Eco-Sgolion / Eco Schools

Dyma ein grwp eco ar gyfer eleni. Dyma ein targedau –

  • Arbed Ynni
  • Lleihau sbwriel o gwmpas y safle
  • Ailgylchu
  • Edrych ar ol byd natur ar ein safle

Os ydych yn gallu ein helpu mewn unrhyw fodd, cysylltwch a ni yn yr ysgol. Buasem yn ddiolchgar iawn o unrhyw syniadau / cefnogaeth gyda’r project

 

This is our Eco group for this year. Our targets are –

  • Reduce energy
  • Reduce Litter
  • Recycling
  • Looking after nature around the school

If you can help us in any ways with our targets, please contact the school. We would be very grateful of any ideas/support with the project.

 

Enillydd Cogurdd / “Cogurdd” Winner

Llongyfarchiadau i enillydd cogurdd. Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu roedd y safon yn hynod o uchel. Diolch yn fawr iawn i Mr Kevin Potts am ddod atom i feirniadu.

Congratulations to the “cogurdd” winner. Congratulations to everyone who took part in the competition. The standard of cooking was high. Thank you very much to Mr Kevin Potts for judging the competition.

 

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf gan St John’s / First Aid Training by St John’s

Yn ystod Tymor yr Hydref cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 hyfforddiant cymorth cyntaf gan ‘St John’s’. Heddiw cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 dysgysgrifau am gymryd rhan. Dyma i chi hefyd luniau o disgyblion blwyddyn 1 a 2, yn derbyn hyfforddiant ar sut i rhoi bandej ar glaf a beth i’w wneud os mae rhywyn angen cymorth cyntaf brys.

During Autumn term, the pupils in KS2 received first aid training from ‘St John’s’. Today, the pupils were given certificates for taking part. Here are also some photographs of pupils in years 1 and 2 receiving training.

 

 

Cystadleuaeth Cogurdd Rownd 1 / Cogurdd Competition Round 1

Byddwn yn cynnal cystadleuaeth cogurdd rownd 1 Dydd Mercher, Ionawr 29 yn y prynhawn. Ein beirniad fydd Mr Kevin Potts. Daliwch ati i ymarfer dros y dyddiau nesaf a phob lwc gyda’r cystadlu. Bydd angen i bawb cofio’r cynhwysion ar gyfer Dydd Mercher. Diolch yn fawr iawn.

The first round of the ‘Cogurdd’ competition will be held next Wednesday, January 29th in the afternoon. The judge will be Mr Kevin Potts. Remember to keep practicing over the next few days and good luck to all with the competition. Everyone will need to remember their ingredients on the day. Thank you.

Ymarfer Cogurdd / Cogurdd Practice

Da iawn pawb am ymarfer gyda’r cogurdd heddiw. Roedd y cibab’s ffrwythau yn lliwgar, yn flasus ac werth ei gweld. Cofiwch ymarfer dros yr wythnos nesaf. Byddwn yn gosod dyddiad ar gyfer cystadleuaeth rownd 1 erbyn diwedd yr wythnos. Diolch yn fawr iawn i Anti Delyth a Mrs Williams am ymarfer gyda’r disgyblion. Pob hwyl i chi gyda’r ymarfer a daliwch ati ! Mrs Ellis

Well done to everyone today with the ‘cogurdd’. The fruit kebabs looked wonderful. Remember to practice over the next week. I will let you know the date of the official competition by the end of the week. Thank you to Anti Delyth and Mrs Williams for practicing with the pupils this afternoon. Good luck with practicing creating the fruit kebabs. Mrs Ellis

‘Cwrs deall ei plentyn’ i rieni / ‘Understanding your child’ course for parents

Gweler isod y ddolen am fwy o wybodaeth am y cwrs defnyddiol a diddorol yma i rieni. Mae am ddim!!

Please follow the link for information regarding this useful and interesting course for parents. It’s free!!

Solihull poster Understanding your child

Solihull poster Understanding your child Welsh

Ymweliad Blwyddyn 1 a 2 a Chapel Waengoleugoed Gofal Dydd / Year 1 and 2 Visit to Waengoleugoed Chapel Day Care

Prynhawn heddiw ymwelodd disgyblion blwyddyn 1 a 2 a Chapel Waengoleugoed. Cawsom brynhawn hyfryd yn canu carolau, hwiangerddi a sgwrsio gyda aelodau o’r Gofal Dydd. Cafodd y disgyblion gacen blasus a diod wedi eu perffomiad. Cyflwynwyd £160 ir Gofal Dydd ar ran disgyblion Ysgol Tremeirchion gan aelodau or Cyngor Ysgol yn y Cyfnod Sylfaen. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad arbennig hwn.

This afternoon, year 1 and 2 pupils visited Waengoleugoed Chapel Day Care. We had a wonderful afternoon singing Christmas carols and nursery rhymes and chatting to the members of the “Day Care”. The pupils had a cake and a drink after their performance. A sum of £160 was given to the Day Care team on behalf of the pupils of Ysgol Tremeirchion by members of the school council in the foundation phase. Thank you very much for this special invitation today.