* CEISIADAU AM LE YN Y DOSBARTH MEITHRIN MEDI 2020 * APPLICATIONS FOR PLACES IN THE NURSERY CLASS SEPTEMBER 2020 *

Nodyn i’ch hatgoffa y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau am le yn y Dosbarth Meithrin ym mis Medi, 2020 yw Dydd Gwener, 21ain o Chwefror, 2020

Gweler gwybodaeth pellach isod:

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx

Llawer o ddiolch

A note to remind you that the closing date to receive the applications for places in the Nursery Class is Friday, 21st February, 2020

Please see further information below:

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/school-admissions/nursery-places.aspx

Many thanks

ATGOFFA/REMINDER: CLWB YR URDD CLUB * 05.02.20 * GWEITHGAREDDAU/ACTIVITIES

Nodyn i atgoffa holl aelodau’r Urdd fod y Clwb yn cyfarfod am weithgareddau gyda Matthew o’r Urdd yfory

* DYDD MERCHER, 5ED O CHWEFROR (o 3.15yp tan 4.00yp) *

Diolch yn fawr.

A note to remind all Urdd members that the Urdd Club will meet for activities with Matthew from the Urdd tomorrow

* WEDNESDAY, 5TH FEBRUARY (from 3.15pm till 4.00pm) *

Thank you.

Newyddion Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 / Nursery, Reception and Year 1 and 2 News

Ein project dros yr wythnosau nesaf tan gwyliau’r hanner tymor fydd tren. Dewch a rhywbeth sy’n gysylltiedig ar thema ir ysgol, e.e llun, pamffled, tegan, poster ayb. Diolch

Our project over the next few weeks until the half term will be trains. Please bring something that relates to trains into school, for example, pictures, pamphlets, toys, posters etc. Thank you

EISTEDDFOD YR URDD SIR DDINBYCH 2020 DENBIGHSHIRE URDD EISTEDDFOD

Gyda’r Eisteddfod yn nesau, mae’r Urdd yn apelio am stiwardiaid i helpu yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych rhwng Mai 25-30, 2020.

A oes gennych ddiddordeb i stiwardio?

Os ydych, dyma’r ffurflen stiwardio i’w chwbwlhau a’i dychwelyd i Swyddfa’r Urdd – gweler y cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

Llawer o ddiolch.

FFURFLEN_STIWARDIO_-_CYMRAEG_2020

With the Eisteddfod getting nearer, the Urdd are looking for stewards to help during the Urdd National Eisteddfod week in Denbigh between the 25-30 May, 2020.

Would you be interested in stewarding?

If yes, here is the form for you to complete and return to the Urdd office – see address at the bottom of the form.

Many thanks.

FFURFLEN_STIWARDIO__-_SAESNEG_2020 (2)

 

Ymarferion Urdd / Urdd Practice

Hoffwn i ddisgyblion blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6 sy’n aelodau o’r Urdd aros ar ol ysgol nos Iau nesaf 23.1.2020 tan 4 o’r gloch er mwyn dechrau ymarfer cor / parti unsain a’r parti cyd-adrodd os yw’n bosib ? Diolch yn fawr iawn. Mrs Ellis

We would like pupils that are members of the Urdd from years 2, 3, 4, 5 and 6 to stay in school until 4 pm next Thursday 23.1.2020 for us to begin practicing the choir / unison party / reciting party please ? Thank you. Mrs Ellis