‘HAT TO HELP’ CAMPAIGN BY URDD GOBAITH CYMRU

Urdd Gobaith Cymru have launched their ‘Hat to Help’ campaign giving you the opportunity to buy a red, white and green bobble hat and show your support to Urdd and Wales!  The bobble hats make ideal Christmas gifts for family, friends, neighbours, indeed – everyone!  Available for £15 each on the Urdd website and one size fits all.   Only a limited number of hats are available so don’t delay!

We all need to support each other in these difficult times and we kindly ask that if you can, please support us and buy our bobble hat this winter.  Keep your eyes peeled on our social media accounts over the next few weeks as many familiar faces will be showing their support and if you can support on social media that would be great!

Thanks again for your continued support – together we can get through these difficult times and look forward to the future.

https://www.youtube.com/watch?v=wf80b536WRA&feature=youtu.be

https://siop.urdd.cymru/collections/clothes/products/urdd-red-white-and-green-bobble-hat

‘HET I HELPU’ ~ YMGYRCH URDD GOBAITH CYMRU

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi lansio eu hymgyrch ‘Het i Helpu’ sy’n rhoi’r cyfle i chi brynu hetiau coch, gwyn a gwyrdd yr Urdd a dangos eich cefnogaeth.  Dyma anrhegion Nadolig delfrydol i deulu, ffrindiau, cymdogion – neu yn wir, i bawb tra’n cefnogi’r Urdd.   Mae’r hetiau ar gael i’w prynu am £15 o wefan yr Urdd ac yn dod mewn un maint sy’n addas i bawb o bob oed.  Nifer cyfyngedig o’r hetiau sydd ar gael felly y cyntaf i’r felin…!

Mae angen i ni gyd gefnogi’n gilydd drwy’r cyfnod yma ac ‘rydym yn annog pawb sy’n medru ein helpu, i brynu het a throi Cymru’n goch, gwyn a gwrdd y gaeaf hwn.  Bydd nifer o enwogion yn dangos eu cefnogaeth i’r Urdd yn eu hetiau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnosau nesa’ felly edrychwch allan amdanynt a byddai’n wych cael eich cefnogaeth chi ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Diolch eto am bob cefnogaeth – gyda’n gilydd fe ddown drwyddi gan edrych ymlaen i’r dyfodol.

https://www.youtube.com/watch?v=wf80b536WRA&feature=youtu.be

https://siop.urdd.cymru/cy/collections/clothes/products/urdd-red-white-and-green-bobble-hat

Cystadlu yn yr Urdd / Competing in the Urdd

Llongyfarchiadau i’r disgyblion i gyd am gymryd rhan yn yr Eisteddfod yr Urdd boed yn unigol neu mewn grwpiau. Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion am gymryd rhan, i’r rhieni am eich cefnogaeth ac yr hyfforddwyr i gyd.

Congratulations to all the pupils who competed in the Urdd Eisteddfod individually or in a group. Thank you to all the pupils for taking part, to parents for your support and to the staff.

 

Gorymdaith Gwyl Dewi yr Urdd / St David’s Day Urdd Procession

Dyma lun o’r plant oedd wedi cynrychioli’r ysgol bore ‘ma ar orymdaith yr Urdd yn Ninbych i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Roedd y plant wedi cyrraedd yn ol i’r ysgol yn frwdfrydig ac wir wedi mwynhau. Da iawn chi blant.

Cofiwch am Eisrteddfod yr Ysgol bore dydd Llun am 9.30 yn yr Eglwys.

Here is a picture of the pupils that represented the school during the Urdd Procession to celebrate St David’s Day in Denbigh this morning.  The pupils returned to school full of enthusiasm and they had really enjoyed the experience. Well done everyone.

And a reminder that we are holding our School Eisteddfod in the Church at 9.30 on Monday morning.

Cogurdd Rownd y Sir / Cogurdd County Round

Da iawn chdi am gystadlu yn rownd sirol Cogurdd dechrau’r wythnos a cynrychioli’r ysgol. Well done for competing in the county with Cogurdd at the start of the week and represent the school.

“Diwrnod gwych yng nghystadleuaeth CogUrdd Rhanbarth Dinbych yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl heddiw! Cystadlu brŵd! Da iawn i bawb!

Great day in the Regional CogUrdd cookery competition in Rhyl High today! Well done everyone, fantastic work!”

Diolch i’r Urdd am gael defnyddio’r llun /Thank you to the Urdd for the photograph. 

 

 

Llongyfarchiadau hefyd ir disgyblion ddoth yn ail a trydydd yn y rownd cyntaf.

Congratulations also to the pupils who came second and third in the first round.

 

 

ATGOFFA/REMINDER: CLWB YR URDD CLUB * 05.02.20 * GWEITHGAREDDAU/ACTIVITIES

Nodyn i atgoffa holl aelodau’r Urdd fod y Clwb yn cyfarfod am weithgareddau gyda Matthew o’r Urdd yfory

* DYDD MERCHER, 5ED O CHWEFROR (o 3.15yp tan 4.00yp) *

Diolch yn fawr.

A note to remind all Urdd members that the Urdd Club will meet for activities with Matthew from the Urdd tomorrow

* WEDNESDAY, 5TH FEBRUARY (from 3.15pm till 4.00pm) *

Thank you.