Wythnos Gwrth Fwlio Tachwedd 16 – 20 / Anti Bullying Week November 16-20

Wythnos nesaf bydd hi yn wythnos gwrth-fwlio. Rydym wedi cynllunio gweithgareddau ar draws yr ysgol ar gyfer y disgyblion.

 

Next week, it will be anti-bullying week. We have prepared various activities across the school for the pupils.

 

Dydd Llun, 16 o Dachwedd hoffwn i’r disgyblion wisgo sanau od.

Monday, 16th of November we would like the pupils to wear odd socks.

 

Dydd Mercher, 17 o Dachwedd byddwn yn creu jig so ysgol gyfan gyda’r addewid o sut pob un ohonom uno yn erbyn bwlio.

Wednesday, 17th of November we will be creating a jigsaw where the pupils will all make a pledge as to how we can all unite against bullying.

 

Dydd Gwener, 20 o Dachwedd bydd y Cyngor Ysgol yn siarad gyda Swyddog Addysg am ein gwaith ni fel ysgol yn ystod yr wythnos gwrth fwlio.

Friday, 20th of November the School Council will be speaking to an Education Officer telling them of the work we have been doing throughout the week.

 

Rap Gwrth-fwlio Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 Anti-Bullying Rap

Dyma rap gwrth-fwlio gan disgyblion blwyddyn 1 a 2. Maent wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth sy’n cael ei gynnal gan Sir Ddinbych.

Bydd wythnos 16 o Dachwedd yn wythnos gwrth fwlio ac bydd yr ysgol yn gwneud gweithgareddau i gyd-fynd ar wythnos hwn.

 

Here is year 1 and 2 anti-bulling rap. They have taken part in a competition run by Denbighshire County Council.

The week beginning 16th of November will be anti bullying week where the pupils will be taking part in various activities.

Llyfr Gweithgareddau 2 – SchoolBeat – Activity Book 2

Prynhawn Da,

 

Ynghlwm mae’r ail rifyn  o’n Llyfr Gweithgareddau ar gyfer plant 5-9 oed sydd wedi’i lansio trwy ein gwefan SchoolBeat heddiw!

Mae’r holl weithgareddau’n seiliedig ar ein mewnbynnau  mae’n debyg y bydd eich disgyblion wedi’u derbyn yn ystod ymweliadau SHCY â’ch ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Wedi’u cynhyrchu ar ffurf y gellir ei lawrlwytho, maent yn adnoddau hawdd i rieni eu hargraffu. Maent yn annog amrywiaeth o sgiliau gan gynnwys trafodaeth a gwrando sydd yn hanfodol o ran diogelu.

 

Hoffem eich annog i’w  rannu trwy eich cyfrifon Twitter a Facebook ysgol gan ddefnyddio’r dolenni isod a diolch mawr i’r rhai ohonoch ddaru wneud hynny yr wythnos ddiwethaf.

 

YN Y GYMRAEG

https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/llyfr-gweithgareddau-ar-gyfer-plant-5-9-oed/

SAESNEG

https://schoolbeat.cymru/en/news/article/activity-book-for-ages-5-9/

 

 

Efallai yr hoffech chi annog rhieni i’n dilyn ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol @NWSchoolbeat a @Schoolbeat yn ogystal â chyfrif Facebook SchoolBeat i dderbyn negeseuon diogelu allweddol gan dîm SchoolBeat? Mae’r rhain yn cynnwys Podlediadau a ‘Vlogs’ gan ein Swyddogion.

 

Mae mwy o adnoddau hefyd ar gael ar ein gwefan www.schoolbeat.cymru

 

Gyda llaw, mae rhifyn arbennig ar ‘Ddiogelwch y we’ i ddigyblion 9-11 oed eisoes yn cael ei gynhyrchu a bydd ar gael yr wythnos nesaf! Cadwch lygad allan amdano!

 

Gyda llawer o ddiolch,

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Good afternoon,

 

Attached is another edition of our Pupil Activity Book, this time for  5-9 year olds which has been launched via our SchoolBeat website today!

All the activities are based on inputs which your  pupils will most probably have received during the SCPO visits to your school in the last year.

Produced in downloadable format, they are easy resources for parents to print. They encourage a variety of skills including discussion and listening which are essential from a safeguarding perspective.

 

We would like to encourage you to share via your Twitter and Facebook school accounts using the links below:

WELSH

https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/llyfr-gweithgareddau-ar-gyfer-plant-5-9-oed/

ENGLISH

https://schoolbeat.cymru/en/news/article/activity-book-for-ages-5-9/

 

You might also like to encourage parents to follow us on our Social media accounts Twitter: @NWSchoolbeat and @Schoolbeat as well as the Facebook SchoolBeat account to receive key safeguarding  messages from the SchoolBeat team. These include Podcasts and Vlogs from the Officers. A big thank you to those  of you who did this last week.

 

More resources are also available on  our website at www.schoolbeat.cymru

 

By the way, a special ‘Internet Safety edition’ for 9-11 year olds is already in production and will be available next week! Keep an eye out for it if you can!

 

Many thanks,

 

Syniadau Iechyd a Lles i’r Disgyblion / Health and Wellbeing Ideas for the Pupils

 

Syniadau gweithgareddau ar gyfer yr ysgol a / neu’r cartrefActivity ideas for school and / or the home
Go Noodle

 

www.gonoodle.com

 

Adnodd ar-lein am ddim ar gyfer rhieni / gofalwyr, athrawon a phlant. Mae’n cynnig fideos am ddim: symudiad, ioga, a ‘mindfulness’; gweithgareddau cwricwlaidd, a gweithgareddau cartref oddi ar y sgrin. Mae adrannau wedi’u creu ar gyfer y cartref ac ar gyfer yr ysgol.

 

Go Noodle

 

www.gonoodle.com

 

Free online resource for parents/carers, teachers, and children. It offers free videos: movement, yoga, and mindfulness; curricular activities, and off-screen home activities. Sections have been created for home and for school.

 

e-Bug

 

www.e-Bug.eu

 

Mae e-Bug yn cynnwys nifer o wersi da iawn am ficrobau, hylendid resbiradol, golchi dwylo ayyb ar gyfer CA2 a CA3/4.  Mae o’n addas ar gyfer y cyfnod sylfaen hefyd.  Mae adran ar gael i blant ac i athrawon.

e-Bug

 

www.e-Bug.eu

 

e-Bug contains a number of very good lessons on microbes, respiratory hygiene, hand washing etc for KS2 and KS3/4.  It is also suitable for foundation phase.  There is a section for children and for teachers.

 

Cosmic Yoga

 

www.cosmickids.com

 

Ioga a ‘mindfulness’ i blant.

 

Fideos am ddim ar You Tube.  Nodwch fod cost am rai adnoddau.

Cosmic Yoga

 

www.cosmickids.com

 

Yoga and mindfulness for children.

 

Free videos on You Tube.  Please note that there is a charge for some resources.

 

Gwefan – Food a Fact of Life

 

www.foodafactoflife.org.uk

 

Adnoddau cynhwysfawr a rhyngweithiol am ddim ar gyfer dysgu pobl ifanc 3-16 oed am fwyd.

 

Website – Food a Fact of Life

 

www.foodafactoflife.org.uk

 

Comprehensive and interactive free resources for teaching young people aged 3-16 years about food.

 

Addysg Gorfforol gyda Joe Wicks

 

www.thebodycoach.com/blog/pe-with-joe-1254.html

 

Gweithgareddau dyddiol hwyliog am 9am sy’n addas ar gyfer pob oedran gan gynnwys oedolion. Nid oes angen unrhyw offer.

 

PE with Joe Wicks

 

www.thebodycoach.com/blog/pe-with-joe-1254.html

 

Fun daily workouts at 9am suitable for all ages including adults.  No equipment needed.

 

Think U Know

 

www.thinkuknow.co.uk

 

Gweithgareddau diogelwch ar-lein ar gyfer pob oedran, adran ar gyfer plant, athrawon a rhieni.

Think U Know

 

www.thinkuknow.co.uk

 

Online safety activities for all ages, section for child, teachers and parents.

 

GWYBODAETH COVID-19 / COVID-19 INFORMATION

Annwyl rhieni / gwarchodwyr,

Dyma lythyr diweddaraf gan yr ysgol. Rwyf hefyd yn atodi gwefan os yw eich plentyn yn poeni am yr coronafeirws.

Mrs Ellis

Dear parents / guardians,

Here is a letter from the school. I also enclose a website if your child is worried about the Coronavirus.

Mrs Ellis

 

COVID-19 – English Copy

COVID-19 – Copi Cymraeg

 

https://www.mindheart.co/descargables

 

 

Sioe Diogelwch Bwyd / Food Safety Show

Dydd Gwener, cawsom ymweliad gan ‘Sioe Diogelwch Bwyd’. Roedd y sioe yn son am ddiogelwch bwyd yn gyffredinol yn y gegin, pwysigrwydd golchi dwylo, sut i goginio bwyd, lle rydym yn storio bwyd. Dyma i chi ychydig luniau or ymweliad :

Last Friday, we had the ‘Food Safety Show; visiting our school. The show discussed general food safety in the kitchen, including the importance of washing our hands, how we prepare and cook food and where do we store our food. Here are some pictures of the visit :