Arolwg Gofal Plant i Rieni/Gofalwyr 2022 / Parent/carer Childcare Survey 2022

Arolwg Gofal Plant i Rieni/Gofalwyr

2022

Parent/carer Childcare Survey 2022

Hoffai Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wahodd holl reini/gofalwyr plant o dan 12 mlwydd oed sy’n byw yng Nghymru i gwblhau arolwg byr, dienw, i’n cynorthwyo i nodi’r agweddau tuag at Ofal Plant, y galw posibl am Ofal Plant wrth symud ymlaen a’r rhesymau dros yr amrywiadau yn y galw o’i gymharu â chyn Mawrth 2020.

Mae’r arolwg yn ddwyieithog (Saesneg a Chymraeg) a dylai ddim ond cymryd tua 5 munud i’w gwblhau.

Y dyddiad cau i ymatebion yw Gorffennaf 29ain.

Dosbarthwch ymysg eich cysylltiadau os gwelwch yn dda.

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs would like to invite all parents/carers of children aged under 12 years living in Wales to complete an anonymous short survey to help to identify attitudes towards Childcare, the potential demand for Childcare going forward and reasons for fluctuations in demand in comparison to pre-March 2020.

The survey is bilingual (English and Welsh) and should only take approximately 5 minutes to complete.

Closing date for responses is the 29th July.

Please circulate to your contacts.

 

Cyfarfod CRHA Ysgol Tremeirchion / Ysgol Tremeirchion PTA meeting

Annwyl rieni,

Cynhelir cyfarfod CRHA Ysgol Tremeirchion nos Iau 9 Mehefin am 7.30yh yn yr Whitehouse, Rhuallt. Byddwn yn trafod yn bennaf trefniadau y BBCiw, felly gwerthfawrogwn unrhyw gefnogaeth gan rieni.

Dear parents,

The PTA are holding the next meeting on Thursday 9 June, 7.30pm at the Whitehouse, Rhuallt. The main agenda item are the arrangements for the BBQ, and any support from parents would be welcome.

Dyddiad i’ch dyddiadur / A date for your diary

Annwyl rieni,

Yn dilyn ein cyfarfod CRHA neithiwr, rydym yn gallu cadarnhau y bydd mabolgampau a barbiciw yr ysgol ar ddydd Gwener 1af Gorffennaf. Yn gryno dyma’r trefniadau:

Bore- disgyblion a staff yn unig. Cystadlaethau maes.

Pnawn – gwahoddiad i rieni. Plant yn cystadlu ar y trac

Ar ol ysgol- gweithgareddau i’r plant a pharatoi ar gyfer y barbiciw.

Barbiciw- amser i’w gadarnhau (o ddeutu 5.30-6.00yp)

Mwy o fanylion i ddilyn.

Yn ogystal, byddwn yn cyhoeddi calendr o ddyddiadau pwysig ar gyfer y tymor nesaf.

Dear parents,

Following our PTA meeting last night we can confirm that sports day and the BBQ will take place on Friday 1st July. Briefly these are the arrangements:

Morning- pupils and staff only

Afternoon – initiation to parents and families. Pupils compete on the track

After school- BBQ- time to be confirmed (around 5.30-6.00pm)

More information to follow. Thanks to all parents who attended last nights meeting.

A calendar of other important dates for next term will also be published.

Holiadur cwricwlwm / Curriculum questionnaire

Diolch i rieni, staff a llywodraethwyr sydd wedi cwblhau’r holiadur anfonwyd i’ch ebost personnol. Mae cyfle yn parhau i chi ymateb a chynnig syniadau a sylwadau.

Thank you to parents, staff and members of the governing body for completing the questionnaire sent to your personal emails. There is still time to respond and suggest ideas and comments.