Cymorth Cyntaf / First Aid

Cynllun Cymorth Cyntaf 

Yn ddiweddar archebwyd diffibriliwr a fydd ar gael i’w ddefnyddio mewn argyfwng a bydd hwn wedi ei leoli yn Ysgol Tremeirchion (ar hyn o bryd yn yr adeilad). Gwnaed hyn yn bosibl drwy gynllun oedd yn cynnwys Cyngor yr Ysgol a holl ddisgyblion yr ysgol, Cymdeithas Rhieni ac Athrawon, Heddlu Gogledd Cymru a staff o Adran Cardiaidd Ysbyty Glan Clwyd. Dyma godi eich ymwybyddiaeth am weithgareddau fydd yn awr yn digwydd o fewn y pythefnos nesaf:

Pnawn Dydd Gwener 11 Mai- bydd aelodau o flwyddyn 2 i 6 o Gyngor yr Ysgol yn ymweld a Prif Orsaf Heddlu Gogledd Cymru, i ddiolch iddynt am eu cyfraniad o £200 tuag at archebu’r diffibriliwr. Diolch i Mr Piper am drefnu hyn.

Bore Dydd Mercher 16 Mai – bydd hyfforddiant Cymorth Cyntaf i ddisgyblion Blwyddyn 2 i 6 yn cael ei ddarparu gan aelodau o staff Adran Cardiaidd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ar ol ysgol nos Fercher 16 Mai – bydd Mrs Gwenan Williams yn cynnal hyfforddiant defynyddio’r deffibriliwr  i’r staff. Byddwn yn agor yr hyfforddiant i’r gymuned leol hefyd.

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r fenter yma.

First Aid project

Ysgol Tremeirchion have recently purchased a defibrillator which will be available to use  in an emergency and will be located in the school (currently it will be inside). This was made possible through a project that has involved the School Council and all the pupils, Parent and Teachers Association, North Wales Police and staff from the Cardiology Department at Ysgol Glan Clwyd. Here are some of the events that will take place over the next few weeks:

Friday afternoon on 11th May – year 2 to 6 members of the School Council will visit the North Wales Police Headquarters  to thank them for their contribution of £200 to enable us to buy the defibrillator. Thanks to Mr Piper for organising this.

Wednesday morning on 16th May– first aid training provided by members of the Cardiology Team from Glan Clwyd Hospital for pupils in Years 2 to 6.

Wednesday evening on 16th May– Mrs Gwenan Williams will be running a course on using the defibrillator with staff. Members f the local community will also be invited to attend.

Thank you to everyone that has supported us with this project.

 

 

 

Diweddariad Aelodaeth Llywodraethwyr / Governing Body Membership Update

Yn ystod cyfarfod Llawn Llywodraethwyr ar nos Fercher 28 Chwefror, etholwyd Mr John Piper fel Cadeirydd Llywodraethwyr.

Yn ogystal mae dau apwyntiad diweddar ir Corff Llywodraethu:

Mr. Dewi Davies (Cymunedol)

Mr. David Davies (Awdurdod Lleol)

Croeso i’r aelodau newydd.

 

During the Full Governors meeting on Wednesday 28th February, Mr John Piper was elected as Chair of Governors.

Two other recent appointments to the Governing Body are:

Mr. Dewi Davies (Community)

Mr. David Davies (Local Authority)

A warm welcome to our new members.

Etholiad rhiant llywodraethwr/wraig / Election of parent governor

Mae cyfnod un o’r rhieni lwyodraethwyr yn dod i ben diwedd mis Chwefror. Gweler y llythyr a’r ffurflen isod am fwy o fanylion.

The term of one of our parent governors will finish at the end of February. Please see the letter and form below  for more details

hysbysu rhiant llyw 5 2 2018 parent gov notice

Ffurflen HYSBYS O DDIDDORDEB DECLARATION OF INTEREST form