Caniatad defnyddio Ffotograffau/Ffilmiau o Ddisgyblion ~ Consent for using Photographs/Films of Pupils

Fel y gwyddoch byddwn yn recriwtio Pennaeth newydd i ddechrau yn y rôl o Fis Medi 2022 ymlaen.  Fel rhan o’r broses recriwtio mae’r Corff Llywodraethol wedi cytuno ei bod hi’n bwysig fod unrhyw becyn gwybodaeth yn hyrwyddo’r ysgol gymaint â phosib ac awgrymwyd ein bod yn defnyddio ffotograffau, ffilmiau o’r disgyblion fel rhan o hyn.

Byddwch wedi cwbwlhau ffurflen ganiatad blynyddol ar gyfer defnyddio ffotograffau ayyb o’ch plentyn/plant ond mae yna bosibilrwydd bydd y pecyn gwybodaeth yn cael ei rannu yn ehangach.

Felly, os NAD YDYCH yn rhoi caniatad i’ch plentyn/plant gael eu ffotograffu/ffilmio ar gyfer y pwrpas hwn, a fedrwch chi gysylltu â’r ysgol erbyn diwedd y dydd, Dydd Llun, 14eg o Chwefror, os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

As you are aware we will be recruiting a new Headteacher to start in the role as of September 2022.  As part of the recruitment process the Governing Body agreed that it was important that any application pack promoted the school as much as possible and it was suggested that we used photographs, films of the school pupils as part of this.

You will have previously completed an annual consent form for the use of photographs etc of your child/children but there is a possibility that the application pack will be shared further afield.

Therefore, if you do NOT consent for your child/children to be photographed/filmed for this purpose, can you please contact the school by close of day, Monday, 14th February.

Thank you.