Cyngerdd Gadeirlan nos Sadwrn 6ed Hydref – llythyr trefniadau / Gadeirlan Concert Saturday 6th October- arrangements letter

Gweler lythyr isod yn amlinellu trefniadau’r noson. Cofiwch anfon y bonyn yn ol i’r ysgol erbyn dydd Gwener. Diolch i bawb sy’n cymryd rhan.

Please see below the letter outlining the arrangements for the evening. Please return the reply slip by Friday. Thanks to all who are taking part.

 

Trefniadau Cyngerdd Gadeirlan Concert 6 10 18

Taith gerdded Rock Chapel / Rock Chapel Walk

Gwybodaeth / Information

16.7.18

 Annwyl rieni / Dear parents

 Taith Rock Chapel bore dydd Mercher am 9.30

 Dewch a potel ddwr neu ddau – buasai ‘ruck sac’ o ddefnydd.

Het

Eli haul

Gwisg ysgol– ond dod mewn hen drowsus neu trowsus byr i gerdded a newid i wisg ysgol glan am weddil y dydd

Wellingtons neu sgidiau/trainers i gerdded – yna newid i sgidiau sbar am weddil y dydd

Rhagolygon tywydd yw y gall bod storm o law- buasai cot law ysgafn yn ddelfrydol. Os yw’n glawio yn rhy drwm yna ni fyddwm yn mynd – NID YW YN DDIWRNOD DI WISG. Mae croeso i rieni gerdded gyda ni.

 Rydym yn ol erbyn amser cinio

 Rock Chapel walk Wednesday morning 9.30

 Bring a water bottle or two – a ruck sac would be useful

Hat

Sun cream

School uniform – but come to school in old trousers or shorts- when we return change back to school uniform,

Wellingtons or sturdy shoes /trainers to walk – then change to school shoes for the rest of the day

Weather forecast could be for rain- a light coat could be useful. If it is raining heavily we will not be going – IT IS NOT NON-UNIFORM DAY. Parents are welcome to join us.

 We will be back in school for lunch.

 Yn gywir/ Kind regards

Mr Gethin H Jones (Pennaeth)

Dathlu Dydd Gwyl Dewi – yn yr eira!/ St David’s Day Celebration – in the snow!

Newidiodd y tywydd pob un on trefniadau heddiw- trefniadau Mrs Ellis a’r orymdaith yn Ninbych, ond dal i ddathlu oedd ein bwriad. Cawsom wasanaeth bore ‘ma yn yr Eglwys a thipyn o chwifio baneri. Roedd pawb yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd. Diolch i bawb am yr ymdrech.

Gweddi Gwyl Dewi

Gweddiwn

Rydym yn cofio heddiw ar Fawrth 1af, am ein nawddsant -Dewi Sant. Diolch iddo am ein harwain i fod yn Gristnogion da, i helpu eraill ac i annog pobl i fod yn garedig. Diolchwn iddo am wneud i ni sylweddoli bod gwneud rhywbeth bach yn gallu gweneud gwahaniaeth mawr i eraill. Helpa ni i ddilyn ei esiampl.

Amen

The weather changed all our plans for today- Mrs Ellis’s arrangements and the procession in Denbigh, but we still managed to celebrate. A service was held in the Church and also flag waving. Everyone looked fantastic in their costumes. Thank you all.

              

 

 

Llawer o ddiolch / A very big thank you

Mae caredigrwydd y plant a’r rhieni wir wedi cyffwrdd calonau ni’r staff yn ystod yr wythnos yma yn enwedig. Diolch yn fawr iawn am y cardiau a’r rhoddion rydym wedi eu derbyn. Rydym i gyd yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i chi.

 

Pupils and parents generosity really has touched the hearts of the staff,  especially during this week. Thank you very much for the cards and gifts we have received. We would all like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Pwysig- Ffilmio rhaglen deledu ‘Heno’ / Important – filming for television programme ‘Heno’

Gweler llythyr isod – mae angen dychwelyd y ffurflen ganiatad bore fory er mwyn i’ch plentyn gymryd rhan.

Please see letter below – please return the letter tomorrow morning in order for your child to take part.

Llythyr caniatad Rhaglen HENO Consent Letter

Cytundeb Rhieni Parental Consent Ysgol Tremeirchion

Ein Ffenestr Dathlu’r Nadolig / Our Christmas Celebration Window

Prynhawn ‘ma dyma ni’n goleuo ein ffenestr, sef rhif 13 yn y pentref. Diolch i bawb a fu yn ymuno gyda ni ar ddiwedd y dydd. Dyma’r plant yn canu carolau ar y buarth fel rhan o’r dathliad. Gan fod hi’n rhy ‘olau tu allan dyma ni’n gwahodd ein cynulleidfa i mewn i’r ysgol lle roedd posib gwerthfawrogi’r ffenestr. Yn dilyn sgwrs am beth y buasent yn hoffi ei gynnwys yn y ffenestr lliw,bu’r plant yn brysur iawn yn paratoi pob darn unigol. A dyma’r canlyniad. Diolch i bob aelod o staff am helpu’r disgyblion. Rydym yn gobeithio y cewch fwynhad wrth edrych ar ein ffenestr.

This afternoon we lit our window, the 13th in the village. Thank you to everyone who joined us at the end of the school day. The children sang carols on the yard as part of the celebration. As it was too light outside we invited our audience into the school where it was possible to appreciate the window. Following discussion on what they would like to include in the window, the children had been very busy preparing the individual pieces. And this is the result. Thank you to every member of  staff for helping the pupils. We hope you will enjoy looking at our window.

Noson grefftau’r plant / Children’s craft evening

Diolch yn fawr iawn i bawb oedd wedi cefnogi noson creu grefftau CRhA yr ysgol neithiwr. Roedd yn dda gweld cymaint o blant, rhieni a cyn-ddisgyblion. Roedd hi’n brysur iawn a pawb i’w gweld wedi mwynhau. Yn yr holl brysurdeb anghofiais dynnu lluniau efo’r camera!

Ni wnaethom ganu carolau eleni o dan y goeden Nadolig sydd ar fuarth yr ysgol gan y byddwn yn canu am 2.45 pnawn dydd Mercher 13 Rhagfyr fel rhan o ddathliad goleuo’r ffenestr Nadolig. Hoffwn ddiolch eto i Mr a Mrs Jones Pengwern Farm am y goeden Nadolig.

Diolch i CRhA am drefnu’r noson unwaith eto, ac i bawb oedd wedi cyfranu bwyd, diod a bric-a-brac, ac i’r rhai oedd wedi rhoi eu hamser i helpu. Diolch hefyd i Mrs Rachel Roberts – oedd mi oedd ganddi hi gamera- am dynnu lluniau plant a teuluoedd. Yr adborth gefais gan rieni oedd eu bod yn hyfryd .

 

Many thanks to all who attended the PTA children’s craft evening. It was nice seeing so many pupils, parents and past-pupils. It was very busy and everyone seemed to be enjoying themselves. Unfortunately, as it was so busy I forgot to take pictures with the camera!

We did not sing carols under the Christmas tree on the yard this year as we will be singing at 2.45 on Wednesday 13 December when we are  lighting the Christmas window. Many thanks to Mr and Mrs Jones Pengwern Farm once again this year for donating the Christmas Tree.

Many thanks to the PTA for arranging the evening, to everyone who provided food, drinks and bric-a-brac and those who  gave their time to help. I would also like to thank Mrs Rachel Roberts – she did have her camera- for taking children and family photographs. The feedback I received from parents was that they were really lovely.