HWB Cymru – gwybodaeth rhieni / HWB Wales – parent’s information

Gweler yr wybodaeth isod. Mae angen i rieni arwyddo cytundeb a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Gwener 9fed Tachwedd. Byddwn yn anfon copi papur adref heddiw.

Please see the information below. Parents will need to sign the agreement and return the forms to school by Friday 9th November. A paper copy will be sent home today.

 

Llythyr Cytundeb rhieni 2018 Parent Consent HWB letter

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixA-CY

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixBw20.04.18

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixAe22.06.18

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixBe20.04.18

Cyngerdd Gadeirlan nos Sadwrn 6ed Hydref – llythyr trefniadau / Gadeirlan Concert Saturday 6th October- arrangements letter

Gweler lythyr isod yn amlinellu trefniadau’r noson. Cofiwch anfon y bonyn yn ol i’r ysgol erbyn dydd Gwener. Diolch i bawb sy’n cymryd rhan.

Please see below the letter outlining the arrangements for the evening. Please return the reply slip by Friday. Thanks to all who are taking part.

 

Trefniadau Cyngerdd Gadeirlan Concert 6 10 18

NODYN PWYSIG I RIENI/GWARCHODWYR DISGYBLION BL. 6 / IMPORTANT NOTE TO PARENTS/GUARDIANS OF YEAR 6 PUPILS

Mae’n holl bwysig fod y ffurflenni yr ydych wedi eu derbyn gan Ysgol Uwchradd Glan Clwyd yn cael eu cwbwlhau a’u dychwelyd i Ysgol Tremeirchion

ddim hwyrach na DYDD GWENER, 18FED O FAI os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr iawn.

 

It is most urgent that the forms you have received from Ysgol Uwchradd Glan Clwyd are completed and returned to Ysgol Tremeirchion

by no later than THIS FRIDAY, 18TH MAY please.

Thank you.

Cegin mwd / Mud kitchen

Cegin mwd o gronfa y loteri fawr / Mud kitchen funded by the big lottery.

 

Yn ystod tymor yr haf bu’r ysgol yn llwyddiannus yn eu cais am gronfa y loteri fawr. O ganlyniad mae ardal yr ardd/ ardal dysgu tu allan yn dechrau edrych yn dra wahanol. Yn ystod yr wythnosau diwethaf bu Ondrej Uhrin yn adeiladu cegin mwd ar gyfer disgyblion yr ysgol a cylch meithrin. Mae’r canlyniad yn arbennig. Dioch i Ondrej ac i Pippa Gallagher am drefnu y gwaith yma. Bydd y disgyblion wrth eu bodd.

During the summer term we were successful in our bid for big lottery funding. The garden area/outside learning area is beginning to look very different. During the last few weeks Ondrej Uhrin has been building a mud kitchen for the pupils and for cylch meithrin. The result is fantastic. Thanks to Ondrej and to Pippa Gallagher for arranging the work. The pupils will really enjoy using this.