Datganiad newyddion gan Gyngor Sir Ddinbych / News release from Denbighshire County Council

Cyngor i rieni ar ddysgu wyneb yn wyneb yn ystod y cyfnod clo

Mae rhieni yn Sir Ddinbych yn cael eu hatgoffa o ganllawiau ynghylch argaeledd addysg.

Mae dysgu wyneb yn wyneb wedi’i atal gan Lywodraeth Cymru, ar wahân i blant gweithwyr hanfodol a dysgwyr diamddiffyn, tan 29 Ionawr o leiaf, ond oni bai bod cyfraddau heintio’n gostwng yn sylweddol gellid gwthio hyn yn ôl i hanner tymor mis Chwefror.

Gyda chyfraddau trosglwyddo uwch oherwydd yr amrywiolyn newydd o’r coronafeirws, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi mai dim ond os nad oes dewis amgen diogel y dylai plant gweithwyr allweddol fynychu’r ysgol, a dim ond ar ddiwrnodau pan fydd eu rhiant neu rieni’n gweithio.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Cyngor Sir Ddinbych dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd iawn i ddisgyblion a rhieni gyda dysgu wyneb yn wyneb wedi’i atal.

“Yn ystod y cyfnod hwn mae ysgolion yn agored i blant gweithwyr allweddol ac i gadw ysgolion yn ddiogel mae’n hanfodol ein bod yn sicrhau bod canllawiau Llywodraeth Cymru ar bwy all fynychu yn cael eu dilyn.

“Dylai pob plentyn y gellir gofalu amdano’n ddiogel gartref fod gartref, ond os yw gwaith rhieni/gofalwyr yn hanfodol i’r ymateb i COVID-19 neu mewn sector allweddol fel iechyd a gofal cymdeithasol ac ni ellir cadw’r plentyn/plant yn ddiogel gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i’w darpariaeth addysg barhaus.

“Er mwyn sicrhau bod ein cymunedau’n cadw’n ddiogel a bod trosglwyddo’n cael ei leihau, dim ond y disgyblion hynny sydd angen bod yn yr ysgol ddylai fod yn mynychu. Mae hyn er mwyn sicrhau bod ysgolion yn parhau ar agor i’r rhai sydd angen y lleoedd sydd ar gael.”

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi:

Nid yw un gweithiwr allweddol o reidrwydd yn golygu bod gan blant hawl i le yn yr ysgol, ac os gellir gofalu’n ddiogel am blant gartref dylent fod gartref.

Nid yw anawsterau o ran cydbwyso dysgu gartref a gweithio gartref yn rheswm dros gael mynediad i’r ddarpariaeth oni bai bod y person sy’n gweithio gartref yn weithiwr hanfodol ac nad yw’n gallu gofalu am y plentyn yn ddiogel.

Os cyrhaeddir capasiti, yn seiliedig ar asesiad risg yr ysgol, gellir blaenoriaethu rhai plant ar gyfer darpariaeth yn seiliedig ar alwedigaeth y rhieni.

Advice for parents on face to face learning during lockdown

Parents in Denbighshire are being reminded of guidance around education availability.

Face-to-face learning has been suspended, apart for the children of critical workers and vulnerable learners, by the Welsh Government until at least January 29, but unless infection rates reduce significantly this could be put back to February half term.

With increased transmission rates due to the new variant of coronavirus, Welsh Government guidance states children of key workers should only attend school if there is absolutely no safe alternative, and only on days when their parent or parents are working.

Councillor Huw Hilditch-Roberts, Denbighshire County Council’s Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement, said: “We understand this is a very difficult time for pupils and parents with face-to-face learning suspended.

“During this period schools are open to children of key workers and to keep schools safe it is vital we ensure Welsh Government guidance on who can attend is followed.

“Every child who can be safely cared for at home should be, but if parents/carers work is critical to the COVID-19 response or is in a key sector such as health and social care and the child/children cannot be kept safely at home, then priority is given for their continued education provision.

“To ensure our communities stay safe and transmission is reduced, only those pupils who need to be in school should be attending. This is to ensure schools remain open for those who need the places available.”

Welsh Government guidance states:

One critical worker does not necessarily mean children are entitled to a place at school, and that if children can be safely cared for at home they should be.

Difficulties with balancing home-learning and working from home is not a reason to access the provision unless the person working from home is a critical worker and is unable to safely care for the child.

If capacity is reached, based on the school’s risk assessment, certain children may be prioritised for provision based on parental occupation.