Sioe Gynradd Eisteddfod yr Urdd 2020 – Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 / National Urdd Eisteddfod 2020 Primary Show – Year 5 and 6 Pupils

Annwyl rieni/gwarchodwyr disgyblion blwyddyn 5 a 6,

Dyma ebost sydd newydd ein cyrraedd ar gyfer ‘Sioe Gynradd Eisteddfod yr Urdd 2020’ gyda gwybodaeth ynglyn ar sioe.

Diolch yn fawr ,

Elinor Wyn Ellis

 

Dear parents/guardians of pupils in years 5 and 6,

Here is the email that’s just arrived regarding the ‘National Urdd Eisteddfod 2020 Primary Show with information about the show.

Thank you

Elinor Wyn Ellis

 

SP20 – Llythyr Sioe Gynradd Eisteddfod Sir Ddinbych

SP20 – Ffurflen Gofrestru Sioe Gynradd 2020

Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Dydd Sadwrn 5ed Hydref / Eisteddfod yr Urdd Proclamation Event Saturday 5th October

Diolch i’r plant, rhieni a’r staff oedd wedi cynrychioli’r ysgol yn ystod yr orymdaith dydd Sadwrn yn Prestatyn. Diolch hefyd i Miss Hannah Roberts sydd yn gweithio efo ni ar hyn o bryd am weithio gyda’r plant i greu ein banner trawiadol iawn. Y newydd da yw ein bod wedi cael 3ydd lle yng nhystadleuaeth creu banner. Gobeithio eich bod wedi cael diwrnod i’w gofio. Cawsom lun o’r ysgol gyfan gyda’r faner yn ein gwasanaeth yn yr eglwys y bore ‘ma. Bydd y faner yn cael ei arddangos yn yr Eisteddfod yn mis Mai 2020.

Thanks to children, parents and staff who represented the school during the procession on Saturday at Prestatyn. Thank you also to Miss Hannah Roberts who is presently working with us for creating such a wonderful banner with the pupils. The good news is that our banner was given 3rd place in the banner competition. I hope you all had a memorable day. We took a picture of the whole school with the banner in the church service this morning. The banner will be displayed in the Eisteddfod in May 2020.

 

Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd- dydd Sadwrn yma / Eisteddfod yr Urdd Proclamation – this Saturday

Diolch i bawb fydd yn cymryd rhan yn yr wyl yma dydd Sadwrn ym Mhrestatyn. Gweler y ddolen isod y wybodaeth diweddaraf rydym wedi ei dderbyn gan yr Urdd

Thanks to all who will be taking part in the event this Saturday in Prestatyn.  Please see the link below for the most recent information we have received from the Urdd.

Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Proclamation Event [011019]

Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych/ Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych Proclamation Event

Siwr eich bod yn gwybod erbyn hyn bod Eisteddfod yr Urdd mis Mai 2020 yma yn Sir Ddinbych. Mae nifer o weithgareddau eisioes wedi digwydd yn y Sir er mwyn cefnogi’r Eisteddfod.  Gweler isod ddolen i wefan yr Urdd a gwybodaeth am yr Wyl Gyhoeddi Dydd Sadwrn 5ed Hydref yn Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/cy/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

I’m sure that you are already aware that Denbighshire will be hosting the Eisteddfod yr Urdd in May 2020. A number of events have already taken place throughout the county to support the Eisteddfod. Please follow the link below to the Urdd website for information regarding the Proclamation Event on Saturday 5th October in Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/en/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

Celf a Chrefft yr Urdd / Art and Craft for the Urdd

Os ydych yn dymuno cystadlu gyda eitemau Celf a Chrefft yr Urdd dros gwyliau’r Pasg mae modd gwneud, ond mae angen i ni dderbyn holl gystadleuthau Celf a Chrefft erbyn Dydd Llun, 29ain o Ebrill er mwyn eu cofrestru. Diolch yn fawr iawn.

If you wish for your child/children to compete with the Art and Craft competitions for the Urdd Eisteddfod over the Easter holidays there is still time left. All entries must arrive in school by Monday, 29th of April for us to register the items. Thank you

 

 

CARIAD@YRURDD

Casglwyd cyfanswm o £50 tuag at Pwyllgor Apel Tremeirchion, Rhuallt, Waen a Cwm yn ddiweddar ar gyfer Eisteddfod Sir Ddinbych 2020. Diolch yn fawr iawn .

 

£50 was raised towards the Urdd Appeal Committee for Tremeirchion, Rhuallt, Waen and Cwm for the Urdd Eisteddfod 2020 in Denbighshire.  Thank you very much to all.

 

Gweler poster / See poster

 

Cariad @ Iaith

Newyddion yr Urdd / Urdd News

Prynhawn heddiw, cefais gyfarfod diddorol iawn gyda Mrs Adey or pentref.  Bu Mrs Adey yn trafod syniadau gwehyddu gyda mi ac sut i fynd ati. Roedd yn llawn brwdfrydedd a diolch yn fawr iawn iddi am ei hamser gwirfoddol.

Mae gennym amrywiaeth o syniadau i gychwyn ni ffwrdd gyda’r gwehyddu dan y thema ‘Bwrwlm’.

Hoffwn eich cymorth chi, oes gan rhywyn hen olwynon beic nad ydynt eisiau rhagor neu hen fframiau lluniau neu unrhyw eitem gall y disgyblion ei wehyddu mewn grwp. Rhaid ir eitem fod dim mwy na 750mm x 750mm. Rydym hefyd eisiau adnoddau gall y disgyblion eu gwehyddu, megis hen grysau t, hen bacedi creision, hen ddefnyddiau ayb.

Diolch yn fawr iawn.

Elinor Ellis

This afternoon, I had a very interesting meeting with Mrs Adey from the village. Mrs Adey discussed some ideas about weaving with me and how to introduce this to the pupils. Thank you Mrs Adey for your time.

We’ve now got a variety of ideas to get us weaving under the theme ‘Hustle and Bustle.

I would like your help by asking has anyone got any old bike wheels that they don’t need any more or old photo frames ? Perhaps you’ve got other different ideas of things that the pupils can weave as a group. The item must be no more than 750mm x 750mm. We are also looking for items that the pupils can use to weave, for example old t shirts/ materials / crisp packet etc

Thank you

Elinor Ellis