Celf a Chreff yr Urdd / Art and Craft for the Urdd

Atodaf manylion ar gyfer Celf a Chrefft yr Urdd eleni. Bydd angen mynd ar darnau Celf a Chrefft i Ocsiwn Rhuthun ar Dydd Iau, 4rydd o Fai rhwng 10 o’r gloch 12 o’r gloch.

Os ydych wedi gwneud darnau ar gyfer yr Eisteddfod adref bydd angen-

  1. Cofrestru’r darn ar y porth
  2. Tynnu ffotograff o waith eich plentyn/plant a’i uwchlwytho i’r Porth
  3. Argraffu’r label a’i osod ar y gwaith

Os gallwch ddod a’r gwaith i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, 3rydd o Fai.

Tybed os oes yno rhywyn ar gael i fynd i Rhuthun yn ystod bore’r 4rydd o Fai? Os gallwch adael mi wybod, mi fyddai hynny o gymorth mawr. Diolch

I’ve enclosed information regarding Art and Craft competition for the Urdd this year. The art and craft items will need to reach Ruthin Farmers Auction on Thursday, 4th May between 10 and 12 o clock.

If you have done art and craft items for the Urdd at home please ensure that –

  1. The work is registered on the ‘Porth’
  2. Take a photograph of the pupils work and upload onto the ‘Porth’
  3. Print out the label and attach to their work

Please could all of the art and craft items be sent into school by Wednesday, 3rd of May.

I wonder if anyone is available to take the work to Ruthin Farmers Auction on Thursday morning, 4th of May between 10 and 12? If anyone is available, that would be a great help. Thank you

Gweithgareddau Diweddar / Recent Activities

Twrnamaint Pêl-droed Dyffryd Clwyd / Vale of Clwyd Football Tournament

Bu nifer o ddisgyblion hŷn yr ysgol yn cynrychioli’r ysgol mewn twrnamaint pêl-droed yn Rhuthun yn ddiweddar. Da iawn chi am weithio’n wych fel tîm.

A number of the school’s older pupils represented the school in a football tournament in Ruthin recently. Well done for working brilliantly as a team.


Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Showing Racism the Red Card

Ar ddiwrnod gêm bêl-droed Cymru v Iran, bu’r disgyblion yn cwblhau gweithgareddau Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith yr elusen.

On the day of the Wales v Iran football match, the pupils completed Show Racism the Red Card activities in order to raise awareness of the charity’s work.


Dydd Arwyr y Rhyngrwyd / Be Internet Legend Day

Roedd hi’n Ddydd Arwyr y Rhyngrwyd ar Ragfyr 8fed. Ymunodd disgyblion hŷn yr ysgol â gwasanaeth rhithiol gyda Parent Zone a Google cyn mynd ati i gwblhau gweithgareddau. Mae mwy o wybodaeth ar gael i rieni yma: Online Safety Tips for Parents – Be Internet Legends

It was Be Internet Legends Day on December 8th. The school’s older pupils joined a virtual assembly with Parent Zone and Google before completing activities. Information for parents can be found here: Online Safety Tips for Parents – Be Internet Legends


Gweithdy Drymiau / Drums Workshop

Diolch i’r Parchedig Carol Thomas o’r Esgobaeth am gynnal gweithdy drymiau gyda’n disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6. Roedd pawb wedi mwynhau’n fawr.

Thanks to Reverend Carol Thomas from the Diocese for leading a drums workshop with our Year 5 and Year 6 pupils. Everyone thoroughly enjoyed the session.


CogUrdd

Llongyfarchiadau i Ela o Flwyddyn 4 am gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth CogUrdd yn Ysgol Uwchradd y Rhyl yn ddiweddar. Roedd Ela’n cystadlu yn Rownd Rhanbarth Dinbych ac roedd canmol mawr i’r Frechdan Fendigedig!

Congratulations to Ela from Year 4 for representing the school in the CogUrdd competition at Rhyl High School recently. Ela was competing in the Denbigh Regional Round and her Splendid Sandwich was commended!