Cynllun ein gardd / Our garden project

Bore ‘ma bu griw o blant, rhieni, staff ac aelodau o’n cymuned a cylch meithrin yn helpu cliro’r ardd fel rhan cyntaf o’n prosiect i ddatblygu ardal tu allan newydd yn yr ysgol. Yn ogystal bu’r artistiad Graham a Hilary efo ni yn gosod y maen pren derw yn ei le – hwn wedi ei greu efo’r plant yn ystod yr haf i ddathlu ein penblwydd yn 150 oed. Diolch yn fawr iawn i bawb oedd wedi rhoi eu hamser i ni bore ‘ma. Diolch yn arbennig i Pippa am gydlynnu popeth. Mi fyddwn yn cwrdd eto mewn rhai wythnosau ar gyfer y cam nesaf on prosiect. Dyma rhai o’r lluniau.

This morning a group of children, parents, staff and members of our community and cylch meithrin helped to clear the garden as the first  part of our project to develop the outside learning area in the school. Graham and Hilary, two artists also joined us to erect the standing oak structure- they had worked with the pupils during the summer as part of our 150th celebration. Thank you to everyone who gave up their time this morning. Special thanks to Pippa for coordinating everything. We will be having another morning  in a few weeks to enter into the next stage of the project. Here are some photographs.

 

Cynllunio ar gyfer yr ardal tu allan / Planning for the outside area

Cynllunio ar gyfer yr ardd

Ar ddechrau’r wythnos be Pippa Galagher yn yr ysgol yn cwrdd gyda Cyngor yr Ysgol. Dyma nhw’n dechrau rhannu syniadau a chynlluniau ar gyfer yr ardd ar ardal tu allan. Cofwich ein bod yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu bore Dydd Sadwrn 4ydd Chwefror i glirio a thacluso’r ardal.

Yn ogystal byddwn yn gosod y maen derw i ddathlu Tremeirchion 150 yn yr ardd. Mi fydd Hilary a Graham a fu’n gweithio gyda’r disgyblion i greu’r maen a’r gwydr lliw gyda ni yn ystod y bore.

 

Planning the garden

At the beginning of the week Pippa Gallagher came to the school to meet with the School Council. They shared ideas and plans for the garden and outside area. Don’t forget that we are looking for volunteers to help clear and tidy on Saturday morning 4th February.

We will also be placing the oak plinth that was made to celebrate Tremeirchion 150 in the garden. Hilary and Graham who worked with the pupils to create the plinth and coloured glass will also be with us.

 

Gwasanaeth Dathlu 150 / 150 Service Celebration

Gwasanaeth Dathlu 150 22/6/16

Bore ddoe cawsom Wasanaeth i ddathlu ein pen-blwydd yn 150 oed ac i fendithio dyfodol yr ysgol. Diolch yn fawr i bawb oedd yn y gwasanaeth, ac hefyd i gynulleidfa gwasanaeth y plwyf am cytuno i ni ymuno gyda nhw yn eu gwasanaeth wythnosol.

Pob bore dydd Mercher am 10.00 o’r gloch rydym yn clywed gloch yr Eglwys yn canu. Yr hyn oedd yn wahanol bore ddoe oedd mai ein dau ddisgybl John ac Alex oedd yn canu’r gloch, ac wrth i ddisgyblion yr ysgol gerdded tuag at ddrws yr Eglwys, roedd nifer am y tro cyntaf yn gweld y fraich oedd yn cysylltu i’r rhaff yn siglo yn ol a blaen a hwn wedyn yn tynnu’r gloch a’i chanu. Roedd yn hyfryd gweld eu diddordeb, eu rhyfeddod a’r ‘wen ar eu wynebau.

Yn ystod y gwasanaeth cawsom fendith, anerchiad a gweddi gan y Ficer Mr Mansley a gweddi gan Mr Williams ein Ymwelydd Esgobaeth. Yn ogystal roedd grŵp ‘Agor y Llyfr’ wedi cyflwyno stori bwydo’r pum mil. Wrth gwrs uchafbwyntiau’r gwasanaeth oedd clywed rhai o’r disgyblion yn darllen am eu profiadau ac yna holl ddisgyblion yr ysgol yn canu’n frwdfrydig a llawen. Roedd un neu ddau o ddagrau i’w gweld ar wynebau’r gynulleidfa, a pham lai.

Ac yna i orffen cawsom orymdaith o’r Eglwys, at yr ‘Hen Ysgol’, ac yna i’r ysgol presennol. Cawsom fendith am ddyfodol yr ysgol gan Mr Mansley. Diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan ac am fod yn bresennol yn ein Gwasanaeth. Diolch hefyd am y sylwadau hyfryd am y gwasanaeth. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.

Rydym yn awr  yn camu tuag at ddiwedd ein dathliadau. Heddiw a fory rydym wedi rhoi cyfle i’r plant a’r staff wisgo gwisg o’r Oes Fictoria. Fory mae gennym ein te parti am 1.00yp a’r  barbeciw am 6.00yh. Croeso i bawb.

Celebration Service 22.6.16

Yesterday morning we held our Service in the Church to celebrate the schools 150th birthday and to offer a blessing for the future of the school. Our thanks to everyone who was able to attend, and also to the parish congregation who agreed to allow us to join them in their weekly service.

Every Wednesday morning at 10.00am we hear the Church bell ringing. The difference this morning was that John and Alex, two of our pupils were the bell ringers, and as the other pupils walked towards the church door, many noticed for the first time the arm which connected to the rope swinging to and fro, and ringing the bell. It was wonderful observing their interest, their awe and wonder, and the smile on their faces.

During the service Mr Mansley our Vicar, gave a blessing, addressed the congregation and offered a prayer, and Mr Williams our Bishop’s Visitor led us in prayer. We also listened and watched a performance of the story of feeding the five thousand given to us by the ‘Open the Book’ group. Of course the highlight of the service was listening to some of the children reading aloud about their experiences at the school, and also their enthusiastic and joyful singing. A tear or two could be seen on the faces of some of the congregation, and why not.

We ended the service with a procession past the ‘Old School’ and then walked down to the school itself. Mr Mansley offered a blessing for the future of the school. Thank you everyone who took part and for being present in the service. Our thanks also for the kind words that were shared with us about the service. We really do appreciate this.

We are now coming to the end of our celebrations. Today and tomorrow children and staff have been given the option of wearing clothes from the Victorian era. Tomorrow, Friday, we have our tea party at 1.00pm and BBQ at 6.00pm. All welcome.

 

Raffl Tremeirchion 150 / Tremeirchion 150 Raffle

Yn ddiweddar ysgrifennodd grwp o ddisgyblion at gwmniau lleol yn gofyn yn garredg am gyfraniadau tuag at ein raffl nos Wener yn ystod y barbeciw. Mae’r ymateb wedi bod yn arbennig ac hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi rhoi eitemau i ni. Isod fe welwch rhai o’r eitemau. Yn ogystal mae nifer o bobl wedi rhoi rhodd i’r ysgol fel taleb rhodd neu rhodd ariannol. Rydym yn ddiolchgar iawn eto am eich caredigrwydd tuag at Ysgol Tremeirchion. Mae tocynnau eisioes ar werth.

A group of pupils recently wrote to local companies asking kindly for donations to our raffle on Friday during the barbecue. We have had an excellent response and I would like to thank everyone that has given items to us. Some are shown below. We have also received gift vouchers or cash donations. We would like to thank you for showing your generosity towards Ysgol Tremeirchion. Tickets are on sale.

 

IMG_2997 IMG_3146 IMG_3147

 

LLYFRYN CANMLWYDDIANT 1866 -1966 CENTENARY BROCHURE

Llyfryn Canmlwyddiant Ysgol Tremeirchion.

Efallai bod rhai yn ymwybodol o fodolaeth y llyfryn yma, ond rhaid i mi gyfaddef mai dyma y tro cyntaf i mi ei weld. Mae cyfle i chi isod ddarllen rhan o gynnwys y llyfryn sy’n hynod ddiddorol. Nid wyf wedi cyhoeddi’r llyfryn llawn dim ond y cofnod ar ddiwedd y llyfryn, sydd eu hun yn werth pori drwyddo. Mwynhewch.

 

Centenary Brochure Ysgol Tremeirchion

Many may already be aware of the existence of this booklet, but I have to admit that this is the first time I have seen it. There is an opportunity below for you to read extracts which are very interesting. I have not published the full booklet only the log at the back of the booklet, which is in itself worth browsing through it. Enjoy.

IMG_3132

IMG_3135

IMG_3139

IMG_3140

IMG_3141

IMG_3142

IMG_3143