Dathlu Dydd Owain Glyndŵr / Celebrating Owain Glyndŵr Day

Cawsom hwyl yn Dathlu Dydd Owain Glyndŵr dydd Gwener diwethaf.  Diolch yn fawr i ddisgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 am gynnal gwasanaeth am freuddwydion.

We enjoyed celebrating Owain Glyndŵr Day last Friday.  During our assembly, our Year 5 and Year 6 pupils explained the dreams of Owain Glyndŵr before sharing their own dreams on how to improve the world we live in.

Etholiad Cyngor Ysgol (Blwyddyn 2 hyd at Flwyddyn 6) / School Council Election (Year 2 to Year 6)

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

Ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd, mae angen ethol disgyblion i gynrychioli’u blwyddyn ar Gyngor Ysgol Tremeirchion.   Rydym am gynnal etholiad yn yr ysgol dydd Iau nesaf, Medi 15fed, ar Ddydd Rhyngwladol Democratiaeth.

Os hoffai’ch plentyn gael ei ystyried, gofynnwn iddo/iddi greu fideo byr (oddeutu 2 funud).  Awgrymwn fod eich plentyn yn ateb y cwestiynau canlynol:

  • Pam ydych chi eisiau bod yn aelod o Gyngor Ysgol Tremeirchion?
  • Beth allwch chi ei gynnig i’r Cyngor Ysgol?
  • Oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut i ddatblygu’r ysgol?

Llwythwch y fideo i Seesaw, neu anfonwch y fideo trwy ebost i gyfeiriad ebost yr ysgol, erbyn dydd Mercher, Medi 14eg, os gwelwch yn dda.  Bydd y fideos yn cael eu dangos i’r dosbarth cyfan, ac yna pleidlais.

Diolch yn fawr,

Staff Ysgol Tremeirchion

 

Dear Parents / Guardians,

At the beginning of a new academic year, pupils need to be elected to represent their year on the School Council.  We will hold an election at school next Thursday, September 15th, on International Day of Democracy.

If your child would like to be considered, we ask that he/she creates a short video (around two minutes).  We suggest that your child answers the following questions:

  • Why do you want to be a School Council member?
  • What can you offer the School Council?
  • Have you got any ideas on how to develop the school?

Please upload the video to Seesaw, or send it via email to the school’s email address, by Wednesday, September 14th.  The videos will be shown to the whole class, followed by a vote.

Diolch yn fawr,

Staff Ysgol Tremeirchion

Capel y Graig Yfory / Rock Chapel Tomorrow

Os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd disgyblion Blwyddyn 1 hyd at Flwyddyn 6 yn cerdded i Gapel y Graig yfory.  Fel y nodwyd yn y llythyr ddydd Llun, mae’r disgyblion i wisgo’r wisg ysgol.  Oherwydd glaw trwm y prynhawn yma, rydym yn cynghori gwisgo esgidiau addas (esgidiau glaw neu esgidiau/treinyrs cerdded).  Gofynnwn i’r disgyblion ddod ag esgidiau a throwsus (nid oes rhaid iddyn nhw fod yn drowsus ysgol) sbâr i’r ysgol gan fod y llwybr yn gallu bod yn fwdlyd.  Cofiwch fod y disgyblion angen diod, byrbryd a chot law yn ogystal.

Weather permitting, Year 1 to Year 6 pupils will walk to Rock Chapel tomorrow.  As stated in the letter on Monday, the pupils are to wear the school uniform.  Due to heavy rain this afternoon, we advise wearing suitable footwear (wellingtons or walking shoes/trainers) and to bring spare footwear and trousers (they don’t have to be school trousers) to school as the trail can be muddy.  We remind you that the pupils also need a drink, snack and a raincoat.

Gweithdy yr Arglwydd Rhys / Lord Rhys Workshop

Roedd Menter Iaith Dinbych wedi trefnu gweithdy actio ddoe i ddisgyblion dosbarth Ms Barr. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn perfformio ac yn cymryd rhan mewn drama am yr Arglwydd Rhys. Diolch i Menter Iaith Dinbych. Gweler lluniau isod ac hefyd poster wybodaeth am weithgareddau Menter Iaith dros wyliau’r haf.

Menter Iaith Dinbych organised an acting workshop for Ms Barr’s class yesterday. It was lovely seeing the pupils performing and taking part in a drama about Lord Rhys. Thank you to Menter Iaith. There are pictures below and a poster giving information about workshops Menter Iaith have organised during the summer holidays.

Haf o Hwyl

Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd 2022 Concert

Os oes unrhyw ddisgybl Blwyddyn 5 a 6 yn dymuno cymryd rhan yn y cyngerdd uchod, cofiwch gofrestru gyda’r Urdd erbyn Dydd Gwener, 15fed o Ebrill.  (Gweler llythyr isod gan yr Urdd).  Does dim rhaid i’r disgyblion fod yn aelod o’r Urdd i gymryd rhan.

Llythyr Prosiect Cerddorol Cynradd Eisteddfod yr Urdd i rieni

If there are any pupils in Years 5 and 6 wishing to take part in the above concert, please remember to register by Friday, 15th April.  (See letter above from the Urdd).  Pupils don’t need to be a member of the Urdd to take part.

Rhaglen radio yr ysgol / The school’s radio show

Mae blwyddyn 5 a 6 wrthi’n cynllunio a chreu rhaglen radio ar gyfer yr ysgol. Fel rhan o’r prosiect dyma nhw’n holi Gareth Iwan Jones (uwch-gynhyrchydd Radio Cymru) am sut i greu rhaglen radio llwyddiannus. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r rhaglen gyda chi yn y dyfodol agos!

Year 5 and 6 are busy planning and creating a radio show for the school. Here they are asking Gareth Iwan Jones (Radio Cymru’s executive producer) about how to create a successful radio show. We’re looking forward to sharing the programme with you in the near future!

Cyfarfod Teams Meeting ~ Taith Glan Llyn Trip Bl/Yr 5 & 6

Bydd rhieni y disgyblion ym Mlwyddyn 5 & 6 sydd yn mynd ar daith Glan Llyn (6-8 Ebrill) yn derbyn gwahoddiad i’r cyfarfod uchod ar Teams.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar Nos Fercher, 30ain o Fawrth (4.00yp tan 4.30yp).

Diolch yn fawr.

Parents of the pupils in Year 5 & 6 who are going on the Glan Llyn Trip (6-8 April) will receive an invitation to the above meeting on Teams.

The meeting will be held on Wednesday, 30th March (from 4.00pm till 4.30pm).

Thank you.

Ymweliad CA2 i Bentre Peryglon. / KS2 visit to Danger Point.

Ddoe aeth CA2 i ymweld â Phentre Peryglon i ddysgu am sut i gadw’n ddiogel yn y tŷ, wrth lan y môr, yn y wlad, wrth groesi’r ffordd, wrth drafeilio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac ar lein – ac wrth gwrs cyfarfod K-os yr estron!

 

Yesterday KS2 children visited Danger Point to learn about how to stay safe in the home, at the beach, in the countryside, crossing the road, travelling on public transport, and online – and of course to meet K-os the alien! 

Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Nodyn i’ch atgoffa bydd y hyfforddiant yma yn cael ei gynnig i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ar:-

Ddydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad ar y 15eg o Fawrth.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you that this training will be offered to pupils in Years 5 and 6 on:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed on 15th March.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.