Ein Coeden Nadolig / Our Christmas Tree

Unwaith eto rydym yn ddiolchgar iawn i deulu Pengwern Farm am eu rhodd o Goeden Nadolig. Mae’n goeden hyfryd a gyda’r goleadau yn awr yn eu lle mae’n edrych yn drawiadol iawn.  Diolch i Mr a Mrs Jones, i Elin a Lisa.

Once again we would like to thank teulu Pengwern Farm for their gift of the Christmas Tree to the school. It is a lovely tree and now with the lights it is very stunning. Thank you Mr and Mrs Jones, Elin and Lisa.

Nadolig Llawen i chi gan bawb yn Ysgol Tremeirchion

Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein Gwasanaeth Diolchgarwch pnawn dydd Mercher. Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o bobl yn y gynulleidfa. Roedd perfformiadau’r plant yn wych.

Bu cyfle i ni hefyd ddiolch i’n Ficer Colin Mansley sydd ar fin ymddeol. Dywedodd rhai o’r plant wrthyf ar ol y gwasanaeth eu bod yn teimlo’n drist iawn ei fod yn ein gadael. Siwr bod y rhain yn ategu teimladau llawer. Hoffwn ddymuo pob hwyl iddo, ac hefyd diolch iddo am ei gefnogaeth fel aelod o’r corff llywodraethu.

I hope you enjoyed our Thanksgiving Service on Wednesday afternoon. It was wonderful seeing so many in the congregation. The children performed so well.

It was also an opportunity to thank our Vicar Colin Mansley who is soon to retire. Some children came up to me after the service and said that they felt sad. I’m sure they are expressing the feelings of many. I would like to wish him all the best, and also take this opportunity to thank him form his support as a governor of the school.

Taith Gerdded Capel y Graig bore Dydd Iau/ Chapel Rock Walk on Thursday

Taith gerdded Capel y Graig

Bore dydd Iau mi fydd yr ysgol yn cerdded i Capel y Graig. Mae gwahoddiad i rieni ymuno gyda ni. Byddwn yn gadael tua 9.30yb ac yn ol erbyn amser cinio. Bydd angen:

 • Crys a Crys chwys yr ysgol
 • Trowsus hir neu trowsus byr sy’n btiodol i gerdded ( nid oes angen i hwn fod yn wisg ysgol) – bydd disgwyl newid i wisg ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd.
 • Esgidiau addas i gerdded/sgidiau glaw – bydd disgwyl newid yn ol i sgidiau ysgol cyn cinio ac am weddill y dydd
 • Cot law
 • Bag a diod ar gyfer y daith.
 • eli haul a het

Mae rhagolygon y tywydd yn awgrymu y gall fwrw glaw- byddwn yn gwneud penderfyniad yn ystod y bore.

Walk to Chapel Rock

On Thursday morning we will be walking to Chapel Rock. Parents are invited to join us. We will leave at 9.30am and return by lunchtime. Children will need:

 • school shirt and sweatshirt
 • long trousers, shorts or skirt that’s appropriate for walking (does not need to be school uniform) – pupils are  to change into their school uniform at lunchtime and for the remainder of the day
 • appropriate shoes / wellingtons for walking- pupils are to change into their school shoes for the remainder of the day
 • A coat
 • Bag and a drink for the journey
 • sun cream and hat

The forecast is for the possibility of rain- we will make a decision in the morning.

 

Priodas Bila a Bela y Bwgannod Brain / The Scarecrows Wedding

Bore ma, cafwyd priodas Bila a Bela yn yr ardd. Diolch yn fawr iawn i bawb am wneud ymdrech gyda’r gwisgoedd. Diolch yn fawr iawn i Mr Gareth Williams am ddod atom. Cafwyd bore hyfryd a diweddglo perffaith ir project.

This morning, Bila and Bela celebrated their wedding in the garden. Thank you everyone for the effort made with the clothes. Thank you Mr Gareth Williams for attending. We had a wonderful morning and a perfect ending for our project.

 

Nadolig Llawen

Hoffai staff Ysgol Tremeirchion ddymuno Nadolig Llawen i bawb.  Diolch yn fawr am y cardiau. y negeseuon clen a’r anrhegion.

Cofiwch fod yr ysgol ar agor i blant a staff  dydd Llun 7fed Ionawr.

 

The staff at Ysgol Tremeirchion would like to wish everyone a Merry Christmas. Thank you for the cards, the kind words and the presents.

Don’t forget that school starts for pupils and staff on Monday 7th January.

Mr Gethin H Jones

Helpu Hosbis Sant Cyndeyrn / Helping St Kentigern Hospice

Cawsom wasanaeth yn yr Eglwys prynhawn ‘ma er mwyn cyflwyno siec o £360 i Trevor o elusen St Cyndeyrn. Eglurodd Trevor am waith yr elusen a’u rol yn cefnogi pobl oedd yn yr hosbis. Codwyd yr arian gan y plant drwy gael eu noddi i gerdded neu rhedeg milltir y diwrnod yn ystod ein wythnos ‘Lles a Iechyd a Gwrth fwlio’. Diolch i bawb oedd wedi noddi’r plant ac hefyd i Mrs Ellis ac aelodau o Gyngor yr ysgol oedd wedi trefnu’r wythnos ar ein cyfer. Da iawn eto Ysgol Tremeirchion.

This afternoon we held a service in the Church in order to present a cheque for £360 to Trevor from the St Kentigern Charity.Trevor explained how the charity worked to support the people at the hospice. The money was raised during our ‘Health, Well being and Anti-bullying week’ when the pupils were sponsored to walk or run a mile. Thanks to everyone who sponsored the children and to Mrs Ellis and pupils from the School Council  for organising the week.  Well done once again Ysgol Tremeirchion.