Dathlu Dydd Owain Glyndŵr / Celebrating Owain Glyndŵr Day

Cawsom hwyl yn Dathlu Dydd Owain Glyndŵr dydd Gwener diwethaf.  Diolch yn fawr i ddisgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 am gynnal gwasanaeth am freuddwydion.

We enjoyed celebrating Owain Glyndŵr Day last Friday.  During our assembly, our Year 5 and Year 6 pupils explained the dreams of Owain Glyndŵr before sharing their own dreams on how to improve the world we live in.

Etholiad Cyngor Ysgol (Blwyddyn 2 hyd at Flwyddyn 6) / School Council Election (Year 2 to Year 6)

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

Ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd, mae angen ethol disgyblion i gynrychioli’u blwyddyn ar Gyngor Ysgol Tremeirchion.   Rydym am gynnal etholiad yn yr ysgol dydd Iau nesaf, Medi 15fed, ar Ddydd Rhyngwladol Democratiaeth.

Os hoffai’ch plentyn gael ei ystyried, gofynnwn iddo/iddi greu fideo byr (oddeutu 2 funud).  Awgrymwn fod eich plentyn yn ateb y cwestiynau canlynol:

  • Pam ydych chi eisiau bod yn aelod o Gyngor Ysgol Tremeirchion?
  • Beth allwch chi ei gynnig i’r Cyngor Ysgol?
  • Oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut i ddatblygu’r ysgol?

Llwythwch y fideo i Seesaw, neu anfonwch y fideo trwy ebost i gyfeiriad ebost yr ysgol, erbyn dydd Mercher, Medi 14eg, os gwelwch yn dda.  Bydd y fideos yn cael eu dangos i’r dosbarth cyfan, ac yna pleidlais.

Diolch yn fawr,

Staff Ysgol Tremeirchion

 

Dear Parents / Guardians,

At the beginning of a new academic year, pupils need to be elected to represent their year on the School Council.  We will hold an election at school next Thursday, September 15th, on International Day of Democracy.

If your child would like to be considered, we ask that he/she creates a short video (around two minutes).  We suggest that your child answers the following questions:

  • Why do you want to be a School Council member?
  • What can you offer the School Council?
  • Have you got any ideas on how to develop the school?

Please upload the video to Seesaw, or send it via email to the school’s email address, by Wednesday, September 14th.  The videos will be shown to the whole class, followed by a vote.

Diolch yn fawr,

Staff Ysgol Tremeirchion

Capel y Graig Yfory / Rock Chapel Tomorrow

Os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd disgyblion Blwyddyn 1 hyd at Flwyddyn 6 yn cerdded i Gapel y Graig yfory.  Fel y nodwyd yn y llythyr ddydd Llun, mae’r disgyblion i wisgo’r wisg ysgol.  Oherwydd glaw trwm y prynhawn yma, rydym yn cynghori gwisgo esgidiau addas (esgidiau glaw neu esgidiau/treinyrs cerdded).  Gofynnwn i’r disgyblion ddod ag esgidiau a throwsus (nid oes rhaid iddyn nhw fod yn drowsus ysgol) sbâr i’r ysgol gan fod y llwybr yn gallu bod yn fwdlyd.  Cofiwch fod y disgyblion angen diod, byrbryd a chot law yn ogystal.

Weather permitting, Year 1 to Year 6 pupils will walk to Rock Chapel tomorrow.  As stated in the letter on Monday, the pupils are to wear the school uniform.  Due to heavy rain this afternoon, we advise wearing suitable footwear (wellingtons or walking shoes/trainers) and to bring spare footwear and trousers (they don’t have to be school trousers) to school as the trail can be muddy.  We remind you that the pupils also need a drink, snack and a raincoat.

Diogelwch ar y we blwyddyn 3 a 4 / Internet safety Year 3 and 4

Heddiw cafodd Blwyddyn 3 a 4 gyflwyniad ‘Diogwlwch ar y we’ gan PC Gareth Williams. Roedd y cyflwyniad yn ddiddorol iawn a bu cyfle i’r plant holi a thrafod agweddau o sut i gadw’n ddiogel pan yn defnyddio’r we. Mae gwybodaeth defnyddiol iawn ar y wefan isod sydd hefyd ar gael i rieni.  Diolch i PC Gareth.

https://schoolbeat.cymru/cy/

Today our Year 3 and 4 class were given a presentation about ‘Keeping safe on-line’ by PC Gareth Williams. It was a very interesting presentation with opportunity for the children to take part in a question and answer session. There is additional information on the website below which is also accessible to parents. Our thanks to PC Gareth.

https://schoolbeat.cymru/en/

Ymweliad CA2 i Bentre Peryglon. / KS2 visit to Danger Point.

Ddoe aeth CA2 i ymweld â Phentre Peryglon i ddysgu am sut i gadw’n ddiogel yn y tŷ, wrth lan y môr, yn y wlad, wrth groesi’r ffordd, wrth drafeilio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac ar lein – ac wrth gwrs cyfarfod K-os yr estron!

 

Yesterday KS2 children visited Danger Point to learn about how to stay safe in the home, at the beach, in the countryside, crossing the road, travelling on public transport, and online – and of course to meet K-os the alien! 

Cynllun Coed Clawdd Offa Project

Yn ystod tymor yr Hydref roedd disgyblion bl 3 a 4 wedi cymryd rhan yng Nhynllun Coed Clawdd Offa. Bu’r disgyblion yn plannu coed ar hyd y llwybr sydd ar y bryniau uwchben yr ysgol ac hefyd yn gwneud gwaith celf.

Mae arddangosfa o’r gwaith yn y galeri yn Mharc Gwledig Loggerheads tan dydd Mercher 8fed Mawrth.

During the Autumn Term pupils in years 3 and 4 took part in the Coed Clawdd Offa project. The pupils planted trees along the path on the hill above the school and also produces some craft work.

There is a display of the work in the gallery at Loggerheads Country Park until Wednesday 8th March.

https://www.visitclwydianrange.co.uk/community_and_culture/item/73330/Loggerheads_Country_Park.html

Astudiaeth o waith William Morris / A study of the work of William Morris

Bu dosbarth Blwyddyn 3 a 4 yn astudio gwaith William Morris ac yn enwedig ei gynlluniau papur wal. Dyma luniau o waith argraffu y plant a disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn edmygu eu cynlluniau lliwgar. Da iawn plant blwyddyn 3 a 4 am gynhyrchu gwaith mor liwgar a diddorol.

Year 3 and 4 have been studying the work of William Morris and in particular his wall paper designs. Here are pictures of the pupils prints and pupils from the Foundation Phase admiring their work. Well done pupils in Year 3 and 4 for producing such colourful and interesting work.