Ymweliad CA2 i Bentre Peryglon. / KS2 visit to Danger Point.

Ddoe aeth CA2 i ymweld â Phentre Peryglon i ddysgu am sut i gadw’n ddiogel yn y tŷ, wrth lan y môr, yn y wlad, wrth groesi’r ffordd, wrth drafeilio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac ar lein – ac wrth gwrs cyfarfod K-os yr estron!

 

Yesterday KS2 children visited Danger Point to learn about how to stay safe in the home, at the beach, in the countryside, crossing the road, travelling on public transport, and online – and of course to meet K-os the alien! 

Cynllun Coed Clawdd Offa Project

Yn ystod tymor yr Hydref roedd disgyblion bl 3 a 4 wedi cymryd rhan yng Nhynllun Coed Clawdd Offa. Bu’r disgyblion yn plannu coed ar hyd y llwybr sydd ar y bryniau uwchben yr ysgol ac hefyd yn gwneud gwaith celf.

Mae arddangosfa o’r gwaith yn y galeri yn Mharc Gwledig Loggerheads tan dydd Mercher 8fed Mawrth.

During the Autumn Term pupils in years 3 and 4 took part in the Coed Clawdd Offa project. The pupils planted trees along the path on the hill above the school and also produces some craft work.

There is a display of the work in the gallery at Loggerheads Country Park until Wednesday 8th March.

https://www.visitclwydianrange.co.uk/community_and_culture/item/73330/Loggerheads_Country_Park.html

Astudiaeth o waith William Morris / A study of the work of William Morris

Bu dosbarth Blwyddyn 3 a 4 yn astudio gwaith William Morris ac yn enwedig ei gynlluniau papur wal. Dyma luniau o waith argraffu y plant a disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn edmygu eu cynlluniau lliwgar. Da iawn plant blwyddyn 3 a 4 am gynhyrchu gwaith mor liwgar a diddorol.

Year 3 and 4 have been studying the work of William Morris and in particular his wall paper designs. Here are pictures of the pupils prints and pupils from the Foundation Phase admiring their work. Well done pupils in Year 3 and 4 for producing such colourful and interesting work.

 

Tatws blwyddyn 3 & 4 ar werth. / Year 3 & 4 potatoes for sale.

Yn gynharach yn y tymor plannodd disgyblion blwyddyn 3 & 4 llysiau ac mae’r tatws rŵan yn barod! Os hoffech eu prynu mae’r stondin tu allan i giatiau’r ysgol yn ystod oriau ysgol. Dim ond £1 y bag –  am fargen!

Earlier in the term years 3 & 4 planted vegetables and the potatoes are now ready! If you would like to buy some the stall is outside the school gates during school hours. Only £1 a bag – what a bargain!

Baneri a thariannau / Flags and shields

Mae plant blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn astudio baneri a thariannau sy’n gysylltiedig a Chymru a’r thema ‘Hen wlad fy nhadau’. Roedd y disgyblion wedi cynllunio eu tarian eu hunain ac wedi dewis pethau oedd yn bwysig neu yn cyfleu rhywbeth amdanyn nhw. Dyma esiamplau o’u gwaith.

The children in Year 3 and 4 have been studying the flags and shields associated with Wales and the theme ‘The land of my father’. The pupils had designed their own shield based on things that were important or things that represented them in some way. Here are examples of their work.