Datganiad newyddion gan Gyngor Sir Ddinbych / News Release from Denbighshire County Council

Diweddariad ar ddychwelyd i addysg yn ysgolion Sir Ddinbych

Atgoffir disgyblion a staff i gymryd prawf llif unffordd rheolaidd i helpu gydag atal lledaeniad Covid-19.

Gyda lledaeniad amrywiolyn Omicron, gofynnir i ddisgyblion ysgolion uwchradd a staff ysgolion i gyd ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chymryd profion llif unffordd ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener, cyn mynd i’r ysgol os nad ydynt yn arddangos symptomau.

Ni ddylai’r sawl sy’n arddangos symptomau fynd i’r ysgol a threfnu prawf PCR.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi bod yn gweithio’n agos gydag ysgolion yn y cyfnod cyn ailddechrau addysg wyneb yn wyneb, ddydd Llun, 10 Ionawr.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Gydag amrywiolyn Omicron a’r niferoedd cynyddol o achosion ledled y DU, rydym yn parhau i gydweithio’n agos gydag ysgolion i wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu disgyblion a staff ysgolion.

“Mae’n bwysig bod disgyblion a staff ysgolion yn cymryd profion llif unffordd rheolaidd pan nad oes ganddynt symptomau, i helpu i atal lledaeniad y feirws. Gofynnir i unrhyw un sy’n arddangos symptomau Covid-19 i gymryd prawf PCR ac aros adref nes eu bod yn cael canlyniad negatif, neu’n cwblhau’r cyfnod hunanynysu.

“Serch hynny, mae cyfraddau achosion cenedlaethol yn debygol o effeithio ar lefelau staffio a’r gallu i’n hysgolion gynnal darpariaeth wyneb yn wyneb dros yr wythnosau nesaf. 

“Mae hyn yn golygu efallai bydd rhaid gwneud penderfyniadau ar gau dosbarthiadau neu grwpiau blwyddyn oherwydd nifer yr athrawon yn hunanynysu.

“Hoffwn ddiolch unwaith eto i staff ein hysgolion am eu hymrwymiad parhaus a’u gwaith caled, yn ogystal â’r rhieni a’r disgyblion am eu cefnogaeth wrth helpu i reoli’r feirws.

Er gwaethaf yr anawsterau wrth barhau gydag addysg yn ystod y pandemig, mae pawb wedi gwneud eu gorau glas i sicrhau bod ein plant yn cael yr addysg orau bosib.”

Gofynnir i staff ysgolion wisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd dan do, lle nad oes modd cynnal pellter cymdeithasol, yn ogystal â gofyn i ddysgwyr uwchradd wisgo gorchudd wyneb yn yr ystafelloedd dosbarth, gyda staff a disgyblion yn cael eu hannog i ymarfer hylendid da, sy’n cynnwys golchi a diheintio dwylo’n rheolaidd.

Gofynnir hefyd i rieni a gofalwyr fod yn ymwybodol oherwydd y nifer uchel o achosion Covid-19 y gallai fod rhywfaint o darfu, o bosibl ar fyr rybudd, i gludiant ysgol.

Bydd trefniadau amgen yn cael eu rhoi ar waith lle bo hynny’n bosibl a rhoddir gwybod i’r rhai yr effeithir arnynt, ond gofynnir i rieni a gofalwyr drafod opsiynau a chynlluniau wrth gefn gyda’u plentyn neu blant pe bai bysiau ysgol neu dacsis yn methu cyrraedd. Diolchwn i rieni a gofalwyr am eu dealltwriaeth ar hyn o bryd.

Update on return to learning in Denbighshire schools

Pupils and school staff are being reminded to take regular lateral flow tests to help stop the spread of Covid-19.

With the spread of the Omicron variant, all school staff and secondary pupils are asked to follow Welsh Government guidance and take lateral flow tests on Mondays, Wednesdays and Fridays prior to attending school if they aren’t displaying symptoms.

Those who are displaying symptoms should not go to school and arrange for a PCR test.

Denbighshire County Council has been working closely with schools in the run up to face-to-face learning resuming on Monday, January 10.

Cllr Huw Hilditch-Roberts, the Council’s Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement, said: “With the Omicron variant and the rising case numbers across the UK we are continuing to work closely with schools to do everything we can to protect pupils and school staff.

“It is important pupils and all school staff take regular lateral flow tests when they do not have symptoms to help stop the spread of the virus. Anyone displaying Covid-19 symptoms is asked to take a PCR test and stay home until they get a negative result or they complete the self-isolation period.

“However, the case rates nationwide are likely to impact on staffing levels and the ability for our schools to maintain face to face provision over the coming weeks.

“This means decisions may need to be made to close classes or year groups due to the numbers of teachers in isolation.

“I would like to once again thank all of our school staff for their continued dedication and hard work and parents and pupils for their support for helping control the virus.

“Despite the difficulties in continuing education during the pandemic, everyone involved has given their all to ensure our children get the very best education possible.”

School staff are asked to wear a face covering in all indoor areas where physical distancing cannot be maintained with secondary learners also asked to wear face coverings in classrooms, with staff and pupils encouraged to practice good hygiene, which includes regular handwashing and sanitising.

Parents and carers are also asked to be aware that due to the high number of Covid-19 cases there may be some disruption, possibly at short notice, to school transport.

Alternative arrangements will be put in place where possible and those affected informed, however parents and carers are asked to discuss options and contingencies with their child or children should school buses or taxis not arrive. We thank parents and carers for their understanding at this time.