Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych/ Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych Proclamation Event

Siwr eich bod yn gwybod erbyn hyn bod Eisteddfod yr Urdd mis Mai 2020 yma yn Sir Ddinbych. Mae nifer o weithgareddau eisioes wedi digwydd yn y Sir er mwyn cefnogi’r Eisteddfod.  Gweler isod ddolen i wefan yr Urdd a gwybodaeth am yr Wyl Gyhoeddi Dydd Sadwrn 5ed Hydref yn Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/cy/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

I’m sure that you are already aware that Denbighshire will be hosting the Eisteddfod yr Urdd in May 2020. A number of events have already taken place throughout the county to support the Eisteddfod. Please follow the link below to the Urdd website for information regarding the Proclamation Event on Saturday 5th October in Prestatyn.

https://www.urdd.cymru/en/event/gwyl-gyhoeddi-eisteddfod-2020-2019-10-05/

Celf a Chrefft yr Urdd / Art and Craft for the Urdd

Os ydych yn dymuno cystadlu gyda eitemau Celf a Chrefft yr Urdd dros gwyliau’r Pasg mae modd gwneud, ond mae angen i ni dderbyn holl gystadleuthau Celf a Chrefft erbyn Dydd Llun, 29ain o Ebrill er mwyn eu cofrestru. Diolch yn fawr iawn.

If you wish for your child/children to compete with the Art and Craft competitions for the Urdd Eisteddfod over the Easter holidays there is still time left. All entries must arrive in school by Monday, 29th of April for us to register the items. Thank you

 

 

CARIAD@YRURDD

Casglwyd cyfanswm o £50 tuag at Pwyllgor Apel Tremeirchion, Rhuallt, Waen a Cwm yn ddiweddar ar gyfer Eisteddfod Sir Ddinbych 2020. Diolch yn fawr iawn .

 

£50 was raised towards the Urdd Appeal Committee for Tremeirchion, Rhuallt, Waen and Cwm for the Urdd Eisteddfod 2020 in Denbighshire.  Thank you very much to all.

 

Gweler poster / See poster

 

Cariad @ Iaith

Newyddion yr Urdd / Urdd News

Prynhawn heddiw, cefais gyfarfod diddorol iawn gyda Mrs Adey or pentref.  Bu Mrs Adey yn trafod syniadau gwehyddu gyda mi ac sut i fynd ati. Roedd yn llawn brwdfrydedd a diolch yn fawr iawn iddi am ei hamser gwirfoddol.

Mae gennym amrywiaeth o syniadau i gychwyn ni ffwrdd gyda’r gwehyddu dan y thema ‘Bwrwlm’.

Hoffwn eich cymorth chi, oes gan rhywyn hen olwynon beic nad ydynt eisiau rhagor neu hen fframiau lluniau neu unrhyw eitem gall y disgyblion ei wehyddu mewn grwp. Rhaid ir eitem fod dim mwy na 750mm x 750mm. Rydym hefyd eisiau adnoddau gall y disgyblion eu gwehyddu, megis hen grysau t, hen bacedi creision, hen ddefnyddiau ayb.

Diolch yn fawr iawn.

Elinor Ellis

This afternoon, I had a very interesting meeting with Mrs Adey from the village. Mrs Adey discussed some ideas about weaving with me and how to introduce this to the pupils. Thank you Mrs Adey for your time.

We’ve now got a variety of ideas to get us weaving under the theme ‘Hustle and Bustle.

I would like your help by asking has anyone got any old bike wheels that they don’t need any more or old photo frames ? Perhaps you’ve got other different ideas of things that the pupils can weave as a group. The item must be no more than 750mm x 750mm. We are also looking for items that the pupils can use to weave, for example old t shirts/ materials / crisp packet etc

Thank you

Elinor Ellis

Eisteddfod yr Urdd 2020- hysbysu am gyfarfod apel Lleol Tremeirchion / Urdd Eisteddfod 2020- Tremeirchion local appeal meeting

Annwyl rieni – gweler isod neges gan bwyllgor apel lleol Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020.

Dear parents – please see the message from the local Denbighshire Eisteddfod yr Urdd 2020 Appeals committee.

Annwyl bawb

Eisteddfod yr Urdd 2020 – Apel Lleol Tremeirchion, Rhuallt, Cwm, Waen – Cyfarfod yn yr Hen Ysgol, Tremeirchion, ar Nos Fercher Chwefror 14 am 7 o’r gloch

Fel y gwyddoch, mae Eisteddfod yr Urdd yn dod i Ddinbych ym Mai 2020 ac mae angen codi arian ar ei chyfer ymhob ardal yn y Sir.  Pwrpas y cyfarfod uchod fydd i alw rhai at ei gilydd i ddechrau’r proses yn ein hardal ni.  Gwnaethom waith gwych fel Pwyllgor Apel Steddfod Genedlaethol Dinbych 2013 a rwyn ffyddiog y gallwn wneud llawn cystal yn y misoedd sydd o’n blaenau ni.

Dear all

Urdd Eisteddfod 2020 – Tremeirchion, Rhuallt, Cwm, Waen Local Appeal – Meeting in the Old School Tremeirchion on Wednesday Night February 14 at 7 o’clock

As you know, the Urdd Eisteddfod comes to Denbigh in May 2020 and each area in the County has been asked to raise money towards it. The purpose of the above meeting is to call people together to start the process in our joint villages.  We did sterling work as a Local Appeals Committee for the Denbigh National Eisteddfod in 2013 and I am confident we can do the same during the months ahead.

 

We shall ensure everyone who attends understands the business of the meeting, which will be bi-lingual.  As a committee in 2013, we would never have reached our target, in fact raised more than our target, without the whole community pulling together to support the activities which were arranged.  In fact, we reached our target, with having organised just 2 events.

If you know of other people who would also like to attend, please ask them to come along as well.

Diolch yn fawr / Thank you very much

Pwyllgor Apel/Appeals Committee Tremeirchion, Rhuallt, Cwm, Waen