Diolch i rieni, plant a staff / Thank you parents, children and staff

Roedd yn rhyddhad mawr gallu agor yr ysgol unwaith eto ar ol cyfnod o ansicrwydd gyda’r cyflenwad trydan. Rwy’n ddiolchgar iawn i rieni’r ysgol am fod mor gefnogol ac amyneddgar. Roedd rhaid gwneud penderfyniadau sydyn iawn fel roedd gwybodaeth yn dod yn amlwg, a’r pendrefyniadau yma yn effieithio eich trefniadau chi. Mae’r plant wedi ymateb yn dda iawn heddiw, ac wedi dychwelyd yn frwdfrydig iawn.

Yn ystod yr ‘argyfwng’ yma, roedd yr ysgol yn rhannu gwybodaeth a diweddaru chi yn bennaf drwy wefan yr ysgol, ond hefyd drwy ebost a thrwy ‘Facebook’. Rwy’n gobeithio bod ein systemau wedi bod yn ddigon effeithiol o dan yr amgylchiadau. Serch hynny, rydym yn hapus i dderbyn unrhyw sylwadau fyddai yn helpu ni rhag ofn y byddwn mewn sefyllfa tebyg ac angen rhannu gwybodaeth mewn argyfwng.

It was with much relief that we were able to once again open the school following this period of uncertainty due to the electricity supply. I am very grateful to parents for being so supportive and patient. Decisions were having to be made very quickly as information was coming to light, and these decisions were obviously effecting your arrangements. The children have responded really well today and have returned showing much enthusiasm.

During this ’emergency’ the school shared information and updates with you mainly through our website, but we also contacted you through email and ‘Facebook’.  I hope our system was as effective as it could have been under the circumstances. However, I would welcome any suggestions that could help us should we be faced with a similar situation where we need to share information in an emergency.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth