Gwaith peintio thema’r tywydd blwyddyn 2 a 3 / Year 2 and 3 paintings on the theme the weather

Mae’r disgyblion wedi bod yn astudio lliwiau sy’n cyfleu agweddau o dywydd, er enghraifft, lliwiau mewn storm, ar ddiwrnod heulog, ar ddiwrnod o eira, o law ac ati. Dyma ganlyniad ein hastudiaeth.

The pupils have been exploring the colours that convey different types of weather, for example, colours in a storm, a summers day, a snowy day, rainy day and so on. Here are the finished pieces of work.

Gwersi offerynnol / Instrumental Tuition

Gweler isod am wybodaeth am wersi offerynnol sydd yn bosib ei archebu gan gwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych. Mi fydd y gwersi yn cael ei gynnal bod wythnos yn yr ysgol i’r rhai sy’n archebu’r ddarpariaeth.

Please find below information relating to the purchase of instrumental lessons from Denbighshire Music Co-operative. The lessons will take place each week at the school for those who purchase the provision.

 

Gwersi Cerdd

Llythyr gwersi offeryn Instrument Lessons Letter 2017

Music Lessons

 

 

 

Amserlen a cwricwlwm yr Ysgol / School Timetable and Curriculum

Amserlen a cwricwlwm

Defnyddiwch y ddolen isod i weld amserlen wythnosol y disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2)  a Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3,4,5 a 6). Yn ogystal rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y 6 maes dysgu a phrofiadau, a pha bynciau/profiadau sydd ynghlwm a phob maes. Yn ein cynllunio mae sgiliau llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth yn treiddio drwy’r cwricwlwm.

Mae’r gwersi Addysg Gorfforol i plant Derbyn a Blwyddyn 1 a’r brynhawn dydd Llun (Datblygiad Corfforol), ac i Blwyddyn 2,3,4,5,a 6 ar brynhawn dydd Mawrth a prynhawn dydd Mercher.

Nod cynllunio’r cwriclwm drwy’r strwythur yma yw bod dilyniant mwy naturiol rhwng y Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2 gan barhau i sicrhau gofynion y cwricwlwm cenedlaethol.

Timetable and curriculum

Please click on the link below to see the weekly timetable for pupils in the Foundation Phase (Nursery, Reception, Yr 1 and 2) and Key Stage 2 (Years 3,4,5 and 6). We have also included information relating to the 6 areas of learning and experiences, the subjects/experiences associated with each area. Our planning ensures that literacy, numeracy and information technology skills are experienced through the curriculum.

Physical Education Lessons for pupils in Reception and Year 1 takes place on Monday afternoon (Physical Development), and for Years 2,3,4,5, and 6 on Tuesday and Wednesday afternoons.

Through planning our curriculum in this way our aim is that there is a more natural progression from Foundation Phase to Key Stage 2, whilst still maintaining the requirements of the national curriculum.

 

Amserlen Wythnosol Bl 2 i Bl 6 Yr 2 to 6 Weekly Timetable

Amserlen Wythnosol Cyfnod SYlfaen Foundation Phase Timetable

Awdur enwog yn ysgrifennu at blant Ysgol Tremeirchion / A famous author writes to pupils at Ysgol Tremeirchion

Ysgrifennodd pedwar disgybl at David Walliams yn gynharach yn y flwyddyn heb wir meddwl y buasent yn cael ymateb. Well, dyna sioc fawr!  Yn post yr ysgol yr wythnos diwethaf roedd amlen gyda’u henwau arno a llythyr o ddiolch gan yr awdur ei hun. LLongyfarchiadau i’r pedwar. Dyma gopi o’r llythyr. Pam na wnewch chi ysgrifennu o adref at eich hoff awdur – pwy a wyr efallai cewch chithau lythyr hefyd.

Four of our pupils wrote earlier in the year to David Walliams without really believing they would get a reply. How wrong could they have been! An envelope arrived in the post with their names on the front and a letter of thanks from the author himself. Congratulation to them all. Here is a copy of the letter. Why not write a letter from home to your favorite author – you may also be lucky and receive a letter.

Hwyl a sbri yn Pentre Llyn Cymer / Loads of fun at Pentre Llyn Cymer

Cawson deuddydd arbennig ym Mhentre Llyn Cymer. Tywydd da, bwyd da a’r plant wir yn ‘ffan-tas-tig’. Diolch i staff PLLC ac i staff yr ysgol oedd gyda ni yn ystod yr ymweliad.

We had two brilliant days in Pentre Llyn Cymer. Great weather, food and ‘fan-tas-tic’ children. Thank you to the staff at PLLC and also the staff from school who were with us during the visit.

BL 3 a 4 PLLC 2017

Prosiect Celf a Chrefft / Art and Crafft Project

Dydd Mawrth bu disgyblion CA2 yn gweithio gyda’r artist Donna Jones yn y Ganolfan Celf a Chrefft yn Rhuthun. Bu cyfle i’r disgyblion fraslunio gwaith 3D yn un o’r arddangosfeydd, ac yna i greu anifail 3D eu hunain. Roedd yn brofiad gwych i’r disgyblion. Diolch i’r ganolfan am ei’n gwahodd.

OnTuesday, pupils in KS2 worked with the artist Donna Jones in the Crafft Centre in Ruthin. Pupils sketched the 3D animals on display in the exibition, and then created their own 3D models. This was an excellent opportunity for the pupils. My thanks to the centre for inviting us.

 

IMG_0830 IMG_0826 IMG_0833 IMG_0837 IMG_0849 IMG_0841 IMG_0862 IMG_0852 IMG_0870 IMG_0853 IMG_0861

Pentre Llyn Cymer 2016 Bl/Yr 3/4

Pentre Llyn Cymer 2016

Cawson deyddydd argennig yn Pentre Llyn Cymer. Credwch neu beidio dyma ni yn: dringo rhaeadr, cerdded/nofio drwy nant, wal ddringo dwy waith, taith gerdded i’r goedwig min nos, adeiladu cuddfan a marshmallows wrth y tan, beicio mynydd a dysgu sut i’w golchi!! Diolch yn fawr i staff PLLC, y plant am fod mor wych, staff yr ysgol ac i chi rieni am gefnogi’r daith. Mae ychydig o luniau i chi eu gweld islaw.

We had a fantastic two days at Pentre Llyn Cymer. Believe it or not we climed a waterfall, walked/swam a stream, twice on the climbing wall, evening walk to the woods, shelter building and cooking marshmallows by the fire, mountain biking and learning how to wash them!! Thank you to all the staff at PLLC, to the children for being great, the staff and to you as parents for supporting the visit. There are some photo’s below.

IMAG0109IMAG0124IMAG0139P1100557P1100576P1100618P1100563P1100940P1100977P1100981P1100958P1100530P1100983

Pentre Llyn Cymer Blwyddyn 3 a 4

Pob hwyl i Flwyddyn 3 a 4 yn Pentre Llyn Cymer. Rwy’n sicr y cawn amser gwych. Cofiwch eich pecyn bwyd cinio ar gyfer fory. Diolch i’r staff sydd wedi cytuno aros dros nos a dydd Sadwrn.

Byddwn yn ol yn yr ysgol tua 5.00yh pnawn Sadwrn

Good luck to pupils in year 3 and 4 at Pentre Llyn Cymer. I’m sure they will have a great time. Remember your packed lunch for your dinner tomorrow.  Thank you to the staff who have agreed to stay overnight and on Saturday.

We will be back in school at about 5.00pm on Saturday afternoon.