Neges gan ein Cyngor Ysgol: Gofal Dydd y Waen / A Message from our School Council: Waen Day Care

Daeth aelodau newydd ein Cyngor Ysgol at ei gilydd heddiw i gyfarfod am y tro cyntaf.  Fel rhan o’n dathliadau Diolchgarwch, penderfynodd y Cyngor Ysgol helpu Gofal Dydd y Waen eleni, maent wedi cynhyrchu poster sydd i’w weld isod.  Os hoffech gefnogi eu hapêl, dewch â rhoddion i’r ysgol erbyn dydd Gwener, Hydref 7fed, os gwelwch yn dda.

Our new School Council met for the first time today.  As part of our Thanksgiving celebrations they have decided to help Waen Day Care this year, please see the poster they’ve produced.  If you would like to support their appeal, please bring donations to school by Friday, October 7th.

 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 07/10/2022 / Thanksgiving Service 07/10/2022

Bydd ein Gwasanaeth Diolchgarwch yn Egwlys Corpus Christi am 1:30pm ar ddydd Gwener, Hydref 7fed.  Ein thema eleni yw ‘crwydro’.  Bydd Parchedig Rebecca Sparey-Taylor yn ymuno â ni ac mae croeso cynnes i bawb

Our Thanksgiving Service will be at Corpus Christi Church at 1:30pm on Friday, October 7th.  Our theme this year is ‘wander’.  Reverend Rebecca Sparey-Taylor will be joining us and a warm welcome is extended to family and friends.

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru / North Wales International Music Festival

Cawsom wledd yn yr Eglwys brynhawn ddoe yng nghwmni Billy Thompson Gypsy Style.  Daeth y tri cherddor draw i Ysgol Tremeirchion i’n diddanu fel rhan o Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

We had a fantastic afternoon at the Church yesterday in the company of Billy Thompson Gypsy Style.  The three musicians came over to Ysgol Tremeirchion to entertain us as part of the North Wales International Music Festival.

Diweddariad Ad-daliad Gelli Gyffwrdd / Greenwood Refund Update

Rydym wedi bod yn ceisio ad-dalu taliadau ymweliad Gelli Gyffwrdd ond nid yw’r system ParentPay yn ein caniatáu.  Os oeddech chi wedi defnyddio ParentPay i dalu £15 tuag at yr ymweliad, rydym bellach wedi trosglwyddo £7 fel cyfraniad tuag at yr ymweliad â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas (06/10/2022) ac £8 tuag at ginio ysgol neu Glwb ar ôl Ysgol.  Os nad yw eich plentyn yn cymryd cinio ysgol neu’n defnyddio’r Clwb ar ôl Ysgol, byddwn yn ad-dalu’r £8 ar ffurf siec.  Os hoffech drafod y trefniadau, cysylltwch â swyddfa’r ysgol, os gwelwch yn dda.

We’ve been trying to refund payments made for the cancelled visit to Greenwood but the ParentPay system won’t allow us.  If you paid £15 for the visit using ParentPay, we have now transferred £7 as a contribution for the visit to Greenfield Valley Heritage Park (06/10/2022) and £8 to either School Meals or After School Club.  If your child doesn’t have school meals or use After School Club, we will issue a cheque for £8.  If you would like to discuss the arrangements, please get in touch with the school office.

Diolch yn fawr.

Esgidiau Glaw / Wellingtons

Rydym yn annog bob plentyn i ddod ag esgidiau glaw, wedi eu labelu’n glir ag enw, i’r ysgol.  Mae hyn yn galluogi’r plant ddefnyddio’r cae yn ystod amser chwarae pan yn wlyb dan draed.

We encourage all children to bring wellingtons, clearly labelled with their name, to school.  This enables the children to use the field during playtime when the ground is wet.

Diolch yn fawr.

Trefniadau Diwedd Dydd / End of Day Arrangements

Hoffem wybod trefniadau eich plentyn / plant ar ddiwedd y dydd, os gwelwch yn dda.  Rydym yn deall bod trefniadau’n gallu newid o bryd i’w gilydd ond byddem yn gwerthfawrogi gwybod y trefniadau arferol.  Gofynnwn yn garedig i chi gwblhau holiadur drwy ddilyn y ddolen isod, un i bob plentyn, os gwelwch yn dda:
Os oes newid yn y trefniadau, a wnewch chi gysylltu â swyddfa’r ysgol dros y ffon (01745 710328) neu drwy e-bost ([email protected]), os gwelwch yn dda.

We would like to know your child / children’s end of day arrangements, please.  We understand that arrangements can change from time to time but we would appreciate knowing the usual arrangements. We kindly ask you to complete a questionnaire by following the link below, one for each child, please:
If arrangements change, please contact the school office by phone (01745 710328) or by email ([email protected]).

Ad-daliad Gelli Gyffwrdd / Greenwood Refund

Rwyf wedi cael ar ddeall heno bod taliadau ymweliad Gelli Gyffwrdd, oedd wedi ei ganslo oherwydd y tywydd poeth ym mis Gorffennaf, heb eu had-dalu.  Ymddiheuriadau am hyn.  Edrychaf ar y mater hwn ddechrau’r wythnos nesaf gan obeithio’i ddatrys cyn gynted â phosibl.

Rwy’n gobeithio byddwch yn mwynhau’ch penwythnos.

Diolch am eich dealltwriaeth,

Geraint Jones.

 

It has come to my attention tonight that payments for the visit to Greenwood, which was cancelled due to the hot weather in July, have not been refunded.  Apologies for this.  I will look into this issue at the beginning of next week and hope to resolve it as soon as possible.

I hope you enjoy your weekend.

Thank you for your understanding,

Geraint Jones.

 

Aelodaeth yr Urdd 2022-23 Urdd Membership

Mae hi’n amser i’r rheini sy’n dymuno i ymaelodi gyda’r Urdd unwaith eto.

Os yw eich plentyn yn dymuno ymaelodi, pris aelodaeth eleni (2022-23) ydy:

• Aeloadaeth unigol – £10.00

• £1 i’r rheiny sy’n derbyn cefnogaeth drwy gynllun prydau ysgol am ddim, grant cynllun gwisg ysgol neu lwfans cynhaliaeth addysg.

• £25 i deulu o 3 neu fwy.

Rydym yn gofyn i chi ymaelodi eich plentyn ar-lein (https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/) gan greu cyfri a phroffil o fewn Y Porth.  Ar ôl creu cyfri, bydd modd i chi fwrw ati gydag aelodaeth yr Urdd, a gellir dychwelyd i’r Porth ar unrhyw adeg i wirio neu newid manylion.  Os oes gennych gyfrif ers llynedd, bydd modd mewngofnodi ac ymaelodi drwy’r cyfrif hwnnw.

Bydd bathodyn a cherdyn gyda’r rhif aelodaeth (cadwch y rhif yn ddiogel) i bawb sy’n ymaelodi.

Ni fydd plant yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau fel yr isod os nad ydynt yn aelodau:-

1. Eisteddfod – cystadlaethau llwyfan, gwaith celf a chrefft a llenyddol, CogUrdd (Blynyddoedd 4 i 6).

2. Blynyddoedd 3 i 6 – Cystadlu mewn gwahanol chwaraeon yr Urdd e.e. pêl-droed, athletau, nofio a.y.y.b.

 

It’s time for those who would like to join the Urdd to do so once again.

If your child wishes to join, this year’s membership (2022-23) costs:

• Individual membership – £10.00

• £1 for those eligible for free school meals support, school uniform grant, or Education Maintenance grant scheme.

• £25 for a family of 3 or more.

We ask that you join online (https://www.urdd.cymru/en/join/) by creating an account and profile within ‘Y Porth’.  You will then be able to proceed with membership for 2022-23 as well as return to ‘Y Porth’ at any time to check or update your details.  If you have an account from last year, you will be able to log in and join through your account.

There will be a badge and a card with the membership number (keep the number safe) for everyone who joins.

Children will not be allowed to participate in activities such as the following if they are not members: –

1. Eisteddfod – stage competitions, art and craft and literary work, CogUrdd (Years 4 to 6).

2. Years 3 to 6 – Compete in various sports – football, athletics, swimming etc.