Cynllun Coed Clawdd Offa Project

Yn ystod tymor yr Hydref roedd disgyblion bl 3 a 4 wedi cymryd rhan yng Nhynllun Coed Clawdd Offa. Bu’r disgyblion yn plannu coed ar hyd y llwybr sydd ar y bryniau uwchben yr ysgol ac hefyd yn gwneud gwaith celf.

Mae arddangosfa o’r gwaith yn y galeri yn Mharc Gwledig Loggerheads tan dydd Mercher 8fed Mawrth.

During the Autumn Term pupils in years 3 and 4 took part in the Coed Clawdd Offa project. The pupils planted trees along the path on the hill above the school and also produces some craft work.

There is a display of the work in the gallery at Loggerheads Country Park until Wednesday 8th March.

https://www.visitclwydianrange.co.uk/community_and_culture/item/73330/Loggerheads_Country_Park.html

Cystadleuaeth Llaeth y Llan / Llaeth y Llan Competition

Annwyl rieni,

Dyma’r linc ar gyfer cystadleuaeth ‘Llaeth y Llan’ i  gynllunio gardd. Hoffem i’r disgyblion gasglu syniadau dros y dyddiau nesaf am sut fath o ardd buasent yn hoffi ei greu. Rwyf wedi rhoi esiampl o luniau er mwyn ysbrydoli’r disgyblion ar eich cyfer. Hoffem i chi gynllunio eich gardd ar bapur A3 yna dod a’ch syniadau i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, Chwefror 18fed. Byddwn wedyn yn trafod cynlluniau’r disgyblion ac yn creu yr ail ddrafft yn yr ysgol yn ystod amser ‘Lleisiau Llawen’. Bydd y disgyblion yn ethol eu hoff gynllun yn y Cyfnod Sylfaen a CA2 ac yna byddwn postio’r ddau gynllun buddugol i ffwrdd i Llaeth y Llan.

Llaeth Y Llan – Village Dairy – Tyfu gyda’n gilydd

 

Dear parents,

Here is the link for the ‘Llaeth y Llan’ competition to design a garden. We would like the pupils to gather ideas over the next few days about the way they would like their garden to look like. I have given an example of pictures to inspire the pupils. We would like the pupils to design their garden on A3 paper and bring their first draft into school by Friday, February 18th. We will then discuss the pupils ideas and then they will be given an opportunity to create their second draft in school on Friday, February 18th during ‘Lleisiau Llawen’. The pupils will then vote for their favourite design in Foundation Phase and in KS2. We will then post the overall winners to Llaeth y Llan.

Llaeth Y Llan – Village Dairy – Let’s Grow Together

 

Lluniau er mwyn ysbrydoli / Photographs to inspire

Llaeth Y Llan – Village Dairy – Tyfu

 

Cogurdd 2022

Da iawn i’r disgyblion fu’n cymryd rhan yn y Cogurdd heddiw. Roedd y cibabs fftwythau werth ei gweld. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan a llongyfarchiadau arbennig ir buddugwr. Edrychwn ymlaen i weld y buddugwr yn cynrychioli’r ysgol yn y rownd nesaf yn y sir. Diolch yn fawr iawn i Anti Chris am feiriniadu’r gystadleuaeth ac i Mrs Williams a Anti Delyth am goruchwylio’r disgyblion wrth eu gwaith.

 

Well done to all of the pupils for taking part in the ‘Cogurdd’ competition today. The fruit kebabs looked wonderful. Congratulations to everyone for taking part and a huge congratulations to the winner. We will look forwards to the next step of the competition in the county and seeing the winner representing the school. Thank you to Anti Chris for judging the competition and to Mrs Williams and Anti Delyth for supervising the pupils.

 

IMG_0430