LLYTHYR I MEITHRIN, DERBYN A BLWYDDYN 1 / NURSERY, RECEPTION & YEAR 1 LETTER

LLYTHYR DYDD GWYL DEWI-ST. DAVID’S DAY LETTER

Cegin mwd / Mud kitchen

Cegin mwd o gronfa y loteri fawr / Mud kitchen funded by the big lottery.

 

Yn ystod tymor yr haf bu’r ysgol yn llwyddiannus yn eu cais am gronfa y loteri fawr. O ganlyniad mae ardal yr ardd/ ardal dysgu tu allan yn dechrau edrych yn dra wahanol. Yn ystod yr wythnosau diwethaf bu Ondrej Uhrin yn adeiladu cegin mwd ar gyfer disgyblion yr ysgol a cylch meithrin. Mae’r canlyniad yn arbennig. Dioch i Ondrej ac i Pippa Gallagher am drefnu y gwaith yma. Bydd y disgyblion wrth eu bodd.

During the summer term we were successful in our bid for big lottery funding. The garden area/outside learning area is beginning to look very different. During the last few weeks Ondrej Uhrin has been building a mud kitchen for the pupils and for cylch meithrin. The result is fantastic. Thanks to Ondrej and to Pippa Gallagher for arranging the work. The pupils will really enjoy using this.

Gwisg Ysgol, cotiau a bagiau / School Uniform, coats and bags.

Annwy rieni,

Yn ystod yr haf dyma’r ysgol, ar ran y Cyngor Ysgol yn archebu a threfnu blychau newydd yn lle’r bachyn ar gyfer cotiau a bagiau’r plant. Mae pob disgybl ym mlwyddyn 2 i 6 yn awr gyda blwch eu hunain sydd i’w weld yn gweithio’n llawer hwylusach i bawb. Serch hynny rydym yn casglu nifer o eitemau ar ddiwedd y dydd sydd unai ar y llawr neu wedi ei adael ar y cae. Dydd Gwener diwethaf roedd 16 crys chwys a 6 o gotiau wedi eu casglu o amgylch yr ysgol gan y staff a rhain yma dros y penwythnos. Yn gynharach yn yr wythnos roeddwn wedi dangos i’r plant pentwr o dillad yr oedd y staff wedi ei gasglu ers mis Medi, gan amcangyfrif bod rhyw £300 o werth o ddillad ynddo. Yn y caban mae pentwr o ddillad di-enw sydd wedi ei gasglu flwyddyn diwethaf a hwn yn werth rhyw £500.

Mae’r dillad yn ddrud a gallaf ddeall rhwystredigaeth rhieni pan mae’r plant yn dod adref heb eitemau o wisg ysgol ac addysg gorfforol. Mae enwau ar rai  ond nid ar bob un. Rydym yn gofyn i’r rhieni ein helpu drwy ennyn ar y plant i gymryd cyfrifoldeb am roi eu siwmper, cot a bag yn daclus yn eu blwch, ac iddynt fynd a nhw adref ar ddiwedd y dydd.

Dear parents,

During the summer term the school, on behalf of the School Council, purchased shelving/boxes to replace the pegs for coats, bags. Every pupil in Year 2 to 6 has their own storage area and this is much more convenient for all. Unfortunately we are still collecting items which have either been left on the floor or on the field. Last Friday 16 sweatshirts and 6 coats had been collected from around the school and left in the school over the weekend. Earlier in the week I had shown the children a pile of clothing that has been collected since September, with an estimated value of about £300. In the caban we have bags of clothing collected last year with no names with an estimated value of £500.

These are expensive items, and I can understand parents frustration when children come home without items of school uniform or physical education kit. Some have names but not all. We are respectfully asking for parents to support us by reminding their children that they need to take responsibility and put their jumper, coat, and bag tidily away in their storage area, and for them to take them home at the end of each day.

Yn gywir / Regards

 

Mr Gethin H Jones

Pennaeth

TTRockstars

Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion blwyddyn 2 i 6 yn defnyddio’r meddalwedd yma yn gyson yn yr ysgol ac hefyd yn y cartref. Mae monitro cynnydd disgyblion gennym ni yn yr ysgol yn dangos bod sgiliau dwyn i gof lluosi a rhannu y disgyblion yn gwella’n sylweddol, os yw’n cael ei ddefnyddio yn rheolaidd. Mae posib i rieni hefyd gadw golwg ar gynnydd eich plentyn drwy agor ‘Fi’ – ‘Fy ystadegau’ ar ol mewngofnodi. Gweler y ddogfen isod sydd wedi ei greu gan y cwmni (Saesneg yn unig mae’n ddrwg gennyf) am fwy o wybodaeth. Mae’r ddogfen hefyd wedi ei leoli ar y wefan o dan – ‘Disgyblion-Dolenni Defnyddiol-TTRockstars-Parents logging in to TTrockstars’.

Mae’r disgyblion yn mwynhau dysgu eu tablau drwy ddefnyddio’r meddalwedd felly rwy’n annog rhieni i roi digon o gyfle iddynt yn y cartref. Mae wir yn gallu bod yn hwyl. Cysylltwch gyda’r ysgol os ydych angen mwy o gymorth. Rydym wedi cofrestru blwyddyn 1 hefyd – eu man cychwyn nhw fuasai defnyddio  ‘Garage’ ac ‘Arena’ ac yna Blwyddyn 1. 

Llongyfarchiadau i’r plant sydd wedi derbyn tystysgrifau ‘Seren yr Wythnos TTRockstars’

 

Most of our pupils in years 2 to 6 regularly use the software i school and at home.  Our monitoring processes of the progress pupils are making shows that the recall skills of multiplication and division show improvement if pupils have regular access to the program. It is possible for parents to monitor the progress of their individual child by opening ‘Me’ – ‘My stats’ once you have logged in. Please see the document below which has been published by the company. The document can also be found on the web-site under- ‘Pupils-Useful links-TTRockstars-Parents logging in to TTrockstars’.

The pupils do enjoy learning their tables using this software and I once again would like to suggest that pupils are given opportunities to access it at home. It really can be fun. Please contact the school if you need more support. We have also registered Year 1 – I would suggest that their starting point would be ‘Garage’ and ‘Arena’ and then Year 1.

Congratulations to those pupils who have received ‘Seren yr Wythnos TTRockstars’ certificates.

Parents – logging in to ttrockstars add Trem

 

Holiadur Barn Rhieni / Parent Opinion Questionnaire

Gweler y llythyr  a’r holiadur atodedig. Dyma eich cyfle i fynegi eich barn am ein hysgol. Bydd copi ar bapur yn cael ei anfon allan fory.

Please see the attached letter and questionnaire. This is your opportunity to tell us your opinion about the school. A paper copy will be sent out tomorrow.

llythyr Holiadur Ionawr 2017

 

Holiadur Rhieni Rhan 1a 2 Ionawr 2017

 

Questionnaire for Parents Part 1 and 2 Jan 2017

 

Noson Golwg ar Gynnydd Disgybl / Pupil Progress Evening

ProgressCards

Cofiwch y bydd Noson Golwg ar Gynnydd eich plentyn ar 19/10/16. Bydd yr athrawon ar gael rhwng 3.30yp hyd at 6.00yh.

Cyn y cyfarfod byddwch yn derbyn targedau eich plentyn. Does dim gorfodaeth i chi fynychu’r cyfarfod os ydych yn hapus gyda cynnydd eich plentyn.

Nid oes amserlen cwrdd gyda’r athrawon. Byddwn yn treialu system ‘cyntaf i’r felin…’, felly efallai y bydd angen aros eich tro.

Mae lle i arddangos llyfrau’r plant yn brin. Serch hynny fe allwn ddangos samplau o waith i chi. Gellir gofyn i weld llyfrau eich plentyn unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Trefnwch hyn gyda’r athrawon.

Bydd pob cyfarfod hyd at 10 munud.

Lleoliad y cyfarfod:

Meithrin/Derbyn 1 a 2 / Nursery/Reception 1 and 2 – Ystafell yr Hendre

Blwyddyn 3  a 4 / Year 3 and 4 – Ystafell y Llan

Blwyddyn 5 a 6 Year 5 and 6 – Caban

Mae Ystafell y Graig yn cael ei ddefnyddio gan y Clwb ar ol Ysgol

………………………………………………………………………………………….

 Just a reminder that we will be holding a Pupil Progress Evening on 19/10/16. Teachers will be available between 3.30 and 6.00pm. 

Before the meeting you will be given your child’s targets. There is no need to attend if you are happy with the progress your child is making.

There are no specific times set for the meeting. We are trialling a ‘first come first served’ system, and therefore you may need to wait your turn.

Space is limited to display children’s books. However, we may show you samples of work. You can request to see your child’s work at any time in the year. Just arrange a meeting with the teachers.

Each meeting will last up to 10 minutes.

Venue for meetings:

Meithrin/Derbyn 1 a 2 / Nursery/Reception 1 and 2 – Ystafell yr Hendre

Blwyddyn 3  a 4 / Year 3 and 4 – Ystafell y Llan

Blwyddyn 5 a 6 Year 5 and 6 – Caban

Ystafell y Graig is being used by the After School Club.

Diweddaru llythyr diwedd blwyddyn 2016 Update end of year letter

Dyma ddiweddariad y llythyr – llwyd yw lliw trowsus neu sgert ysgol nid du. Ymddiheuriadau am y gwall hyn yn y llythyr gwreiddiol.

Here is an update to the letter – grey is the school colour for trousers or skirt and not black. Apologies for this error in the original letter.

llythyr diwedd blwyddyn 2016 End of year letter2