Angladd Gwladol / State Funeral (19/09/2022)

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Balas Buckingham am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II, mae cyfnod o Alaru Cenedlaethol wedi dechrau a bydd yn parhau tan ddiwedd yr Angladd Gwladol.  Dyddiad swyddogol yr Angladd Gwladol yw Medi 19, 2022; bydd y diwrnod hwn yn Ŵyl Banc.  Yn debyg i ysgolion eraill yr Awdurdod a’r wlad, bydd Ysgol Tremeirchion ar gau ar Fedi 19, 2022, fel arwydd o barch.

Yn gywir,

Geraint Jones.

 

Dear Parents / Guardians,

Following the announcement from Buckingham Palace of the death of Queen Elizabeth II, a period of National Mourning has started and will continue until the end of the State Funeral.  The official date of the State Funeral is September 19, 2022; this day will be a Bank Holiday.  Similar to other schools in the Authority and country, Ysgol Tremeirchion will be closed on September 19, 2022, as a mark of respect.

Yours sincerely,

Geraint Jones.

* Gwyliau Pasg ~ Easter Holidays *

Bydd yr Ysgol ar gau am wyliau Pasg o Ddydd Llun, 11eg o Ebrill ac yn ail-agor i’r plant ar Ddydd Mawrth, 26ain o Ebrill (gan fod Dydd Llun, 25ain o Ebrill yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff).

Pasg Hapus!

The School will be closed for Easter holidays from Monday, 11th April and will re-open for the children on Tuesday 26th April (as Monday, 25th April is a Staff Training Day).

Happy Easter!

Cyfarfod Teams Meeting ~ Taith Glan Llyn Trip Bl/Yr 5 & 6

Bydd rhieni y disgyblion ym Mlwyddyn 5 & 6 sydd yn mynd ar daith Glan Llyn (6-8 Ebrill) yn derbyn gwahoddiad i’r cyfarfod uchod ar Teams.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar Nos Fercher, 30ain o Fawrth (4.00yp tan 4.30yp).

Diolch yn fawr.

Parents of the pupils in Year 5 & 6 who are going on the Glan Llyn Trip (6-8 April) will receive an invitation to the above meeting on Teams.

The meeting will be held on Wednesday, 30th March (from 4.00pm till 4.30pm).

Thank you.

Noson Rieni ~ Parents’ Evening

Yn anffodus, oherwydd Covid, ni fydd hi’n bosibl eto eleni i ni gynnal ein Noson Rieni yn yr Ysgol.

Felly, bydd yr athrawon yn ffonio’r rhieni/gwarchodwyr (ar ôl 3.30yp) ar y dyddiadau canlynol:-

Dydd Mawrth, 30/11/21 – Clare Roberts – Blwyddyn 5 

Dydd Mercher 1/12/21 – Elinor Wyn Ellis – Blwyddyn 1 a 2

Dydd Iau 2/12/21 – Rhian Jones – Meithrin a Derbyn

Dydd Llun 6/12/21 – Bethan Barr – Blwyddyn 3 a 4

Dydd Llun 6/12/21 – Lucy Edwards – Blwyddyn 6

Diolch yn fawr.

Unfortunately, due to Covid, it will not be possible again to hold our Parents’ Evening at the School.

Therefore, the teachers will be phoning parents/guardians (after 3.30pm) on the following dates:-

Tuesday, 30/11/21 – Clare Roberts – Year 5 

Wednesday 1/12/21 – Elinor Wyn Ellis – Years 1 & 2

Thursday 2/12/21 – Rhian Jones – Nursery & Reception

Monday 6/12/21 – Bethan Barr – Years 3 & 4

Monday 6/12/21 – Lucy Edwards – Year 6

Thank you.