Cynllun Pontio Bl 5 a 6 YGC / Yr 5 and 6 Transition project at YGC

Gweler y llythyr isod

Please see the letter below

Cynllun Pontio bl 5 a 6 YGC Transition Project yr 5 and 6

Only Kids Aloud bl 5 a 6 – Gwybodaeth am glywediad / Only Kids Aloud yr 5 and 6 -Audition Information

 

Rydym wedi derbyn gwybodaeth am y fenter isod. Mae’r fenter yn cael ei gynnal gan ‘Aloud’ ac nid yn fenter ysgol.

WE have received information relating to the event below. This is organised by ‘Aloud’ and not a school event.

Ceisiadau Corws 2018 nawr ar agor!

Mae Aloud yn falch iawn o wahodd ceisiadau unwaith eto gan fechgyn a merched, ar hyn o bryd ym Mlynyddoedd 5 a 6, i glyweliad i fod yn rhan o fenter gorawl Cymru gyfan, Only Kids Aloud.

Cynhelir cyfres o ddiwrnodau clyweliad ledled Cymru yn ystod ail wythnos Gwyliau Pasg 2018 gyda slotiau clyweliad wedi’u dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Mae slotiau clyweliad yn costio £ 30 a byddant yn cynnwys gweithdy llais grŵp 1 awr a chlyweliad unigol gyda Chyfarwyddwr Celfyddydol Aloud, Tim Rhys-Evans MBE.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu yng nghanol mis Ebrill ac yna bydd angen i bob aelod o’r Corws fod ar gael ar gyfer y dyddiadau canlynol:

Mai 12eg – 13eg Ymarfer preswyl

Wast 29ain – 31ain Ymarfer preswyl

Medi 8fed – 9fed Penwythnos Perfformiad Preswyl

Mae cyrsiau preswyl yn cynnwys yr holl fwyd, llety a gweithgareddau a gofynnir am gyfraniad o £ 395 tuag at y costau hyn. Os yw hwn yn broblem i chi, mae cymorth ariannol ar gael a gellir darparu rhagor o fanylion ar gais.

I wneud cais am glyweliad neu am fwy o wybodaeth, llenwch y ffurflen gais isod erbyn dydd Gwener 30ain Mawrth. Dylech ddisgwyl am gadarnhad o’ch slot clyweliad cyn ceisio trosglwyddo’r ffi clyweliad o £ 30.

Ffurflen Gais Ar-lein: https://goo.gl/forms/KbzwYqBlBdyzfIN53

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag oka@thealoudcharity.com neu ffoniwch ni ar 029 2044 4147.

____________________________________________

2018 Chorus Applications Now Open!

 

Aloud is delighted to once again invite applications from boys and girls, currently in Years 5 and 6, to audition to be part of its pan-Wales choral initiative, Only Kids Aloud.

A series of audition days will be held across Wales during the second week of the 2018 Easter Holidays with audition places allocated on a first come, first served basis. Audition slots cost £30 and will include a 1 hour group vocal workshop and an individual audition with OKA Musical Director, Tim Rhys-Evans MBE.

Successful applicants will be notified in mid-April and all Chorus members will then need to be available for the following dates:

May 12th– 13th Residential rehearsal

August 29th – 31st Residential rehearsal

September 8th– 9th Residential Performance Weekend

Residential courses include all food, accommodation and activities and a contribution of £395 towards these costs is requested. Should this be an issue for you, financial assistance is available, and more details can be provided upon request.

To apply for a place at one of our auditions and for more information please complete the application form below by Friday 30th March. Please await confirmation of your audition slot before attempting to transfer the £30 audition fee.

Online Application Form: https://goo.gl/forms/KbzwYqBlBdyzfIN53

If you have any questions, please contact oka@thealoudcharity.com or call us on 029 2044 4147.

Pwysig- Hawlio trafnidiaeth Medi 2018 (rhieni blwyddyn 6 sydd a plant yn symud i’r ysgol Uwchradd) / Important – School transport claim September 2018 (for parents with pupils in Year 6 moving to secondary school)

Neges gan adran drafnidiaeth ysgolion sir Ddinbych / A message from Denbighshire School Transport

 

Ydach chi’n ddisgybl uwchradd o’r newydd yn 2018?

A allwch chi hawlio cludiant Ysgol am ddim? I wneud cais cliciwch YMA

Mae llefydd ar gyfer addysg uwchradd yn Sir Ddinbych bellach wedi eu cadarnhau ac mi fydd angen i chi wneud cais am gludiant Ysgol am ddim.

Rydym wrthi’n prosesu ceisiadau ar gyfer Medi 2018 nawr – brysiwch i wneud cais!

Gellir cael mwy o wybodaeth am eich hawliau o ran cludiant am ddim AR LEIN

 

New to Secondary School from September 2018?

Eligible for Free School Transport? To apply online click HERE

Secondary school places in Denbighshire have now been allocated and you need to apply for free school transport.

Transport applications are now being processed for September 2018 – please get your application in A.S.A.P.

Further information on whether you are eligible for transport is available ONLINE

 

Taith Addysgiadol Bl 5 a 6 i Gaerdydd / Yr 5 and 6 Educational Visit to Cardiff

Annwyl rieni,

Gweler isod

  • llythyr gwybodaeth a threfniadau
  • Ffurflen Caniatad Ysgol Tremeirchion
  • Tystysgrif Iechyd Canolfan yr Urdd Caerdydd.

Bydd copi papur o’r uchod yn cael ei roi i’r disgyblion hefyd.

 

Dear Parents,

Please see the following

  • letter with information and arrangements
  • Ysgol Tremeirchion Consent Form
  • Canolfan yr Urdd Health Certificate

A paper copy will also be given to the pupils.

Llythyr rhieni 2 amser tren a trefniadau 20 2 18

FFurflen C Caniatad Rhieni Caerdydd cymraeg 2018

Parental Consent Tsgol Tremeirchion Caerdydd Saes 2018

tystysgrif_iechyd_caerdydd1

Health_Certificate1

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/caerdydd/

Taith bl 5 a 6 i Gaerdydd – PWYSIG / Yr 5 and 6 Visit to Cardiff – IMPORTANT

Mae’n bwysig bod pob rhiant disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cadarnhau bod eu plentyn yn mynd i Gaerdydd drwy dalu’r blaendal o £20 erbyn 3.30yh dydd Mercher 7 Chwefror. Byddaf yn archebu’r tocynnau tren o ganlyniad i’r wybodaeth sydd gennyf.

Could parents of pupils in Year 5 to 6 please ensure that they confirm that their child is going to Cardiff by paying the deposit of £20 by 3.30pm on Wednesday 7th February. I will be purchasing the train tickets based on the information that I have.

 

Gwyl Chwaraeon Bl 5 a 6 Ysgol Glan Clwyd Yr 5 and 6 Sports Festival

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn Ysgol Glan Clwyd prynhawn ‘ma yn cymryd rhan yn yr Wyl Chwaraeon sy’n rhan o gynllun trosglwyddo cynradd i uwchradd. Roedd pawb yn frwdfrydig iawn pan gawsom sgwrs am eu profiad. Diolch i staff Ysgol Glan Clwyd am drefnu ac i’r hyfforddwyr- disgyblion bl 12 Ysgol Glan Clwyd. Dyma luniau – mae un cyn ddisgybl yn un o’r lluniau!

Our Year 5 and 6 pupils spent this afternoon at Ysgol Glan Clwyd’s Sports Festival which is part of our primary to secondary transition project. Everyone was very enthusiastic when we had a discussion about their experience. Thank you to the staff  for organising the event and to the coaches – Ysgol Glan Clwyd yr 12 pupils. Here are some pictures – there is one past pupil in one photograph!

Gwersi offerynnol / Instrumental Tuition

Gweler isod am wybodaeth am wersi offerynnol sydd yn bosib ei archebu gan gwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych. Mi fydd y gwersi yn cael ei gynnal bod wythnos yn yr ysgol i’r rhai sy’n archebu’r ddarpariaeth.

Please find below information relating to the purchase of instrumental lessons from Denbighshire Music Co-operative. The lessons will take place each week at the school for those who purchase the provision.

 

Gwersi Cerdd

Llythyr gwersi offeryn Instrument Lessons Letter 2017

Music Lessons

 

 

 

Amserlen a cwricwlwm yr Ysgol / School Timetable and Curriculum

Amserlen a cwricwlwm

Defnyddiwch y ddolen isod i weld amserlen wythnosol y disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2)  a Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3,4,5 a 6). Yn ogystal rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y 6 maes dysgu a phrofiadau, a pha bynciau/profiadau sydd ynghlwm a phob maes. Yn ein cynllunio mae sgiliau llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth yn treiddio drwy’r cwricwlwm.

Mae’r gwersi Addysg Gorfforol i plant Derbyn a Blwyddyn 1 a’r brynhawn dydd Llun (Datblygiad Corfforol), ac i Blwyddyn 2,3,4,5,a 6 ar brynhawn dydd Mawrth a prynhawn dydd Mercher.

Nod cynllunio’r cwriclwm drwy’r strwythur yma yw bod dilyniant mwy naturiol rhwng y Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2 gan barhau i sicrhau gofynion y cwricwlwm cenedlaethol.

Timetable and curriculum

Please click on the link below to see the weekly timetable for pupils in the Foundation Phase (Nursery, Reception, Yr 1 and 2) and Key Stage 2 (Years 3,4,5 and 6). We have also included information relating to the 6 areas of learning and experiences, the subjects/experiences associated with each area. Our planning ensures that literacy, numeracy and information technology skills are experienced through the curriculum.

Physical Education Lessons for pupils in Reception and Year 1 takes place on Monday afternoon (Physical Development), and for Years 2,3,4,5, and 6 on Tuesday and Wednesday afternoons.

Through planning our curriculum in this way our aim is that there is a more natural progression from Foundation Phase to Key Stage 2, whilst still maintaining the requirements of the national curriculum.

 

Amserlen Wythnosol Bl 2 i Bl 6 Yr 2 to 6 Weekly Timetable

Amserlen Wythnosol Cyfnod SYlfaen Foundation Phase Timetable

Diwrnod croesawu bl 6 YGC / YGC Yr 6 Welcoming Day

Annwyl rieni,

Gweler y llythyr isod am drefniadau diwrnod croesawu a Noson Wybodaeth disgyblion bl 6 yn Ysgol Glan Clwyd. Pwysig nodi mai Dydd Mercher 5ed Gorffennaf yw’r diwrnod i blant Ysgol Tremeirchion.

 

Dear parents,

Please find a copy of a letter explaining the arrangements for the yr 6 Welcoming Day and Information Evening at Ysgol Glan Clwyd. Please be aware that Wednesday 5th of July is the day for pupils from Ysgol Tremeirchion.

 

Llythyr Gwybodaeth Croesawu Llythyr 170705