Dathlu’r Nadolig / Celebrating Christmas

 

Er fod diwedd ein tymor yn yr ysgol wedi dod i ben ychydig ddyddiau cyn y disgwyl, cawsom gyfle dros y pythefnos olaf i ddathlu’r Nadolig gyda’r disgyblion. Gweler casgliad luniau isod.

Rwyf yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n gysylltiedig â’r ysgol am eu cefnogaeth dros y flwyddyn. Hoffwn ar ran y staff ddiolch i rieni am yr anrhegion a’r cardiau rydym wedi eu derbyn. Nid ydym yn disgwyl dim gennych gan ei fod yn fraint dysgu eich plant.

Rwyf hefyd mor ddiolchgar i CRhA yr ysgol am helpu gyda threfniadau’r Nadolig. Roedd grŵp bach yn brysur yn gweithio yn y cefndir. Clod mawr iddynt gan bawb yn yr ysgol. A diolch wrth gwrs i Sion Corn am ymweld â’r ysgol. Mae’n gyfnod prysur iawn iddo.

Mae’r staff a’r plant wedi bod yn ffilmio eu Sioe Nadolig. Mae aelod o staff yn brysur yn eu golygu a byddwn yn eu rhyddhau o fewn y dyddiau nesaf. Cawsom wasanaeth hyfryd yn yr Eglwys a diolch i’r Parchedig Rebecca. Roedd yn siomedigaeth i bawb nad oedd posib gwahodd rhieni.

Diolch i’r rhieni sydd wedi archebu calendr 2022. Byddwch yn derbyn rhain drwy’r post. Mae posib archebu calendr yn y flwyddyn newydd os ydych yn dymuno. Cost calendr yw £5.00.

Nadolig Llawn i bawb a Blwyddyn Newydd Dda.

Nadolig 2021

Even though the end of the school term arrived a few days before we expected, we were able toi celebrate Christmas with the pupils during the last fortnight. See a collection of photographs below.

I am very grateful to everyone related to the school for their support during the year. I would on behalf of the staff, like to thank parents for the gifts and cards we received. We do not expect anything as it is a privilege to teach your children.

I am also grateful to the PTA for helping the school with the arrangements for Christmas. A small group worked quietly in the background. They deserve lots of praise from everyone at the school. And of course, thank you to Father Christmas for visiting the school at such a busy time.

The staff and pupils have been filming the Christmas show. A member of staff is currently editing the films and they should be released within the next few days. We also had a lovely service in the Church and our thanks are extended to the Reverend Rebecca. It was a disappointment to us all that we were not able to invite parents.

Thank you to the parents who have purchased the 2022 calendar. You will receive these through the post within the next couple of days. It will still be possible to purchase a calendar in the new year. They cost £5.00.

A Merry Christmas to you all and a Happy New Year.

Nadolig 2021