CLWB CWTSH ~ Cwrs ar-lein AM DDIM i ddysgwyr Cymraeg ~ FREE online course for Welsh Learners

Cwrs ar-lein 7 wythnos (i ddechreuwyr) fydd yn canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref.

Bydd y cwrs AM DDIM ac yn cael ei drefnu gan y Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.

Bydd y cwrs nesaf yn dechrau ar 14.03.22

Flyer CC Mawrth 2022

A 7 week online course (for beginners) focussed on speaking Welsh at home with young children.

The course is FREE and organised by Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.

The next course starts on 14.03.22

FREE COURSES – ‘SOLIHULL APPROACH’

It’s been an anxious year for many adults, children and young people alike. We know many of you are worried about the impact of the pandemic on your children.

BRAND NEW!! Online course ‘Understanding your child’s mental health and wellbeing’ from the Solihull Approach (NHS).

Access for free:

Did you know Public Health Wales have PRE-PAID for every parent and carer in Wales to access a course for parents/carers (access now for life-long access)? FREE (with access code: NWSOL  at: www.inourplace.co.uk) for residents in our area. There are courses for parents, carers and grandparents about children from bump to 19+ years.

How do I access?

www.inourplace.co.uk

What’s the code?

  • If you haven’t used it already here is the access code for all the online courses (funded for residents):  NWSOL
  • If, like many parents, you have already used this code, log into your account here and this course will be ready in your dashboard to start whenever you are ready.

Can I tell my family and friends?

Absolutely! Share the news with family members and other families in the area so that they too can take advantage of this fantastic opportunity.

How long is it?

‘Understanding your child’s mental health and wellbeing’ itself is in 2 parts (2 modules long in total):

  1. Take Part 1….
  2. …then take ‘Understanding your child’ OR ‘Understanding your child with additional needs (11 modules each taking 10-15 minutes to complete, benefitting from time to digest in between)….
  3. …then take Part 2.

If you like this…

…you might like the other courses ‘Understanding your teenager’s brain’ (short course) or ‘Understanding your child’s feelings’ (taster course) , or other courses in the series.  www.inourplace.co.uk

CYRSIAU AM DDIM – ‘SOLIHULL APPROACH’

Mae wedi bod yn flwyddyn bryderus i lawer o oedolion, plant a phobl ifanc fel ei gilydd.  Rydym ni’n gwybod fod llawer ohonoch chi’n poeni am effaith y pandemig ar eich plant.

CWRS NEWYDD SBON!! Cwrs ar-lein ‘Deall iechyd meddwl a lles eich plentyn’ gan Solihull Approach (GIG).

Mynediad am ddim:

Oeddech chi’n gwybod fod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi TALU-O FLAEN LLAW i bob rhiant a gofalwr yng Nghymru i gael mynediad i gwrs rieni / gofalwyr (mynediad nawr ar gyfer mynediad gydol oes)? AM DDIM (gyda chôd mynediad: NWSOL yn: https://inourplace.co.uk/) ar gyfer preswylwyr yn ein hardal. Mae cyrsiau ar gyfer rhieni, gofalwyr a neiniau a theidiau ynghylch plant o bump i 19+ oed.

Sut mae cael mynediad?

www.inourplace.co.uk

Beth yw’r côd?

  • Os nad ydych wedi ei ddefnyddio eisoes dyma gôd mynediad yr holl gyrsiau ar-lein (wedi’i hariannu ar gyfer preswylwyr):  NWSOL
  • Os ydych chi, fel llawer o rieni, eisoes wedi defnyddio’r côd hwn, mewngofnodwch i’ch cyfrif yma a bydd y cwrs yma’n barod yn eich dangosfwrdd i ddechrau pryd bynnag y byddwch chi’n barod.

Allai ddweud wrth fy nheulu a ffrindiau?

Cewch! Rhannwch y newyddion gydag aelodau o’ch teulu a theuluoedd eraill yn yr ardal fel y gallant hwythau hefyd fanteisio ar y cyfle gwych yma.

Pa mor hir ydy o?

Mae ‘Deall iechyd meddwl a lles eich plentyn’ ei hun mewn 2 ran (cyfanswm o 2 fodiwl):

1….Cwblhewch Ran 1….

2.… yna cymerwch ‘Deall eich plentyn’ NEU ‘Deall eich plentyn ag anghenion ychwanegol’ (11 modiwl yr un yn cymryd 10-15 munud i’w gwblhau, gan elwa o amser i dreulio’r cynnwys rhyngddynt)….

3.… yna cwblhewch Ran 2.

Os ydych chi’n hoff o hyn …

… Efallai yr hoffech chi’r cyrsiau eraill

‘Deall ymennydd yr arddegau’ (cwrs byr) neu ‘Deall teimladau eich plentyn’ (cwrs blasu), neu gyrsiau eraill yn y gyfres. https://inourplace.co.uk/

Cwrs ar-lein am ddim * Understanding your child’s feelings * Free online course

Gweler y wybodaeth ar gwrs newydd ar-lein (Saesneg yn unig) gan Solihull Approach (GIG) – ‘Understanding your child’s feelings’

https://inourplace.co.uk/

Defnyddiwch y côd mynediad NWSOL i gael y cwrs AM DDIM

Please see information on a new online course (English only) by Solihull Approach (NHS) – ‘Understanding your child’s feelings’

https://inourplace.co.uk/

Please use the access code NWSOL to get the course FREE