Cefnogaeth i rieni / Support for parents

DULL ‘SOLIHULL’ I RIENI

Yn ystod y cyfnod clo nid yw’r plant wedi cael cyfle i ffurfio perthynas da a’u hathrawon, cyfoedion ac eraill. Efallai na chawsant gyfle i rannu eu pryderon. Gall hyn yn ei dro fod wedi arwaiin at gynnydd mewn ymddygiad heriol y mae rhieni a staff yn ei brofi.  Nod y cwrs hwn yw helpu rhieni a gofalwyr i ddeall bod ymddygiad yn ddull i gyfathrebu emosiwn, ac bydd y cwrs yn cynnig dulliau i gefnogi hyn.

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth. Os oes gennych ddiddordeb a wnewch chi gysylltu gyda’r ysgol.

Poster Solihull cymraeg 2

THE SOLIHULL APPROACH FOR PARENTS

Due to lockdown the children haven’t had the opportunity to form good relationships with their teachers, peers and others and may not have had chance to share their worries and concerns. This in turn may have led to the increase in challenging behaviour parents and staff are experiencing.  This course aims to help parents and carers understand that behaviour is a communication of emotion and offers approaches to support with this.

Click on the link below for more information. Please contact the school if you are interested.

1Solihull virtual poster (1)

‘WCW A’I FFRINDIAU’ COLOURFUL MAGAZINE ~ 2020/21

A colourful Welsh magazine for children aged 3 to 7 – with an English translation for parents

Full of well-known children’s characters including Peppa Pig, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti and Wcw himself!

Designed for pre-schoolers and early readers, each issue is full of material to help with Welsh reading, writing and counting… and it’s a lot of fun!

Don’t speak Welsh? Don’t worry! The magazine includes a full translation for non-Welsh speaking parents, so you can join in.

Only £25 a year for nine issues, including three double seasonal issues!

The magazine will be distributed by the School, starting with the December issue.

If you wish to subscribe, please use the link below:-

https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/en/?ysgol=6633020

 

CYLCHGRAWN LLIWGAR ‘WCW A’I FFRINDIAU’ ~ 2020/21

Wcw a’i Ffrindiau – cylchgrawn lliwgar i blant rhwng 3 a 7

Cylchgrawn llawn hwyl gyda Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti ac Wcw ei hun!

Wedi’i gynllunio ar gyfer plant meithrin a darllenwyr cynnar, mae pob rhifyn yn llawn deunydd i helpu gyda darllen, ysgrifennu a rhifo… ac mae’n lot o hwyl!

£25 am flwyddyn am naw rhifyn, sy’n cynnwys tri rhifyn dwbl tymhorol!

Bydd y copïau yn cael eu dosbarthu gan yr Ysgol gan ddechrau gyda rhifyn mis Rhagfyr.

Dyma’r linc os hoffech danysgrifio:-

https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/?ysgol=6633020