Cylchlythyr y Pentref/ Village’s Newsletter

Pnawn da ddisgyblion,

Gobeithio eich bod gyd yn cadw’n iawn? Rwyf wedi derbyn stori a cherdd acrostig gan ddau ddisgybl ac fe hoffwn eu rhannu gyda chi. Diolch yn fawr iawn i’r ddau ddisgybl. Mae yno dal digonedd o amser i chi fynd ati i ysgrifennu cerdd, dyddiadur neu stori os ydych yn dymuno. Atodaf gopi or ebost i chi.

Good afternoon pupils,

I hope you’re all well? I have received a story and a poem from two pupils and I would like to share them with you all. Thank you to both pupils. There is still plenty of time for others to write poems, diaries or a story if you wish. I have also enclosed a copy of the email for you.

 

Stori am ‘Yr Enfys’

 

 

 

 

 

 

Bore da ddisgyblion,

Rydym wedi derbyn gwahoddiad i’r disgyblion ysgrifennu yn cylchlythyr y pentref yn y Gymraeg neu’r Saesneg ar gyfer cyhoeddiad mis Mehefin. Beth am fynd ati i ysgrifennu cerdd acrostig ar y geiriau ‘enfys’ / ‘rainbow’ neu ysgrifennu paragraff am beth rydych wedi bod yn ei wneud adref?

Os fuasech mor garedig a ebostio gwaith y disgyblion i mi i’r cyfeiriad yma EllisE10@hwbcymru.net buaswn yn hynod o ddiolchgar.

Hoffwn dderbyn gwaith y disgyblion erbyn 18fed o Mai.

Diolch yn fawr iawn ac edrychaf ymlaen i ddarllen eich gwaith.

 

Good morning pupils,

We have received an invitation for the pupils to write a piece for the village newsletter either through the medium of Welsh or English for June’s edition. Why not write an acrostic poem on the words ‘enfys’ or ‘rainbow’ or write a paragraph about what you have been doing at home during lock down?

If you could email me the work to EllisE10@hwbcymru.net I would be very grateful.

I would like to receive the work by 18th of May please? I shall look forwards to reading your work.

Thank you

Gwybodaeth / Information

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Cofiwch gysylltu os ydych eisiau cymorth gyda rhywbeth. Rydym yma i’ch helpu. Gallwch wneud drwy fy ebostio ar EllisE10@Hwbcymru.net

Dyma i chi ychydig o wybodaeth sydd wedi ein cyrraedd er mwyn cefnogi’r disgyblion adref.

Cofion cynnes,

Mrs Ellis

 

Please contact us if you want support with anything. We are here to help. My email address is EllisE10@Hwbcymru.net.

Here is some information we have received to support pupils learning at home.

kind regards

Mrs Ellis

taflen rhieni (1)

Week 1 – English

Ein Coeden Nadolig / Our Christmas Tree

Unwaith eto rydym yn ddiolchgar iawn i deulu Pengwern Farm am eu rhodd o Goeden Nadolig. Mae’n goeden hyfryd a gyda’r goleadau yn awr yn eu lle mae’n edrych yn drawiadol iawn.  Diolch i Mr a Mrs Jones, i Elin a Lisa.

Once again we would like to thank teulu Pengwern Farm for their gift of the Christmas Tree to the school. It is a lovely tree and now with the lights it is very stunning. Thank you Mr and Mrs Jones, Elin and Lisa.

Nadolig Llawen i chi gan bawb yn Ysgol Tremeirchion

Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein Gwasanaeth Diolchgarwch pnawn dydd Mercher. Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o bobl yn y gynulleidfa. Roedd perfformiadau’r plant yn wych.

Bu cyfle i ni hefyd ddiolch i’n Ficer Colin Mansley sydd ar fin ymddeol. Dywedodd rhai o’r plant wrthyf ar ol y gwasanaeth eu bod yn teimlo’n drist iawn ei fod yn ein gadael. Siwr bod y rhain yn ategu teimladau llawer. Hoffwn ddymuo pob hwyl iddo, ac hefyd diolch iddo am ei gefnogaeth fel aelod o’r corff llywodraethu.

I hope you enjoyed our Thanksgiving Service on Wednesday afternoon. It was wonderful seeing so many in the congregation. The children performed so well.

It was also an opportunity to thank our Vicar Colin Mansley who is soon to retire. Some children came up to me after the service and said that they felt sad. I’m sure they are expressing the feelings of many. I would like to wish him all the best, and also take this opportunity to thank him form his support as a governor of the school.

Taith Gerdded Capel y Graig bore Dydd Iau/ Chapel Rock Walk on Thursday

Taith gerdded Capel y Graig

Bore dydd Iau mi fydd yr ysgol yn cerdded i Capel y Graig. Mae gwahoddiad i rieni ymuno gyda ni. Byddwn yn gadael tua 9.30yb ac yn ol erbyn amser cinio. Bydd angen:

 • Crys a Crys chwys yr ysgol
 • Trowsus hir neu trowsus byr sy’n btiodol i gerdded ( nid oes angen i hwn fod yn wisg ysgol) – bydd disgwyl newid i wisg ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd.
 • Esgidiau addas i gerdded/sgidiau glaw – bydd disgwyl newid yn ol i sgidiau ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd
 • Cot law
 • Bag a diod ar gyfer y daith.
 • eli haul a het

Mae rhagolygon y tywydd yn awgrymu y gall fwrw glaw- byddwn yn gwneud penderfyniad yn ystod y bore.

Walk to Chapel Rock

On Thursday morning we will be walking to Chapel Rock. Parents are invited to join us. We will leave at 9.30am and return by lunchtime. Children will need:

 • school shirt and sweatshirt
 • long trousers, shorts or skirt that’s appropriate for walking (does not need to be school uniform) – pupils are  to change into their school uniform at lunchtime and for the remainder of the day
 • appropriate shoes / wellingtons for walking- pupils are to change into their school shoes for the remainder of the day
 • A coat
 • Bag and a drink for the journey
 • sun cream and hat

The forecast is for the possibility of rain- we will make a decision in the morning.