Cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd / Competing in the Urdd Eisteddfod

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd Cylch Dinbych yn Ysgol Uwchradd Dinbych ar Dydd Sadwrn, Mawrth 4rydd. Mae’n bwysig fod holl aelodau’r cor ar partion, ar cystadleuwyr unigol ar gael ar y diwrnod yma.

The Urdd Eisteddfod for Denbigh area schools will be held in Denbigh High School on Saturday, March, 4th. It is important that all members of the choir, parties and individual competitors are available on this day.

Mae gennym cor, parti unsain, parti llefaru, parti dawnsio gwerin a dawnsio disgo yn cynrychioli’r ysgol yn ogystal a disgyblion sy’n cystadlu’n unigol.

This year we have a choir, unison party, reciting party, folk dancing, disco dancing representing the school, as well as pupils competing individually.

Mae yno rhai unigolion heb ymaelodi eto, felly os ydych yn dymuno parhau i gystadlu yn yr Eisteddfod bydd angen ymaelodi erbyn diwedd yr wythnos.

There are some pupils that haven’t join the Urdd, therefore if they wish to continue with competing in the Urdd it is important that they join before end of this week.

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/ymaelodi-ysgol-adran-aelwyd/

Mae cofrestru i gystadlu ar gyfer Cystadlaethau Llwyfan eleni’n cau ar Ddydd Llun, y 13eg o Chwefror. Byddwn ni yn cofrestru’r disgyblion yn yr ysgol, ond hoffwn i chi wirio’r Porth i wneud yn siwr fod popeth yn gywir gyda’r cystadleuthau unigol. Os nad yw’r disgyblion wedi cofrestru erbyn y dyddiad hwn, bydd yno gost.

If pupils are competing this year, they need to be registered by the 13th of February to compete in any stage competition at the Urdd Eisteddfod. We as a school will register the pupils, but I would encourage parents to check the ‘Porth’, especially the individual competitions. If the pupils haven’t registered by this date there will be a charge.

Mewngofnoda i’r PORTH (b2clogin.com)

Dyma i chi rhai dyddiadau pwysig i’ch dyddiadur / Here are some important dates for your diary –

Cofrestru i gystadlu / Register to compete- 13.2.23

Eisteddfod Cylch Dinbych – 4.3.23 yn Ysgol Uwchradd Dinbych

Cylch Eisteddfod Denbigh High School 4.3.23

Eisteddfod Dawns – 22.3.23 yn Ysgol Uwchradd, Y Rhyl am 4 o’r gloch

Dance Eisteddfod Rhyl High School at 4pm on 22.3.23

Eisteddfod Rhanbarth – 25.3.23 yn y Farchnad yn Rhuthun

County Eisteddfod – 25.3.23 – Rhuthun Market

Celf a Chrefft – 3.5.23 – Thema Celf a Chrefft eleni ydi Cynefin.

Art and craft – 3.5.23 – The theme this year is habitat.

Mae cystadleuaeth dawnsio disgo’r Urdd a dawnsio gwerin yr Urdd yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher, Mawrth 22 yn ysgol Uwchradd y Rhyl ar ôl ysgol. Mi fydd rhagor o wybodaeth am wisgoedd ac amseroedd i ddilyn. Diolch, Miss Edwards a Miss Barr

The Urdd disco and folk dancing competition is being held on Wednesday, March 22nd in Rhyl High School. Further information about costumes and times will follow. Thank you, Miss Edwards a Miss Barr