Y don mawr wrth Kanagawa / The big wave off Kanagawa

Mae disgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn astudio y thema ‘llifo’ ac wedi gwneud gwaith celf yn seiliedig ar waith yr artist Hokusai. Dyma luniau yn dangos eu gwaith. Gobeithio eich bod yn cytuno eu bod wedi creu gwaith trawiadol iawn. Gyda llaw daeth bocsys y chromebooks yn ddefnyddiol iawn.

Year 3 and 4 pupils have been studying the theme ‘flowing’ and have based their work on the artist Hokusai. here are some pictures showing their work. I hope you agree that the result is very striking. By the way the chromebook boxes were very useful.

Cwrs preswyl Blwyddyn 4,5, a 6 Glan Llyn / Glan Llyn Residential Course Year 4,5,and 6

Dyma gopi o’r ffurflenni mae’r plant wedi derbyn heddiw. Cofiwch eu dychwelyd erbyn 6ed Mawrth. Mae’r taliadau i’w cwblhau ar parent pay hefyd.

Here are copies of the forms given to pupils today. Please return them by 6th March. Payments on Parent Pay will also need to be completed.

Gwefan Yr Urdd

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

LLythyr Glan Llyn 21 2 19

Parent consent Glan Llyn 2019

Caniatâd_rhiant_ Glan Llyn 2019

c Cynnwys Llythyr gogyfer sylw rhiant neu gwarchodwr

C Health Consent Form 2019

 

 

Cefnogi eich plentyn adref gyda darllen a mathemateg / Supporting your child at home with reading and maths

Darllen – a deall

Cofiwch ddarllen yn gyson gyda’ch plentyn. Mae gennyn syniadau i’ch helpu ar y wefan yma o dan y ddolen ‘Rhieni’ neu cliciwch y ddolen isod.

Mae gan pob plentyn gofnod darllen a llyfr darllen. Cofiwch nodi yn y cofnod pan rydych wedi darllen adref gyda’ch plentyn. Gall hyn gynnwys oedolion eraill yn eich teulu, brawd neu chwaer hyn, nain a taid. Mae’r drafodaeth  am yr hyn y mae eich plentyn wedi ei ddarllen mor bwysig ar  darllen ei hun. Ar ddiwedd y dydd y cyfle i ddarllen a mwynhau sydd yn bwysig.

Reading – and understanding

Please remember to read on a regular basis with your children. There are some ideas on this website to try and help you and can be accessed by following the link ‘Parents’. or click the link below.

Every pupil has a reading log and a reading book. Please remember to record in the log when you have read at home with your child. This could also include other members of your family, including older brothers and sisters, grandparents. The discussion with your child about what they have read is as important as the reading. However, the enjoyment of reading is the most important aspect to consider.

 

Cefnogi Darllen yn yr ysgol a’r cartref / Supporting reading in the school and at home

Mathemateg a rhifedd

Mae posib hefyd cefnogi eich plentyn gyda mathemateg yn y cartref. Dau o’r adnoddau rydym yn ei ddefnyddio i flwyddyn 1 i 6 yn yr ysgol yw TT Rockstars, ac RM Easimaths. Mae’r gan y disgyblion eu cyfrinair eu hunain. Mae’r staff yn gallu gweld yr wybodaeth a thracio cynnydd disgybl. Cliciwch isod ar y ddolen i fidio RM  Easimaths, neu ewch i’r  wefan drwy dudalen ‘Disgyblion’ ar y wefan yma. Mae nifer o ddolenni eraill yno hefyd.

Maths and numeracy

You can also support your child with maths at home. Two resources we use for year 1 to 6 are TT Rockstars and RM Easimaths. The pupils have their own login. Staff can also track pupils progress. Click on the link below to see a video, or go to the ‘Pupil’ page on this website. There are lots of other links there as well.

 

 

 

Gwersi offerynnol / Instrumental Tuition

Gweler isod am wybodaeth am wersi offerynnol sydd yn bosib ei archebu gan gwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych. Mi fydd y gwersi yn cael ei gynnal bod wythnos yn yr ysgol i’r rhai sy’n archebu’r ddarpariaeth.

Please find below information relating to the purchase of instrumental lessons from Denbighshire Music Co-operative. The lessons will take place each week at the school for those who purchase the provision.

 

Gwersi Cerdd

Llythyr gwersi offeryn Instrument Lessons Letter 2017

Music Lessons

 

 

 

Amserlen a cwricwlwm yr Ysgol / School Timetable and Curriculum

Amserlen a cwricwlwm

Defnyddiwch y ddolen isod i weld amserlen wythnosol y disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2)  a Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3,4,5 a 6). Yn ogystal rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y 6 maes dysgu a phrofiadau, a pha bynciau/profiadau sydd ynghlwm a phob maes. Yn ein cynllunio mae sgiliau llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth yn treiddio drwy’r cwricwlwm.

Mae’r gwersi Addysg Gorfforol i plant Derbyn a Blwyddyn 1 a’r brynhawn dydd Llun (Datblygiad Corfforol), ac i Blwyddyn 2,3,4,5,a 6 ar brynhawn dydd Mawrth a prynhawn dydd Mercher.

Nod cynllunio’r cwriclwm drwy’r strwythur yma yw bod dilyniant mwy naturiol rhwng y Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2 gan barhau i sicrhau gofynion y cwricwlwm cenedlaethol.

Timetable and curriculum

Please click on the link below to see the weekly timetable for pupils in the Foundation Phase (Nursery, Reception, Yr 1 and 2) and Key Stage 2 (Years 3,4,5 and 6). We have also included information relating to the 6 areas of learning and experiences, the subjects/experiences associated with each area. Our planning ensures that literacy, numeracy and information technology skills are experienced through the curriculum.

Physical Education Lessons for pupils in Reception and Year 1 takes place on Monday afternoon (Physical Development), and for Years 2,3,4,5, and 6 on Tuesday and Wednesday afternoons.

Through planning our curriculum in this way our aim is that there is a more natural progression from Foundation Phase to Key Stage 2, whilst still maintaining the requirements of the national curriculum.

 

Amserlen Wythnosol Bl 2 i Bl 6 Yr 2 to 6 Weekly Timetable

Amserlen Wythnosol Cyfnod SYlfaen Foundation Phase Timetable

Awdur enwog yn ysgrifennu at blant Ysgol Tremeirchion / A famous author writes to pupils at Ysgol Tremeirchion

Ysgrifennodd pedwar disgybl at David Walliams yn gynharach yn y flwyddyn heb wir meddwl y buasent yn cael ymateb. Well, dyna sioc fawr!  Yn post yr ysgol yr wythnos diwethaf roedd amlen gyda’u henwau arno a llythyr o ddiolch gan yr awdur ei hun. LLongyfarchiadau i’r pedwar. Dyma gopi o’r llythyr. Pam na wnewch chi ysgrifennu o adref at eich hoff awdur – pwy a wyr efallai cewch chithau lythyr hefyd.

Four of our pupils wrote earlier in the year to David Walliams without really believing they would get a reply. How wrong could they have been! An envelope arrived in the post with their names on the front and a letter of thanks from the author himself. Congratulation to them all. Here is a copy of the letter. Why not write a letter from home to your favorite author – you may also be lucky and receive a letter.

Hwyl a sbri yn Pentre Llyn Cymer / Loads of fun at Pentre Llyn Cymer

Cawson deuddydd arbennig ym Mhentre Llyn Cymer. Tywydd da, bwyd da a’r plant wir yn ‘ffan-tas-tig’. Diolch i staff PLLC ac i staff yr ysgol oedd gyda ni yn ystod yr ymweliad.

We had two brilliant days in Pentre Llyn Cymer. Great weather, food and ‘fan-tas-tic’ children. Thank you to the staff at PLLC and also the staff from school who were with us during the visit.

BL 3 a 4 PLLC 2017