Gwybodaeth am Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion / Information about Ysgol Tremeirchion’s Christmas Show

Rydym yn edrych ymlaen at ein Sioe Nadolig yn Neuadd y Dref, Dinbych ar nos Fawrth, Rhagfyr 20fed.  Bydd y Sioe yn cychwyn am 6:00pm, gofynnwn yn garedig i’r plant gyrraedd Neuadd y Dref yn eu gwisgoedd am 5:30pm. 

Ar ddiwrnod y sioe bydd y plant i gyd yn mynd i Neuadd y Dref mewn bws i ymarfer.  Byddwn yn gadael yr ysgol am 10:30am ac yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 3:00pm.  Ni fydd gegin yr ysgol ar agor felly a wnewch chi sicrhau eich bod yn darparu pecyn bwyd i’ch plentyn.

Yn ddelfrydol, hoffem i blant y Meithrin aros i ymarfer drwy’r dydd dan ofal Anti Sylvia a staff eraill yr ysgol.  Os nad yw hyn yn bosib, mae croeso i chi gasglu eich plentyn o’r ysgol am 11:30am neu i’ch plentyn fynychu’r Cylch Meithrin dan ofal Anti Rhian ac Anti Helen.  Os oes gennych blentyn yn y Meithrin, a wnewch chi gwblhau’r bonyn sydd ar waelod y llythyr rydych wedi derbyn heddiw a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Iau, Rhagfyr 15fed, os gwelwch yn dda.

Cofiwch mai dydd Llun, Rhagfyr 12fed yw’r diwrnod olaf i archebu tocynnau sydd wedi eu dyrannu i bob teulu.  Bydd unrhyw docynnau dros ben yn cael eu rhyddhau a’u gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin ar ddydd Mercher, Rhagfyr 14eg.  Byddwn yn anfon unrhyw docynnau wedi eu prynu adref ar ddydd Gwener, Rhagfyr 16eg.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.


We’re looking forward to our Christmas Show at the Town Hall, Denbigh on Tuesday, December 20th.  The show will start at 6:00pm and we kindly ask you to bring the children to the Town Hall dressed in their costumes at 5:30pm. 

On the day of the show the children will be going to the Town Hall on a bus to rehearse.  We’ll be leaving school at 10:30am and returning to school by 3:00pm.  The school kitchen will be closed therefore please ensure that your child has a packed lunch.

Ideally, we would like the Nursery children to stay all day to rehearse under the care of Anti Sylvia and other school staff.  If this is not possible, you are welcome to collect your child from school at 11:30am or for your child to attend Cylch Meithrin under the care of Anti Rhian and Anti Helen.  If you have a child in Nursery class, please complete the form on the bottom of the letter you have received today and return it to school by Thursday, December 15th.

Remember that Monday, December 12th is the last day to order tickets that have been allocated to each family.  Any surplus tickets will be released and sold on a first come, first served basis on Wednesday, December 14th.  We will send home any purchased tickets on Friday, December 16th.

If you require any further information, please contact the school.

Archebu Tocynnau Sioe Nadolig / Ordering Christmas Show Tickets

Cofiwch mai yfory (12/12/2022) yw’r diwrnod olaf i chi archebu tocynnau i’r Sioe Nadolig. Mae mwy o wybodaeth isod.

A reminder that tomorrow (12/12/2022) is the last day for you to order tickets for the Christmas Show. More information can be found below.

Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion Christmas Show

Cynhelir Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion eleni yn Neuadd y Dref, Dinbych ar nos Fawrth, Rhagfyr 20fed am 6:00pm.  Mae cost llogi’r neuadd oddeutu £200 a bydd angen talu hefyd am fws i gludo disgyblion a staff i ymarfer yno ar yr un diwrnod.

Er mwyn talu rhai o’r costau rydym wedi penderfynu gwerthu tocynnau ar gyfer y perfformiad.  Cost y tocynnau yw £2 yr un i oedolion ac am ddim i blant o dan 18.  Rydym wedi dyrannu 6 tocyn i bob teulu gydag unrhyw docynnau sbâr yn cael eu rhyddhau a’u gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin.  Gallwch archebu tocynnau drwy ParentPay (cyfrif eich plentyn hynaf) tan ddydd Llun, Rhagfyr 12fed.  Nodwch yn yr adran ‘Notes’ y nifer o docynnau oedolyn a phlentyn yr hoffech archebu, hyd at uchafswm o 6 tocyn.  Gofynnwn yn garedig i chi dalu £2 am bob tocyn oedolyn, er enghraifft, os ydych yn archebu 3 tocyn oedolyn a 3 thocyn plentyn, talwch £6, os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.


Ysgol Tremeirchion’s Christmas Show this year will be held at Denbigh Town Hall on Tuesday, December 20th at 6:00pm.  The cost of hiring the hall is around £200 and we will also need to pay for a coach to transport pupils and staff for a rehearsal on the same day.

In order to cover some of these costs we have decided to sell tickets for the performance.  The tickets cost £2 each for adults and free for children under 18.  We have allocated 6 tickets per family with any spare tickets released closer to the date and sold on a first come, first served basis.  You’re able to order tickets using ParentPay (your eldest child’s account) until Monday, December 12th.  Please specify in the ‘Notes’ section how many adult and child tickets you would like to order, up to a maximum of 6 tickets.  Please pay £2 for each adult ticket, for example, if you order 3 adult tickets and 3 child tickets, please pay £6.

Thank you for your cooperation.

Tocynnau Sioe Nadolig / Christmas Show Tickets

Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion Christmas Show

Cynhelir Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion eleni yn Neuadd y Dref, Dinbych ar nos Fawrth, Rhagfyr 20fed am 6:00pm.  Mae cost llogi’r neuadd oddeutu £200 a bydd angen talu hefyd am fws i gludo disgyblion a staff i ymarfer yno ar yr un diwrnod.

Er mwyn talu rhai o’r costau rydym wedi penderfynu gwerthu tocynnau ar gyfer y perfformiad.  Cost y tocynnau yw £2 yr un i oedolion ac am ddim i blant o dan 18.  Rydym wedi dyrannu 6 tocyn i bob teulu gydag unrhyw docynnau sbâr yn cael eu rhyddhau a’u gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin.  Gallwch archebu tocynnau drwy ParentPay (cyfrif eich plentyn hynaf) tan ddydd Llun, Rhagfyr 12fed.  Nodwch yn yr adran ‘Notes’ y nifer o docynnau oedolyn a phlentyn yr hoffech archebu, hyd at uchafswm o 6 tocyn.  Gofynnwn yn garedig i chi dalu £2 am bob tocyn oedolyn, er enghraifft, os ydych yn archebu 3 tocyn oedolyn a 3 thocyn plentyn, talwch £6, os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.


Ysgol Tremeirchion’s Christmas Show this year will be held at Denbigh Town Hall on Tuesday, December 20th at 6:00pm.  The cost of hiring the hall is around £200 and we will also need to pay for a coach to transport pupils and staff for a rehearsal on the same day.

In order to cover some of these costs we have decided to sell tickets for the performance.  The tickets cost £2 each for adults and free for children under 18.  We have allocated 6 tickets per family with any spare tickets released closer to the date and sold on a first come, first served basis.  You’re able to order tickets using ParentPay (your eldest child’s account) until Monday, December 12th.  Please specify in the ‘Notes’ section how many adult and child tickets you would like to order, up to a maximum of 6 tickets.  Please pay £2 for each adult ticket, for example, if you order 3 adult tickets and 3 child tickets, please pay £6.

Thank you for your cooperation.

Atgoffa: Plant Mewn Angen Yfory / Reminder: Children in Need Tomorrow

Cofiwch fod y Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis yfory, Tachwedd 18fed:

 • pyjamas / ‘onesie’
 • dillad â smotiau
 • dillad melyn
 • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

A reminder that the School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice tomorrow, November 18th:

 • pyjamas / onesie
 • clothes with spots
 • yellow clothes
 • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch

Diwrnod Plant Mewn Angen (yn cynnwys cinio arbennig) – 18/11/2022 – Children in Need Day (including a special lunch)

Mae’r Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis dydd Gwener, Tachwedd 18fed:

 • pyjamas / ‘onesie’
 • dillad â smotiau
 • dillad melyn
 • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

The School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice on Friday, November 18th:

 • pyjamas / onesie
 • clothes with spots
 • yellow clothes
 • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch

Lluniau ‘Tempest’ Photographs

Bydd ffotograffydd ‘Tempest’ yma fore Dydd Mawrth, 22ain o Dachwedd i dynnu lluniau’r disgyblion yn unigol a fel teulu.

Mae croeso i frodyr a chwiorydd sydd ddim yn yr Ysgol ddod hefyd. Os hoffech wneud hyn, a fyddwch mor garedig â dod a nhw yma am 9.00yb os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The ‘Tempest’ photographer will be here on Tuesday, 22nd November to take individual and family photos of the pupils.

Brothers and sisters who aren’t in school are welcome to come too. If you wish to do this, please bring them to school by 9.00am.

Many thanks.

Sioe Nadolig 2022 / Christmas Show 2022

Dyddiad i’ch dyddiadur / Date for your diary:

Cynhelir Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion eleni yn Neuadd y Dref Dinbych ar nos Fawrth, Rhagfyr 20fed am 6:00pm. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Ysgol Tremeirchion’s Christmas Show this year will be in Denbigh Town Hall on Tuesday, December 20th at 6:00pm. More information to follow.

Jambori a CogUrdd yfory (10/11/2022) World Cup Singalong and CogUrdd tomorrow

Jambori Cwpan y Byd / World Cup Singalong

Neges i’ch atgoffa bod croeso i’r plant wisgo coch neu unrhyw beth sy’n cynrychioli Cymru i’r ysgol yfory, dydd Iau, Tachwedd 10fed.

A reminder that the children are welcome to wear red or anything that represents Wales to school tomorrow, Thursday, November 10th.


CogUrdd

Yn ystod y pynhawn yfory bydd y disgyblion (Blynyddoedd 4, 5 a 6) sydd wedi cofrestru yn cystadlu yn Rownd Ysgol Cystadleuaeth CogUrdd. Cofiwch, ni fydd yr ysgol yn darparu’r cynhwysion ar gyfer y gystadleuaeth; felly, bydd gofyn i chi ddarparu’r rhain. Mae’r holl wybodaeth ar gael yma: Cystadleuaeth CogUrdd Competition – Ysgol Tremeirchion, St Asaph

Tomorrow afternoon, the pupils (Years 4, 5 and 6) who have registered will compete in the School Round of the CogUrdd competition. As stated previously, the school will not be providing the ingredients for the competition; therefore, you will be required to provide these.  Information can be found here: Cystadleuaeth CogUrdd Competition – Ysgol Tremeirchion, St Asaph

Cwpan y Byd FIFA 2022 / FIFA World Cup 2022

Er mwyn cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd, mae croeso i’r disgyblion wisgo coch neu unrhyw beth sy’n cynrychioli Cymru i’r ysgol ar ddydd Iau, Tachwedd 10fed a Dydd Gwener, Tachwedd 25ain.

To support Wales in the World Cup, the pupils are welcome to wear red or anything that represents Wales to school on Thursday, November 10th and Friday, November 25th.

10/11/2022

Byddwn yn ymuno â’r Urdd arlein ar gyfer Jambori Cwpan y Byd. Byddwn yn canu nifer o ganeuon yn cynnwys ‘Yma o Hyd’ yn fyw gyda Dafydd Iwan. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth ac i wrando ar y caneuon: https://jambori.urdd.cymru/cy

We’ll be joining the Urdd online for Jambori Cwpan y Byd – Wales’s World Cup Singalong. We will sing a number of songs including ‘Yma o Hyd’ live with Dafydd Iwan. Follow the link for more information and to listen to the songs: https://jambori.urdd.cymru/

25/11/2022

Cymru V Iran

Byddwn yn cynnal gweithgareddau Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn yr ysgol.

Pupils will take part in Show Racism the Red Card activities in school.