Ymweliad Tudur Wyn / Tudur Wyn’s Visit

Bore Dydd Gwener, cawsom ymweliad arbennig iawn gan Mr Tudur Wyn Jones (gŵr Anti Iona) i gan ambell i gân gan gynnwys “Yma o Hyd” gyda’r disgyblion. Roedd yn gyfle gwych i’r disgyblion ganu yn eu crysau t coch, gwyn a gwyrdd yn y babell ac hefyd yn seibiant haeddianol o weithgareddau’r mabolgampau. Diolch yn fawr iawn i Tudur am ddod atom.

Friday morning, we had a special visit from Mr Tudur Wyn Jones (Anti Iona’s husband) to sing a couple of songs including “Yma o Hyd” with the pupils. It was a brilliant opportunity for the pupils to sing in their red, white and green t-shirts in the tent and also a well deserved break from the sports day activities. Thank you Tudur for visiting us at the school.

 

Rhaglen radio yr ysgol / The school’s radio show

Mae blwyddyn 5 a 6 wrthi’n cynllunio a chreu rhaglen radio ar gyfer yr ysgol. Fel rhan o’r prosiect dyma nhw’n holi Gareth Iwan Jones (uwch-gynhyrchydd Radio Cymru) am sut i greu rhaglen radio llwyddiannus. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r rhaglen gyda chi yn y dyfodol agos!

Year 5 and 6 are busy planning and creating a radio show for the school. Here they are asking Gareth Iwan Jones (Radio Cymru’s executive producer) about how to create a successful radio show. We’re looking forward to sharing the programme with you in the near future!

Band y Mis / Band of the Month

Fel rhan o waith rydym yn ei wneud ar y siarter iaith, mae’r llysgenhadon iaith wedi dewis bandiau Cymraeg gwahanol ar gyfer pob mis. Mis Mawrth band y mis yw ‘Welsh Whisperer’. Dyma i chi linc i ychydig o ganeuon ganddo –

As part of the work we are doing with the ‘siarter iaith’ , the language ambassadors have chosen different Welsh bands for each month. This months band is ‘Welsh Whisperer’. Here is a link to some of his songs –

Welsh Whisperer – YouTube