Tocynnau Sioe Nadolig / Christmas Show Tickets

Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion Christmas Show

Cynhelir Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion eleni yn Neuadd y Dref, Dinbych ar nos Fawrth, Rhagfyr 20fed am 6:00pm.  Mae cost llogi’r neuadd oddeutu £200 a bydd angen talu hefyd am fws i gludo disgyblion a staff i ymarfer yno ar yr un diwrnod.

Er mwyn talu rhai o’r costau rydym wedi penderfynu gwerthu tocynnau ar gyfer y perfformiad.  Cost y tocynnau yw £2 yr un i oedolion ac am ddim i blant o dan 18.  Rydym wedi dyrannu 6 tocyn i bob teulu gydag unrhyw docynnau sbâr yn cael eu rhyddhau a’u gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin.  Gallwch archebu tocynnau drwy ParentPay (cyfrif eich plentyn hynaf) tan ddydd Llun, Rhagfyr 12fed.  Nodwch yn yr adran ‘Notes’ y nifer o docynnau oedolyn a phlentyn yr hoffech archebu, hyd at uchafswm o 6 tocyn.  Gofynnwn yn garedig i chi dalu £2 am bob tocyn oedolyn, er enghraifft, os ydych yn archebu 3 tocyn oedolyn a 3 thocyn plentyn, talwch £6, os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.


Ysgol Tremeirchion’s Christmas Show this year will be held at Denbigh Town Hall on Tuesday, December 20th at 6:00pm.  The cost of hiring the hall is around £200 and we will also need to pay for a coach to transport pupils and staff for a rehearsal on the same day.

In order to cover some of these costs we have decided to sell tickets for the performance.  The tickets cost £2 each for adults and free for children under 18.  We have allocated 6 tickets per family with any spare tickets released closer to the date and sold on a first come, first served basis.  You’re able to order tickets using ParentPay (your eldest child’s account) until Monday, December 12th.  Please specify in the ‘Notes’ section how many adult and child tickets you would like to order, up to a maximum of 6 tickets.  Please pay £2 for each adult ticket, for example, if you order 3 adult tickets and 3 child tickets, please pay £6.

Thank you for your cooperation.