Cystadlu yn yr Urdd / Competing in the Urdd

Llongyfarchiadau i’r disgyblion i gyd am gymryd rhan yn yr Eisteddfod yr Urdd boed yn unigol neu mewn grwpiau. Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion am gymryd rhan, i’r rhieni am eich cefnogaeth ac yr hyfforddwyr i gyd.

Congratulations to all the pupils who competed in the Urdd Eisteddfod individually or in a group. Thank you to all the pupils for taking part, to parents for your support and to the staff.

 

Gorymdaith Gwyl Dewi yr Urdd / St David’s Day Urdd Procession

Dyma lun o’r plant oedd wedi cynrychioli’r ysgol bore ‘ma ar orymdaith yr Urdd yn Ninbych i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Roedd y plant wedi cyrraedd yn ol i’r ysgol yn frwdfrydig ac wir wedi mwynhau. Da iawn chi blant.

Cofiwch am Eisrteddfod yr Ysgol bore dydd Llun am 9.30 yn yr Eglwys.

Here is a picture of the pupils that represented the school during the Urdd Procession to celebrate St David’s Day in Denbigh this morning.  The pupils returned to school full of enthusiasm and they had really enjoyed the experience. Well done everyone.

And a reminder that we are holding our School Eisteddfod in the Church at 9.30 on Monday morning.

Cogurdd Rownd y Sir / Cogurdd County Round

Da iawn chdi am gystadlu yn rownd sirol Cogurdd dechrau’r wythnos a cynrychioli’r ysgol. Well done for competing in the county with Cogurdd at the start of the week and represent the school.

“Diwrnod gwych yng nghystadleuaeth CogUrdd Rhanbarth Dinbych yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl heddiw! Cystadlu brŵd! Da iawn i bawb!

Great day in the Regional CogUrdd cookery competition in Rhyl High today! Well done everyone, fantastic work!”

Diolch i’r Urdd am gael defnyddio’r llun /Thank you to the Urdd for the photograph. 

 

 

Llongyfarchiadau hefyd ir disgyblion ddoth yn ail a trydydd yn y rownd cyntaf.

Congratulations also to the pupils who came second and third in the first round.

 

 

ATGOFFA/REMINDER: CLWB YR URDD CLUB * 05.02.20 * GWEITHGAREDDAU/ACTIVITIES

Nodyn i atgoffa holl aelodau’r Urdd fod y Clwb yn cyfarfod am weithgareddau gyda Matthew o’r Urdd yfory

* DYDD MERCHER, 5ED O CHWEFROR (o 3.15yp tan 4.00yp) *

Diolch yn fawr.

A note to remind all Urdd members that the Urdd Club will meet for activities with Matthew from the Urdd tomorrow

* WEDNESDAY, 5TH FEBRUARY (from 3.15pm till 4.00pm) *

Thank you.

Cofrestru Cystadlu yn yr Urdd / Urdd Registration for Competing

Dydd Llun, 3rydd o Chwefror byddaf yn cofrestru’r disgyblion ar gyfer cystadlu i Eisteddfod yr Urdd, y cor, y partion ar unigolion. Mae’n bwysig fod pawb yn gadael mi wybod yn bendant Dydd Llun beth maent eisiau cystadlu arno. Os wyf yn gorfod cofrestru ar ol Dydd Llun bydd yno gost o £25 i bob cystadleuwr sydd eisiau cystadlu. Llawer o ddiolch, Mrs Ellis

 

Monday, 3rd of February I will be registering the pupils to compete in the Urdd Eisteddfod, the choir and parties, and individuals. It is important that everyone lets me know Monday what competitions they would like to compete in. If I need to register after the 3rd of February, there will be a charge of £25 for each competitor. Thank you, Mrs Ellis

Rhieni BLWYDDYN 4 / YEAR 4 parents – PWYSIG

Mae’r llythyr sydd wedi ei atodi yn gwahodd i ddisgyblion blwyddyn 4 yn ysgolion Cylch Dinbych i fod yn ran o ddawns arbennig yn ystod Seremoni a gynhelir ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod (25 – 30 Mai 2020).

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb fydd dydd Gwener, Ionawr 31ain. Os gwelwch yn dda, a fedrwch adael i Mrs Ellis wybod erbyn bore fory? Diolch yn fawr

 

The letter attached is to invite all Year 4 pupils from schools in the Denbigh area to declare their interest to be part of a special folk dance group which will be performed during a ceremony on the Pavillion stage during the week of the Urdd  Eisteddfod (25 – 30 May 2020).

 

The closing date for children to show their interest in being part of the dance group is Friday, January 31st. Please could you let Mrs Ellis know by tomorrow morning? Thank you

 

Dawnsfeydd Seremoniau – Cylch Dinbych 1 (1)