhen 16 diwrnod bydd Eisteddfod yr Urdd yn dechrau yn Ninbych ac rydym yn ymwybodol y bydd nifer fawr o ysgolion yn cystadlu eleni.  Mae nifer y cystadleuwyr yn Sir Ddinbych eleni yn wych ac i’w ddathlu.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un yn siomedig, cofiwch, er bod tocynnau mynediad AM DDIM, bod yn rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.  Mae pryder cenedlaethol y bydd rhai ysgolion, teuluoedd a chystadleuwyr yn cyrraedd heb docynnau a bydd hyn yn achosi problem.     Er bod mynediad am ddim mae’n rhaid i’r Urdd reoli a gwybod pwy sydd wedi cael mynediad i faes yr Eisteddfod am resymau Iechyd a Diogelwch.

Mae tocynnau ar gael drwy ddilyn y ddolen hon

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Sicrhewch bod eich teuluoedd yn ymwybodol o hyn er mwyn osgoi dryswch a phroblemau.

Llawer o ddiolch

Gweler y ddolen isod am wybodaeth am yr Eisteddfod a lleoliad y maes yn nhref Dinbych

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/digwyddiadau-be-symlaen/urdd/eisteddfod-yr-urdd.aspx


Here is a message from Denbighshire reminding schools and parents that entrance to the field is free but tickets must be booked in advance  from the link below

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Dear all

In 16 days the Urdd Eisteddfod will start in Denbigh and we are aware that a large number of schools will be competing this year.  The number of competitors in Denbighshire this year is fantastic and to be celebrated.

To ensure no one is disappointed please be aware that although entrance tickets are FREE, tickets must be booked in advance.    There is a national concern that some schools, families and competitors will just turn up without tickets and this will cause a problem.     Although entrance is Free the Urdd must control and know who has gained access to the Eisteddfod field for Health and Safety reasons.

Tickets are available by following this link

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Please ensure your families are aware of this to avoid confusion and problems.

Many thanks

Please also see the link below for information about the Eisteddfod and its location in the town of Denbigh.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/leisure-and-tourism/events-whats-on/urdd/urdd-eisteddfod.aspx

Neges gan yr Urdd ~ A message from the Urdd

‘Rydym yn chwilio am grwpiau ac unigolion i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022, rhwng Dydd Llun 30 Mai a dydd Iau 2 Mehefin ar lwyfannau perfformio o amgylch y maes!

Dyma gyfle gwych i berfformio yn yr Eisteddfod mewn awyrgylch anffurfiol heb unrhyw feirniaid.

Os oes gennych ensemble, ymgomau, partïon, unigolion fyddai’n hoff o ganu set acwstig, gomedi neu unrhyw fath o berfformiad celfyddydol ar y maes, mae croeso i chi ddod i arddangos eich gwaith o flaen cynulleidfa anffurfiol!

Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
[email protected]

We’re looking for groups and individuals to perform at the Denbighshire Urdd Eisteddfod from Monday 30 May to Thursday 2 June on our informal performance platforms.

This is a great opportunity to perform at the eisteddfod in an informal manner without any adjudicators.

So, if you’re part of an ensemble, dialog, want to sing individually or any other sort of creative performance, here’s your chance to show off your hard work!

Contact us for more information:
[email protected]

 

Diweddariad Canllawiau COVID 4 Mai / Updated COVID Guidance May 4

Hunanynysu: canllawiau i bobl â COVID-19 a’u cysylltiadau

Dyma grynodeb o’r canllawiau. Mae’r canllawiau llawn ar gael drwy ddilyn y ddolen ar waelod y dudalen.


Nid yw COVID-19 wedi diflannu ac mae’n debygol o aros gyda ni yn fyd-eang.

Er bod cyfyngiadau wedi’u codi, dylech wneud popeth o fewn eich gallu i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Os byddwch yn profi’n bositif ar unrhyw brawf COVID-19 (PCR neu LFT)

 • Dylech hunanynysu am 5 diwrnod llawn – diwrnod 1 yw’r diwrnod ar ôl i’ch symptomau ddechrau neu’r diwrnod ar ôl ichi gael y prawf, os nad oes gennych symptomau (pa un bynnag sydd gynharaf)
 • Cymerwch brawf llif unffordd (LFT) ar ddiwrnod 5

Os yw’r prawf LFT yn negatif ar ddiwrnod 5

 • Rhowch wybod am ganlyniad eich prawf llif unffordd
 • Dylech gymryd LFT arall ar ddiwrnod 6
 • Os yw eich prawf hefyd yn negatif ar ddiwrnod 6 ac nad oes gennych dymheredd uchel, gallwch roi’r gorau i hunanynysu ar ddiwrnod 6 gan fod y risg eich bod yn dal yn heintus yn llawer is a gallwch ddychwelyd i’ch trefn arferol yn ddiogel
 • Os oes gennych dymheredd uchel o hyd, neu os ydych yn teimlo’n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes ei fod yn dychwelyd i normal, neu nes rydych yn teimlo’n well

https://gov.wales/self-isolation#section-86588

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

Self-isolation: guidance for people with COVID-19 and their contacts

Here is a summary of the guidance. The full document can be viewed by clicking the link at the bottom of the page.


Main points:

COVID-19 has not gone away and is likely to remain with us globally.

Even though restrictions have been lifted, you should do all you can to keep yourself and others safe.

If you test positive on any COVID-19 test (PCR or LFT)

 • You should self-isolate for 5 full days. Day 1 is the day after your symptoms started or the day after you had the test, if you do not have symptoms (whichever is earlier).
 • Take a lateral flow test (LFT) on day 5.

If the day 5 LFT is negative

 • Report your LFT result.
 • You should take another LFT on day 6.
 • If your day 6 is also negative and you do not have a high temperature, you can leave self-isolation on day 6 as the risk you are still infectious is much lower and you can safely return to your normal routine.
 • If you still have a high temperature or feel unwell, you should continue to self-isolate until it returns to normal, or you feel better.

https://gov.wales/self-isolation#section-86588

https://gov.wales/schools-coronavirus-guidance#section-78764

Dathlu Eisteddfod yr Urdd / Celebrate Eisteddfod yr Urdd

Benefits of Recycling Clothes | Greystar | Greystar Blankets At Sheet Street Sale Online, UP TO 59% OFF | www.moeembarcelona.comNew Wooden Pallets | 1200 x 1200mm | Heat Treated |Associated Pallets

Mae’r ysgol yn awyddus i ddathlu 100 mlwyddiant Yr Urdd a’r Eisteddfod yn Sir Ddinbych drwy greu arddangosfa wrth giat a buarth yr ysgol. Rydym am geisio gwneud murlun drwy wehyddu tecstiliau/defnydd ar y giat.

Er mwyn gwneud hyn rydym yn gofyn i rieni ein helpu drwy gasglu unrhyw ddefnydd , hen ddillad sydd gennych a’i anfon i’r ysgol. Mi fyddwn yn tori’r defnydd felly peidiwch a disgwyl yr eitemau yn ol!

Y prif liwiau o ddefnydd yw coch, gwyn a gwyrdd a glas. Hoffwn dderbyn unrhyw gyfraniadau mor fuan a sydd phosib ac yn sicr erbyn dechrau’r wythnos nesaf.

Yn ogystal, os oes gennych plaet pren, busawn yn ddiolchgar i dderbyn un hefyd- cysylltwch gyda’r ysgol os oes gennych un sbar.

Diolch am eich cefnogaeth

The school is keen to celebrate the 100th birthday of the Urdd  and also that the Eisteddfod is in Denbighshire, by creating a display by the school gate and yard. We are going to try and create a mural by weaving textiles on the school gate.

In order that we can do this we would like your help by  donating any materials or old clothes and send them to the school. We may end up cutting the materials so please do not expect these to be returned!

The main colours we need are red, white, green and blue. We would like to receive these as soon as is possible, certainly by the beginning of next week.

We could also do with a wooden pallet. If you have one spare then please contact the school.

Thank you for your support

Gethin H Jones

Pennaeth