* Gwyliau Pasg ~ Easter Holidays *

Bydd yr Ysgol ar gau am wyliau Pasg o Ddydd Llun, 11eg o Ebrill ac yn ail-agor i’r plant ar Ddydd Mawrth, 26ain o Ebrill (gan fod Dydd Llun, 25ain o Ebrill yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff).

Pasg Hapus!

The School will be closed for Easter holidays from Monday, 11th April and will re-open for the children on Tuesday 26th April (as Monday, 25th April is a Staff Training Day).

Happy Easter!

Cyfarfod Teams Meeting ~ Taith Glan Llyn Trip Bl/Yr 5 & 6

Bydd rhieni y disgyblion ym Mlwyddyn 5 & 6 sydd yn mynd ar daith Glan Llyn (6-8 Ebrill) yn derbyn gwahoddiad i’r cyfarfod uchod ar Teams.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar Nos Fercher, 30ain o Fawrth (4.00yp tan 4.30yp).

Diolch yn fawr.

Parents of the pupils in Year 5 & 6 who are going on the Glan Llyn Trip (6-8 April) will receive an invitation to the above meeting on Teams.

The meeting will be held on Wednesday, 30th March (from 4.00pm till 4.30pm).

Thank you.

Noson Rieni ~ Parents’ Evening

Yn anffodus, oherwydd Covid, ni fydd hi’n bosibl eto eleni i ni gynnal ein Noson Rieni yn yr Ysgol.

Felly, bydd yr athrawon yn ffonio’r rhieni/gwarchodwyr (ar ôl 3.30yp) ar y dyddiadau canlynol:-

Dydd Mawrth, 30/11/21 – Clare Roberts – Blwyddyn 5 

Dydd Mercher 1/12/21 – Elinor Wyn Ellis – Blwyddyn 1 a 2

Dydd Iau 2/12/21 – Rhian Jones – Meithrin a Derbyn

Dydd Llun 6/12/21 – Bethan Barr – Blwyddyn 3 a 4

Dydd Llun 6/12/21 – Lucy Edwards – Blwyddyn 6

Diolch yn fawr.

Unfortunately, due to Covid, it will not be possible again to hold our Parents’ Evening at the School.

Therefore, the teachers will be phoning parents/guardians (after 3.30pm) on the following dates:-

Tuesday, 30/11/21 – Clare Roberts – Year 5 

Wednesday 1/12/21 – Elinor Wyn Ellis – Years 1 & 2

Thursday 2/12/21 – Rhian Jones – Nursery & Reception

Monday 6/12/21 – Bethan Barr – Years 3 & 4

Monday 6/12/21 – Lucy Edwards – Year 6

Thank you.

Brechiad Ffliw Chwistrell Trwyn ~ Nasal Spray Flu Vaccinations

Mae’r dyddiad am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser wedi cael ei drefnu ar gyfer:-

Dydd Mawrth, 23ain o Dachwedd

Dosbarthwyd y wybodaeth a’r ffurflenni caniatad (gwyrdd) wythnos diwethaf.  Gofynnwn yn garedig i chi eu cwbwlhau a’u dychwelyd i’r Ysgol mor fuan â phosib.

Diolch i’r rhai sydd wedi dychwelyd eu ffurflenni yn barod.

Dyma gopi o’r llythyr gan y Tim Nyrsio Ysgol – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Diolch yn fawr.

The date for the Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils has been arranged for:-

Tuesday, 23rd November

The information and consent forms (green) were distributed last week.  We would be grateful if you could complete and return them to School as soon as possible.

Thank you to the ones who have already returned their forms.

Here’s a copy of the letter from the School Nursing Team – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Thank you.

Dyddiadur Tymor yr Ysgol 2021- 2022 School Term Dates

Gweler isod ddolen i Ddyddiadur Tymor yr Ysgol ar gyfer Medi 2021 – Gorffennaf 2022. Mae hefyd yn cynnwys diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i’r staff. Mae Ysgol Tremeirchion yn rhan o Glwstwr Ysgolion Glan Clwyd ac mae’r diwrnodau hyfforddiant yn gallu bod yn wahanol i glwstwr arall.

Nodwch bod Dydd Mercher 1 Medi a Dydd Iau 2 Medi yn ddiwrnodau hyfforddiant i’r staff. Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion dydd Gwener Medi 3.

School Term Dates 2021-2022 Cymraeg v4 (1)

There is a link below to the School Term dates for September 2021 – July 2022. It also includes the Staff Training Days. Ysgol Tremeirchion is a member of the Ysgol Glan Clwyd Cluster and training days can differ to other clusters.

Please note that Wednesday September 1 and Thursday September 2 are staff training days. The school will open for pupils on Friday 3rd.

School Term Dates 2021-2022 English v4 (1)