Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

Annwyl rieni,

Bu’r Eisteddfod yn Ninbych dros yr hanner tymor yn llwyddiannus iawn. Roedd gan Clwstwr Glan Clwyd babell ar y maes. Gobeithio cawsoch gyfle i weld yr arddangosfa a’r fidio.

I’r rhai oedd wedi methu mynd i’r Eiateddfod, isod mae lluniau o’r babell a’r arddangosfa ac hefyd dolen i fidio am yr ysgol oedd yn rhan o’r cyflwyniad oedd gennym.

Diolch i bawb oedd wedi cystadlu yn ystod y flwyddyn. Diolch i’r staff, plant a rhieni am gefnogi’r ysgol a’r Urdd. Da iawn pawb yn Ysgol Tremeirchion.

Dear parents,

The Eisteddfod in Denbigh during half term was a great success. The Glan Clwyd Cluster had a marquee on the field. I hope you had an opportunity to see the display and the video.

For those who were not able to visit the Eisteddfod, below there are pictures of the marquee and the display and also a link to the video that was part of our presentation.

Thank you to everyone who competed during the year. Thank you to the staff, pupils and parents for supporting the school and the Urdd. Well done to everyone at Ysgol Tremeirchion.

Hysbysfwrdd Ysgol Tremeirchion Urdd

 

 

Cystadleuaeth Addurno Ysgolion Eisteddfod yr Urdd 2022 / Schools Decorating Competition Eisteddfod yr Urdd 2022

Mae bwrlwm a phrysurdeb Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn awr yn ei anterth ac dros y pythefnos diwethaf mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn brysur yn addurno tu blaen yr ysgol er mwyn sicrhau croeso cynnes i holl ymwelwyr yr Eisteddfod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor.

Dydd Mercher, 18 o Fai daeth beirniad o gwmpas yr ysgol i edrych ar gampwaith y disgyblion ac rydym yn aros yn  i glywed y canlyniad

Mae tu blaen yr ysgol werth ei weld ac yn fôr o liwiau coch, gwyn a gwyrdd. Diolch i’r holl ddisgyblion am gymryd rhan.

 

The Denbighshire Urdd Eisteddfod is fast approaching and over the past fortnight the pupils from the school have been busy decorating the front of the school to ensure a warm welcome to all the visitors who will visiting the Eisteddfod during May half term.

On Wednesday, 18th of May a judge visited the school to look at the pupils work and we are waiting for the result.

The front of the school looks amazing in colours of red, white and green. Thank you for all of the pupils for taking part.

16 diwrnoad tan Eisteddfod yr Urdd / 16 days until the Urdd Eisteddfod

Dyma neges i  atgoffa ysgolion a rhieni, gan Sir Ddinbych bod mynediad am ddim  i’r maes ond rhaid archebu tocyn o flaen llaw drwy’r ddolen isod

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Annwyl bawb

Ymhen 16 diwrnod bydd Eisteddfod yr Urdd yn dechrau yn Ninbych ac rydym yn ymwybodol y bydd nifer fawr o ysgolion yn cystadlu eleni.  Mae nifer y cystadleuwyr yn Sir Ddinbych eleni yn wych ac i’w ddathlu.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un yn siomedig, cofiwch, er bod tocynnau mynediad AM DDIM, bod yn rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.  Mae pryder cenedlaethol y bydd rhai ysgolion, teuluoedd a chystadleuwyr yn cyrraedd heb docynnau a bydd hyn yn achosi problem.     Er bod mynediad am ddim mae’n rhaid i’r Urdd reoli a gwybod pwy sydd wedi cael mynediad i faes yr Eisteddfod am resymau Iechyd a Diogelwch.

Mae tocynnau ar gael drwy ddilyn y ddolen hon

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Sicrhewch bod eich teuluoedd yn ymwybodol o hyn er mwyn osgoi dryswch a phroblemau.

Llawer o ddiolch

Gweler y ddolen isod am wybodaeth am yr Eisteddfod a lleoliad y maes yn nhref Dinbych

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/digwyddiadau-be-symlaen/urdd/eisteddfod-yr-urdd.aspx


Here is a message from Denbighshire reminding schools and parents that entrance to the field is free but tickets must be booked in advance  from the link below

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Dear all

In 16 days the Urdd Eisteddfod will start in Denbigh and we are aware that a large number of schools will be competing this year.  The number of competitors in Denbighshire this year is fantastic and to be celebrated.

To ensure no one is disappointed please be aware that although entrance tickets are FREE, tickets must be booked in advance.    There is a national concern that some schools, families and competitors will just turn up without tickets and this will cause a problem.     Although entrance is Free the Urdd must control and know who has gained access to the Eisteddfod field for Health and Safety reasons.

Tickets are available by following this link

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Please ensure your families are aware of this to avoid confusion and problems.

Many thanks

Please also see the link below for information about the Eisteddfod and its location in the town of Denbigh.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/leisure-and-tourism/events-whats-on/urdd/urdd-eisteddfod.aspx

Neges gan yr Urdd ~ A message from the Urdd

‘Rydym yn chwilio am grwpiau ac unigolion i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022, rhwng Dydd Llun 30 Mai a dydd Iau 2 Mehefin ar lwyfannau perfformio o amgylch y maes!

Dyma gyfle gwych i berfformio yn yr Eisteddfod mewn awyrgylch anffurfiol heb unrhyw feirniaid.

Os oes gennych ensemble, ymgomau, partïon, unigolion fyddai’n hoff o ganu set acwstig, gomedi neu unrhyw fath o berfformiad celfyddydol ar y maes, mae croeso i chi ddod i arddangos eich gwaith o flaen cynulleidfa anffurfiol!

Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
[email protected]

We’re looking for groups and individuals to perform at the Denbighshire Urdd Eisteddfod from Monday 30 May to Thursday 2 June on our informal performance platforms.

This is a great opportunity to perform at the eisteddfod in an informal manner without any adjudicators.

So, if you’re part of an ensemble, dialog, want to sing individually or any other sort of creative performance, here’s your chance to show off your hard work!

Contact us for more information:
[email protected]

 

Dathlu Eisteddfod yr Urdd / Celebrate Eisteddfod yr Urdd

Benefits of Recycling Clothes | Greystar | Greystar Blankets At Sheet Street Sale Online, UP TO 59% OFF | www.moeembarcelona.comNew Wooden Pallets | 1200 x 1200mm | Heat Treated |Associated Pallets

Mae’r ysgol yn awyddus i ddathlu 100 mlwyddiant Yr Urdd a’r Eisteddfod yn Sir Ddinbych drwy greu arddangosfa wrth giat a buarth yr ysgol. Rydym am geisio gwneud murlun drwy wehyddu tecstiliau/defnydd ar y giat.

Er mwyn gwneud hyn rydym yn gofyn i rieni ein helpu drwy gasglu unrhyw ddefnydd , hen ddillad sydd gennych a’i anfon i’r ysgol. Mi fyddwn yn tori’r defnydd felly peidiwch a disgwyl yr eitemau yn ol!

Y prif liwiau o ddefnydd yw coch, gwyn a gwyrdd a glas. Hoffwn dderbyn unrhyw gyfraniadau mor fuan a sydd phosib ac yn sicr erbyn dechrau’r wythnos nesaf.

Yn ogystal, os oes gennych plaet pren, busawn yn ddiolchgar i dderbyn un hefyd- cysylltwch gyda’r ysgol os oes gennych un sbar.

Diolch am eich cefnogaeth

The school is keen to celebrate the 100th birthday of the Urdd  and also that the Eisteddfod is in Denbighshire, by creating a display by the school gate and yard. We are going to try and create a mural by weaving textiles on the school gate.

In order that we can do this we would like your help by  donating any materials or old clothes and send them to the school. We may end up cutting the materials so please do not expect these to be returned!

The main colours we need are red, white, green and blue. We would like to receive these as soon as is possible, certainly by the beginning of next week.

We could also do with a wooden pallet. If you have one spare then please contact the school.

Thank you for your support

Gethin H Jones

Pennaeth

Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd 2022 Concert

Os oes unrhyw ddisgybl Blwyddyn 5 a 6 yn dymuno cymryd rhan yn y cyngerdd uchod, cofiwch gofrestru gyda’r Urdd erbyn Dydd Gwener, 15fed o Ebrill.  (Gweler llythyr isod gan yr Urdd).  Does dim rhaid i’r disgyblion fod yn aelod o’r Urdd i gymryd rhan.

Llythyr Prosiect Cerddorol Cynradd Eisteddfod yr Urdd i rieni

If there are any pupils in Years 5 and 6 wishing to take part in the above concert, please remember to register by Friday, 15th April.  (See letter above from the Urdd).  Pupils don’t need to be a member of the Urdd to take part.

Cystadlu yn yr Urdd / Competing in the Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu yn yr Urdd yr wythnos yma. Diolch yn fawr iawn ir staff am eu hyfforddi ac hefyd ir gwirfoddolwyr am ein helpu, ond diolch yn arbennig ir disgyblion am gymryd rhan a gwneud mor wych yn eu perfformiadau.

Congratulations to everyone for competing in the Urdd this week. Thank you to the staff for teaching the pupils and to the volunteers for their help, but most important of all, thank you to the pupils for taking part and doing so brilliantly in their performances.

Celf a Chrefft ar gyfer yr Urdd / Art and Craft for the Urdd

Dyddiad cau yw 5.4.2022

Os ydych wedi cystadlu gyda chystadlaethau celf a chrefft ar gyfer yr Urdd, a fedrwch yrru lluniau o gwaith eich plentyn/plant drwy ebost i mi erbyn prynhawn Dydd Llun, 4rydd o Ebrill. Byddaf wedyn yn uwchlwytho’r lluniau ir porth erbyn y dyddiad cau Dydd Mawrth, 5ed o Ebrill. Diolch yn fawr iawn.

Closing date is 5.4.2022

If you have competed with the art and craft competitions for the Urdd, please could you send me a picture of your child’s/children’s work to me through email by Monday, 4th of April. I will then upload their work onto the Urdd’s ‘porth’ by the closing date, which is Tuesday, 5th of April. Many thanks.

[email protected]