Datganiad y wasg gan Sir Ddinbych heddiw parthed cau ysgolion / Today’s press release from Denbighshire regarding school closures

Cefnogaeth barhaus i ysgolion yn Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn parhau i fonitro a chefnogi ysgolion wrth i achosion o Covid-19 gynyddu.

Mae cyfraddau achosion yn cael eu monitro’n agos ledled y sir, ac mewn lleoliadau ysgol unigol a phan mae achosion yn cael eu nodi, mae cysylltiadau agos yn cael eu hannog i gael prawf PCR i nodi trosglwyddiad posib.

Mae disgyblion a staff ysgolion uwchradd nad ydynt yn dangos symptomau yn cael eu hannog i gymryd prawf llif unffordd i helpu i nodi ac ynysu achosion asymptomatig.

Gofynnir i’r sawl sy’n derbyn cyswllt gan Brofi, Olrhain a Diogelu (TTP) weithio gyda’r timau a dilyn y canllawiau a roddir.

Mae Blwyddyn 10 ac 11 yn Ysgol Santes Ffraid, Dinbych, wedi newid i ddysgu ar-lein am bythefnos o ddydd Llun, Medi 27, oherwydd nifer o achosion yn yr ysgol.

Gwnaeth yr ysgol y penderfyniad yn dilyn Asesiad Risg ac roedd yn seiliedig ar asesiad Iechyd a Diogelwch.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r trefniadau diwygiedig ar gyfer ynysu yn dilyn achosion positif wedi lleihau’r nifer o ddisgyblion sy’n colli allan ar addysg wyneb yn wyneb yn llwyddiannus.

 “Serch hynny, mae’r cynnydd presennol i gyfraddau achosion ledled y wlad yn effeithio ar lefelau staffio a’r gallu i’n hysgolion gynnal darpariaeth wyneb yn wyneb.

 “Mae hyn yn golygu efallai y bydd angen gwneud penderfyniadau i gau dosbarthiadau neu flynyddoedd oherwydd y nifer o athrawon sy’n ynysu.

“Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa a byddant yn cymryd camau i helpu gyda chadw ysgolion y ddiogel pan fo’r angen.

“Hoffwn, ar ran y Cyngor, ddiolch i staff ein hysgolion a rhieni am gefnogi disgyblion a sicrhau eu bod yn cadw’n saff.

“Hoffwn ddiolch i rieni a gofalwyr hefyd am eu dealltwriaeth yn ystod y cyfnod hwn,”

Mae rhieni’n cael eu hannog i fod yn wyliadwrus am unrhyw symptomau, ac os ydych chi’n pendroni, archebwch brawf PCR ar gyfer eich plentyn https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119.

Continued support for schools in Denbighshire

Denbighshire County Council continues to monitor and support schools as Covid-19 cases rise.

Case rates are monitored closely across the county and in individual school settings and where cases are identified, close contacts are encouraged to seek a PCR test to identify potential transmission.

Secondary school pupils and staff not displaying symptoms are encouraged to take twice weekly LFD tests to help identify and isolate asymptomatic cases.

All those contacted by Test, Trace, Protect (TTP) are asked to work with the teams and follow the guidance given.

Year 10 and 11 at St Brigid’s School Denbigh, have switched to online learning for two weeks from Monday, September 27, due to a number of cases at the school.

The school took the decision following a Risk Assessment and was based on a Health and Safety assessment.

Cllr Huw Hilditch-Roberts, Denbighshire County Council’s Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement, said: “The revised arrangements for isolation following a positive case has successfully reduced the number of pupils missing out on face to face education.

“However, the current increase in case rates nationwide is impacting staffing levels and the ability for our schools to maintain face to face provision.

“This means decisions may need to be made to close classes or year groups due to the numbers of teachers in isolation.

“We will continue to monitor the situation and will take action to help keep schools safe when required.

“On behalf of the Council, I would to thank our school staff and parents for supporting pupils and ensuring they remain safe.

“I would also like to thank parents and carers for their understanding at this time.”

Parents are encouraged to be vigilant for any symptoms and if you are in any doubt, order a PCR test for your child at www.gov.uk/get‑coronavirus‑test or by calling 119.