Ceisiadau am leoedd ym Mlwyddyn 7 (Uwchradd) ~ Applications for places in Year 7 (Secondary)

Nodyn i atgoffa rhieni/gwarchodwyr disgyblion Blwyddyn 6 mai y dyddiad cau ceisiadau am leoedd ym Mlwyddyn 7 (Uwchradd) yw:-

Dydd Gwener, 6ed o Dachwedd, 2020

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgol/lleoedd-ysgolion-uwchradd.aspx

A note to remind parents/guardians of pupils in Year 6 that the closing date for applications for places in Year 7 (Secondary) is:-

Friday, 6th November, 2020

https://www.denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/school-admissions/secondary-school-places.aspx

Diwrnod 3 Bl 5 a 6 Caerdydd / Cardiff yr 5 and 6 Day 3

Dyma luniau o’n ymweliad heddiw i’r Royal Mint ac yna yn dilyn mae ‘na luniau eraill oedd wedi eu tynnu dros y tridiau.

Roedd y plant yn wych ac rwy’n gobeithio eu bod wedi mwynhau’r profiad.

There is a selection of pictures from our visit to the Royal Mint today followed by some additional picture taken over the three days.

Children have been brilliant and I hope they enjoyed the experience.

 

Sioe Gynradd Eisteddfod yr Urdd 2020 – Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 / National Urdd Eisteddfod 2020 Primary Show – Year 5 and 6 Pupils

Annwyl rieni/gwarchodwyr disgyblion blwyddyn 5 a 6,

Dyma ebost sydd newydd ein cyrraedd ar gyfer ‘Sioe Gynradd Eisteddfod yr Urdd 2020’ gyda gwybodaeth ynglyn ar sioe.

Diolch yn fawr ,

Elinor Wyn Ellis

 

Dear parents/guardians of pupils in years 5 and 6,

Here is the email that’s just arrived regarding the ‘National Urdd Eisteddfod 2020 Primary Show with information about the show.

Thank you

Elinor Wyn Ellis

 

SP20 – Llythyr Sioe Gynradd Eisteddfod Sir Ddinbych

SP20 – Ffurflen Gofrestru Sioe Gynradd 2020

Cwrs preswyl Blwyddyn 4,5, a 6 Glan Llyn / Glan Llyn Residential Course Year 4,5,and 6

Dyma gopi o’r ffurflenni mae’r plant wedi derbyn heddiw. Cofiwch eu dychwelyd erbyn 6ed Mawrth. Mae’r taliadau i’w cwblhau ar parent pay hefyd.

Here are copies of the forms given to pupils today. Please return them by 6th March. Payments on Parent Pay will also need to be completed.

Gwefan Yr Urdd

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

LLythyr Glan Llyn 21 2 19

Parent consent Glan Llyn 2019

Caniatâd_rhiant_ Glan Llyn 2019

c Cynnwys Llythyr gogyfer sylw rhiant neu gwarchodwr

C Health Consent Form 2019

 

 

Pnawn Chwaraeon bl 5 a 6 Ysgol Glan Clwyd / Yr 5 and 6 Sports Afternoon at Ysgol Glan Clwyd

Pnawn o Chwaraeon – cynllun pontio cynradd uwchradd

Bydd disgyblion Bl 5 a 6 yn mynd i Ysgol Glan Clwyd am bnawn o weithgareddau chwaraeon dydd Mawrth 23 Hydref. Byddant yn cale eu cludo yn y bws mini ac mewn car. Bydd angen:

  • dod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol yr ysgol gan gynnwys hwdi du neu eu crys chwys glas.
  • pecyn bwyd a diod – bwyd i’w fwyta yn yr ysgol cyn mynd
  • esgidiau ymarfer corff – priodol ar gyfer gwaith yn y neuadd neu’r cae pob tywydd

Byddant yn ol yn yr ysgol erbyn 3.00yp.

An afternoon of sports – primary secondary transition project

Pupils in Yr 5 and 6 will be going to Ysgol Glan Clwyd to take part in an afternoon of sports activities on Tuesday 23rd October. They will travel in the school mini bus and by car. They will need:

  • to come to school in their school pe kit and including their black hoodie or blue sweat shirt
  • a packed lunch and drink that will be eaten before they go.
  • pe shoes that are appropriate for the sports hall or all weather pitch.

They will return to school by 3.00pm.

 

Cefnogi eich plentyn adref gyda darllen a mathemateg / Supporting your child at home with reading and maths

Darllen – a deall

Cofiwch ddarllen yn gyson gyda’ch plentyn. Mae gennyn syniadau i’ch helpu ar y wefan yma o dan y ddolen ‘Rhieni’ neu cliciwch y ddolen isod.

Mae gan pob plentyn gofnod darllen a llyfr darllen. Cofiwch nodi yn y cofnod pan rydych wedi darllen adref gyda’ch plentyn. Gall hyn gynnwys oedolion eraill yn eich teulu, brawd neu chwaer hyn, nain a taid. Mae’r drafodaeth  am yr hyn y mae eich plentyn wedi ei ddarllen mor bwysig ar  darllen ei hun. Ar ddiwedd y dydd y cyfle i ddarllen a mwynhau sydd yn bwysig.

Reading – and understanding

Please remember to read on a regular basis with your children. There are some ideas on this website to try and help you and can be accessed by following the link ‘Parents’. or click the link below.

Every pupil has a reading log and a reading book. Please remember to record in the log when you have read at home with your child. This could also include other members of your family, including older brothers and sisters, grandparents. The discussion with your child about what they have read is as important as the reading. However, the enjoyment of reading is the most important aspect to consider.

 

Cefnogi Darllen yn yr ysgol a’r cartref / Supporting reading in the school and at home

Mathemateg a rhifedd

Mae posib hefyd cefnogi eich plentyn gyda mathemateg yn y cartref. Dau o’r adnoddau rydym yn ei ddefnyddio i flwyddyn 1 i 6 yn yr ysgol yw TT Rockstars, ac RM Easimaths. Mae’r gan y disgyblion eu cyfrinair eu hunain. Mae’r staff yn gallu gweld yr wybodaeth a thracio cynnydd disgybl. Cliciwch isod ar y ddolen i fidio RM  Easimaths, neu ewch i’r  wefan drwy dudalen ‘Disgyblion’ ar y wefan yma. Mae nifer o ddolenni eraill yno hefyd.

Maths and numeracy

You can also support your child with maths at home. Two resources we use for year 1 to 6 are TT Rockstars and RM Easimaths. The pupils have their own login. Staff can also track pupils progress. Click on the link below to see a video, or go to the ‘Pupil’ page on this website. There are lots of other links there as well.