Siarter Iaith Gwobr Aur / Welsh Language Charter – Gold Award

Bore ma, yn y Siambr yn Swyddfeydd y Cyngor yn Rhuthun, derbyniodd yr ysgol dysgysgrif a llyfr am y gwaith a wnaethpwyd gyda’r siarter iaith. Dyma i chi rhai o luniau’r llysgenhadon iaith yn derbyn y wobr bore ma. Llongyfarchiadau mawr ir ysgol a diolch yn fawr iawn i bawb.

This morning in the Council Offices, Rhuthin, the school received a certificate and a book for all the work that was done to gain the Gold Welsh language charter award. Here are some photographs of the Welsh Ambassadors receiving the award. A huge congratulations to the school and thank you.

 

Celf a Chrefft yr Urdd / Art and Craft for the Urdd

Os ydych yn dymuno cystadlu gyda eitemau Celf a Chrefft yr Urdd dros gwyliau’r Pasg mae modd gwneud, ond mae angen i ni dderbyn holl gystadleuthau Celf a Chrefft erbyn Dydd Llun, 29ain o Ebrill er mwyn eu cofrestru. Diolch yn fawr iawn.

If you wish for your child/children to compete with the Art and Craft competitions for the Urdd Eisteddfod over the Easter holidays there is still time left. All entries must arrive in school by Monday, 29th of April for us to register the items. Thank you

 

 

Parti Cyd-Adrodd / Reciting Party

Pob lwc ir parti cyd-adrodd bore fory yn Eisteddfod Sir yr Urdd ! Welwn i chi am 10:30 tu allan ir brif fynedfa yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun.

Good luck to the reciting party tomorrow morning in the County Urdd Eisteddfod ! See you at 10:30 outside the main entrance of Ysgol Brynhyfryd, Ruthin.

 

 

Newyddion Siarter Iaith / Welsh Language Charter News

Dyma i chi ychydig o wybodaeth ynglyn â nod Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Mae’r Llysgenhadon Iaith wedi bod yn hynod o brysur yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg ymhellach yn ein hysgol yn ystod y misoedd diwethaf drwy annog y disgyblion i wrando ar gerddoriaeth Gymraeg, gwylio rhaglenni Cymraeg, cyd-weithio gyda ysgol arall, dysgu staff di-gymraeg yr ysgol a llawer mwy. Atodaf hefyd gopi or gwe iaith a wnaethpwyd yn Nhymor yr Hydref 2018 ar ôl ir disgyblion ateb holiaduron.

 

Ein gweledigaeth yw ” Yn un teulu gyda’n gilydd bydwwn yn datblygu’r  iaith Gymraeg yn ein hysgol ar gymuned leol, ac yn ysbrydoli ac yn annog ein disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg yn gyson”.

Here is some information about the Governments mission of getting a million Welsh speakers by 2050. Members of the Welsh Charter group have been busy during the past few weeks promoting the Welsh language further in our school by encouraging pupils to listen to Welsh music, watch Welsh programs, working with another school, learning the non-Welsh speaking staff at the school some Welsh language patterns and much more. I have also enclosed a copy of the data that we collected in October after the pupils answered questionnaires.

 

Seren a Sbarc – Siarter Iaith / Seren and Sbarc – Welsh Language Charter

Dyma i chi ychydig o wybodaeth ynglyn â chymeriadau Seren a Sbarc sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg gyda’r Siarter Iaith. Atodaf linc or gwefan ir disgyblion gael ymarfer y gân. Yn ogystal, mae yno bosteri, comic, lluniau iw lliwio a chyfarwyddiadau sut i fynd ati i dynnu llun y cymeriadau.

 

Here is some information regarding “Seren and Sbarc” the Welsh characters that help promote the Welsh Language with the Language Charter. Here is a link for the pupils to practice singing the song. There are also posters, comics, pictures to color and instructions how to draw the characters.

170309SiarterIaithA4

190311-Comic-Seren-a-Sbarc

190325-Seren-a-Sbarc-Arlunio