Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn * 13.10.22 * Nasal Spray Flu Vaccinations

Nodyn i’ch atgoffa am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser ar:-

Ddydd Iau, 13eg o Hydref, 2022

Diolch i’r rhai sydd wedi cwbwlhau a dychwelyd eu ffurflenni caniatad.  Os nad ydych wedi gwneud, dim problem, cwbwlhewch a gyrrwch nhw i mewn i’r ysgol mor fuan â phosib os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

SN25 Flu Letter with date of school session 2022 (4)

A note to remind you of Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils on:-

Thursday, 13th October, 2022

Thank you to the ones who have completed and returned their consent forms.  If you haven’t done so, no problem, please complete and return them to school as soon as possible.

Many thanks.

Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn * 13.10.22 * Nasal Spray Flu Vaccinations

Mae’r dyddiad am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser wedi cael ei drefnu ar gyfer:-

Dydd Iau, 13eg o Hydref, 2022

Mae pob disgybl llawn-amser wedi derbyn llythyr (gweler y ddolen isod), taflen wybodaeth a ffurflen ganiatad (glas) heddiw.

A fyddwch mor garedig â chwbwlhau’r ffurflen ganiatad, gan nodi eich bod yn cytuno neu’n anghytuno i’ch plentyn dderbyn y brechiad, a’i dychwelyd i’r Ysgol erbyn Dydd Gwener, 16eg o Fedi os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

SN25 Flu Letter with date of school session 2022 (4)

The date for the Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils has been arranged for:-

Thursday, 13th October, 2022

Every full-time pupil has received a letter (see link above), information sheet and consent form (blue) today.

Please would you kindly complete the consent form, stating that you either agree or disagree to your child receiving the vaccination, and return it to School by Friday, 16th September.

Many thanks.

 

Diogelwch ar y we blwyddyn 3 a 4 / Internet safety Year 3 and 4

Heddiw cafodd Blwyddyn 3 a 4 gyflwyniad ‘Diogwlwch ar y we’ gan PC Gareth Williams. Roedd y cyflwyniad yn ddiddorol iawn a bu cyfle i’r plant holi a thrafod agweddau o sut i gadw’n ddiogel pan yn defnyddio’r we. Mae gwybodaeth defnyddiol iawn ar y wefan isod sydd hefyd ar gael i rieni.  Diolch i PC Gareth.

https://schoolbeat.cymru/cy/

Today our Year 3 and 4 class were given a presentation about ‘Keeping safe on-line’ by PC Gareth Williams. It was a very interesting presentation with opportunity for the children to take part in a question and answer session. There is additional information on the website below which is also accessible to parents. Our thanks to PC Gareth.

https://schoolbeat.cymru/en/

Capel Waengoleugoed, Y Waen

Yn ddiweddar, cawsom eitemau celf a chreffft gan Capel Waengoleugoed, Y Waen. Fe wnaethom ddefnyddio’r eitemau ar gyfer gwneud gwaith ‘collage’ ar gyfer cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd. Diolch yn fawr iawn iddynt am yr eitemau celf a chrefft.

Yna, dros yr wythnos yma, mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn ysgrifennu cardiau Pasg ar gyfer ymwelwyr Capel Waengoleugoed. Fe wnaeth pawb ysgrifennu gweddi’r Pasg yn eu cerdyn. Llwyddodd pob disgybl ym mlwyddyn 1 a 2 i ysgrifennu cerdyn i’r ymwelwyr. Diolch yn fawr iawn i bawb am ysgrifennu mor daclus ac am gyflwyno neges y Gwanwyn ar Pasg yn eu cardiau.

 

Recently, we received art and craft items from Waengoleugoed Chapel, Waen. We used the items to create our collages for the Urdd collage competitions. Thank you for the art and craft items.

During this week, year 1 and 2 pupils have been busy writing Easter cards for the people who attend ‘Capel Waengoleugoed. Every pupil wrote a special Easter prayer in each card. Thank you to all of the pupils for writing neatly in their cards and for writing about the Easter and Spring so wonderful in their cards.

* Ymgyrch ‘Brechwch eich Plentyn’ ~ ‘Vaccinate your Child’ Campaign *

Wythnos yma bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio ymgyrch newydd “Brechwch eich plentyn”.

Mae’r ymgyrch yn ein hannog i sicrhau bod ein plant yn cael eu brechiadau’n reolaidd ar yr adeg y cânt eu cynnig.  Dyma’r ffordd orau i’w diogelu rhag amrywiaeth o glefydau a allai fod yn ddifrifol, fel y frech goch, clwy’r pennau a rwbela.

Cynghorir rhieni/gofalwyr i ffonio eu Meddygfa, eu Hymwelydd Iechyd neu Nyrs Ysgol  os oes ganddynt unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth – https://betsicadwaladr.padlet.org/BetsiCampaigns/VaccinateYourChild

 

This week Betsi Cadwaladr University Health Board will be launching a new campaign “Vaccinate your child “.

The campaign encourages us to make sure our children get their routine immunisations at the time that they are offered.  This provides the best protection against a range of potentially serious diseases, such as measles, mumps and rubella.

Parents/carers are being advised to call their GP Practice, Health Visitor or School Nurse if they have any questions or concerns.

Click this link for further information – https://betsicadwaladr.padlet.org/BetsiCampaigns/VaccinateYourChild

 

Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Nodyn i’ch atgoffa bydd y hyfforddiant yma yn cael ei gynnig i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ar:-

Ddydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad ar y 15eg o Fawrth.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you that this training will be offered to pupils in Years 5 and 6 on:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed on 15th March.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.