LLYFR ‘MAE’N DECHRAU DRAW YM METHLEHEM’ BOOK

Diolch i griw ‘Agor y Llyfr’ am y llyfr ‘Mae’n dechrau draw ym Methlehem’ gafodd y plant fel anrheg Nadolig heddiw, maent wrth eu boddau!

Mwynhewch y fideo isod am y Tri Gwr Doeth gan griw ‘Agor y Llyfr’.

Nadolig Llawen!

https://www.youtube.com/watch?v=BnBgHR0pr2U&feature=youtu.be

Thank you to the ‘Agor y Llyfr’ group for the book ‘Mae’n dechrau draw ym Methlehem’ the children received as a Christmas gift today, they are delighted!

Enjoy the video above of the Three Wise Men from the ‘Agor y Llyfr’ group.

Nadolig Llawen!

Neges gan ‘Y Parchedig Rebecca / A message from the Reverend Rebecca

Croeso cynnes i’r Parchedig Rebecca atom i Ysgol Tremeirchion ac i’r Eglwys. Rydym yn edrych ymlaen i gyd-weithio gyda’r Parchedig Rebecca yn ein ysgol. Dyma weddi diolchgarwch ganddi.

 

A warm welcome to the Reverend Rebecca to Ysgol Tremeirchion and to the church. We are looking forwards to working with the Reverend Rebecca at our school. Here is a Thanksgiving prayer.

 

Gwasanaeth Diolchgarwch Ar Lein / Virtual Thanksgiving Service

Pnawn da

Eleni, mae ein trefniadau ar gyfer ein gwasanaeth Diolchgarwch wed bod ychydig yn wahanol oherwydd rheolau COVID-19. Mae pob dosbarth wedi creu cyflwyniadau diddorol er mwyn diolch.

Good afternoon,

This year, our arrangements for Thanksgiving service have been a little bit different because of COVID-19 restrictions. Every classroom have created various interesting presentations to say thank you.

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Diolch

Diolchgarwch Derbyn a Meithrin

Diolchgarwch Blwyddyn 1

Diolchgarwch Blwyddyn 2

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

 

 

 

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

 

 

Cylchlythyr y Pentref/ Village’s Newsletter

Pnawn da ddisgyblion,

Gobeithio eich bod gyd yn cadw’n iawn? Rwyf wedi derbyn stori a cherdd acrostig gan ddau ddisgybl ac fe hoffwn eu rhannu gyda chi. Diolch yn fawr iawn i’r ddau ddisgybl. Mae yno dal digonedd o amser i chi fynd ati i ysgrifennu cerdd, dyddiadur neu stori os ydych yn dymuno. Atodaf gopi or ebost i chi.

Good afternoon pupils,

I hope you’re all well? I have received a story and a poem from two pupils and I would like to share them with you all. Thank you to both pupils. There is still plenty of time for others to write poems, diaries or a story if you wish. I have also enclosed a copy of the email for you.

 

Stori am ‘Yr Enfys’

 

 

 

 

 

 

Bore da ddisgyblion,

Rydym wedi derbyn gwahoddiad i’r disgyblion ysgrifennu yn cylchlythyr y pentref yn y Gymraeg neu’r Saesneg ar gyfer cyhoeddiad mis Mehefin. Beth am fynd ati i ysgrifennu cerdd acrostig ar y geiriau ‘enfys’ / ‘rainbow’ neu ysgrifennu paragraff am beth rydych wedi bod yn ei wneud adref?

Os fuasech mor garedig a ebostio gwaith y disgyblion i mi i’r cyfeiriad yma [email protected] buaswn yn hynod o ddiolchgar.

Hoffwn dderbyn gwaith y disgyblion erbyn 18fed o Mai.

Diolch yn fawr iawn ac edrychaf ymlaen i ddarllen eich gwaith.

 

Good morning pupils,

We have received an invitation for the pupils to write a piece for the village newsletter either through the medium of Welsh or English for June’s edition. Why not write an acrostic poem on the words ‘enfys’ or ‘rainbow’ or write a paragraph about what you have been doing at home during lock down?

If you could email me the work to [email protected] I would be very grateful.

I would like to receive the work by 18th of May please? I shall look forwards to reading your work.

Thank you

Gwybodaeth / Information

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Cofiwch gysylltu os ydych eisiau cymorth gyda rhywbeth. Rydym yma i’ch helpu. Gallwch wneud drwy fy ebostio ar [email protected]

Dyma i chi ychydig o wybodaeth sydd wedi ein cyrraedd er mwyn cefnogi’r disgyblion adref.

Cofion cynnes,

Mrs Ellis

 

Please contact us if you want support with anything. We are here to help. My email address is [email protected]

Here is some information we have received to support pupils learning at home.

kind regards

Mrs Ellis

taflen rhieni (1)

Week 1 – English

Ein Coeden Nadolig / Our Christmas Tree

Unwaith eto rydym yn ddiolchgar iawn i deulu Pengwern Farm am eu rhodd o Goeden Nadolig. Mae’n goeden hyfryd a gyda’r goleadau yn awr yn eu lle mae’n edrych yn drawiadol iawn.  Diolch i Mr a Mrs Jones, i Elin a Lisa.

Once again we would like to thank teulu Pengwern Farm for their gift of the Christmas Tree to the school. It is a lovely tree and now with the lights it is very stunning. Thank you Mr and Mrs Jones, Elin and Lisa.

Nadolig Llawen i chi gan bawb yn Ysgol Tremeirchion