Gemau yr Oes Fictoria / Victorian Games

Mae plant blwyddyn 2 a 3 wedi bod yn astudio gemau roedd plant yn eu chwarae yn yr oes Fictoria. Un gem oedd sgitlo. Felly penderfynwyd cynllunio sgitl ein hunain ac yna arbrofi gyda gwahanol ‘peli’ a siapau i weld pa rai oedd y mwyaf effeithiol. Bur plant yn sgwrsio gyda’u partneriaid trafod ac yn ateb cwestiynnau; rhai gan y staff a rhai o hunan ddewis. Dyma luniau o’r plant yn gweithio. Roedd cyfle hefyd i drafod rheolau eu gemau gan gynnwys gwerth rhif o darro sgitl,  sut i gadw sgor a chyruno a’r  bellter  taflu/bowlio gyda rhai plant wedi mesur hyn i greu cysondeb. Da iawn blant, roedd y staff wedi mwynhau gweithio gyda chi ar y cynllun yma.

Pupils in Year 2 and 3 have been studying Victorian games. One game was skittles. We decided to create our own game and experiment with different ‘balls’ and shapes to see how effective they were. Children also talked with their ‘partner trafod’ (discussion partner) and answered questions designed by staff and from their own ideas. Here are some pictures of the children and their work. There was also an opportunity to discuss the rules for their games including giving a value to a skittle that was knocked over and some measured the distance for throwing/bowling for consistency. Well done everyone, the staff really enjoyed working with you on this project.

 

Cefnogi eich plentyn adref gyda darllen a mathemateg / Supporting your child at home with reading and maths

Darllen – a deall

Cofiwch ddarllen yn gyson gyda’ch plentyn. Mae gennyn syniadau i’ch helpu ar y wefan yma o dan y ddolen ‘Rhieni’ neu cliciwch y ddolen isod.

Mae gan pob plentyn gofnod darllen a llyfr darllen. Cofiwch nodi yn y cofnod pan rydych wedi darllen adref gyda’ch plentyn. Gall hyn gynnwys oedolion eraill yn eich teulu, brawd neu chwaer hyn, nain a taid. Mae’r drafodaeth  am yr hyn y mae eich plentyn wedi ei ddarllen mor bwysig ar  darllen ei hun. Ar ddiwedd y dydd y cyfle i ddarllen a mwynhau sydd yn bwysig.

Reading – and understanding

Please remember to read on a regular basis with your children. There are some ideas on this website to try and help you and can be accessed by following the link ‘Parents’. or click the link below.

Every pupil has a reading log and a reading book. Please remember to record in the log when you have read at home with your child. This could also include other members of your family, including older brothers and sisters, grandparents. The discussion with your child about what they have read is as important as the reading. However, the enjoyment of reading is the most important aspect to consider.

 

Cefnogi Darllen yn yr ysgol a’r cartref / Supporting reading in the school and at home

Mathemateg a rhifedd

Mae posib hefyd cefnogi eich plentyn gyda mathemateg yn y cartref. Dau o’r adnoddau rydym yn ei ddefnyddio i flwyddyn 1 i 6 yn yr ysgol yw TT Rockstars, ac RM Easimaths. Mae’r gan y disgyblion eu cyfrinair eu hunain. Mae’r staff yn gallu gweld yr wybodaeth a thracio cynnydd disgybl. Cliciwch isod ar y ddolen i fidio RM  Easimaths, neu ewch i’r  wefan drwy dudalen ‘Disgyblion’ ar y wefan yma. Mae nifer o ddolenni eraill yno hefyd.

Maths and numeracy

You can also support your child with maths at home. Two resources we use for year 1 to 6 are TT Rockstars and RM Easimaths. The pupils have their own login. Staff can also track pupils progress. Click on the link below to see a video, or go to the ‘Pupil’ page on this website. There are lots of other links there as well.