CWRS DEALL EICH PLENTYN / UNDERSTANDING YOUR CHILD COURSE (SOLIHULL APPROACH)

Mae hwn yn gwrs ar-lein buddiol a phoblogaidd iawn AM DDIM i holl rieni disgyblion ysgolion cynradd yn Sir Ddinbych.

Bydd Nia Hughes, gweithiwr cyswllt teulu yn yr Ysgol fore Dydd Llun, 2il o Fawrth rhwng 8.30yb a 11.30yb i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Diolch yn fawr.

CWRS DEALL EICH PLENTYN

This is a very beneficial and popular online course FREE to all parents of pupils in Denbighshire primary schools.

Nia Hughes, family link worker will be at school on Monday morning, 2nd March from 8.30am to 11.30am to answer any questions you may have.

Thank you.

UNDERSTANDING YOUR CHILD COURSE

 

Problem parcio i rieni bore ac ar ol ysgol / Parking problems for parents morning and after school

Oherwydd gorfod cloi maes parcio tafarn y Salisbury, nid oes posib defnyddio hwn yn y bore ac ar ol ysgol. Mae parcio felly yn dyn iawn yn ystod yr adegau yma. A fyddwch yn ofalgar ac amyneddgar tuag at eraill os gwelwch yn dda. Byddwn yn eich diweddaru unwaith cawn fwy o wybodaeth.

Due to locking the Salisbury car park, it is not possible at the moment to use the area in the morning or after school. parking will be very limited during these times. Please be careful and patient towards others. We will update you as soon as we have more information.

Cais Cludiant Ysgol Medi 2018- plant derbyn / School Transport Application September 2018 – reception pupils

Neges gan yr Adran Cludiant Ysgolion i ddisgyblion derbyn Medi 2018.

Mae diwedd tymor yn agosáu yn gyflym, a mae’n hollbwysig bod disgyblion sy’n dechrau derbyn ym mis Medi, a all fod yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim yn ymgeisio mor fuan a phosib, yn ddelfrydol cyn diwedd y tymor. (dolen poster isod am fwy o fanylion)

Message from School Transport Department for pupils in Reception September  2018.

As we are rapidly approaching the end of term it is crucial that pupils who are starting Reception in September and may be eligible for free school transport apply a.s.a.p, preferably before the end of term. (link to poster below for more information).

Cludiant Ysgol School Transport 2018

 

Llythyren yr wythnos / Letter of the week

Yr wythnos yma byddwn yn canolbwyntio ar swn ‘r’ yn ein dosbarth. Mae yno groeso i disgyblion derbyn a meithrin ddod a tegan neu unrhywbeth i mewn ir ysgol sy’n dechrau ar llythyren hwn.

Byddwn yn gadael i chi wybod yn wythnosol beth yw llythyren yr wythnos. Hoffwn i’r disgyblion ymarfer ffurfio’r llythyren hwn adref. Mae yno bosib iddynt ymarfer y llythyren ar apiau ‘Tric a Chlic’ a ‘Cyw’ os oes modd  eu ar bapur.

 

This week we will be concentrating on the letter ‘r’ in our class. The nursery and reception pupils are welcome to bring something that begins with ‘r’ into school, for example a toy or a picture.

We will be letting you know the letter of the week through the website. We would like the pupils to practice writing the letter at home. Pupils can practice writing the letter on apps called ‘Tric a Chlic’ and ‘Cyw’ if possible or on paper.