NEWYDDION DA AM Y SIOP GWISG YSGOL! GOOD NEWS REGARDING THE SCHOOL UNIFORM SHOP!

Ysgrifennaf i’ch hysbysu y bydd Siop Threads yn Ninbych, sy’n gwerthu ein gwisg ysgol, yn ail-agor ar Ddydd Mawrth, 7fed o Orffennaf!

Dyma’r dyddiau ac amseroedd y byddant ar agor fel a ganlyn:-

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener – 10.00yb tan 5.00yp

Dydd Sadwrn – 10.00yb tan 4.00yp

Bydd mesurau pellter cymdeithasol yn cael eu defnyddio yn y siop bob amser i gadw pawb yn ddiogel.

Atodaf hefyd ragor o fanylion ar sut i archebu ar-lein, gyda’r ddau opsiwn yma ar gael – cludiant i’ch cartref neu wasanaeth ‘click & collect’ o Siop Threads yn Ninbych.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r brif allfa yn yr Amwythig ar 01743 440449.

Llawer o ddiolch.

Denbigh Shop Leaflet

school shop direct leaflet 2020

I write to inform you that the Threads shop in Denbigh, who sell our school uniform, will re-open on Tuesday, 7th July!

Days of opening and times are as follows:-

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday – 10.00am till 5.00pm

Dydd Sadwrn – 10.00am till 4.00pm

Social distancing measures will be practised at all times to keep everyone safe.

I also attach further details on how to order online, with these two options available – home delivery or a ‘click & collect’ service from Threads Shop in Denbigh.

If you require any further information, please contact the main outlet in Shrewsbury on 01743 440449.

Many thanks.

 

 

 

LINC I’R GWEITHWYR ALLWEDDOL / LINK FOR THE KEY WORKERS

Annwyl rieni,

Mae’n hynod o bwysig os ydych yn gweithwyr allweddol eich bod yn llenwi’r holiadur yma yn y linc isod. Bydd y Sir yn rhoi rhestr o enwau’r disgyblion i mi dechrau wythnos nesaf.

Diolch yn fawr iawn

Elinor Wyn Ellis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kyP33WFzFhBAu_xZ0GJ0fSVURU9EWjRWVTlLNExQU1dPR0YxSU5GUUZIMC4u

Dear parents/guardians,

It is important that if you are a key worker that you fill in this questionnaire following the link, the county will then provide me with a list of names of pupils that can attend the school on Monday.

Thank you

Elinor Wyn Ellis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kyP33WFzFhBAu_xZ0GJ0fSVURU9EWjRWVTlLNExQU1dPR0YxSU5GUUZIMC4u

 

 

URGENT MESSAGE FROM SCHOOL – ENGLISH VERSION

Dear Parents

Ysgol Tremeirchion will be open next week for pupils of parents who are ‘Keyworkers’ only and pupils who receive Free School Meals.  You are required to let the County know if you are a Key Worker before your child/ren can attend school.  There are strict rules we have to follow.  The County will be providing us with a list of pupils’ names.

 The school will be open on Monday 23.3.20 for your child/children.

 • We intend to provide breakfast club- it will start at 8am with Mrs Delyth Williams.
 • The school will then be open until 3.15pm.
 • We will be providing school meals or you can provide a packed lunch.
 • Cylch Meithrin will run every afternoon.
 • There will be no After School Club.
 • Remember the usual school uniform

The school will not be providing normal lessons for your child/children.

Our intention is to create a timetable for teachers and teaching assistants to ensure that your child/children have good care. The staff will plan activities daily for the children similar to a club.

Thank you for your continued support in this difficult and challenging time.  We wish all our pupils and families our best wishes over the next few weeks.

Yours sincerely,

Elinor Wyn Ellis

 

NEGES PWYSIG GAN YR YSGOL- FERSIWN CYMRAEG

Annwyl Rhiant/Warchodwr,

Bydd Ysgol Tremeirchion yn agored ar gyfer disgyblion rhieni sydd yn Gweithwyr Allweddol (Keyworkers) a disgyblion sydd yn derbyn Cinio Ysgol am Ddim yn unig wythnos nesaf. Mae angen i chi gadael y sir wybod drwy lenwi’r linc ar wefan yr ysgol os ydych yn Gweithwyr Allweddol cyn bod eich plentyn / plant yn cael mynychu’r ysgol. Mae yna reolau llym rydym yn gorfod eu dilyn. Bydd y Sir yn gyrru rhestr o enwau’r disgyblion i ni.

 • Bydd yr ysgol ar agor dydd Llun 23.3.20 ar gyfer eich plentyn/plant.
 • Rydym yn bwriadu cynnig clwb brecwast- fydd yn cychwyn am 8 y.b gyda Mrs Delyth Williams.
 • Bydd yr ysgol wedyn ar agor tan 3.15 y.p
 • Mi fyddwn yn darparu cinio ysgol neu fe allwch chi ddarparu pecyn bwyd fel arfer.
 • Mi fydd yno Cylch Meithrin bob prynhawn.
 • Ni fydd Clwb ar ol Ysgol.
 • Cofiwch gwisg ysgol arferol

Ni fydd yr ysgol yn cynnal gwersi arferol. Rydym yn bwriadu creu amserlen i’r staff dysgu a chymhorthyddion a fydd yn sicrhau bod pob un plentyn yn cael gofal da. Mi fydd y staff yn cynllunio cyfres o weithgareddau dyddiol i’r plant, yn debyg i glwb.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus yn yr amser annodd a heriol hwn. Rydym yn dymuno pob dymuniad da I’n holl disgyblion a theuluoedd dros yr wythnosau nesaf.

Yn gywir,

Elinor Wyn Ellis

NEGES GAN Y SIR / A MESSAGE FROM COUNTY

Neges gan y Sir / Message from the County

 

Dear Parent / Guardian

We appreciate that these are very difficult times for you and your families and as a front line key workers you will have significant concerns about provision for your children now schools have closed.   We have been working with our schools to determine the best course of action to support you at this time.   We are aware you have requested support with provision through the online process to identify Key Workers.   We have agreed with schools that the majority of schools will remain open to offer provision for your child / children to enable you to continue to perform your critical duties at this time. 

All schools will remain open with the exception of Ysgol Pendref, Ysgol Trefnant, Ysgol Llanbedr and St Asaph VP.   For key workers who have children in these schools you will be asked to go to your nearest school which will be, Esgob Morgan for St Asaph VP, Ysgol Frongoch for Ysgol Trefnant, Ysgol Frongoch for Ysgol Pendref and Ysgol Borthyn for Ysgol Llanbedr.    We have asked staff from these schools to accompany the children where possible.

School kitchens will be open to provide meals for the key worker children and payment will be through the normal processes.   Pupils of Key workers who are eligible for free school meals will receive a meal as usual.

The arrangements outlined in this letter will be monitored and adapted as circumstances develop, which, as you will appreciate, is occurring at pace. The guidance issued is based on the most recent advice from UK & Welsh Government and from discussions across the Council

It is important that schools and other educational establishments remain safe places for children, and we must prioritise the health of our staff. The fewer children who attend school, the lower the risk that this virus can spread and infect vulnerable individuals across the authority.   If you are not a key worker please do not attempt to access this provision.

As other key worker groups are identified parents in these groups must apply via the on line form to be able access the provision.   Schools will themselves be communicating with parents to explain the provision they are offering and the local arrangements including breakfast and after school arrangements if capacity allows.

 

Many thanks for your continued patience and understanding.

 

‘Cwrs deall ei plentyn’ i rieni / ‘Understanding your child’ course for parents

Gweler isod y ddolen am fwy o wybodaeth am y cwrs defnyddiol a diddorol yma i rieni. Mae am ddim!!

Please follow the link for information regarding this useful and interesting course for parents. It’s free!!

Solihull poster Understanding your child

Solihull poster Understanding your child Welsh

HWB Cymru – gwybodaeth rhieni / HWB Wales – parent’s information

Gweler yr wybodaeth isod. Mae angen i rieni arwyddo cytundeb a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Gwener 9fed Tachwedd. Byddwn yn anfon copi papur adref heddiw.

Please see the information below. Parents will need to sign the agreement and return the forms to school by Friday 9th November. A paper copy will be sent home today.

 

Llythyr Cytundeb rhieni 2018 Parent Consent HWB letter

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixA-CY

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixBw20.04.18

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixAe22.06.18

GuidanceforschoolsandPRUsondatasharing-AppendixBe20.04.18