Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day Procession

Cawsom fore hyfryd iawn yn Ninbych heddiw yn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Roedd Ysgol Tremeirchion yn un o nifer o ysgolion yr ardal oedd wedi cymryd rhan yn yr orymdaith yn y dref i ddathlu’r diwrnod arbennig hwn. Diolch i’r plant am chwifio eu baneri a gwisgo mewn coch, gwyn a gwyrdd. Roedd yn hyfryd hefyd cyrraedd yn ol yn yr ysgol a gweld plant y cyfnod sylfaen yn dawnsio gwerin ac yn cael hwyl. Bore i’w gofio.

We had a lovely morning in Denbigh to celebrate St David’s Day. Ysgol Tremeirchion was one of a number of local schools that took part in the procession in the town to celebrate this special day. Thank you to all the children for waving their flags and wearing red, white and green. On returning to school we saw pupils in the Foundation Phase taking part in Welsh folk dancing and having fun. A morning to remember.

Cinio Dydd Gwyl Dewi ~ St. David’s Day Lunch

Dyma ginio Dydd Gwyl Dewi ar Ddydd Mawrth, 1af o Fawrth:-

Gwjons Cyw Iâr gyda sglodion a ffyn moron a Cacennau Cri i ddilyn.

Mae hi hefyd yn ddiwrnod di-wisg.  (Gweler poster isod gafodd ei roi ar y wefan ar 14.02.22).

ATGOFFA:  Mae Dydd Llun, 28ain o Chwefror yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff.

Diolch yn fawr.

Here’s the lunch for St. David’s Day on Tuesday, 1st March:-

Chicken Goujons with chips and carrot sticks followed by Welsh Cakes.

It is also a non-uniform day.  (Please see poster below which was put on the website on 14.02.22).

REMINDER:  Monday, 28th February is a Staff Training Day.

Thank you.

 

Llyfr Lolfa ~ Cenhinen Fwya’r Byd! (World’s Largest Daffodil!)

CYW A’I FFRINDIAU’N DATHLU GWNEUD Y PETHAU BYCHAIN! 

Mae Cenhinen Fwya’r Byd! sef y llyfr nesaf yng nghyfres boblogaidd Cyw gan Anni Llŷn, yn dilyn un o ffrindiau gorau Cyw, Jangl y Jiráff, wrth iddi geisio ennill cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi – ‘Cenhinen Fwya’r Byd’!  Mae’r stori yn gweld y ffrindiau yn dod ynghyd i wneud y pethau bychain i helpu’r genhinen i dyfu’n fawr ac yn gryf.  Mae’n dysgu plant sut i weithio gyda’i gilydd, dathlu Cymreictod a phwysigrwydd geiriau Dewi Sant “gwnewch y pethau bychain”.

Mae Cenhinen Fwya’r Byd! gan Anni Llŷn ar gael nawr (£3.95, Y Lolfa) – https://www.ylolfa.com/cynnyrch/9781800992016/cenhinen-fwyar-byd!