Gorymdaith Gwyl Dewi yr Urdd / St David’s Day Urdd Procession

Dyma lun o’r plant oedd wedi cynrychioli’r ysgol bore ‘ma ar orymdaith yr Urdd yn Ninbych i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Roedd y plant wedi cyrraedd yn ol i’r ysgol yn frwdfrydig ac wir wedi mwynhau. Da iawn chi blant.

Cofiwch am Eisrteddfod yr Ysgol bore dydd Llun am 9.30 yn yr Eglwys.

Here is a picture of the pupils that represented the school during the Urdd Procession to celebrate St David’s Day in Denbigh this morning.  The pupils returned to school full of enthusiasm and they had really enjoyed the experience. Well done everyone.

And a reminder that we are holding our School Eisteddfod in the Church at 9.30 on Monday morning.

Cogurdd Rownd y Sir / Cogurdd County Round

Da iawn chdi am gystadlu yn rownd sirol Cogurdd dechrau’r wythnos a cynrychioli’r ysgol. Well done for competing in the county with Cogurdd at the start of the week and represent the school.

“Diwrnod gwych yng nghystadleuaeth CogUrdd Rhanbarth Dinbych yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl heddiw! Cystadlu brŵd! Da iawn i bawb!

Great day in the Regional CogUrdd cookery competition in Rhyl High today! Well done everyone, fantastic work!”

Diolch i’r Urdd am gael defnyddio’r llun /Thank you to the Urdd for the photograph. 

 

 

Llongyfarchiadau hefyd ir disgyblion ddoth yn ail a trydydd yn y rownd cyntaf.

Congratulations also to the pupils who came second and third in the first round.

 

 

ATGOFFA/REMINDER: CLWB YR URDD CLUB * 05.02.20 * GWEITHGAREDDAU/ACTIVITIES

Nodyn i atgoffa holl aelodau’r Urdd fod y Clwb yn cyfarfod am weithgareddau gyda Matthew o’r Urdd yfory

* DYDD MERCHER, 5ED O CHWEFROR (o 3.15yp tan 4.00yp) *

Diolch yn fawr.

A note to remind all Urdd members that the Urdd Club will meet for activities with Matthew from the Urdd tomorrow

* WEDNESDAY, 5TH FEBRUARY (from 3.15pm till 4.00pm) *

Thank you.

Cofrestru Cystadlu yn yr Urdd / Urdd Registration for Competing

Dydd Llun, 3rydd o Chwefror byddaf yn cofrestru’r disgyblion ar gyfer cystadlu i Eisteddfod yr Urdd, y cor, y partion ar unigolion. Mae’n bwysig fod pawb yn gadael mi wybod yn bendant Dydd Llun beth maent eisiau cystadlu arno. Os wyf yn gorfod cofrestru ar ol Dydd Llun bydd yno gost o £25 i bob cystadleuwr sydd eisiau cystadlu. Llawer o ddiolch, Mrs Ellis

 

Monday, 3rd of February I will be registering the pupils to compete in the Urdd Eisteddfod, the choir and parties, and individuals. It is important that everyone lets me know Monday what competitions they would like to compete in. If I need to register after the 3rd of February, there will be a charge of £25 for each competitor. Thank you, Mrs Ellis

Rhieni BLWYDDYN 4 / YEAR 4 parents – PWYSIG

Mae’r llythyr sydd wedi ei atodi yn gwahodd i ddisgyblion blwyddyn 4 yn ysgolion Cylch Dinbych i fod yn ran o ddawns arbennig yn ystod Seremoni a gynhelir ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod (25 – 30 Mai 2020).

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb fydd dydd Gwener, Ionawr 31ain. Os gwelwch yn dda, a fedrwch adael i Mrs Ellis wybod erbyn bore fory? Diolch yn fawr

 

The letter attached is to invite all Year 4 pupils from schools in the Denbigh area to declare their interest to be part of a special folk dance group which will be performed during a ceremony on the Pavillion stage during the week of the Urdd  Eisteddfod (25 – 30 May 2020).

 

The closing date for children to show their interest in being part of the dance group is Friday, January 31st. Please could you let Mrs Ellis know by tomorrow morning? Thank you

 

Dawnsfeydd Seremoniau – Cylch Dinbych 1 (1)

 

 

Enillydd Cogurdd / “Cogurdd” Winner

Llongyfarchiadau i enillydd cogurdd. Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu roedd y safon yn hynod o uchel. Diolch yn fawr iawn i Mr Kevin Potts am ddod atom i feirniadu.

Congratulations to the “cogurdd” winner. Congratulations to everyone who took part in the competition. The standard of cooking was high. Thank you very much to Mr Kevin Potts for judging the competition.

 

Newyddlen Sioe Gynradd / Primary School Show Newsletter

21.01.2020

 

Newyddlen Sioe Gynradd

Diolch i bawb sydd wedi mynychu ymarferion Sioe Gynradd dros y pythefnos diwethaf o Gylch Rhuddlan, Rhuthun, Dinbych ac Edeyrnion – roedd yn hynod braf cwrdd â thros 230 o blant sir Ddinbych sydd yn aelodau o’r cast erbyn hyn!

 

Amgaeedig

Lawr lwythwch y ffolder cylch perthnasol sydd yn cynnwys Traciau Llais / Geiriau Caneuon / Sgôr Cerddoriaeth Piano holl ganeuon eich cylch.

Lawr Lwythwch Cylch Edeyrnion
Lawr Lwythwch Cylch Dinbych
Lawr Lwythwch Cylch Rhuddlan
Lawr Lwythwch Cylch Rhuthun
Gofynnwn i bawb i fynd ati rŵan i ddysgu’r caneuon perthnasol er mwyn hwyluso’r gwaith ymarfer.

Clyweliadau ar gyfer rhannau unigol

Byddwn yn rhannu detholiadau penodol o’r sgript i’r rhai sydd yn dymuno cael eu hystyried ar gyfer  prif gymeriadau sioe. Trefnir sesiwn glyweliad ychwanegol ar ddydd Sul 2 Chwefror 2020 i ddewis y cymeriadau hynny.

  • 10:00 – 12:00 = Neuadd PWLLGLAS
  • 13:00 – 15:00 = Ysgol GLAN CLWYD

Gofynnwn i bawb sydd yn bwriadu mynychu i gyfarwyddo eu hunain â’r ddeialog rhwng GLENYS MARI / RHYS a MARI erbyn y clyweliad. Rhaid i’r unigolion sydd yn ystyried ymgiprys am y rhannau yma fod yn hyderus ar lwyfan efo’r gallu i ddysgu llinellau’n annibynnol gyda chefnogaeth adref.

 

Ymuno â’r grŵp Facebook:

Cofiwch ymuno â’r grŵp Facebook caeedig ar gyfer rhieni a’r rhai sydd yn cynorthwyo gyda’r sioe gynradd. Yma byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol a chyfredol i bawb.

Facebook


Tocynnau

Bydd tocynnau’r Eisteddfod yn mynd ar werth ar ddydd Gwener 14 Chwefror. Bydd cyfle i rieni archebu cyn i’r tocynnau fynd ar werth i’r cyhoedd.

 

Cysylltu

Yn y cyfamser mae croeso i chi gysylltu â’r tîm cynhyrchu drwy e-bostio sioegynradd2020@urdd.org os oes unrhyw gwestiwn neu sylw.

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth gyda’r Sioe Gynradd dros y misoedd nesaf sydd yn arwain at yr Eisteddfod

Yn gywir iawn,

Steffan Prys
Trefnydd Cynorthwyol Adran yr Eisteddfod a’r Celfyddydau

 


Primary School Show Newsletter

Thank you to everyone who attended the Primary School Show rehearsal over the past two weeks from Rhuddlan, Ruthin, Denbigh and Edeyrnion area. It has been a pleasure meeting over 230 kids from the county who’re now valuable members of the primary show team!

 

Enclosed file

Download the relevant folder for your area which includes: Sound tracks for the songs / Words for the songs / Music scores for the songs

Download Denbigh
Download Edeyrnion
Download Rhuddlan
Download Ruthin
We ask that everyone attempts to learn the relevant songs in order to facilitate and assist with the rehearsals.

Auditions for solo parts

A section of the script is attached for the individuals interested in auditioning for the main character parts. The audition to choose the main characters will be held on SUNDAY 2nd FEBRUARY 2020. You can attend either:

  • 10:00 – 12:00 @ PWLLGLAS Village Hall
  • 13:00 – 15:00 @ Ysgol GLAN CLWYD

All individuals interested in the main character roles of GLENYS, MARI or RHYS should read the extract form the script which is attached before the audition date. The Production Team are keen to stress that any individual seeking the main character roles must be a confident performer and is able to learn the lines independently with home support.

 

Join the Facebook Group

Please join the enclosed Facebook Group which is especially established for parents and individuals who assist with the Primary School show. The group will be used to share and distribute relevant information as efficiently and effectively as possible.

Facebook
 

Tickets

The Eisteddfod tickets will be for sale from Friday 14 February. Parents will be able to purchase before the box office is open to the general public public

 

Contact

You are welcome to contact the production team by e-mail sioegynradd2020@urdd.org if you have any questions or comments.

We look forward to your co-operation and support over the next few months leading up to the Eisteddfod

 

Yours Sincerely

Steffan Prys
Assistant Organizer for the Urdd Eisteddfod

Cystadleuaeth Cogurdd Rownd 1 / Cogurdd Competition Round 1

Byddwn yn cynnal cystadleuaeth cogurdd rownd 1 Dydd Mercher, Ionawr 29 yn y prynhawn. Ein beirniad fydd Mr Kevin Potts. Daliwch ati i ymarfer dros y dyddiau nesaf a phob lwc gyda’r cystadlu. Bydd angen i bawb cofio’r cynhwysion ar gyfer Dydd Mercher. Diolch yn fawr iawn.

The first round of the ‘Cogurdd’ competition will be held next Wednesday, January 29th in the afternoon. The judge will be Mr Kevin Potts. Remember to keep practicing over the next few days and good luck to all with the competition. Everyone will need to remember their ingredients on the day. Thank you.