Pwysig- Hawlio trafnidiaeth Medi 2018 (rhieni blwyddyn 6 sydd a plant yn symud i’r ysgol Uwchradd) / Important – School transport claim September 2018 (for parents with pupils in Year 6 moving to secondary school)

Neges gan adran drafnidiaeth ysgolion sir Ddinbych / A message from Denbighshire School Transport

 

Ydach chi’n ddisgybl uwchradd o’r newydd yn 2018?

A allwch chi hawlio cludiant Ysgol am ddim? I wneud cais cliciwch YMA

Mae llefydd ar gyfer addysg uwchradd yn Sir Ddinbych bellach wedi eu cadarnhau ac mi fydd angen i chi wneud cais am gludiant Ysgol am ddim.

Rydym wrthi’n prosesu ceisiadau ar gyfer Medi 2018 nawr – brysiwch i wneud cais!

Gellir cael mwy o wybodaeth am eich hawliau o ran cludiant am ddim AR LEIN

 

New to Secondary School from September 2018?

Eligible for Free School Transport? To apply online click HERE

Secondary school places in Denbighshire have now been allocated and you need to apply for free school transport.

Transport applications are now being processed for September 2018 – please get your application in A.S.A.P.

Further information on whether you are eligible for transport is available ONLINE

 

Taith Addysgiadol Bl 5 a 6 i Gaerdydd / Yr 5 and 6 Educational Visit to Cardiff

Annwyl rieni,

Gweler isod

  • llythyr gwybodaeth a threfniadau
  • Ffurflen Caniatad Ysgol Tremeirchion
  • Tystysgrif Iechyd Canolfan yr Urdd Caerdydd.

Bydd copi papur o’r uchod yn cael ei roi i’r disgyblion hefyd.

 

Dear Parents,

Please see the following

  • letter with information and arrangements
  • Ysgol Tremeirchion Consent Form
  • Canolfan yr Urdd Health Certificate

A paper copy will also be given to the pupils.

Llythyr rhieni 2 amser tren a trefniadau 20 2 18

FFurflen C Caniatad Rhieni Caerdydd cymraeg 2018

Parental Consent Tsgol Tremeirchion Caerdydd Saes 2018

tystysgrif_iechyd_caerdydd1

Health_Certificate1

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/caerdydd/

Taith bl 5 a 6 i Gaerdydd – PWYSIG / Yr 5 and 6 Visit to Cardiff – IMPORTANT

Mae’n bwysig bod pob rhiant disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cadarnhau bod eu plentyn yn mynd i Gaerdydd drwy dalu’r blaendal o £20 erbyn 3.30yh dydd Mercher 7 Chwefror. Byddaf yn archebu’r tocynnau tren o ganlyniad i’r wybodaeth sydd gennyf.

Could parents of pupils in Year 5 to 6 please ensure that they confirm that their child is going to Cardiff by paying the deposit of £20 by 3.30pm on Wednesday 7th February. I will be purchasing the train tickets based on the information that I have.

 

Gwyl Chwaraeon Bl 5 a 6 Ysgol Glan Clwyd Yr 5 and 6 Sports Festival

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn Ysgol Glan Clwyd prynhawn ‘ma yn cymryd rhan yn yr Wyl Chwaraeon sy’n rhan o gynllun trosglwyddo cynradd i uwchradd. Roedd pawb yn frwdfrydig iawn pan gawsom sgwrs am eu profiad. Diolch i staff Ysgol Glan Clwyd am drefnu ac i’r hyfforddwyr- disgyblion bl 12 Ysgol Glan Clwyd. Dyma luniau – mae un cyn ddisgybl yn un o’r lluniau!

Our Year 5 and 6 pupils spent this afternoon at Ysgol Glan Clwyd’s Sports Festival which is part of our primary to secondary transition project. Everyone was very enthusiastic when we had a discussion about their experience. Thank you to the staff  for organising the event and to the coaches – Ysgol Glan Clwyd yr 12 pupils. Here are some pictures – there is one past pupil in one photograph!

Gwersi offerynnol / Instrumental Tuition

Gweler isod am wybodaeth am wersi offerynnol sydd yn bosib ei archebu gan gwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych. Mi fydd y gwersi yn cael ei gynnal bod wythnos yn yr ysgol i’r rhai sy’n archebu’r ddarpariaeth.

Please find below information relating to the purchase of instrumental lessons from Denbighshire Music Co-operative. The lessons will take place each week at the school for those who purchase the provision.

 

Gwersi Cerdd

Llythyr gwersi offeryn Instrument Lessons Letter 2017

Music Lessons

 

 

 

Amserlen a cwricwlwm yr Ysgol / School Timetable and Curriculum

Amserlen a cwricwlwm

Defnyddiwch y ddolen isod i weld amserlen wythnosol y disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2)  a Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3,4,5 a 6). Yn ogystal rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y 6 maes dysgu a phrofiadau, a pha bynciau/profiadau sydd ynghlwm a phob maes. Yn ein cynllunio mae sgiliau llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth yn treiddio drwy’r cwricwlwm.

Mae’r gwersi Addysg Gorfforol i plant Derbyn a Blwyddyn 1 a’r brynhawn dydd Llun (Datblygiad Corfforol), ac i Blwyddyn 2,3,4,5,a 6 ar brynhawn dydd Mawrth a prynhawn dydd Mercher.

Nod cynllunio’r cwriclwm drwy’r strwythur yma yw bod dilyniant mwy naturiol rhwng y Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2 gan barhau i sicrhau gofynion y cwricwlwm cenedlaethol.

Timetable and curriculum

Please click on the link below to see the weekly timetable for pupils in the Foundation Phase (Nursery, Reception, Yr 1 and 2) and Key Stage 2 (Years 3,4,5 and 6). We have also included information relating to the 6 areas of learning and experiences, the subjects/experiences associated with each area. Our planning ensures that literacy, numeracy and information technology skills are experienced through the curriculum.

Physical Education Lessons for pupils in Reception and Year 1 takes place on Monday afternoon (Physical Development), and for Years 2,3,4,5, and 6 on Tuesday and Wednesday afternoons.

Through planning our curriculum in this way our aim is that there is a more natural progression from Foundation Phase to Key Stage 2, whilst still maintaining the requirements of the national curriculum.

 

Amserlen Wythnosol Bl 2 i Bl 6 Yr 2 to 6 Weekly Timetable

Amserlen Wythnosol Cyfnod SYlfaen Foundation Phase Timetable

Diwrnod croesawu bl 6 YGC / YGC Yr 6 Welcoming Day

Annwyl rieni,

Gweler y llythyr isod am drefniadau diwrnod croesawu a Noson Wybodaeth disgyblion bl 6 yn Ysgol Glan Clwyd. Pwysig nodi mai Dydd Mercher 5ed Gorffennaf yw’r diwrnod i blant Ysgol Tremeirchion.

 

Dear parents,

Please find a copy of a letter explaining the arrangements for the yr 6 Welcoming Day and Information Evening at Ysgol Glan Clwyd. Please be aware that Wednesday 5th of July is the day for pupils from Ysgol Tremeirchion.

 

Llythyr Gwybodaeth Croesawu Llythyr 170705

Rhestr offer ymweliad bl 5 a 6 i Glan LLyn / Equipment list for yr 5 and 6 visit to Glan Llyn

Annwyl rieni,

Gweler y rhestr isod. Gellir ymweld a gwefan yr Urdd am fwy o fanylion.

Dear parents,

Please see the list below. You can also visit the Urdd website for more information.

Rhestr offer Glan Llyn Equipment list

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/amdanom-ni/rhieni-ac-arweinwyr/

http://www.urdd.cymru/en/residential-centres/glan-llyn/about-glan-llyn/info-parents/