Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein Gwasanaeth Diolchgarwch pnawn dydd Mercher. Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o bobl yn y gynulleidfa. Roedd perfformiadau’r plant yn wych.

Bu cyfle i ni hefyd ddiolch i’n Ficer Colin Mansley sydd ar fin ymddeol. Dywedodd rhai o’r plant wrthyf ar ol y gwasanaeth eu bod yn teimlo’n drist iawn ei fod yn ein gadael. Siwr bod y rhain yn ategu teimladau llawer. Hoffwn ddymuo pob hwyl iddo, ac hefyd diolch iddo am ei gefnogaeth fel aelod o’r corff llywodraethu.

I hope you enjoyed our Thanksgiving Service on Wednesday afternoon. It was wonderful seeing so many in the congregation. The children performed so well.

It was also an opportunity to thank our Vicar Colin Mansley who is soon to retire. Some children came up to me after the service and said that they felt sad. I’m sure they are expressing the feelings of many. I would like to wish him all the best, and also take this opportunity to thank him form his support as a governor of the school.

Taith Gerdded Capel y Graig bore Dydd Iau/ Chapel Rock Walk on Thursday

Taith gerdded Capel y Graig

Bore dydd Iau mi fydd yr ysgol yn cerdded i Capel y Graig. Mae gwahoddiad i rieni ymuno gyda ni. Byddwn yn gadael tua 9.30yb ac yn ol erbyn amser cinio. Bydd angen:

 • Crys a Crys chwys yr ysgol
 • Trowsus hir neu trowsus byr sy’n btiodol i gerdded ( nid oes angen i hwn fod yn wisg ysgol) – bydd disgwyl newid i wisg ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd.
 • Esgidiau addas i gerdded/sgidiau glaw – bydd disgwyl newid yn ol i sgidiau ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd
 • Cot law
 • Bag a diod ar gyfer y daith.
 • eli haul a het

Mae rhagolygon y tywydd yn awgrymu y gall fwrw glaw- byddwn yn gwneud penderfyniad yn ystod y bore.

Walk to Chapel Rock

On Thursday morning we will be walking to Chapel Rock. Parents are invited to join us. We will leave at 9.30am and return by lunchtime. Children will need:

 • school shirt and sweatshirt
 • long trousers, shorts or skirt that’s appropriate for walking (does not need to be school uniform) – pupils are  to change into their school uniform at lunchtime and for the remainder of the day
 • appropriate shoes / wellingtons for walking- pupils are to change into their school shoes for the remainder of the day
 • A coat
 • Bag and a drink for the journey
 • sun cream and hat

The forecast is for the possibility of rain- we will make a decision in the morning.

 

Priodas Bila a Bela y Bwgannod Brain / The Scarecrows Wedding

Bore ma, cafwyd priodas Bila a Bela yn yr ardd. Diolch yn fawr iawn i bawb am wneud ymdrech gyda’r gwisgoedd. Diolch yn fawr iawn i Mr Gareth Williams am ddod atom. Cafwyd bore hyfryd a diweddglo perffaith ir project.

This morning, Bila and Bela celebrated their wedding in the garden. Thank you everyone for the effort made with the clothes. Thank you Mr Gareth Williams for attending. We had a wonderful morning and a perfect ending for our project.

 

Nadolig Llawen

Hoffai staff Ysgol Tremeirchion ddymuno Nadolig Llawen i bawb.  Diolch yn fawr am y cardiau. y negeseuon clen a’r anrhegion.

Cofiwch fod yr ysgol ar agor i blant a staff  dydd Llun 7fed Ionawr.

 

The staff at Ysgol Tremeirchion would like to wish everyone a Merry Christmas. Thank you for the cards, the kind words and the presents.

Don’t forget that school starts for pupils and staff on Monday 7th January.

Mr Gethin H Jones

Helpu Hosbis Sant Cyndeyrn / Helping St Kentigern Hospice

Cawsom wasanaeth yn yr Eglwys prynhawn ‘ma er mwyn cyflwyno siec o £360 i Trevor o elusen St Cyndeyrn. Eglurodd Trevor am waith yr elusen a’u rol yn cefnogi pobl oedd yn yr hosbis. Codwyd yr arian gan y plant drwy gael eu noddi i gerdded neu rhedeg milltir y diwrnod yn ystod ein wythnos ‘Lles a Iechyd a Gwrth fwlio’. Diolch i bawb oedd wedi noddi’r plant ac hefyd i Mrs Ellis ac aelodau o Gyngor yr ysgol oedd wedi trefnu’r wythnos ar ein cyfer. Da iawn eto Ysgol Tremeirchion.

This afternoon we held a service in the Church in order to present a cheque for £360 to Trevor from the St Kentigern Charity.Trevor explained how the charity worked to support the people at the hospice. The money was raised during our ‘Health, Well being and Anti-bullying week’ when the pupils were sponsored to walk or run a mile. Thanks to everyone who sponsored the children and to Mrs Ellis and pupils from the School Council  for organising the week.  Well done once again Ysgol Tremeirchion.

Bylbiau crocws Purple4Polio Crocus bulbs

Fel y gwyddoch cawsom rodd o bylbiau crocws gan Mr Dafydd Davies yn ystod ein gwasanaeth wythnos diwethaf. Erbyn hyn mae grwp o ddisgyblion wedi trefnu bod pob teulu yn derbyn bylbiau i’w planu adref. Aeth amlen adref ddoe. Mwynhewch eu planu gan feddwl hefyd am waith elusen Purple4Polio

You are probably already aware that we received a gift of crocus bulbs from Mr Dafydd Davies during our assembly last week. A group of pupils have now organised that each family receives some bulbs to plant at home. An envelope went home yesterday. We hope you enjoy planting the bulbs and also reflect on the work of the Purple4Polio charity.

Cofio 1918 – 2018 / Rememberance 1918-2018

Gwasanaeth Cofio a Purple 4 Polio

Pnawn dydd Gwener diwethaf cawsom wasanaeth ysgol gyfan yr yr Eglwys.

Yn ystod y rhan gyntaf o’r wasanaeth bu Mr Dafydd Davies (Ysgubor) yn cyflwyno i ni am gymorth ‘Purple 4 Polio’. Cawsom rodd o 500 o fylbiau crocws a byddwn yn planu’r rhain yng ngardd yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i Dafydd.

Rememberance and Purple 4 Polio Service

On Friday afternoon we held a whole school service in the church.

During the first part of the service Mr Dafydd Davies (Ysgubor) talked to us about support for ‘Purple 4 Polio’. We were given a gift of 500 crocus bulbs which we shall plant in the school garden. Our thanks to Dafydd – diolch.

Yn ystod yr ail ran o’r gwasanaeth dyma ni’n cofio am can mlwyddiant y Rhyfel Byd cyntaf yn dod i ben gan gyfeirio at y gofeb, y papi yn y pentref ac ar wal yr Eglwys, ac hefyd at waith y plant oedd wedi ei arddangos yn yr Eglwys ei hun. Bore ‘ma, daeth Edward i’r ysgol, ac yn dilyn gweddi byr, chwarae’r ‘Last Post’ a’r ‘Reveille’ i ni wrth y cofeb.

The second part of our service was to remember the 100 years of the end of the First World War by referring to the monument, the poppies in the village and on the church wall, and also the pupils work that was on display in the church itself. This morning Edward came to the school and following a small prayer played the ‘Last Post’ and ‘Reveille’ for us by the monument.

Last Post

Reveille

 

Cyngerdd Gadeirlan nos Sadwrn 6ed Hydref – llythyr trefniadau / Gadeirlan Concert Saturday 6th October- arrangements letter

Gweler lythyr isod yn amlinellu trefniadau’r noson. Cofiwch anfon y bonyn yn ol i’r ysgol erbyn dydd Gwener. Diolch i bawb sy’n cymryd rhan.

Please see below the letter outlining the arrangements for the evening. Please return the reply slip by Friday. Thanks to all who are taking part.

 

Trefniadau Cyngerdd Gadeirlan Concert 6 10 18

Taith gerdded Rock Chapel / Rock Chapel Walk

Gwybodaeth / Information

16.7.18

 Annwyl rieni / Dear parents

 Taith Rock Chapel bore dydd Mercher am 9.30

 Dewch a potel ddwr neu ddau – buasai ‘ruck sac’ o ddefnydd.

Het

Eli haul

Gwisg ysgol– ond dod mewn hen drowsus neu trowsus byr i gerdded a newid i wisg ysgol glan am weddil y dydd

Wellingtons neu sgidiau/trainers i gerdded – yna newid i sgidiau sbar am weddil y dydd

Rhagolygon tywydd yw y gall bod storm o law- buasai cot law ysgafn yn ddelfrydol. Os yw’n glawio yn rhy drwm yna ni fyddwm yn mynd – NID YW YN DDIWRNOD DI WISG. Mae croeso i rieni gerdded gyda ni.

 Rydym yn ol erbyn amser cinio

 Rock Chapel walk Wednesday morning 9.30

 Bring a water bottle or two – a ruck sac would be useful

Hat

Sun cream

School uniform – but come to school in old trousers or shorts- when we return change back to school uniform,

Wellingtons or sturdy shoes /trainers to walk – then change to school shoes for the rest of the day

Weather forecast could be for rain- a light coat could be useful. If it is raining heavily we will not be going – IT IS NOT NON-UNIFORM DAY. Parents are welcome to join us.

 We will be back in school for lunch.

 Yn gywir/ Kind regards

Mr Gethin H Jones (Pennaeth)