Cwricwlwm i Gymru a’r 4 Diben / Curriculum for Wales and the 4 Purposes

Cwricwlwm i Gymru a’r 4 Diben

Diweddariad 18 Chwefror 2022 – Gwybodaeth i Rieni a phobl ifanc

220209-canllaw-i-rieni

220209-hawdd-ei-ddeall

220209-plant-pobl-ifanc

Wrth gynllunio ein cwricwlwm rydym yn dilyn canllawiau’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Y Cyfnod Sylfaen a CA2. Cyflwynir y cwricwlwm a’r sgiliau drwy weithgarethau thematig. Lle mae’n bosib rydym yn dilyn yr un thema drwy’r ysgol gyfan  am dymor, ac yn addasu’r profiadau dysgu ac addysgu ar gyfer gofynion y dysgwr.

Mae Meysydd Dysgu diwygiedig y Cyfnod Sylfaen a Rhaglenni Astudio diwygiedig Cyfnod Allweddol 2 ar  gyfer pob dysgwr mewn ysgolion.

Gweler y ddolen isod am fwy o wybodaeth am y Cwricwlwm i Gymru a’r 4 Diben

4 Diben y Cwricwlwm i Gymru

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cwricwlwm-newydd-yng-nghymru-hawdd-ei-ddeall/

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/canllaw-i-gwricwlwm-i-gymru-2022/#areas-of-learning-and-experience

https://hwb.gov.wales/api/storage/d3823918-b205-4c8c-b661-6b3720658e3c/cwricwlwm-newydd-yng-nghymru-canllaw-ar-gyfer-plant-pobl-ifanc-a-theuluoedd.pdf

 

Curriculum for Wales and the 4 Purposes

Update for parents ad young people- 18 February 2022

220208-parents-carers

220208-parents-carers

220209-easy-read

When planning our curriculum we follow the National Curriculum guidelines for the Foundation Phase and KS2. The curriculum and skills are presented through thematic activities. Where possible we follow the same themes throughout the school for a whole term, and adapt the teaching and learning experiences to the needs of the learner.

The  Foundation Phase Areas of Learning and revised Programmes of Study at Key Stage 2 are  for all learners in schools.

Please click the link below to see more information about the Curriculum for Wales and the 4 Purposes.

4 Purposes of the Curriculum for Wales

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/a-new-curriculum-in-wales-easy-read/

https://hwb.gov.wales/draft-curriculum-for-wales-2022/a-guide-to-curriculum-for-wales-2022/#areas-of-learning-and-experience

https://hwb.gov.wales/api/storage/44b74558-5d89-4a5b-bf54-32bd6dcad1c0/a-new-curriculum-in-wales-a-guide-for-children-young-people-and-families.pdf