Etholiadau Cyngor Ysgol / School Council Elections

Annwyl rieni,

Ar ddechrau pob blwyddyn mae disgyblion blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6 yn cael y cyfle i geisio fod yn aelodau o’r Cyngor Ysgol. Rydym wedi gofyn i’r rhai sy’n awyddus i greu fidio byr (dim hirach na dau funud) sy’n esbonio pam eu bod eisiau fod yn aelod o’r cyngor, a beth yw eu syniadau am sut i arwain a datblygu’r ysgol. Byddwn yn gwylio’r fideos ac yn pleidleisio dydd Llun Hydref 11. Bydd dau aelod cyngor yn cael ei ethol o bob un flwyddyn ysgol. Cewch uwchlwytho’r fidio i Seesaw neu ei anfon drwy e-bost ataf erbyn bore dydd Llun.

Os oes unrhyw gwestiynau am y broses, mae croeso i chi cysylltu gyda fi. Pob lwc i’r disgyblion sydd am gymryd rhan!

Yn gywir

Ms. Bethan Barr

*****************************************************************************************

Dear parents,

At the beginning of each school year years 2, 3, 4, 5 and 6 have the opportunity to try to be a member of the School Council. We have asked those that are keen to create a short video (no longer than two minutes) that explains why they want to be a member of the council, and what ideas they have about how to lead and develop the school. We will be watching the videos and voting on Monday October 11. We will elect two council members from each of these school years. You can upload the video to Seesaw or send it to me via e-mail by Monday morning. 

If you have any questions about the process, feel free to contact me. Good luck to those pupils who are taking part!

Kind regards

Ms. Bethan Barr

Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.