CA2 / KS2

Cyfnod Allweddol 2:

Yng Nghyfnod Allweddol 2 mae’r disgyblion yn adeiladu ar y sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o brofiadau dysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Mae sgiliau llythrennedd (darllen, ysgrifennu a llafaredd) a rhifedd (datblygu sgiliau rhesymu rhifol, defnyddio sgiliau rhifau, defnyddio sgiliau mesur, defnyddio sgiliau data) yn cael eudatblygu drwy pob un or pynciau.

Dyma restr o’r meysydd dysgu (y pynciau) sydd yn y cwricwlwm.

Cymraeg

Saesneg

mathemateg

gwyddoniaeth

dylunio a thechnoleg

technoleg gwybodaeth a chyfathrebu

hanes, daearyddiaeth

celf a dylunio

cerddoriaeth

ac addysg gorfforol.
Ar gyfer pob pwnc, a restrir uchod, mae rhaglenni astudio yn pennu’r hyn y dylid ei addysgu i’r dysgwyr.

Yn ogystal ar pynciau uchod mae cwricwlwm yr  ysgol yn cyflwyno addysg grefyddol ac addysg bersonol a chymdeithasol i’r disgyblion.

Key Stage 2

At Key Stage 2 learners build on the skills, knowledge and understanding from learning experiences during the Foundation Phase. Literacy ( reading writing and oracy) and Numeracy (developing numerical reasoning,using number skills,using measuring skills, using data skills) skills are developed throughout all the subjects

Welsh

English

mathematics

science

design and technology

information and communication technology

history geography

art and design

music

physical education
For each subject, in each of the key stages listed above, programmes of study set out what learners should be taught.

In addition, religious education and personal and social education is also delivered to the pupils within the school curriculum.