Ymweliad Tudur Wyn / Tudur Wyn’s Visit

Bore Dydd Gwener, cawsom ymweliad arbennig iawn gan Mr Tudur Wyn Jones (gŵr Anti Iona) i gan ambell i gân gan gynnwys “Yma o Hyd” gyda’r disgyblion. Roedd yn gyfle gwych i’r disgyblion ganu yn eu crysau t coch, gwyn a gwyrdd yn y babell ac hefyd yn seibiant haeddianol o weithgareddau’r mabolgampau. Diolch yn fawr iawn i Tudur am ddod atom.

Friday morning, we had a special visit from Mr Tudur Wyn Jones (Anti Iona’s husband) to sing a couple of songs including “Yma o Hyd” with the pupils. It was a brilliant opportunity for the pupils to sing in their red, white and green t-shirts in the tent and also a well deserved break from the sports day activities. Thank you Tudur for visiting us at the school.

 

Rhaglen radio yr ysgol / The school’s radio show

Mae blwyddyn 5 a 6 wrthi’n cynllunio a chreu rhaglen radio ar gyfer yr ysgol. Fel rhan o’r prosiect dyma nhw’n holi Gareth Iwan Jones (uwch-gynhyrchydd Radio Cymru) am sut i greu rhaglen radio llwyddiannus. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r rhaglen gyda chi yn y dyfodol agos!

Year 5 and 6 are busy planning and creating a radio show for the school. Here they are asking Gareth Iwan Jones (Radio Cymru’s executive producer) about how to create a successful radio show. We’re looking forward to sharing the programme with you in the near future!

Band y Mis / Band of the Month

Fel rhan o waith rydym yn ei wneud ar y siarter iaith, mae’r llysgenhadon iaith wedi dewis bandiau Cymraeg gwahanol ar gyfer pob mis. Mis Mawrth band y mis yw ‘Welsh Whisperer’. Dyma i chi linc i ychydig o ganeuon ganddo –

As part of the work we are doing with the ‘siarter iaith’ , the language ambassadors have chosen different Welsh bands for each month. This months band is ‘Welsh Whisperer’. Here is a link to some of his songs –

Welsh Whisperer – YouTube

 

CLWB GEMAU FIDEO IONAWR

Mi fydd y Clwb yn ailgychwyn eleni ar nos Iau olaf y mis 27/01 gyda slotiau amser ar gyfer grŵp oedran 7–11 a 12-15: manylion amseroedd a chofrestru ar y poster ynghlwm.

MINECRAFT ydy gêm Ionawr ar gyfer y ddau grŵp oedran a ‘dan ni’n edrych ‘mlaen yn arw i weld creadigaethau ar y thema CESTYLL.

The Club will resume this year on the last Thursday of the month 27/01 with time slots for ages 7-11 and 12-15: times and registration details on the attached poster.

MINECRAFT is January’s game for both age groups and we’re really looking forward to seeing creations on the theme of CASTLES.

 

 

Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau enfawr i’r Llysgenhadon Iaith am dderbyn £500 am y fidio a grewyd yn ddiweddar. Rydym yn edrych ymlaen ar gyfer archebu y system sain.  Da iawn chi !

A huge congratulations to the Welsh Ambassadors on receiving £500 for the video they recently created. We are looking forwards to ordering the sound system. Well done!

Cyflwyniad Siarter Iaith / ‘Siarter Iaith’ Presentation

Rydym wedi gwneud cais ar gyfer £500 iw wario ar system sain yn yr ysgol. Dyma i chi gyflwyniad gan y llysgenhadon iaith. Bydd y cyflwyniad yn cael ei rhannu ar tim Cymraeg yn y Sir. Diolch yn fawr iawn ir disgyblion am fod yn rhan or gwaith. Dyma i chi y linc,

We have made a request for £500 to be spent on a sound system in the school. Here is the link for the pupils presentation. The presentation will be shared with the Welsh team in the County. Thank you for the pupils hard work in creating the video. Here is the link –