Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Y Cyfnod Sylfaen

Mae dosbarth yr Hafod a’r Hendre wedi ei drefnu i ddisgyblion dan 7 mlwydd oed, sef Y Cyfnod Sylfaen. Mae cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen yn dysgu plant drwy chwarae strwythedig. Mae’r dosbarth wedi ei rannu yn ardaloedd sgiliau penodol i’r disgyblion gael ymchwilio a dysgu’n annibynnol ynddynt.  

Mae gennym ddosbarth/ardal tu allan sydd hefyd yn agor i ardd yr ysgol. Mae’r athrawon yn cynllunio gyda’r disgyblion.

 

Cofrestrir y disgyblion Meithrin a Derbyn gyda’i gilydd a Blwyddyn 1 a 2 gyda’i gilydd. Ar ôl cyflwyno’r gwaith, mae tasgau ffocws ar gyfer y disgyblion i’w cwblhau mewn gwahanol ardaloedd. Mae ffocws ar ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn treiddio trwy ‘r tasgau. Datblygir sgiliau Technoleg Gwybodaeth drwy weithgareddau traws gwricwlaidd.

Ar ôl cinio mae’r dosbarth yn cynnwys disgyblion Derbyn, Blwyddyn 1 a 2. Bydd disgyblion Meithrin unai wedi mynd adref neu yn Cylch Meithrin.

The Fountation Phase

Hafod and Hendre classrooms have been organised for pupils under 7 years old, the Foundation Phase. The curriculum in the Foundation Phase  encourages learning through structured play. The class is organised into specific learning areas in order that pupils are able to explore and develop independent learning.

There is also an outside classroom/area which opens out to the garden. Teachers plan with the pupils. Nursery and Reception, and Year 1 and 2 register together. Following a presentation relating to the work, focus tasks are then completed by the pupils within the different areas.  The main focus is on developing literacy and numeracy skills which permeates through all the tasks. Information Technology skills are also developed through cross-curricular activities.

After lunch the class consists of Reception, Years 1 and 2. Nursery pupils have either gone home or they are in Cylch Meithrin.