Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd 2022 Concert

Os oes unrhyw ddisgybl Blwyddyn 5 a 6 yn dymuno cymryd rhan yn y cyngerdd uchod, cofiwch gofrestru gyda’r Urdd erbyn Dydd Gwener, 15fed o Ebrill.  (Gweler llythyr isod gan yr Urdd).  Does dim rhaid i’r disgyblion fod yn aelod o’r Urdd i gymryd rhan.

Llythyr Prosiect Cerddorol Cynradd Eisteddfod yr Urdd i rieni

If there are any pupils in Years 5 and 6 wishing to take part in the above concert, please remember to register by Friday, 15th April.  (See letter above from the Urdd).  Pupils don’t need to be a member of the Urdd to take part.

Rhaglen radio yr ysgol / The school’s radio show

Mae blwyddyn 5 a 6 wrthi’n cynllunio a chreu rhaglen radio ar gyfer yr ysgol. Fel rhan o’r prosiect dyma nhw’n holi Gareth Iwan Jones (uwch-gynhyrchydd Radio Cymru) am sut i greu rhaglen radio llwyddiannus. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r rhaglen gyda chi yn y dyfodol agos!

Year 5 and 6 are busy planning and creating a radio show for the school. Here they are asking Gareth Iwan Jones (Radio Cymru’s executive producer) about how to create a successful radio show. We’re looking forward to sharing the programme with you in the near future!

Cyfarfod Teams Meeting ~ Taith Glan Llyn Trip Bl/Yr 5 & 6

Bydd rhieni y disgyblion ym Mlwyddyn 5 & 6 sydd yn mynd ar daith Glan Llyn (6-8 Ebrill) yn derbyn gwahoddiad i’r cyfarfod uchod ar Teams.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar Nos Fercher, 30ain o Fawrth (4.00yp tan 4.30yp).

Diolch yn fawr.

Parents of the pupils in Year 5 & 6 who are going on the Glan Llyn Trip (6-8 April) will receive an invitation to the above meeting on Teams.

The meeting will be held on Wednesday, 30th March (from 4.00pm till 4.30pm).

Thank you.

Ymweliad CA2 i Bentre Peryglon. / KS2 visit to Danger Point.

Ddoe aeth CA2 i ymweld â Phentre Peryglon i ddysgu am sut i gadw’n ddiogel yn y tŷ, wrth lan y môr, yn y wlad, wrth groesi’r ffordd, wrth drafeilio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac ar lein – ac wrth gwrs cyfarfod K-os yr estron!

 

Yesterday KS2 children visited Danger Point to learn about how to stay safe in the home, at the beach, in the countryside, crossing the road, travelling on public transport, and online – and of course to meet K-os the alien! 

Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Nodyn i’ch atgoffa bydd y hyfforddiant yma yn cael ei gynnig i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ar:-

Ddydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad ar y 15eg o Fawrth.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you that this training will be offered to pupils in Years 5 and 6 on:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed on 15th March.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.

Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Mae’r dyddiadau hyfforddiant ar gyfer yr uchod wedi cael eu cadarnhau ar gyfer:-

Dydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 bore ‘ma.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The training dates for the above have been confirmed as:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed to Year 5 & 6 pupils this morning.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.