Nadolig Llawen

Hoffai staff Ysgol Tremeirchion ddymuno Nadolig Llawen i bawb.  Diolch yn fawr am y cardiau. y negeseuon clen a’r anrhegion.

Cofiwch fod yr ysgol ar agor i blant a staff  dydd Llun 7fed Ionawr.

 

The staff at Ysgol Tremeirchion would like to wish everyone a Merry Christmas. Thank you for the cards, the kind words and the presents.

Don’t forget that school starts for pupils and staff on Monday 7th January.

Mr Gethin H Jones

Helpu Hosbis Sant Cyndeyrn / Helping St Kentigern Hospice

Cawsom wasanaeth yn yr Eglwys prynhawn ‘ma er mwyn cyflwyno siec o £360 i Trevor o elusen St Cyndeyrn. Eglurodd Trevor am waith yr elusen a’u rol yn cefnogi pobl oedd yn yr hosbis. Codwyd yr arian gan y plant drwy gael eu noddi i gerdded neu rhedeg milltir y diwrnod yn ystod ein wythnos ‘Lles a Iechyd a Gwrth fwlio’. Diolch i bawb oedd wedi noddi’r plant ac hefyd i Mrs Ellis ac aelodau o Gyngor yr ysgol oedd wedi trefnu’r wythnos ar ein cyfer. Da iawn eto Ysgol Tremeirchion.

This afternoon we held a service in the Church in order to present a cheque for £360 to Trevor from the St Kentigern Charity.Trevor explained how the charity worked to support the people at the hospice. The money was raised during our ‘Health, Well being and Anti-bullying week’ when the pupils were sponsored to walk or run a mile. Thanks to everyone who sponsored the children and to Mrs Ellis and pupils from the School Council  for organising the week.  Well done once again Ysgol Tremeirchion.

Bylbiau crocws Purple4Polio Crocus bulbs

Fel y gwyddoch cawsom rodd o bylbiau crocws gan Mr Dafydd Davies yn ystod ein gwasanaeth wythnos diwethaf. Erbyn hyn mae grwp o ddisgyblion wedi trefnu bod pob teulu yn derbyn bylbiau i’w planu adref. Aeth amlen adref ddoe. Mwynhewch eu planu gan feddwl hefyd am waith elusen Purple4Polio

You are probably already aware that we received a gift of crocus bulbs from Mr Dafydd Davies during our assembly last week. A group of pupils have now organised that each family receives some bulbs to plant at home. An envelope went home yesterday. We hope you enjoy planting the bulbs and also reflect on the work of the Purple4Polio charity.

Cofio 1918 – 2018 / Rememberance 1918-2018

Gwasanaeth Cofio a Purple 4 Polio

Pnawn dydd Gwener diwethaf cawsom wasanaeth ysgol gyfan yr yr Eglwys.

Yn ystod y rhan gyntaf o’r wasanaeth bu Mr Dafydd Davies (Ysgubor) yn cyflwyno i ni am gymorth ‘Purple 4 Polio’. Cawsom rodd o 500 o fylbiau crocws a byddwn yn planu’r rhain yng ngardd yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i Dafydd.

Rememberance and Purple 4 Polio Service

On Friday afternoon we held a whole school service in the church.

During the first part of the service Mr Dafydd Davies (Ysgubor) talked to us about support for ‘Purple 4 Polio’. We were given a gift of 500 crocus bulbs which we shall plant in the school garden. Our thanks to Dafydd – diolch.

Yn ystod yr ail ran o’r gwasanaeth dyma ni’n cofio am can mlwyddiant y Rhyfel Byd cyntaf yn dod i ben gan gyfeirio at y gofeb, y papi yn y pentref ac ar wal yr Eglwys, ac hefyd at waith y plant oedd wedi ei arddangos yn yr Eglwys ei hun. Bore ‘ma, daeth Edward i’r ysgol, ac yn dilyn gweddi byr, chwarae’r ‘Last Post’ a’r ‘Reveille’ i ni wrth y cofeb.

The second part of our service was to remember the 100 years of the end of the First World War by referring to the monument, the poppies in the village and on the church wall, and also the pupils work that was on display in the church itself. This morning Edward came to the school and following a small prayer played the ‘Last Post’ and ‘Reveille’ for us by the monument.

Last Post

Reveille

 

Cyngerdd Gadeirlan nos Sadwrn 6ed Hydref – llythyr trefniadau / Gadeirlan Concert Saturday 6th October- arrangements letter

Gweler lythyr isod yn amlinellu trefniadau’r noson. Cofiwch anfon y bonyn yn ol i’r ysgol erbyn dydd Gwener. Diolch i bawb sy’n cymryd rhan.

Please see below the letter outlining the arrangements for the evening. Please return the reply slip by Friday. Thanks to all who are taking part.

 

Trefniadau Cyngerdd Gadeirlan Concert 6 10 18

Taith gerdded Rock Chapel / Rock Chapel Walk

Gwybodaeth / Information

16.7.18

 Annwyl rieni / Dear parents

 Taith Rock Chapel bore dydd Mercher am 9.30

 Dewch a potel ddwr neu ddau – buasai ‘ruck sac’ o ddefnydd.

Het

Eli haul

Gwisg ysgol– ond dod mewn hen drowsus neu trowsus byr i gerdded a newid i wisg ysgol glan am weddil y dydd

Wellingtons neu sgidiau/trainers i gerdded – yna newid i sgidiau sbar am weddil y dydd

Rhagolygon tywydd yw y gall bod storm o law- buasai cot law ysgafn yn ddelfrydol. Os yw’n glawio yn rhy drwm yna ni fyddwm yn mynd – NID YW YN DDIWRNOD DI WISG. Mae croeso i rieni gerdded gyda ni.

 Rydym yn ol erbyn amser cinio

 Rock Chapel walk Wednesday morning 9.30

 Bring a water bottle or two – a ruck sac would be useful

Hat

Sun cream

School uniform – but come to school in old trousers or shorts- when we return change back to school uniform,

Wellingtons or sturdy shoes /trainers to walk – then change to school shoes for the rest of the day

Weather forecast could be for rain- a light coat could be useful. If it is raining heavily we will not be going – IT IS NOT NON-UNIFORM DAY. Parents are welcome to join us.

 We will be back in school for lunch.

 Yn gywir/ Kind regards

Mr Gethin H Jones (Pennaeth)

Dathlu Dydd Gwyl Dewi – yn yr eira!/ St David’s Day Celebration – in the snow!

Newidiodd y tywydd pob un on trefniadau heddiw- trefniadau Mrs Ellis a’r orymdaith yn Ninbych, ond dal i ddathlu oedd ein bwriad. Cawsom wasanaeth bore ‘ma yn yr Eglwys a thipyn o chwifio baneri. Roedd pawb yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd. Diolch i bawb am yr ymdrech.

Gweddi Gwyl Dewi

Gweddiwn

Rydym yn cofio heddiw ar Fawrth 1af, am ein nawddsant -Dewi Sant. Diolch iddo am ein harwain i fod yn Gristnogion da, i helpu eraill ac i annog pobl i fod yn garedig. Diolchwn iddo am wneud i ni sylweddoli bod gwneud rhywbeth bach yn gallu gweneud gwahaniaeth mawr i eraill. Helpa ni i ddilyn ei esiampl.

Amen

The weather changed all our plans for today- Mrs Ellis’s arrangements and the procession in Denbigh, but we still managed to celebrate. A service was held in the Church and also flag waving. Everyone looked fantastic in their costumes. Thank you all.

              

 

 

Llawer o ddiolch / A very big thank you

Mae caredigrwydd y plant a’r rhieni wir wedi cyffwrdd calonau ni’r staff yn ystod yr wythnos yma yn enwedig. Diolch yn fawr iawn am y cardiau a’r rhoddion rydym wedi eu derbyn. Rydym i gyd yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i chi.

 

Pupils and parents generosity really has touched the hearts of the staff,  especially during this week. Thank you very much for the cards and gifts we have received. We would all like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.