Ffurflen Ganiatâd / Consent Form

Oni bai bod eich plentyn wedi cynrychioli’r ysgol mewn chwaraeon eleni, rydym yn gofyn i chi gwblhau Ffurflen 8, ffurflen ganiatâd ymweliadau oddi ar safle, cyn i ni fynd i ymarfer ein Sioe Nadolig yn Ninbych ddydd Mawrth nesaf. Mae eich plentyn â ffurflen yn dod adref heddiw, a wnewch chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen i’r ysgol erbyn dydd Llun, Rhagfyr 19eg, os gwelwch yn dda.

Unless your child has represented the school in a sports competition this year, we kindly ask you to complete Form 8, an off-site visit consent form, before we go to rehearse our Christmas Show in Denbigh next Tuesday. Your child will be coming home with a form today, will you please complete and return the form to school by Monday, December 19th.

Ymweliad â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas Yfory / Greenfield Valley Heritage Park Visit Tomorrow

Nodyn i’ch atgoffa ein bod yn ymweld â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yfory.  Gofynnom yn wreiddiol i’r disgyblion wisgo’r wisg ysgol.  Ers hynny, mae Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas wedi ein cynghori i bawb orchuddio coesau er mwyn atal cosi poenus danadl poethion; mae croeso i’r plant wisgo unrhyw drowsus addas gyda chrys polo a siwmper ysgol.  Bydd angen i’r plant wisgo esgidiau a chôt addas yn ogystal.  Bydd angen pecyn bwyd ar bawb, gan gynnwys plant y Meithrin sy’n aros i Meithrin Mwy.

A quick message to remind you that we’re visiting Greenfield Valley Heritage Park tomorrow.  We initially asked the children to wear the school uniform.  However, we’ve been advised by Greenfield Valley Heritage Park that legs should be covered to prevent nettle stings; the children are welcome to wear any suitable trousers along with a school polo shirt and jumper.  The children will also need suitable footwear and a waterproof coat.  Everyone will need a packed lunch, including Nursery children staying for Meithrin Mwy.

At Sylw Rhieni’r Meithrin / F.A.O. Nursery Parents

Gan fod yr ysgol yn ymweld â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas dydd Iau nesaf, Hydref 6ed, ni fydd gegin yr ysgol ar agor. Os ydy eich plentyn yn aros i Meithrin Mwy a wnewch chi sicrhau fod ganddo/ganddi becyn bwyd os gwelwch yn dda.

As the school is visiting Greenfield Valley Heritage Park next Thursday, October 6th, the school kitchen  won’t be open. If your child is staying for Meithrin Mwy will you please make sure he/she has a packed lunch.

Diolch yn fawr.