Pnawn Chwaraeon bl 5 a 6 Ysgol Glan Clwyd / Yr 5 and 6 Sports Afternoon at Ysgol Glan Clwyd

Pnawn o Chwaraeon – cynllun pontio cynradd uwchradd

Bydd disgyblion Bl 5 a 6 yn mynd i Ysgol Glan Clwyd am bnawn o weithgareddau chwaraeon dydd Mawrth 23 Hydref. Byddant yn cale eu cludo yn y bws mini ac mewn car. Bydd angen:

 • dod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol yr ysgol gan gynnwys hwdi du neu eu crys chwys glas.
 • pecyn bwyd a diod – bwyd i’w fwyta yn yr ysgol cyn mynd
 • esgidiau ymarfer corff – priodol ar gyfer gwaith yn y neuadd neu’r cae pob tywydd

Byddant yn ol yn yr ysgol erbyn 3.00yp.

An afternoon of sports – primary secondary transition project

Pupils in Yr 5 and 6 will be going to Ysgol Glan Clwyd to take part in an afternoon of sports activities on Tuesday 23rd October. They will travel in the school mini bus and by car. They will need:

 • to come to school in their school pe kit and including their black hoodie or blue sweat shirt
 • a packed lunch and drink that will be eaten before they go.
 • pe shoes that are appropriate for the sports hall or all weather pitch.

They will return to school by 3.00pm.

 

Cefnogi eich plentyn adref gyda darllen a mathemateg / Supporting your child at home with reading and maths

Darllen – a deall

Cofiwch ddarllen yn gyson gyda’ch plentyn. Mae gennyn syniadau i’ch helpu ar y wefan yma o dan y ddolen ‘Rhieni’ neu cliciwch y ddolen isod.

Mae gan pob plentyn gofnod darllen a llyfr darllen. Cofiwch nodi yn y cofnod pan rydych wedi darllen adref gyda’ch plentyn. Gall hyn gynnwys oedolion eraill yn eich teulu, brawd neu chwaer hyn, nain a taid. Mae’r drafodaeth  am yr hyn y mae eich plentyn wedi ei ddarllen mor bwysig ar  darllen ei hun. Ar ddiwedd y dydd y cyfle i ddarllen a mwynhau sydd yn bwysig.

Reading – and understanding

Please remember to read on a regular basis with your children. There are some ideas on this website to try and help you and can be accessed by following the link ‘Parents’. or click the link below.

Every pupil has a reading log and a reading book. Please remember to record in the log when you have read at home with your child. This could also include other members of your family, including older brothers and sisters, grandparents. The discussion with your child about what they have read is as important as the reading. However, the enjoyment of reading is the most important aspect to consider.

 

Cefnogi Darllen yn yr ysgol a’r cartref / Supporting reading in the school and at home

Mathemateg a rhifedd

Mae posib hefyd cefnogi eich plentyn gyda mathemateg yn y cartref. Dau o’r adnoddau rydym yn ei ddefnyddio i flwyddyn 1 i 6 yn yr ysgol yw TT Rockstars, ac RM Easimaths. Mae’r gan y disgyblion eu cyfrinair eu hunain. Mae’r staff yn gallu gweld yr wybodaeth a thracio cynnydd disgybl. Cliciwch isod ar y ddolen i fidio RM  Easimaths, neu ewch i’r  wefan drwy dudalen ‘Disgyblion’ ar y wefan yma. Mae nifer o ddolenni eraill yno hefyd.

Maths and numeracy

You can also support your child with maths at home. Two resources we use for year 1 to 6 are TT Rockstars and RM Easimaths. The pupils have their own login. Staff can also track pupils progress. Click on the link below to see a video, or go to the ‘Pupil’ page on this website. There are lots of other links there as well.

 

 

 

Only Kids Aloud bl 5 a 6 – Gwybodaeth am glywediad / Only Kids Aloud yr 5 and 6 -Audition Information

 

Rydym wedi derbyn gwybodaeth am y fenter isod. Mae’r fenter yn cael ei gynnal gan ‘Aloud’ ac nid yn fenter ysgol.

WE have received information relating to the event below. This is organised by ‘Aloud’ and not a school event.

Ceisiadau Corws 2018 nawr ar agor!

Mae Aloud yn falch iawn o wahodd ceisiadau unwaith eto gan fechgyn a merched, ar hyn o bryd ym Mlynyddoedd 5 a 6, i glyweliad i fod yn rhan o fenter gorawl Cymru gyfan, Only Kids Aloud.

Cynhelir cyfres o ddiwrnodau clyweliad ledled Cymru yn ystod ail wythnos Gwyliau Pasg 2018 gyda slotiau clyweliad wedi’u dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Mae slotiau clyweliad yn costio £ 30 a byddant yn cynnwys gweithdy llais grŵp 1 awr a chlyweliad unigol gyda Chyfarwyddwr Celfyddydol Aloud, Tim Rhys-Evans MBE.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu yng nghanol mis Ebrill ac yna bydd angen i bob aelod o’r Corws fod ar gael ar gyfer y dyddiadau canlynol:

Mai 12eg – 13eg Ymarfer preswyl

Wast 29ain – 31ain Ymarfer preswyl

Medi 8fed – 9fed Penwythnos Perfformiad Preswyl

Mae cyrsiau preswyl yn cynnwys yr holl fwyd, llety a gweithgareddau a gofynnir am gyfraniad o £ 395 tuag at y costau hyn. Os yw hwn yn broblem i chi, mae cymorth ariannol ar gael a gellir darparu rhagor o fanylion ar gais.

I wneud cais am glyweliad neu am fwy o wybodaeth, llenwch y ffurflen gais isod erbyn dydd Gwener 30ain Mawrth. Dylech ddisgwyl am gadarnhad o’ch slot clyweliad cyn ceisio trosglwyddo’r ffi clyweliad o £ 30.

Ffurflen Gais Ar-lein: https://goo.gl/forms/KbzwYqBlBdyzfIN53

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag oka@thealoudcharity.com neu ffoniwch ni ar 029 2044 4147.

____________________________________________

2018 Chorus Applications Now Open!

 

Aloud is delighted to once again invite applications from boys and girls, currently in Years 5 and 6, to audition to be part of its pan-Wales choral initiative, Only Kids Aloud.

A series of audition days will be held across Wales during the second week of the 2018 Easter Holidays with audition places allocated on a first come, first served basis. Audition slots cost £30 and will include a 1 hour group vocal workshop and an individual audition with OKA Musical Director, Tim Rhys-Evans MBE.

Successful applicants will be notified in mid-April and all Chorus members will then need to be available for the following dates:

May 12th– 13th Residential rehearsal

August 29th – 31st Residential rehearsal

September 8th– 9th Residential Performance Weekend

Residential courses include all food, accommodation and activities and a contribution of £395 towards these costs is requested. Should this be an issue for you, financial assistance is available, and more details can be provided upon request.

To apply for a place at one of our auditions and for more information please complete the application form below by Friday 30th March. Please await confirmation of your audition slot before attempting to transfer the £30 audition fee.

Online Application Form: https://goo.gl/forms/KbzwYqBlBdyzfIN53

If you have any questions, please contact oka@thealoudcharity.com or call us on 029 2044 4147.

Taith Addysgiadol Bl 5 a 6 i Gaerdydd / Yr 5 and 6 Educational Visit to Cardiff

Annwyl rieni,

Gweler isod

 • llythyr gwybodaeth a threfniadau
 • Ffurflen Caniatad Ysgol Tremeirchion
 • Tystysgrif Iechyd Canolfan yr Urdd Caerdydd.

Bydd copi papur o’r uchod yn cael ei roi i’r disgyblion hefyd.

 

Dear Parents,

Please see the following

 • letter with information and arrangements
 • Ysgol Tremeirchion Consent Form
 • Canolfan yr Urdd Health Certificate

A paper copy will also be given to the pupils.

Llythyr rhieni 2 amser tren a trefniadau 20 2 18

FFurflen C Caniatad Rhieni Caerdydd cymraeg 2018

Parental Consent Tsgol Tremeirchion Caerdydd Saes 2018

tystysgrif_iechyd_caerdydd1

Health_Certificate1

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/caerdydd/

Taith bl 5 a 6 i Gaerdydd – PWYSIG / Yr 5 and 6 Visit to Cardiff – IMPORTANT

Mae’n bwysig bod pob rhiant disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cadarnhau bod eu plentyn yn mynd i Gaerdydd drwy dalu’r blaendal o £20 erbyn 3.30yh dydd Mercher 7 Chwefror. Byddaf yn archebu’r tocynnau tren o ganlyniad i’r wybodaeth sydd gennyf.

Could parents of pupils in Year 5 to 6 please ensure that they confirm that their child is going to Cardiff by paying the deposit of £20 by 3.30pm on Wednesday 7th February. I will be purchasing the train tickets based on the information that I have.

 

Gwyl Chwaraeon Bl 5 a 6 Ysgol Glan Clwyd Yr 5 and 6 Sports Festival

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn Ysgol Glan Clwyd prynhawn ‘ma yn cymryd rhan yn yr Wyl Chwaraeon sy’n rhan o gynllun trosglwyddo cynradd i uwchradd. Roedd pawb yn frwdfrydig iawn pan gawsom sgwrs am eu profiad. Diolch i staff Ysgol Glan Clwyd am drefnu ac i’r hyfforddwyr- disgyblion bl 12 Ysgol Glan Clwyd. Dyma luniau – mae un cyn ddisgybl yn un o’r lluniau!

Our Year 5 and 6 pupils spent this afternoon at Ysgol Glan Clwyd’s Sports Festival which is part of our primary to secondary transition project. Everyone was very enthusiastic when we had a discussion about their experience. Thank you to the staff  for organising the event and to the coaches – Ysgol Glan Clwyd yr 12 pupils. Here are some pictures – there is one past pupil in one photograph!

Gwersi offerynnol / Instrumental Tuition

Gweler isod am wybodaeth am wersi offerynnol sydd yn bosib ei archebu gan gwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych. Mi fydd y gwersi yn cael ei gynnal bod wythnos yn yr ysgol i’r rhai sy’n archebu’r ddarpariaeth.

Please find below information relating to the purchase of instrumental lessons from Denbighshire Music Co-operative. The lessons will take place each week at the school for those who purchase the provision.

 

Gwersi Cerdd

Llythyr gwersi offeryn Instrument Lessons Letter 2017

Music Lessons