Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn * 13.10.22 * Nasal Spray Flu Vaccinations

Mae’r dyddiad am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser wedi cael ei drefnu ar gyfer:-

Dydd Iau, 13eg o Hydref, 2022

Mae pob disgybl llawn-amser wedi derbyn llythyr (gweler y ddolen isod), taflen wybodaeth a ffurflen ganiatad (glas) heddiw.

A fyddwch mor garedig â chwbwlhau’r ffurflen ganiatad, gan nodi eich bod yn cytuno neu’n anghytuno i’ch plentyn dderbyn y brechiad, a’i dychwelyd i’r Ysgol erbyn Dydd Gwener, 16eg o Fedi os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

SN25 Flu Letter with date of school session 2022 (4)

The date for the Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils has been arranged for:-

Thursday, 13th October, 2022

Every full-time pupil has received a letter (see link above), information sheet and consent form (blue) today.

Please would you kindly complete the consent form, stating that you either agree or disagree to your child receiving the vaccination, and return it to School by Friday, 16th September.

Many thanks.

 

Capel Waengoleugoed, Y Waen

Yn ddiweddar, cawsom eitemau celf a chreffft gan Capel Waengoleugoed, Y Waen. Fe wnaethom ddefnyddio’r eitemau ar gyfer gwneud gwaith ‘collage’ ar gyfer cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd. Diolch yn fawr iawn iddynt am yr eitemau celf a chrefft.

Yna, dros yr wythnos yma, mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn ysgrifennu cardiau Pasg ar gyfer ymwelwyr Capel Waengoleugoed. Fe wnaeth pawb ysgrifennu gweddi’r Pasg yn eu cerdyn. Llwyddodd pob disgybl ym mlwyddyn 1 a 2 i ysgrifennu cerdyn i’r ymwelwyr. Diolch yn fawr iawn i bawb am ysgrifennu mor daclus ac am gyflwyno neges y Gwanwyn ar Pasg yn eu cardiau.

 

Recently, we received art and craft items from Waengoleugoed Chapel, Waen. We used the items to create our collages for the Urdd collage competitions. Thank you for the art and craft items.

During this week, year 1 and 2 pupils have been busy writing Easter cards for the people who attend ‘Capel Waengoleugoed. Every pupil wrote a special Easter prayer in each card. Thank you to all of the pupils for writing neatly in their cards and for writing about the Easter and Spring so wonderful in their cards.

* Ymgyrch ‘Brechwch eich Plentyn’ ~ ‘Vaccinate your Child’ Campaign *

Wythnos yma bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio ymgyrch newydd “Brechwch eich plentyn”.

Mae’r ymgyrch yn ein hannog i sicrhau bod ein plant yn cael eu brechiadau’n reolaidd ar yr adeg y cânt eu cynnig.  Dyma’r ffordd orau i’w diogelu rhag amrywiaeth o glefydau a allai fod yn ddifrifol, fel y frech goch, clwy’r pennau a rwbela.

Cynghorir rhieni/gofalwyr i ffonio eu Meddygfa, eu Hymwelydd Iechyd neu Nyrs Ysgol  os oes ganddynt unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth – https://betsicadwaladr.padlet.org/BetsiCampaigns/VaccinateYourChild

 

This week Betsi Cadwaladr University Health Board will be launching a new campaign “Vaccinate your child “.

The campaign encourages us to make sure our children get their routine immunisations at the time that they are offered.  This provides the best protection against a range of potentially serious diseases, such as measles, mumps and rubella.

Parents/carers are being advised to call their GP Practice, Health Visitor or School Nurse if they have any questions or concerns.

Click this link for further information – https://betsicadwaladr.padlet.org/BetsiCampaigns/VaccinateYourChild

 

Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Nodyn i’ch atgoffa bydd y hyfforddiant yma yn cael ei gynnig i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ar:-

Ddydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad ar y 15eg o Fawrth.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you that this training will be offered to pupils in Years 5 and 6 on:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed on 15th March.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.

Cynllun Coed Clawdd Offa Project

Yn ystod tymor yr Hydref roedd disgyblion bl 3 a 4 wedi cymryd rhan yng Nhynllun Coed Clawdd Offa. Bu’r disgyblion yn plannu coed ar hyd y llwybr sydd ar y bryniau uwchben yr ysgol ac hefyd yn gwneud gwaith celf.

Mae arddangosfa o’r gwaith yn y galeri yn Mharc Gwledig Loggerheads tan dydd Mercher 8fed Mawrth.

During the Autumn Term pupils in years 3 and 4 took part in the Coed Clawdd Offa project. The pupils planted trees along the path on the hill above the school and also produces some craft work.

There is a display of the work in the gallery at Loggerheads Country Park until Wednesday 8th March.

https://www.visitclwydianrange.co.uk/community_and_culture/item/73330/Loggerheads_Country_Park.html

Gaeaf Llawn Lles ~ Winter of Wellbeing

​Fel rhan o’r ymgyrch Gaeaf Llawn Lles bydd nifer o weithgareddau celf i’r teulu yn bennaf i blant 6-11 yn cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.  Gweler y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

https://winterofwellbeing.readingagency.org.uk/?locale=cy

https://winterofwellbeing.readingagency.org.uk/?locale=en

As part of the Winter of Wellbeing campaign your local library will host family art workshops (6-11 yrs).  Please see link above for further information.

Llau pen a llyngyr edau – gwybodaeth i rieni / Headlice and threadworms – information for parents

Llau pen / Headlice

Os ydych yn meddwl bod gan eich blentyn llau pen cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

  • Os canfyddir llau pen byw yng ngwallt disgybl, byddwn yn hysbysu rhiant y plentyn (mewn cyfrinachedd) fel y gallant drin yr heintiaid. Ni fyddwn yn hysbysu’r holl rieni.

If you think your child has headlice click on the link below for more information.

  • If a pupil in school is found to have a live moving louse, the infected child’s parent will be informed (in confidence) so that they can treat the infection. There is no need for us to inform all parents.

20953_Head lice fact sheet (W)

20953_Head lice fact sheet (E)

WG Head Lice Leaflet (W) (1)

WG Head Lice Leaflet (E)

Llyngyr edau / Threadworms

Os ydych yn meddwl bod gan eich blentyn llyngyr edau, cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

  • Mae’n arfer dda cysylltu gyda’r ysgol ond ni fyddwn yn hysbysu’r holl rieni.

If you think your child has threadworms, click on the link below for more information.

  •  It is good practice to inform the school but there is no need for us to inform all parents.

https://111.wales.nhs.uk/Threadworms/?locale=cy

https://111.wales.nhs.uk/Threadworms/?locale=en

Atgoffa/Reminder: Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn YFORY! * 23.11.21 * Nasal Spray Flu Vaccinations TOMORROW!

Bydd y Tim Nyrsio Ysgol yma yfory i weinyddu yr uchod i’r disgyblion llawn-amser sydd wedi dychwelyd eu ffurflenni caniatad.

Dosbarthwyd y wybodaeth a’r ffurflenni caniatad (gwyrdd) ym mis Medi.

Dyma gopi o’r llythyr gan y Tim Nyrsio Ysgol – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Diolch yn fawr.

The School Nursing Team will be here tomorrow to administer the above to the full-time pupils who have returned their consent forms.

The information and consent forms (green) were distributed in September.

Here’s a copy of the letter from the School Nursing Team – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Thank you.