Stondin Cacennau / Cake Stall 24.6.22

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein stondin gacennau heddiw. Diolch i chi am fod mor brysur yn coginio,prynu a paratoi y cacennau. Diolch i’r disgyblion, rhieni a staff am brynu cacennau. Diolch hefyd i’r cyngor ysgol am drefnu y stondin gacennau. Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn yn casglu arian tuag at taith Anti Nia i Gambia, Affrica yn yr haf. Byddwn yn rhannu faint o arian a gasglwyd wythnos nesaf. Diolch

Thank you to everyone who supported the cake stall today. Thank you for baking the cakes, buying and preparing the cakes. Thank you to the pupils, parents and staff for buying cakes. Thank you to the school council for arranging the stall. We had a successful day collecting money towards Nia’s journey to Gambia, Africa this summer. We will share how much money that has been raised next week. Diolch

Etholiadau Cyngor Ysgol / School Council Elections

Annwyl rieni,

Ar ddechrau pob blwyddyn mae disgyblion blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6 yn cael y cyfle i geisio fod yn aelodau o’r Cyngor Ysgol. Rydym wedi gofyn i’r rhai sy’n awyddus i greu fidio byr (dim hirach na dau funud) sy’n esbonio pam eu bod eisiau fod yn aelod o’r cyngor, a beth yw eu syniadau am sut i arwain a datblygu’r ysgol. Byddwn yn gwylio’r fideos ac yn pleidleisio dydd Llun Hydref 11. Bydd dau aelod cyngor yn cael ei ethol o bob un flwyddyn ysgol. Cewch uwchlwytho’r fidio i Seesaw neu ei anfon drwy e-bost ataf erbyn bore dydd Llun.

Os oes unrhyw gwestiynau am y broses, mae croeso i chi cysylltu gyda fi. Pob lwc i’r disgyblion sydd am gymryd rhan!

Yn gywir

Ms. Bethan Barr

*****************************************************************************************

Dear parents,

At the beginning of each school year years 2, 3, 4, 5 and 6 have the opportunity to try to be a member of the School Council. We have asked those that are keen to create a short video (no longer than two minutes) that explains why they want to be a member of the council, and what ideas they have about how to lead and develop the school. We will be watching the videos and voting on Monday October 11. We will elect two council members from each of these school years. You can upload the video to Seesaw or send it to me via e-mail by Monday morning. 

If you have any questions about the process, feel free to contact me. Good luck to those pupils who are taking part!

Kind regards

Ms. Bethan Barr