Cystadleuaeth / Competition

Galw ar rieni!

 

Ydych chi’n dysgu gartref?

 

Oherwydd poblogrwydd ein cystadleuaeth llunio poster yn ddiweddar, sydd bellach wedi cau, byddwn yn cynnal cystadleuaeth llunio poster arall i blant.

 

Y tro hwn rydym ni’n awyddus i hyrwyddo peryglon llosgi gwastraff gardd – a’r wobr ydi set Lego.

Hoffem petaech yn dylunio poster sydd yn egluro pam ei bod hi’n beryglus llosgi gwastraff gardd – meddyliwch am y pethau canlynol:

 

·       Y perygl i fywyd gwyllt

·       Y risg y gallai’r tân ledaenu

·       Sut y gall tanau achosi anaf

·       Y galw ar ein criwiau tân

 

Allwch chi feddwl am slogan i’ch poster?


Byddwn yn rhannu cymaint o geisiadau â phosibl – felly ewch ati i arlunio!

 

Anfonwch eich enw, oedran ac enw a manylion cyswllt oedolyn i cystadleuaeth@gwastan-gogcymru.org.uk

Y dyddiad cau ydi 18fed Mehefin a byddwn yn cyhoeddi enw’r enillwyr cyn diwedd mis Mehefin.

 

 

Calling all parents!

 

Are you homeschooling?

 

Due to the popularity of our recent poster competition which has now closed, we are running another poster competition for children.

 

This time we are keen to promote the dangers of burning garden waste – and the prize is a Lego set.

We would like you to design a poster that explains why burning garden waste is dangerous – you might want to think about the following:

 

·       The danger to wildlife

·       The risk of fires spreading

·       How fires could cause injury

·       The demand on our fire crews

 

Can you come up with a slogan for your poster?

We will be sharing as many entries as possible – so let’s get drawing!

Send your name, age, an adult’s name and contact details to competition@nwales-fireservice.org.uk.

Closing date is the 18th June and will we announce the winners before the end of June.

 

 

 

Gwawr Williams

 

Addysgwraig Diogelwch Cymunedol / Community Safety Educationalist

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

North Wales Fire and Rescue Service

 

Ffon/tel : 07748631728

cid:image001.png@01D265A3.4F4FCC30