Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru / Supporting Service Children in Education

Annwyl rieni,

Mae’r ysgol wedi derbyn cais am wybodaeth ynghlyn a nifer plant milwyr yn yr ysgol. Dim ond rhif ac nid enwau fydd yn cael ei rannu. Byddwn yn ddiolchgar petaech yn cysylltu gyda’r ysgol erbyn dydd Mawrth 7, Rhagfyr.  os ydych yn ateb un or ddau diffiniad isod:

Diffiniad 1 (diffiniad Llywodraeth Cymru) 

Mae gan ‘blentyn Lluoedd Arfog’ riant/rhieni – neu berson(au) sy’n arfer cyfrifoldeb rhiant – pwy yw personél y Lluoedd Arfog sy’n gwasanaethu:   

·        yn Lluoedd Arfog Rheolaidd EM  

·       mewn ymrwymiad llawn fel rhan o’r gwasanaeth Wrth Gefn llawn amser 

·       yn gyn-filwr sydd wedi bod mewn Gwasanaeth o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf 

·       bu farw un o’u rhieni tra’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog ac mae’r disgybl yn derbyn pensiwn o dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog neu’r Cynllun Pensiynau Rhyfel. 

Diffiniad 2

Person y mae ei riant, neu ofalwr, yn gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog rheolaidd, neu fel gwarchodwr wrth gefn, neu wedi gwneud ar unrhyw adeg yn ystod 25 mlynedd cyntaf bywyd y person hwnnw *ac nad yw’n bodloni’r meini prawf diffiniad 1. 

Dear parents,

The school has received a request for information regarding the number of service children in the school. Only a number will be shared and not names. I would appreciate if you could contact the school before Tuesday 7 December, if one of the two definitions below apply:

Definition 1 (Welsh Government definition) 

A ‘Service child’ has parent(s) – or person(s) with exercising parental responsibility – who is/are Service personnel serving: 

·       in HM Regular Armed Forces  

·       in full commitment as part of the full-time Reserve service 

·       is a veteran who has been in Service within the last two years 

·       one of their parents died whilst serving in the Armed Forces and the pupil receives a pension under the Armed Forces Compensation Scheme or the War Pensions Scheme. 

Definition 2 

A person whose parent, or carer, serves in the regular armed forces, or as a reservist, or has done at any point during the first 25 years of that person’s life *and does not meet the criteria of definition 1.