Gwasanaeth Diolchgarwch 07/10/2022 / Thanksgiving Service 07/10/2022

Bydd ein Gwasanaeth Diolchgarwch yn Egwlys Corpus Christi am 1:30pm ar ddydd Gwener, Hydref 7fed.  Ein thema eleni yw ‘crwydro’.  Bydd Parchedig Rebecca Sparey-Taylor yn ymuno â ni ac mae croeso cynnes i bawb

Our Thanksgiving Service will be at Corpus Christi Church at 1:30pm on Friday, October 7th.  Our theme this year is ‘wander’.  Reverend Rebecca Sparey-Taylor will be joining us and a warm welcome is extended to family and friends.

Capel y Graig Yfory / Rock Chapel Tomorrow

Os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd disgyblion Blwyddyn 1 hyd at Flwyddyn 6 yn cerdded i Gapel y Graig yfory.  Fel y nodwyd yn y llythyr ddydd Llun, mae’r disgyblion i wisgo’r wisg ysgol.  Oherwydd glaw trwm y prynhawn yma, rydym yn cynghori gwisgo esgidiau addas (esgidiau glaw neu esgidiau/treinyrs cerdded).  Gofynnwn i’r disgyblion ddod ag esgidiau a throwsus (nid oes rhaid iddyn nhw fod yn drowsus ysgol) sbâr i’r ysgol gan fod y llwybr yn gallu bod yn fwdlyd.  Cofiwch fod y disgyblion angen diod, byrbryd a chot law yn ogystal.

Weather permitting, Year 1 to Year 6 pupils will walk to Rock Chapel tomorrow.  As stated in the letter on Monday, the pupils are to wear the school uniform.  Due to heavy rain this afternoon, we advise wearing suitable footwear (wellingtons or walking shoes/trainers) and to bring spare footwear and trousers (they don’t have to be school trousers) to school as the trail can be muddy.  We remind you that the pupils also need a drink, snack and a raincoat.

Capel Waengoleugoed, Y Waen

Yn ddiweddar, cawsom eitemau celf a chreffft gan Capel Waengoleugoed, Y Waen. Fe wnaethom ddefnyddio’r eitemau ar gyfer gwneud gwaith ‘collage’ ar gyfer cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd. Diolch yn fawr iawn iddynt am yr eitemau celf a chrefft.

Yna, dros yr wythnos yma, mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn ysgrifennu cardiau Pasg ar gyfer ymwelwyr Capel Waengoleugoed. Fe wnaeth pawb ysgrifennu gweddi’r Pasg yn eu cerdyn. Llwyddodd pob disgybl ym mlwyddyn 1 a 2 i ysgrifennu cerdyn i’r ymwelwyr. Diolch yn fawr iawn i bawb am ysgrifennu mor daclus ac am gyflwyno neges y Gwanwyn ar Pasg yn eu cardiau.

 

Recently, we received art and craft items from Waengoleugoed Chapel, Waen. We used the items to create our collages for the Urdd collage competitions. Thank you for the art and craft items.

During this week, year 1 and 2 pupils have been busy writing Easter cards for the people who attend ‘Capel Waengoleugoed. Every pupil wrote a special Easter prayer in each card. Thank you to all of the pupils for writing neatly in their cards and for writing about the Easter and Spring so wonderful in their cards.

Cynllun Coed Clawdd Offa Project

Yn ystod tymor yr Hydref roedd disgyblion bl 3 a 4 wedi cymryd rhan yng Nhynllun Coed Clawdd Offa. Bu’r disgyblion yn plannu coed ar hyd y llwybr sydd ar y bryniau uwchben yr ysgol ac hefyd yn gwneud gwaith celf.

Mae arddangosfa o’r gwaith yn y galeri yn Mharc Gwledig Loggerheads tan dydd Mercher 8fed Mawrth.

During the Autumn Term pupils in years 3 and 4 took part in the Coed Clawdd Offa project. The pupils planted trees along the path on the hill above the school and also produces some craft work.

There is a display of the work in the gallery at Loggerheads Country Park until Wednesday 8th March.

https://www.visitclwydianrange.co.uk/community_and_culture/item/73330/Loggerheads_Country_Park.html

Mae dros 2,000 o breswylwyr wedi cael taliad tuag at eu biliau tanwydd / Over 2,000 residents have received payment towards their fuel bills

Mae dros 2,000 o breswylwyr wedi cael taliad tuag at eu biliau tanwydd

Mae ceisiadau ar gyfer cynllun cymorth tanwydd gaeaf i breswylwyr Sir Ddinbych dal ar agor.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweinyddu Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyfle i aelwydydd cymwys hawlio taliad o £100 tuag at dalu biliau tanwydd gaeaf.

Ers iddo agor ar 13 Rhagfyr mae dros 4,000 o bobl wedi ymgeisio ar gyfer y cynllun ac mae dros ddwy fil o daliadau eisoes wedi eu prosesu.

Mae’r taliad ar gael i aelwydydd cymwys sydd eisoes wedi cael cymorth gan o leiaf un o’r cynlluniau a restrir isodunrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022 , beth bynnag fo’r dull o dalu biliau; os ydych yn gyfrifol am dalu’r bil tanwydd neu fesurydd a rag-dalwyd;

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credydau Treth Gweithio

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol Cyngor Sir Ddinbych: “Ers cyflwyno’r cynllun, mae’r cyngor wedi bod yn gweithio ar y cyd â swyddogion Llywodraeth Cymru i sicrhau bod holl breswylwyr cymwys yn Sir Ddinbych yn cael taliadau cyn gynted â phosib.”

“Er bod nifer fawr o breswylwyr cymwys eisoes wedi cael eu taliad, rydym yn parhau i geisio sicrhau fod preswylwyr cymwys nad ydynt wedi prosesu eu cais eto, yn gwneud hyn cyn ei bod yn rhy hwyr.”

Rhaid cael bob cais erbyn 18 Chwefror, 2022.

I gael mwy o wybodaeth neu i ymgeisio ar gyfer y cynllun ewch i www.denbighshire.gov.uk/benefits

Over 2,000 residents have received payment towards their fuel bills

Applications for a winter fuel support scheme for Denbighshire residents are still open.

Denbighshire County Council is administering the Welsh Government Winter Fuel Support Scheme which offers eligible households to claim a one-off £100 payment to provide support towards paying winter fuel bills.

Since it opened on December 13 over four thousand people have applied to the scheme and over two thousand payments have already been processed.

The payment is available to qualified households who already receive support from at least one of the below schemes listed below at any time between 1 December 2021 and 31 January 2022, regardless of how bills are paid; provided you are responsible for the payment of the fuel bill or pre-payment meter;

  • Income Support
  • Income Based Job Seekers Allowance
  • Income Based Employment and Support Allowance
  • Universal Credit
  • Working Tax Credits

Cllr Julian Thompson-Hill, Denbighshire County Council’s Lead Member for Finance, Performance and Strategic Assets, said: “Since the scheme was rolled out, the council have been working in conjunction with Welsh Government officers to ensure that all qualifying residents in Denbighshire receive payments as quickly as possible.”

“Although a large number of qualifying residents have already received their payment, we are still reaching out to ensure that eligible residents who haven’t yet processed their application, do this before it is too late.”

All applications must be received by February 18, 2022.

For more information or to apply for the scheme visit www.denbighshire.gov.uk/benefits