Gwasanaeth Diolchgarwch 07/10/2022 / Thanksgiving Service 07/10/2022

Bydd ein Gwasanaeth Diolchgarwch yn Egwlys Corpus Christi am 1:30pm ar ddydd Gwener, Hydref 7fed.  Ein thema eleni yw ‘crwydro’.  Bydd Parchedig Rebecca Sparey-Taylor yn ymuno â ni ac mae croeso cynnes i bawb

Our Thanksgiving Service will be at Corpus Christi Church at 1:30pm on Friday, October 7th.  Our theme this year is ‘wander’.  Reverend Rebecca Sparey-Taylor will be joining us and a warm welcome is extended to family and friends.

Dathlu Dydd Owain Glyndŵr / Celebrating Owain Glyndŵr Day

Cawsom hwyl yn Dathlu Dydd Owain Glyndŵr dydd Gwener diwethaf.  Diolch yn fawr i ddisgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 am gynnal gwasanaeth am freuddwydion.

We enjoyed celebrating Owain Glyndŵr Day last Friday.  During our assembly, our Year 5 and Year 6 pupils explained the dreams of Owain Glyndŵr before sharing their own dreams on how to improve the world we live in.

Capel y Graig Yfory / Rock Chapel Tomorrow

Os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd disgyblion Blwyddyn 1 hyd at Flwyddyn 6 yn cerdded i Gapel y Graig yfory.  Fel y nodwyd yn y llythyr ddydd Llun, mae’r disgyblion i wisgo’r wisg ysgol.  Oherwydd glaw trwm y prynhawn yma, rydym yn cynghori gwisgo esgidiau addas (esgidiau glaw neu esgidiau/treinyrs cerdded).  Gofynnwn i’r disgyblion ddod ag esgidiau a throwsus (nid oes rhaid iddyn nhw fod yn drowsus ysgol) sbâr i’r ysgol gan fod y llwybr yn gallu bod yn fwdlyd.  Cofiwch fod y disgyblion angen diod, byrbryd a chot law yn ogystal.

Weather permitting, Year 1 to Year 6 pupils will walk to Rock Chapel tomorrow.  As stated in the letter on Monday, the pupils are to wear the school uniform.  Due to heavy rain this afternoon, we advise wearing suitable footwear (wellingtons or walking shoes/trainers) and to bring spare footwear and trousers (they don’t have to be school trousers) to school as the trail can be muddy.  We remind you that the pupils also need a drink, snack and a raincoat.

Capel Waengoleugoed, Y Waen

Yn ddiweddar, cawsom eitemau celf a chreffft gan Capel Waengoleugoed, Y Waen. Fe wnaethom ddefnyddio’r eitemau ar gyfer gwneud gwaith ‘collage’ ar gyfer cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd. Diolch yn fawr iawn iddynt am yr eitemau celf a chrefft.

Yna, dros yr wythnos yma, mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn ysgrifennu cardiau Pasg ar gyfer ymwelwyr Capel Waengoleugoed. Fe wnaeth pawb ysgrifennu gweddi’r Pasg yn eu cerdyn. Llwyddodd pob disgybl ym mlwyddyn 1 a 2 i ysgrifennu cerdyn i’r ymwelwyr. Diolch yn fawr iawn i bawb am ysgrifennu mor daclus ac am gyflwyno neges y Gwanwyn ar Pasg yn eu cardiau.

 

Recently, we received art and craft items from Waengoleugoed Chapel, Waen. We used the items to create our collages for the Urdd collage competitions. Thank you for the art and craft items.

During this week, year 1 and 2 pupils have been busy writing Easter cards for the people who attend ‘Capel Waengoleugoed. Every pupil wrote a special Easter prayer in each card. Thank you to all of the pupils for writing neatly in their cards and for writing about the Easter and Spring so wonderful in their cards.

Project Addysg Grefyddol y Cyfnod Sylfaen / Religious Education Project in the Foundation Phase

Dros y tymor diwethaf, rydym wedi bod yn dysgu am ‘Y Beibl’ yn y Cyfnod Sylfaen. Rydym wedi dysgu am hanes ‘Mari Jones yn cerdded ir Bala’. Fe wnaethom ymweld ar Eglwys a cawsom sgwrs gyda Parch Rebecca am y Beibl. Dangosodd Parch Rebecca nifer o Feiblau gwahanol i ni, yna cawsom gyfle i ofyn cwestiynau am y Beibl. Yna, yn ddiweddar rydym wedi gwrando ar nifer o storiau gwahanol or Beibl.

Over the past term, we have been learning about the Bible in the Foundation Phase. We learnt about ‘Mary Jones walking to Bala’ to purchase her first Bible. Then we went on to learn about the Bibles in church and we had a wonderful afternoon with Rev Rebecca learning about the different Bibles. Rev Rebecca showed us many different Bibles and we all had an opportunity to ask questions. Recently we have listened to many stories from the Bible.

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day Procession

Cawsom fore hyfryd iawn yn Ninbych heddiw yn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Roedd Ysgol Tremeirchion yn un o nifer o ysgolion yr ardal oedd wedi cymryd rhan yn yr orymdaith yn y dref i ddathlu’r diwrnod arbennig hwn. Diolch i’r plant am chwifio eu baneri a gwisgo mewn coch, gwyn a gwyrdd. Roedd yn hyfryd hefyd cyrraedd yn ol yn yr ysgol a gweld plant y cyfnod sylfaen yn dawnsio gwerin ac yn cael hwyl. Bore i’w gofio.

We had a lovely morning in Denbigh to celebrate St David’s Day. Ysgol Tremeirchion was one of a number of local schools that took part in the procession in the town to celebrate this special day. Thank you to all the children for waving their flags and wearing red, white and green. On returning to school we saw pupils in the Foundation Phase taking part in Welsh folk dancing and having fun. A morning to remember.

Beth sy’n gwneud Ysgol Tremeirchion yn arbennig fel ysgol eglwys / What makes Ysgol Tremeirchion special as a church school

Beth sy’n gwneud Ysgol Tremeirchion yn arbennig fel ysgol eglwys / What makes Ysgol Tremeirchion special as a church school

Ddoe cawsom ddiwrnod diddorol iawn yn CA2 yn trafod a chasglu gwybodaeth am Ysgol Tremeirchion fel ysgol Eglwys. Roedd y plant yn gweithio mewn grwpiau i greu ffilm, map meddwl drwy beintio lluniau a chwblhau holiadur ar lein. Cliciwch ar y ddolen i weld esiamplau o’r lluniau maent wedi eu tynnu gyda chamera a peintio. Diolch i’r Parchedig Rebecca ac i Mrs Cathrin Roberts, dwy o’n llywodraethwyr eglwys am ein helpu.

Yesterday pupils in KS2 had a very interesting day discussing and collecting information about Ysgol Tremeirchion being a church school. The children worked in groups creating a film, a mind map through painting, and they completed an on-line survey. Please click on the link to see examples of photographs and pictures taken by the pupils. Our thanks to the Reverend Rebecca and Mrs Cathrin Roberts, two of our church governors, for helping us.

Beth syn arbennig am yr ysgol fel ysgol eglwys

Diwrnod Cofio / Remembrance Day

Bore ‘ma cawsom Wasanaeth Diwrnod Cofio ar fuarth yr ysgol ac wrth y golofn gerllaw giat yr Eglwys. Roedd tri o’r plant yn dangos lluniau  pabi; un coch am y rhai a fu farw, un porffor i gofio am yr anifeiliaid gollodd eu bywydau ac un gwyn i ddangos ymrwymiad i weithio tuag at heddwch. Cawsom funud o dawelwch ac amser i fyfyrio gan orffen gyda gweddi.

This morning we had a Remembrance Day Service on the school yard and in front of the memorial. Three children held pictures of poppies; a one red for those we died, one purple to remember the animals that lost their lives and one white to represent the commitment to work towards peace. We had a minute of silence, time for reflection and finished with a prayer.