Important Message from North Wales Police

North Wales Community Alert Poster

North Wales Community Alert Card (b)

I would like to draw your attention to the North Wales Community Alert recently launched by North Wales Police and partners.

Our aim is to see all the schools in North Wales signing up and sharing it with parents too!

It is a free community messaging service. By registering you can receive up to date information on crime, missing and wanted appeals, crime prevention advice, engagement events and general policing activity in your local area.

You can reply to messages and provide feedback to your local neighbourhood police team on the issues that matter most to you, helping us to work together to make North Wales the safest place in the UK.

Registration is complete free, quick and simple.

Visit www.northwalescommunityalert.co.uk and sign-up today.

For more information, ask your Schools Police Officer.

 ***Christmas Giveaway

If people sign up to the North Wales Community Alert before Tuesday 21st December 2021 they will be entered into a free prize draw for your opportunity to win a crime prevention survey and £100 voucher to buy crime prevention equipment.

The free crime prevention survey will be carried out by one of qualified North Wales Police Designing Out Crime Officers. They will visit your home at a time that is convenient to you and provide security advice on how best to protect your home, property and family.

North Wales Community Alert is a free community messaging service for people who live, work and visit North Wales.

We would encourage you to invite staff, parents, friends, family and neighbours to join as soon as possible to not only get a chance of winning but also to help protect themselves and improve their safety as they receive valuable crime prevention alert messages as to what crimes and scams are going on in their area.

This offer is provided courtesy of North Wales Police and Community Trust (PACT) a registered charity which supports projects that reduce crime and disorder. For more information on PACT visit: https://www.pactnorthwales.co.uk/

 Terms and conditions:

To qualify you must sign up and verify (by responding to your verification email) by 21/12/2021

The draw will take place on 22/12/2021 and the winner will be notified by an alert before 24/12/2021

The Christmas draw is open to individuals only and not companies, however we welcome businesses to join our North Wales Alert so they too can receive valuable crime prevention advice and alerts relevant to businesses.

This offer is not open to employees of North Wales Police, but again we welcome North Wales Police colleagues to join the scheme and encourage their families, friends, and neighbours to join also.

The draw will be undertaken by an outside company not a member of North Wales Police who assist in the management of the North Wales Community Alert, however any prospective winners will be checked by North Wales Police to ensure they are not employees / businesses. (In the event that an employee or business is drawn we will request another draw is made)

The survey will be completed in January by one of our fully qualified North Wales Police Designing Out Crime Officers.

The voucher will be available to spend after the survey with one of our suppliers of crime prevention equipment. The winner is free to choose any equipment they want provided it is considered a crime prevention aid and no more than a total of £100 (price includes VAT)

You must agree to be contacted for the purpose of informing you that you are the winner, you have the right to unsubscribe at any time if you no longer wish to receive any further alerts.

North Wales Police / PACT reserve the right to amend / alter or withdraw the competition at any time.

For further information please contact: [email protected]

For more information on PACT and initiatives they are currently supporting please visit: https://www.pactnorthwales.co.uk/

Neges bwysig gan Heddlu Gogledd Cymru

North Wales Community Alert Poster

North Wales Community Alert Card (b)

Hoffwn dynnu eich sylw at Rybudd Cymunedol Gogledd Cymru a lansiwyd yn ddiweddar gan Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid.

Ein nôd yw gweld holl ysgolion yng Ngogledd Cymru yn cofrestru ac yn ei rannu gyda rhieni hefyd!

Mae’n wasanaeth negeseuon cymunedol am ddim! Trwy gofrestru gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar drosedd, apeliadau am bob ar goll, cyngor atal trosedd, digwyddiadau ymgysylltu a gweithgarwch plismona cyffredinol yn eich ardal leol.

Gallwch ateb negeseuon a rhoi adborth i’ch tîm plismona cymdogaethau lleol ar y materion sy’n golygu cymaint i chi. Bydd hyn yn ein cynorthwyo ni i weithio gyda’n gilydd i wneud Gogledd Cymru’r lle mwyaf diogel yn y DU.

Mae cofrestru yn gyfan gwbl am ddim, yn sydyn ac yn syml.

Ewch ar www.rhybuddcymunedolgogleddcymru.co.uk a chofrestrwch heddiw.

Am fwy o wybodaeth holwch eich Swyddog Heddlu Ysgolion.

***Gwobr Nadolig

Os bydd pobl yn cofrestru ar gyfer Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru cyn dydd Mawrth 21ain Rhagfyr 2021 byddant yn cael eu cynnwys mewn raffl am ddim am eich cyfle i ennill arolwg atal troseddau a thaleb £ 100 i brynu offer atal troseddau.

Bydd yr arolwg atal troseddau am ddim yn cael ei gynnal gan un o Swyddogion Atal Trosedd Trwy Ddylunio Heddlu Gogledd Cymru. Byddant yn ymweld â’ch cartref ar amser sy’n gyfleus i chi ac yn darparu cyngor diogelwch ar y ffordd orau i amddiffyn eich cartref, eiddo a’ch teulu.

Darperir y cynnig hwn trwy garedigrwydd Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Gogledd Cymru (PACT), elusen gofrestredig sy’n cefnogi prosiectau sy’n lleihau trosedd ac anhrefn. I gael mwy o wybodaeth am PACT ewch i: https://www.pactnorthwales.co.uk/

Telerau ac Amodau:

I fod yn gymwys rhaid i chi arwyddo a gwirio (trwy ymateb i’ch e-bost dilysu) erbyn 21/12/2021

Bydd y raffl yn digwydd ar 22/12/2021 a bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu trwy neges cyn 24/12/2021

Mae’r raffl Nadolig ar agor i unigolion yn unig ac nid cwmnïau, ond rydym yn croesawu busnesau i ymuno â’n Rhybudd Gogledd Cymru fel y gallant hwythau hefyd dderbyn cyngor a rhybuddion atal troseddau sy’n berthnasol i fusnesau.

Nid yw’r cynnig hwn yn agored i weithwyr Heddlu Gogledd Cymru, ond unwaith eto rydym yn croesawu cydweithwyr Heddlu Gogledd Cymru i ymuno â’r cynllun ac annog eu teuluoedd, ffrindiau, a chymdogion i ymuno hefyd.

Cwmni allanol nad yw’n aelod o Heddlu Gogledd Cymru sy’n cynorthwyo i reoli Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru fydd yn tynnu’r raffl, ond bydd unrhyw ddarpar enillwyr yn cael eu gwirio gan Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau nad ydyn nhw’n weithwyr / busnesau. (Os bydd gweithiwr neu fusnes yn cael ei dynnu byddwn yn gofyn am dynnu arall)

Bydd yr arolwg yn cael ei gwblhau ym mis Ionawr gan un o’n Swyddogion Atal Trosedd Trwy Ddylunio Heddlu Gogledd Cymru sydd â chymwysterau llawn.

Bydd y daleb ar gael i’w gwario ar ôl yr arolwg gydag un o’n cyflenwyr offer atal troseddau. Mae’r enillydd yn rhydd i ddewis unrhyw offer y maen nhw ei eisiau ar yr amod ei fod yn cael ei ystyried yn gymorth atal troseddau a dim mwy na chyfanswm o £ 100 (mae’r pris yn cynnwys TAW)

Rhaid i chi gytuno i gysylltu â chi er mwyn eich hysbysu mai chi yw’r enillydd, mae gennych yr hawl i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg os nad ydych chi am dderbyn unrhyw rybuddion pellach.

Mae Heddlu Gogledd Cymru / PACT yn cadw’r hawl i newid / newid neu dynnu’r gystadleuaeth yn ôl ar unrhyw adeg.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â: [email protected]

 I gael mwy o wybodaeth am PACT a’r mentrau y maent yn eu cefnogi ar hyn o bryd, ewch i: https://www.pactnorthwales.co.uk/

Important message ~ Halloween & Bonfire Night

This week the Welsh Police Forces and Fire Services are launching their annual Halloween and Bonfire Night safety campaign.

We’ll be asking everyone to think about the way they celebrate Halloween and Bonfire Night.

Our messages are about encouraging you to respect each other, protect the emergency services, and enjoy safely.

Staying safe and not adding extra pressure to the emergency services is important.

Click on the link below to listen to the safety messages.

https://schoolbeat.cymru/en/partners/halloween/

Neges bwysig ~ Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Yr wythnos yma mae Heddluoedd a Gwasanaethau Tan Cymru yn lansio eu hymgyrch ddiogelwch Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt flynyddol.

Byddwn yn gofyn i bawb feddwl am y ffordd y maent yn dathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel.

Mae cadw’n ddiogel a pheidio â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn bwysig.

Cliciwch y linc isod er mwyn gwrando ar y negeseuon diogelwch.

https://schoolbeat.cymru/cy/partneriaid/calan-gaeaf/