CEISIADAU MEITHRIN, DERBYN AC UWCHRADD MEDI 2021 / NURSERY, RECEPTION & SECONDARY APPLICATIONS SEPT 2021

Dyma’r wybodaeth ar sut i wneud cais am le yn y dosbarth Meithrin, Derbyn ac Uwchradd ar gyfer mis Medi, 2021.

Letter to Parents 2021 Admissions – Cym (5)

This is the information on how to apply for a place in the Nursery, Reception and Secondary class for September, 2021.

Letter to Parents 2021 Admissions – Eng (2)

Diolch yn fawr / Thank you

NEWYDDION DA AM Y SIOP GWISG YSGOL! GOOD NEWS REGARDING THE SCHOOL UNIFORM SHOP!

Ysgrifennaf i’ch hysbysu y bydd Siop Threads yn Ninbych, sy’n gwerthu ein gwisg ysgol, yn ail-agor ar Ddydd Mawrth, 7fed o Orffennaf!

Dyma’r dyddiau ac amseroedd y byddant ar agor fel a ganlyn:-

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener – 10.00yb tan 5.00yp

Dydd Sadwrn – 10.00yb tan 4.00yp

Bydd mesurau pellter cymdeithasol yn cael eu defnyddio yn y siop bob amser i gadw pawb yn ddiogel.

Atodaf hefyd ragor o fanylion ar sut i archebu ar-lein, gyda’r ddau opsiwn yma ar gael – cludiant i’ch cartref neu wasanaeth ‘click & collect’ o Siop Threads yn Ninbych.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r brif allfa yn yr Amwythig ar 01743 440449.

Llawer o ddiolch.

Denbigh Shop Leaflet

school shop direct leaflet 2020

I write to inform you that the Threads shop in Denbigh, who sell our school uniform, will re-open on Tuesday, 7th July!

Days of opening and times are as follows:-

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday – 10.00am till 5.00pm

Dydd Sadwrn – 10.00am till 4.00pm

Social distancing measures will be practised at all times to keep everyone safe.

I also attach further details on how to order online, with these two options available – home delivery or a ‘click & collect’ service from Threads Shop in Denbigh.

If you require any further information, please contact the main outlet in Shrewsbury on 01743 440449.

Many thanks.