Urdd – Dimau Dinbych

Rydym wedi derbyn yr wybodaeth yn y ddolen isod gan Swyddfa’r Urdd. Rwyf wedi cadarnhau y bydd yr ysgol yn cefnogi’r fenter yma ac yn gobeithio y byddwch yn gallu casglu ‘dimau’ er mwyn i ni eu rhoi i Gronfa Apel yr Urdd.

We have received information that can be seen in the link below from the Urdd Office. I have confirmed that the school would like to support this venture and I hope you will be able to collect small change in order that we can contribute to the Urdd Appeal Fund.

Dimau Dinbych

 

Urdd-cyfle am ddiwrnod o weithgareddau / Urdd- opportunity for a day’s activity

Gweler yr hysbyseb isod:

Yn ystod hanner tymor ar Ddydd Mawrth 01/06/21, rydw i wedi trefnu i Adran Dinbych cael mynd i Gwersyll yr Urdd Glan Llyn am y diwrnod. Yn ystod y dydd fydd y plant yn cael cyfle i wneud rhai weithgareddau’r gwersyll gan cynnwys y cyfle i gyflawni achrediad ‘Paddle Power’.

£5 yw’r cost sydd yn bargen (does dim rhaid bod yn aelod)!! Rydw i wedi atodi’r poster/flyer – os allwch chi rhannu gyda’ch cysylltiadau baswn i’n gwerthfawrogi! Mae’r niferoedd yn cyfyngedig yn amlwg.

I archebu lle defnyddiwch y linc : https://bit.ly/3faBpFn

Blwyddyn 3-6 sy’n cael y cynnig, os oes gan rhiant cwestiwn plîs cysylltwch gyda fi ar [email protected] neu ffonio ar 07976003324 / 01745 818600.

Please see the advert below:

During Half-term on Tuesday 01/06/21, I’ve organised for Adran Dinbych to go to Gwersyll Yr Urdd Glan Llyn for the day. During the day the kids will get the chance to complete a Paddle Power accreditation.

£5 is the fee which is a bargain (individual doesn’t need to be a Urdd member)!! I’ve attached the poster/flyer – if you could share this with your contacts it would be appreciated! Spaces are limited.

To book a place use the link : https://bit.ly/3faBpFn

This is an offer for year 3-6 pupils, if any parent has any questions please don’t hesitate to contact m eon [email protected] or phone 07976003324 / 01745 818600.

Eisteddfod T yr Urdd ~ Urdd Eisteddfod T

EISTEDDFOD T YR URDD

Yn giamstar ar ganu neu adrodd jôc?  Yn feistr lip-sync neu’n hoff o ddynwared enwogion?  O’r traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal gŵyl ddigidol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn am yr ail flwyddyn yn olynol, ac mae Eisteddfod T am fod yn fwy arbrofol, blaengar a chyffrous nac erioed o’r blaen!

Mae Rhestr Testunau 2021 a chyfarwyddiadau ar sut i gystadlu bellach ar gael isod:-

https://s4c.urdd.cymru/cy/

Bydd disgwyl i gystadleuwyr gyflwyno gwaith cyfansoddi, fideos o berfformiadau a lluniau o’u gweithiau creadigol erbyn 12y.p ar Ddydd Gwener, 26 Mawrth.

Ewch amdani!

URDD EISTEDDFOD T

Singing, lip-syncing and celebrity impressions – from the traditional to TikTok, Urdd Gobaith Cymru have announced that this year’s Urdd National Eisteddfod will be an alternative, new-style digital festival for the second year running!

The list of competitions and instructions on how to compete are available below:-

https://s4c.urdd.cymru/en/

To compete, all you will need to do is upload videos, clips, and pictures of your performances and creations by 12pm, March 26th, 2021.

Go for it!

 

* DISGO BYW O WERSYLL YR URDD GLAN LLYN YFORY! * LIVE DISCO FROM GWERSYLL YR URDD GLAN LLYN TOMORROW! *

DISGO BYW O WERSYLL YR URDD GLAN LLYN YFORY!

Dyma’r linc yr ydych ei angen i ymuno â’r uchod sy’n cychwyn am 12.30yp yfory!

https://www.youtube.com/watch?v=C31szdyogEE&feature=youtu.be

Mwynhewch!

LIVE DISCO FROM GWERSYLL YR URDD GLAN LLYN TOMORROW!

Here’s the link you need to join the above starting at 12.30pm tomorrow!

https://www.youtube.com/watch?v=C31szdyogEE&feature=youtu.be

Enjoy!

‘HAT TO HELP’ CAMPAIGN BY URDD GOBAITH CYMRU

Urdd Gobaith Cymru have launched their ‘Hat to Help’ campaign giving you the opportunity to buy a red, white and green bobble hat and show your support to Urdd and Wales!  The bobble hats make ideal Christmas gifts for family, friends, neighbours, indeed – everyone!  Available for £15 each on the Urdd website and one size fits all.   Only a limited number of hats are available so don’t delay!

We all need to support each other in these difficult times and we kindly ask that if you can, please support us and buy our bobble hat this winter.  Keep your eyes peeled on our social media accounts over the next few weeks as many familiar faces will be showing their support and if you can support on social media that would be great!

Thanks again for your continued support – together we can get through these difficult times and look forward to the future.

https://www.youtube.com/watch?v=wf80b536WRA&feature=youtu.be

https://siop.urdd.cymru/collections/clothes/products/urdd-red-white-and-green-bobble-hat

‘HET I HELPU’ ~ YMGYRCH URDD GOBAITH CYMRU

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi lansio eu hymgyrch ‘Het i Helpu’ sy’n rhoi’r cyfle i chi brynu hetiau coch, gwyn a gwyrdd yr Urdd a dangos eich cefnogaeth.  Dyma anrhegion Nadolig delfrydol i deulu, ffrindiau, cymdogion – neu yn wir, i bawb tra’n cefnogi’r Urdd.   Mae’r hetiau ar gael i’w prynu am £15 o wefan yr Urdd ac yn dod mewn un maint sy’n addas i bawb o bob oed.  Nifer cyfyngedig o’r hetiau sydd ar gael felly y cyntaf i’r felin…!

Mae angen i ni gyd gefnogi’n gilydd drwy’r cyfnod yma ac ‘rydym yn annog pawb sy’n medru ein helpu, i brynu het a throi Cymru’n goch, gwyn a gwrdd y gaeaf hwn.  Bydd nifer o enwogion yn dangos eu cefnogaeth i’r Urdd yn eu hetiau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnosau nesa’ felly edrychwch allan amdanynt a byddai’n wych cael eich cefnogaeth chi ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Diolch eto am bob cefnogaeth – gyda’n gilydd fe ddown drwyddi gan edrych ymlaen i’r dyfodol.

https://www.youtube.com/watch?v=wf80b536WRA&feature=youtu.be

https://siop.urdd.cymru/cy/collections/clothes/products/urdd-red-white-and-green-bobble-hat