Cinio Nadolig a Diwrnod Gwisgo Siwmper Nadolig * 7.12.23 * Christmas Lunch & Wear a Christmas Jumper Day

Yn anffodus ni fydd Pwdin Nadolig ar gael oherwydd cawsom neges gan y Sir i ddweud fod y Pwdin Nadolig yn cynnwys alcohol a ddim yn addas i blant. Ymddiheuriadau am hyn.

Unfortunately there will be no Christmas Pudding available as we had a message from the County to let us know that the Christmas Pudding contains alcohol and not suitable for children. Apologies for this.

CHRISTMAS SERVICE – 13.12.23 2.00pm & 6.00pm

The above will be held at Corpus Christi Church, Tremeirchion. We will not be selling tickets this year but because of lack of space in the Church we ask you kindly to come in the afternoon if possible.
Admission – £2.00 for adults & £1.00 for high school age children.
PLEASE BRING CORRECT CHANGE!
There will be a warm welcome to everyone at the Salusbury Arms afterwards for a mince pie and mulled wine.

GWASANAETH NADOLIG – 13.12.23 2.00yp a 6.00yh

Cynhelir yr uchod yn Eglwys Corpus Christi, Tremeirchion. Ni fyddwn yn gwerthu tocynnau eleni ond oherwydd diffyg lle yn yr Eglwys gofynnwn yn garedig os fedrwch ddod yn y prynhawn os yn bosib.
Mynediad – £2.00 i oedolion a £1.00 i blant uwchradd
ARIAN PAROD OS GWELWCH YN DDA!
Fe fydd croeso cynnes i bawb yn y Salusbury Arms wedyn i gael mins pei a gwin poeth.

* GEGIN YR YSGOL AR GAU YFORY * SCHOOL KITCHEN CLOSED TOMORROW *

Nodyn i’ch hatgoffa fod gegin yr ysgol ar gau yfory 28ain o Dachwedd. Diolch i’r rhieni sydd wedi cwbwlhau y ffurflen i archebu pecyn cinio. Bydd angen i’r plant sydd ddim wedi archebu pecyn cinio ddod ag un o adref os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch, Anti Chris

A reminder that the kitchen is closed tomorrow 28th November. Thank you to the parents who have filled in the form and ordered packed lunches. All the children who haven’t ordered a packed lunch will need to bring one from home. Many thanks, Anti Chris

* Tyweli Te Disgyblion 2023 Pupils’ Tea Towels *

Diolch i’r 35 teulu sydd wedi ymateb drwy lenwi’r ffurflen arlein i archebu’r uchod. Mae 18 heb ymateb felly dyma’r cyfle olaf i chi archebu cyn i’r archeb fynd Dydd Llun, 27ain o Dachwedd (gweler ffurflen isod). Diolch i Elena am drefnu hyn.

https://forms.gle/Px9k1Lq4Mjf8YQAp6

Thank you to the 35 families who have responded by completing the online form to order the above. 18 have not responded so this is your last chance to order before the order is sent on Monday, 27th November. (See form above). Thank you to Elena for .arranging this.

* Dydd Mawrth/Tuesday 28.11.23 *

Nodyn i’ch hatgoffa bydd gegin yr ysgol ar gau Dydd Mawrth 28ain o Dachwedd. Bydd angen i’r plant ddod a pecyn cinio o adref os nad ydynt wedi archebu pecyn cinio o’r ysgol o flaenllaw. Llawer o ddiolch, Anti Chris

A reminder that the school kitchen will be closed next Tuesday the 28th November. All children will need to bring a packed lunch from home unless they have pre ordered one from school. Many thanks, Anti Chris

Tyweli Te Disgyblion 2023 Pupils’ Tea Towels

I sylw Rhieni a siopwyr Nadolig brwdfrydig! Mae’r CRHA wedi bod yn brysur yn trefnu sut i godi arian Nadolig yma. Yn lle calendrau blynyddol bydd tyweli te ar gael o luniau hunan bortread gyda llaw y disgyblion sydd wedi bod yn brysur yn eu paratoi dros yr wythnos diwethaf. Bydd yr archeb yn mynd Dydd Gwener yma 24.11.23. Gadewch i ni wybod os hoffech archebu rhai a faint ydych ei angen drwy gwbwlhau’r ffurflen isod erbyn Dydd Iau yma 23.11.23 fan bellaf os gwelwch yn dda. Mae nhw yn £5 yr un.

https://forms.gle/M8wvJ7EkUYBkPCvC6

Attention Parents and keen Christmas shoppers! The PTA have been busy sorting this year’s Christmas fundraiser. The annual calendars have been swapped with a tea towel of hand drawn portrait pictures of each pupil, they have been busy doing these over the last week. The order will be going in on Friday this week the 24th. Please let us know if you would like any and if so how many by completing the form above by this Thursday 23.11.23 at the latest. They are £5 each.

Dim cinio poeth * 28.11.23 * No hot lunch

Oherwydd angladd deuluol, ni fydd Anti Chris yn gallu paratoi cinio poeth ar y diwrnod yma. Bydd pecynnau bwyd ar gael a gofynnwn yn garedig i chi gwbwlhau’r ffurflen hon erbyn Dydd Iau, 23.11.23 os gwelwch yn dda. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

https://forms.gle/ythwf7o2dqSocXAr7

Due to a family funeral, Anti Chris will not be able to prepare a hot lunch on this day. Packed lunches will be available and we ask you kindly to complete this form by Thursday, 23.11.23 please. We apologise for any inconvenience caused.